Corona maatregelen – een overzicht

Op 2 weken tijd is onze wereld volledig veranderd. Corona is een vreselijke crisis voor onze gezondheid, maar evenzeer voor onze economie.

Daarom zijn de federale en de Vlaamse regering in actie geschoten en hebben zij tal van maatregelen aan gekondigd voor onze werkgevers, werknemers, zelfstandigen en bedrijven. Zoveel maatregelen dat we soms door het bos de bomen niet meer zagen.

Daarom hebben we alles hieronder netjes opgelijst, met de links ernaartoe waar je de premie kan aanvragen.

 • Hinderpremie
  • Voor getroffen ondernemingen en zelfstandigen, geldt:
   • Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 21 dagen bijkomend 160 euro per dag.
   • Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 21 dagen 160 euro per dag.
  • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie.
  • Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.
  • Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.
  • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
  • Aanvraag in te dienen binnen de maand na afloop verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De online toepassing hiervoor is nog niet opgezet, maar komt er in de loop van de week.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

 • Afbetalingsplan voor belastingen
  • De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van onder andere de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheidsinteresten of boetes verschuldigd zijn.
  • U kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:
   • Bedrijfsvoorheffing
   • BTW
   • Personenbelasting
   • Vennootschapsbelasting
   • Rechtspersonenbelasting
   • Werkgeversbijdragen
  • Na de aanvraag van uw afbetalingsplan verkrijgt u een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
  • Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra u een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij uw Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen uw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.

Voor meer info:

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

 

 • Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen
  • Zelfstandigen in hoofberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
   • Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging
   • Vermindering van sociale bijdragen
   • Vrijstelling van bijdragen
  • Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen belt of mailt u naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen.
  • De aanvraag moet gebeuren voor 31 maart 2020 om voor het eerste én het tweede kwartaal een uitstel van betaling te krijgen. De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien met een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.

Voor meer info:

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

 

 • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
  • Zelfstandigen in hoofdberoep die activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang een financiële uitkering:
   • 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
   • 1.614,10 euro per maand met gezinslast
  • Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting recht op een volledige uitkering
  • Het overbruggingsrecht vraagt u aan voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u uw zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag gebeurt bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Voor meer info:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

 

 • KMO-groeisubsidie
  • Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
  • Max. € 50.000 subsidie per jaar per groeitraject
  • De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.

Voor meer info:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

 

 • Schaderegeling
  • Een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bv. werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector.
  • Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen. Meer info volgt later.

Voor meer info:

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

 

 • Zelfstandigen in bijberoep
  • Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen. Alvast dit:
   • Vermindering van sociale bijdragen
    • Als bijberoeper kan u de vermindering van sociale bijdragen aanvragen.
    • De aanvraag dient te gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag van dit kwartaal, zijnde 31 maart 2020.
   • Hinderpremie
    • Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Voor meer info:

https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen

 

 • Tijdelijke werkloosheid
  • Het systeem van tijdelijke werkloosheid nu verandert naar de ‘coronaprocedure’. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger.
  • Tijdelijk werkloos gestelde werknemers
   • De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen
   • Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.
   • Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand).
   • De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering.
   • Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid.
   • De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, u hoeft hiervoor zelf geen aanvraag te doen.
  • Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.

Voor meer info:

https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur

https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

 

 • Overheidsopdrachten
  • Indien u bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.

 

 • Waarborgregeling
  • Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
  • Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
  • Indien u gebruik wens te maken van de waarborgregeling neemt u contact op met de bank of leasingmaatschappij.

Voor meer info:

https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding