Extra gemeenteraad 09/01/2017

Jan Van Acker:

Geachte collega’s
We hebben deze extra gemeenteraad samengeroepen omdat er een probleem is. Tenminste wij, de verenigde oppositie, zien dat er een probleem is. Beter gezegd er zijn twee problemen. Een probleem in Diksmuide en een probleem met het bestuur van Diksmuide.
Het probleem van Diksmuide is, moet het nog gezegd, dat er in het nieuwe verkeers- en parkeerbeleid geen plaats is voor mensen die hun auto langer dan een paar uur in het centrum willen achterlaten, een spijtige zaak met alle gevolgen van dien.
Het probleem van het beleid is, dat het zíjn visie opdringt aan de bevolking en vooral dat het bij dit opdringen het niet al te nauw neemt met de waarheid.
Het doel van deze gemeenteraad, samengeroepen op onze vraag, is bijgevolg
1. Duidelijkheid te scheppen in de beschikbare informatie aangaande punten 5 en 6 van de vorige gemeenteraad
2. Alle mogelijke middelen te verzamelen en aan te wenden om het probleem voor de bevolking op te lossen.

Problemen zijn er om op te lossen.
Een eerste zaak bij het oplossen van een probleem is het probleem onderkennen. Aanvaarden dat er een probleem is. Hoezeer u dat ook blijft ontkennen, u kan er niet van uit dat er een probleem is. Duizenden mensen zeggen het en ondertekenen het zelfs. Unizo dat toch een vele Diksmuidse handelaars vertegenwoordigt, erkent het probleem. Senioren- en andere verenigingen, thuiswerkers, hulpverleners, horeca uitbaters, kapperszaken, winkeliers enz… trekken aan de alarmbel. Ik denk dat eigenlijk niemand kan ontkennen dat er wel degelijk een probleem is.
Eenmaal het probleem onderkend, moeten we het proberen op te lossen!
Met hoe meer we zijn om een probleem op te lossen hoe beter dat moet lukken. Samenwerking is in deze cruciaal. Ik hoor het de burgemeester nog zeggen in haar nieuwjaarstoespraak, dat we moeten samenwerken! Belangrijke voorwaarde om te kunnen samenwerken is dat iedereen op gelijke voet behandeld wordt, in voorliggend geval dat ook de oppositie in dit dossier de correcte informatie krijgt.
En hier komen we meteen bij ons tweede probleem, dat van het beleid: op de vorige gemeenteraad werden leugens of op zijn minst halve waarheden verteld en werd heel wat informatie achtergehouden. Het dossier is nu plots veel lijviger geworden… Alle documenten netjes gebundeld en jawel, ook een verslag van de overlegvergadering van 14/09/2016. Een verslag dat er de vorige zitting niet was en nu wel. In dit verslag, dat weliswaar niet is ondertekend door de aanwezige partijen en tevens niet werd bevestigd door de aanwezigen, staan zaken die tegenstrijdig zijn met wat het agentschap onroerende erfgoed ons schriftelijke en officieel meedeelt.

We stellen dus voor dat we proberen het probleem van Diksmuide gezamenlijk op een creatieve manier op te lossen onder de leuze: “waar een wil is, is een weg”. Maar eerst zouden we van de schepen willen weten waarom er de vorige keer een loopje werd genomen met de voorhanden zijnde informatie en willen we nu wel de exacte waarheid horen.

Marc Deprez:

Parkeergelegenheid in de nabije omgeving van de Grote Markt

Collega’s,
Idee2006 wenst in eerste instantie een constructieve dialoog en wij vertalen dit in verzoenende taal.
Over het parkeerbeleid zitten wij weliswaar op een aantal punten op dezelfde golflengte.
1) Iedereen wil de auto grotendeels van de Grote Markt weg. Dit impliceert weliswaar en uiteraard dat kort parkeren en stationeren zeker nog moet kunnen op de Grote Markt. Dit is naar onze mening een goede zaak, daar de Grote Markt in het verleden werd ontsierd door teveel geparkeerde voertuigen. Er bevinden zich heel wat mooie gevels en het stadhuis is heel mooi gerenoveerd. Dit zouden de aantrekkingspolen moeten worden voor het hart van Diksmuide.
2) We zijn akkoord met de randparkings voor burgers die eventueel opteren om hun wagen daar te parkeren. Aan de burger, particulier,… om die keuze te maken. Dit is persoonlijke vrijheid!
Maar en is een heel grote “maar”!
Maar de burger is het oneens met het huidig parkeerbeleid. Zoveel is duidelijk. Wij hebben de regen, wind, koude getrotseerd om de mening van de burger te vragen omtrent het voorliggend plan. Van Lampernisse tot en met Leke. In vogelvlucht ongeveer een 20-tal kilometers, hebben de inwoners ruimschoots hun ongenoegen geuit. Idee2006 heeft de 3000 handtekeningen behaald, zonder volledig het centrum, al de dorpen en het platteland aan te doen. Als wij verder zouden doorgaan, dan behalen wij zeker de kaap van 5000 handtekeningen. Jawel, zo groot is het ongenoegen! Als dit geen signaal is, dan weet Idee2006 het niet meer! De burger wil een parking in de nabije omgeving van de Grote Markt.
Er zijn heel wat vraagtekens bij de adviezen van verschillende instanties. Denken wij aan de mail van onroerend erfgoed dd 23/12/2016. Een stedenbouwkundig attest dat enkel de vraag behelst voor een ondergrondse parking. Bijgevolg geen vermelding privaat of openbaar. Snel, snel ( 4/01/2017) advies gevraagd aan AWV voor een in- en uitrit via de Maria Doolaeghestraat en jawel in twee dagen is het advies binnen (6/01/2017). Is er intern en extern overleg geweest. En bijzonder bizar! Ongunstig met de volgende argumentatie “ In de toekomst zal het oostelijke kruispunt N35-N369 ook voorzien worden van verkeerslichten. De tussenliggende zone wordt hierdoor een sas, in die zone is de doorstroming cruciaal is om de lichtenregelingen te laten functioneren. Hier verkeer laten in- en uitvoegen is dus niet gewenst. Bovendien is de N35 tussen de Adm. Ronarchstraat en de Koning Albertstraat tijdens de spitsuren verzadigd” dixit AWV. Wat nu met de brandweerwagenladder? Tijdens de spitsuren is het traject verzadigd en wordt de doorgang van de brandweer via de Maria Doolaeghestraat bemoeilijkt. De veiligheid in het gedrang. We vinden de bomen in het bos niet meer! Uitweg via de Adminiral Ronarchstraat, zoals voormalig centrummanager Claude Vindevogel veel vroeger suggereerde? Misschien eens vergelijken met de ondergrondse parking ’t Zand in Brugge, waarbij het nog veel drukker is en de lichten en zelfs een rotonde elkaar opvolgen op heel korte afstand. Mijn collega heeft dit reeds ruimschoots aangekaart.
Beste collega’s, hierbij nogmaals een warme oproep, zelfs smeekbede. Zoals mijn collega Jan reeds zei in zijn betoog. Waar een wil, is er een weg. Laten we stoppen met elkaar het leven zuur te maken in dit dossier. En vooral luisteren naar de bevolking en Unizo. Ga voor een parking in de nabije omgeving van de Grote Markt. Dit is de wil van de burger. Wij hebben een mandaat van de kiezer gekregen en het is dan ook onze plicht naar de kiezer te luisteren. Het is als politieker toch geen schande om een visie bij te sturen. Integendeel, dan pas is de politiek groot en ben je als politieker heel moedig. Dit is ook nog gebeurd in het verleden. Een sprekend voorbeeld hierbij is de scholenkwestie geweest. Met overleg en luisterbereidheid kan je heel wat bereiken. Dit was laatsleden ook het geval met de samenkomst van het bewonersplatform Keiem, waarbij een heel gevoelige materie de steun kreeg van zowel jong als oud. Ik laat de eer over aan de bevoegde schepen om het item aan te kondigen.

Idee2006 stelt helaas en jammergenoeg vast, dat deze meerderheid niet mee wil stappen in een publieke parking voor de site van de boterhalle. In plaats van de violen gelijk te stemmen en te luisteren naar de Diksmuideling, geeft deze meerderheid de pap in de mond van onroerend erfgoed, door te stellen dat met een in – en uitrit via de Kon.Albertstraat het gebouw van het vredegerecht zou worden BEZOEDELD. Een ding is duidelijk. Deze coalitie trekt alle registers open om een parking onder de Grote Markt of op de site van de boterhalle onderuit te halen en de zwarte piet door te schuiven naar RO Vlaanderen en Onroerend erfgoed. En de wil van de burger laat men zonder scrupules links liggen. De burger verdient echter beter

Referendum : Burgemeester Lies Laridon beweert, dat enkel en alleen de vraag, die op de petitielijsten staat, kan fungeren als officiële vraag voor het referendum. Dit klopt niet! Op de petitielijsten staat echter niet alleen parking voor de site van de boterhalle, maar ook “ dat een ondergrondse parking onder de Grote Markt initieel een mogelijkheid is” ( zie bijlage). Trouwens tijdens de gemeenteraad hebben wij het decreet voor de vraag nav een volksraadpleging nagezien en daaruit blijkt dat nuancering van de vraagstelling wel degelijk kan!!!

Katleen Winne:

Het zand en het strooien….het wrijven in de ogen…en dan de werkelijkheid zien.
Er is een probleem.
Vorige gemeenteraad 23/12/2015 werd gezegd dat een openbare parking onder of boven de boterhalle er nooit zal komen Onroerend erfgoed heeft duidelijk verteld tijdens een overlegvergadering van 14/09/2016 dat er onder de boterhalle enkel plaats is voor een private parking. De schepen kon geen enkel document voorleggen, waarbij deze aanval op Idee 2006 kon hard gemaakt worden. Er werd dan ook duidelijk aangegeven, dat iedereen zich kon informeren bij onroerend erfgoed omtrent dit advies. Dit is dan ook gebeurd.
Als er bij onroerend erfgoed gepolst wordt naar de motivatie waarom er geen publieke parking mag komen, dan blijkt uit een schrijven dat onroerend erfgoed daarover helemaal geen standpunt heeft ingenomen en het project de boterhalle in handen moet blijven van de Diksmuideling en de gemeenteraad. Er is een tegenstrijdigheid.
Van waar de wind komt, komt het zand.
Als er dus één document is, die echt belangrijk is binnen deze bundel, dan is het de visie van onroerend erfgoed. Hoe zit het nu eigenlijk ? Is onroerend erfgoed nog altijd jullie stok achter de deur ? Of is onroerend erfgoed nu plots de leugenaar in dit verhaal?
Eerst wordt er verkondigd dat participatie het credo vormt voor deze legislatuur, maar uiteindelijk moeten we concluderen dat als het gaat over het kleven van o.a. banken en bomen op een tekening van de nieuwe Grote Markt, waar een toekomstbepalend project als de boterhalle nooit ter sprake komt. Als er nu één project is, dat jullie plannen tot een complete herinrichting van de Grote Markt zuurstof moet geven, dan is het de ontwikkeling van een kernversterkend project zoals de boterhalle. Of gaan we terug een tweede Gouden Leeuw zien? Een dooddoener voor ons commercieel hart, met veel poeha aangekondigd als een centrumproject, maar zonder ziel, zonder visie.
Met de boterhalle dreigen we dezelfde weg op te gaan: geen visie, geen advies van gecoro, geen participatie.
Beste meerderheid, waar is onze centrumfunctie naar toe. ? Leegstand, klanten gaan op de loop, niet meer naar andere centrumsteden, maar zelfs naar Kortemark en Koekelare. Waar is uw bruisend Diksmuide als bezoekers moeten parkeren op wat in jullie ogen een centrumparking is, op kiezels, modderige aarde en via een tunnel onder de spoorweg het centrum dienen te bereiken. Ik vroeg in de GR van 29/8/2016 n.a.v. herinrichting van de Bortierlaan of de verfraaiing van de parking aan het station hierin zat. Nee, werd mij toen geantwoord . Er werd verwezen naar een andere overheid.. Zorg dat je eerst garanties hebt, vooraleer je de toeristen en bevolking laat parkeren op dergelijke site.
Vandaag hoor ik dat de putjes alvast wat opgevuld zullen worden. Over putjes vullen gesproken ;
Het blijft mij ook een raadsel waarom tijdens de afgelopen weken geen inspanning gedaan werd om de toegangsweg naar de Lidl wat toegankelijker te maken ? Bezoekers moeten na het winkelen naar de carwash. Om over te steken aan de kop van de GB Jacquesstraat heb je laarzen nodig. Te voet vanuit de IJzerlaan naar de linkerzijde van de GB Jacquesstraat bereiken is een hachelijke modderige onderneming. Een ondernemend vriendelijk karakter kan je dit moeilijk noemen. Er werden ons andere zaken beloofd. Het bestuur zou de Lidl daar liever weghebben ? Voor appartementen ?
Als al uw functies uit uw binnenstad verdwijnen hebben we in het centrum een auto nodig om te winkelen buiten het centrum, om vergaderingen bij te wonen.
Op de Beerstbloteparking blijven er problemen met de intelligente verlichting. Het is er alweer sinds 1 week stikdonker. Ik meldde het, er wordt aan gewerkt…
De parkeerdruk wordt groot. De bestuurder zoekt een plaatsje. Handelaars buigen en dienen maatregelen te nemen. Thv Bel & Bo staat het vol, thv de Lidl plaatsen ze een barrière. In de gemeenteraad van 28/11/2016 vroeg ik of de parking van de Lidl al dan niet openbaar was.
Er werd mij geantwoord van niet. Ik vroeg de uitbatingsvergunning op : “overwegende dat het hier niet een afsluitbare private parking betreft”
Wat is het nu eigenlijk ?
In uw visie wordt het een evenementenhal met woongelegenheden. Wie wil er nu wonen boven een evenementenhal ? Waar moeten de bezoekers parkeren ? De boterhalle verdient als project veel meer kansen en een referendum heeft wel zin. Stop er nu mee en laat eerst de bevolking zich uitspreken over de concrete vraag: langdurig parkeren onder of in de onmiddellijke nabijheid van de Grote Markt.