Gemeente- en OCMW raad 04/07/2022

VOORWOORD GEMEENTERAAD

Van harte welkom op deze laatste raad van het werkingsjaar.

Er wordt ons een rijkgevuld zomerprogramma gepresenteerd; heel wat activiteiten zijn gepland. Voor ieder wat wils.

Terwijl men aan het meezingen is op de Grote Markt met de Vlaamse Top 10, hebben wij nog andere katjes te geselen.

Nog eventjes raadsleden en jullie kunnen genieten van een welverdiende vakantie.

We gaan over tot de dagorde van de gemeenteraad.

Punt 4 : Kosteloze overdracht Pastoriemolenstraat

De over te dragen gronden waarvan sprake zijn er aangeduid op het opmetingsplan met nr. WI2010/1203/03: ‒ Lot A: kadastraal gekend als Diksmuide 8ste afdeling, sectie A, nummer 716P2 met een oppervlakte van 871 m² ‒ Lot B: kadastraal gekend als Diksmuide 8ste afdeling, sectie A, nummer 716R2 met een oppervlakte van 549 m2.

Punt 6 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Algemeen – Opdracht in kader van de samenwerkingsovereenkomst Afbakening Kleinstedelijk Gebied tussen Stad Diksmuide en Provincie West-Vlaanderen – Winvorm – Bekrachtiging.

de gemeenteraadsbeslissing van 30/08/2021 waarbij goedkeuring werd verleend aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie WestVlaanderen en Stad Diksmuide betreffende de herziening van de afbakening van het Kleinstedelijk Gebied Diksmuide · de collegebeslissing van 07/06/2022 waarbij goedkeuring werd verleend om de studieopdracht ‘Operationeel kader voor een kwalitatieve woon- en leefomgeving voor het bebouwde weefsel van de stad Diksmuide’ via WinVorm uit te voeren

In overleg werd gekozen om een studieopdracht via WinVorm uit te schrijven met volgende titel ‘Operationeel kader voor een kwalitatieve woon- en leefomgeving voor het bebouwde weefsel van de stad Diksmuide’. · Een projectfiche werd hiervoor aangemaakt.

Het vooropgestelde budget bedraagt ± 85.000 euro 21% btw inbegrepen: ± 80.000 euro voor de studie, ± 5.000 euro voor de vergoeding van medekandidaten en voorzitter. Het aandeel van de provincie zou 40% van de kosten bedragen waardoor het stadsaandeel 50.000 euro bedraagt.

De doelstelling van de opdracht is dus tweeledig:

  • Enerzijds een duidelijke visie en operationeel kader opmaken voor verdichting, hoger bouwen (‘heat-map’) en inbreiding waardoor de stad een beoordelingskader heeft voor projecten /vergunningen
  • Anderzijds via ontwerpend onderzoek de potenties/randvoorwaarden van de hefboomprojecten scherp stellen.

Volgens de oppositie loopt dit proces te lang.  Hierbij wil ik volgt repliceren.  Op 30 augustus 2021 heeft men de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie en de Stad voor de afbakening ABKG (=afbakening klein stedelijk gebied) goedgekeurd.  Daar staat duidelijk dat de tijdspanne drie jaar behelst.  Hierbij hoest de Provincie 250.000 euro op en de Stad 50.000 euro.

 

Mondelinge vraag Eric De Keyser : zonnepanelen voor de Put van Nieuwkapelle

De Watergroep, die nu eigenaar is van de Put van Nieuwkapelle, zal eerst een studie laten maken naar de impact toe van flora en fauna.  Aan de hand van deze studie zullen wij deze dan verder bekijken.

Is uw vraag het partijstandpunt van Vooruit?  Ik heb in het verleden echter andere verhalen gehoord.

 

Punt 11

Beste Collegae,

Hier wordt een overheidsopdracht dranken voorgesteld met een kostenraming van 146 453

47320 euro voor de stad Diksmuide

99 133 euro voor het OCMW van Diksmuide

Er wordt voorgesteld om te werken via een raamovereenkomst van 2 jaar.

We hopen op deze manier de best economische voorwaarden te verkrijgen.

Er wordt gewerkt via een cascadesysteem. Als de eerst gerangschikte niet kan leveren, nemen we de volgende in rang zonder opnieuw prijs te moeten bevragen en zo dient niemand op zijn of haar  dorst te  blijven zitten.

Graag uw goedkeuring voor deze opdracht.

 

Raad voor maatschappelijk welzijn
Punt 8 Aktename jaarverslag DYZO

Dyzo staat voor dynamiseren zelfstandige ondernemers

Zelfstandigen in moeilijkheden kunnen beroep doen op hun expertise.

We hebben een samenwerkingsverband met Dyzo

Met een werkingstoelage van 1380 euro in 2021

145 lokale besturen hebben een globaal samenwerkingsverband.

We verwachten meer moeilijkheden bij de zelfstandige ondernemers.

Wie moeilijkheden heeft kan altijd terecht met zijn vragen in ons sociaal huis.

 

Punt 9 Samenwerkingsovereenkomst met het AZ Damiaan – Functionele binding 

De hoofddoelstelling hierbij is samen te streven naar het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg en het voorzien van een warme overdracht en continuïteit van zorg voor de bewoner. Daarnaast maken het delen van expertise en inhoudelijk overleg ook deel uit van deze overeenkomst. Het is de doelstelling om dergelijke overeenkomst ook met de andere omliggende ziekenhuizen af te sluiten en/of te vernieuwen indien nodig.

Omdat samenwerken belangrijk is en informatie-overdracht primordiaal graag uw goedkeuring voor deze functionele binding.

 

Punt 10 : Woonzorgcentrum – Algemeen – Ophalen en verwerking van het restafval van het WZC Yserheem – Lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen- Goedkeuring

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht 1 Prijs 60 Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs 2 Service en kwaliteit 40 De inschrijver dient een omschrijving te geven van de service. Bij de beoordeling hiervan houdt de aanbestedende overheid onder andere rekening met volgende aspecten: omschrijving huurcontract containers, (digitale) ondersteuning voor opvolging ifv afvalstoffenregister, klachtenprocedure, werkwijze, opstart, … De inschrijver omschrijft in zijn offerte uitgebreid hoe hij aan dit gunningscriterium tegemoet wil komen. Totaal gewicht gunningscriteria: 100

 

Punt 11 verzorgingsproducten

Er wordt voorgesteld om opnieuw met een raamovereenkomst te werken voor 4 jaar.

Lastenboek werd opgesteld in cascadesysteem

De uitgave voor deze opdracht bedraagt 120 000 euro

We wensen deze opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Graag uw goedkeuring voor dit punt.

We wensen onze  bewoners van ons WZC goed te verzorgen

Daarvoor hebben we het juiste materiaal nodig.

 

Punt 12 Incontinentiemateriaal en nevenproducten

Ook hier stellen we een 4-jarige raamovereenkomst voor.

De uitgave van deze opdracht bedraagt 115 000 euro

Graag uw goedkeuring voor dit punt

 

Punt 13 Hoog-laag bedden

Ook hier stellen we een 4-jarige raamovereenkomst voor

De uitgave van deze opdracht bedraagt 52.030 euro.

Deze bedden zijn noodzakelijk voor het comfort van de patiënt en de ergonomie van onze medewerkers

Graag uw goedkeuring

 

SLOTWOORD

Dank aan de raadsleden voor jullie tomeloze inzet gedurende het afgelopen jaar.

Dank aan pers en publiek om hier steevast aanwezig te zijn.

Nu is het vakantie en geniet ervan met volle teugen.

Ik zie jullie graag terug op de eerste raad van het nieuwe werkingsjaar, 29 augustus, IN DE GOTISCHE ZAAL.