Gemeente- en OCMW raad 19/06/2023

Mondelinge vraag Kurt Vanlerberghe

Nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag voor de containers, vangnetten, lichtmasten,…, voor huidig voetbalveld SP Keiem

Wij gaan nu zeker daar werk van maken en deze omgevingsvergunningsaanvraag zal wel geen probleem vormen, gezien de huidige situatie.   De aanleg van het kunstgrasveld is nu volop aan de gang.  Langs deze weg wil ik de voltallige gemeenteraad (=meerderheid-oppositie) over de politieke grenzen heen danken voor hun insteek, steun en medewerking.  Het was geen gemakkelijke oefening.  Maar eind goed al goed! En vooral nu zullen wij de jeugd een volwaardige creatieve vrijetijdbesteding kunnen aanbieden met een optimale accommodatie.   Dit blijft en zal altijd de doelstelling blijven.

 

Technische dienst – Gebouwen, facility en patrimonium – Woonproject WitteBaliestraat – Toelating tot aanleggen wegenis- en infrastructuurwerken – Overeenkomst – Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gevraagd aan de overeenkomst van toelating tot aanleg van wegenis- en infrastructuurwerken met compensatie creatie groenzone tussen partij anderzijds, het OCMW en de stad Diksmuide op het perceel kadastraal gekend als Diksmuide, 6de afdeling sectie A nummer 567D met een kadastrale oppervlakte van 337 m².

Ook hebben wij erop toegezien, dat we een maximum van de huidige bomen kunnen worden behouden.

Eveneens dient er voor de hulpdiensten een verharde toegang te worden voorzien via de Witte Baliestraat.

Ik wil ook nog meegeven, dat er maar een gedeeltelijke goedkeuring is van de omgevingsvergunningsaanvraag voor 25 woningen.  Deze werd gereduceerd naar 18 woningen.  7 woningen werden niet weerhouden.

 

Juridische en communicatiediensten – Algemeen – Afsprakennota met de adviesraden en erkenning van de klankbordgroepen als adviesraden – Goedkeuring.

Het decreet lokaal bestuur,  geeft het lokale niveau de opdracht om duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en daarvoor een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden te verzekeren. · Inwoners moeten zoveel mogelijk bij het beleid worden betrokken en hebben recht op openheid van bestuur. · Het decreet lokaal bestuur,  verplicht ons een beleid te voeren op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen. · Hoewel het landschap, onze samenleving en beleid de voorbije decennia grondig zijn gewijzigd, functioneren nog heel wat lokale adviesraden op de oude vertrouwde manier. · Een aantal van de adviesraden zijn wettelijk verplicht in Diksmuide: jeugdraad, GECORO, en lokaal overleg kinderopvang (LOK). · De insteek van de gemeenteraadsbeslissing van 27/05/2019 om de andere adviesraden om te vormen naar klankbordgroepen, om zo meer vrijheid op o.a. vlak van samenstelling te creëren, blijkt in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. · Het decreet lokaal bestuur  omschrijft dat zowel adviesraden als overlegstructuren rekening moeten houden met de 2/3 genderregel om op rechtsgeldige wijze advies uit te brengen. · Een klankbordgroep is ook een vorm van een overlegstructuur. · Om officieel advies te kunnen verlenen aan het lokaal bestuur en zowel adviesraden als klankbordgroepen op eenzelfde manier te behandelen, is de erkenning van de klankbordgroepen als adviesraden opportuun. · De afsprakennota is zo opgevat dat ze op zo veel mogelijk adviesraden van toepassing kan zijn: cultuurraad, Noord-Zuidraad (incl. Fair Trade Trekkersgroep), jeugdraad, landbouwraad, Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), milieuraad, seniorenadviesraad (SAR), drugsoverlegplatform (DOP), sportraad. · Er is voor elke adviesraad ook de mogelijkheid voorzien om een huishoudelijk reglement op te maken als addendum bij de afsprakennota voor de verdere verfijning van de werking. · De afsprakennota heeft als doel te streven naar enerzijds inhoudelijk sterk advies · Het is ook de bedoeling om actiever te communiceren over de werking en samenstelling van de adviesraden om burgers een duidelijk beeld te geven wat er binnen zo’n adviesraad allemaal aan bod komt. · De verschillende actieve adviesraden kregen een toelichting met voorstelling van de afsprakennota en konden zich allemaal vinden in deze nieuwe manier van (samen)werken. · De bedoeling is om deze afsprakennota uit te rollen tot het einde van de huidige legislatuur. Op die manier kunnen nieuwe burgers kennismaken met een adviesraad en de werking ervan. Bestaande leden van de adviesraden kunnen hun engagement uiteraard gewoon verder opnemen.

Concreet stellen we voor om de (lokale) overlegplatformen die als klankbordgroep in de stad ingebed zijn, te erkennen als adviesraad, naast de reeds erkende milieuraad, LOK, jeugdraad en Gecoro. Het gaat om de cultuurraad, Noord-Zuidraad, landbouwraad, seniorenadviesraad (SAR), drugsoverlegplatform (DOP) en de sportraad

In de afsprakennota staat het volgende duidelijk vermeld :

Het lokaal bestuur duidt onder haar medewerkers een deskundige contactambtenaar aan die de adviesraad administratief en inhoudelijk begeleidt/coacht en fungeert als verbindingspersoon tussen de adviesraad en het lokaal bestuur en zijn diensten. Deze ambtenaar stelt zich neutraal op. Hij of zij onderschrijft dus geen verslagen, standpunten of adviezen van de adviesraad. Leden van de adviesraden en van het lokaal bestuur gaan hier correct mee om. Dit was de meest prangende vraag bij de huidige adviesorganen.

 

Bijgevoegd punt : Partiële herziening

Ik ga daar heel kort op antwoorden.  Ik zal het advies van onze zogenaamde huisadvocaat bezorgen.  Ik kan je enkel meegeven zoals ik reeds verschillende malen in de gemeenteraad  heb aangekaart, dat een afbakening klein stedelijk gebied en een partiële herziening elkaar overlappen.  Wat inspraak betreft, is er nog een plenaire vergadering voorzien met alle actoren en ook de gecoro zal evident nog inspraak hebben. En sowieso wordt deze nog terug gekoppeld naar de gemeenteraad.  En laat hierbij vooral kijken welk statement uit de bus zal komen of uit de brand zal worden gesleept bij deze verschillende instanties.

Een partiële herziening en een afbakening van een klein stedelijk gebied zullen mijn inziens een meerwaarde impliceren voor de opmaak van een beleidsplan ruimte diksmuide. Zelfs complementair zijn met elkaar.   We zijn echter ook niet over een nacht ijs gegaan.  Hierbij refereren wij naar Moorslede. Ik heb trouwens kunnen vaststellen dat op vandaag  weinig gemeenten of steden zijn  gestart met een beleidsplan ruimte

Bijgevolg nu alles naar de prullenmand laten verwijzen, lijkt mij onverantwoord en ondoordacht!  Het huidig GRS is nog altijd een leidraad, zelfs een rode draad.  Een rup komt vandaag niet in gevaar, maar als wij een partiële herziening zouden supprimeren, zou deze wel eens nefeste repercussies kunnen hebben voor een opmaak RUP

Dus gaan wij zeker niet meegaan in uw verhaal.  Dit zou de klok terug draaien zijn!

 

Tusssenkomsten Katleen Winne Gemeenteraad 19/6/2023
Toekenning Maria Doolaegheprijs :

Koen,

Met dank voor uw voorstel.

We delen de mening dat de keuze van namen van bepaalde projecten  hier in Diksmuide niet echt ‘gegrond’ zijn.

Laat deze prijs dan voor een kentering zorgen…

Maria Doolaeghe riep in haar werk op om te werken aan de heropleving van de Nederlandstalige poëzie.  Ze leefde hier van 1803 tot 1884.  139 later  blijft het belangrijk om onze taal naar waarde te blijven schatten.

Taal  is immaterieel erfgoed: een kostbaar voorwerp dat we van de vorige generaties hebben geërfd, en waar we goed zorg voor moeten dragen, zodat we het netjes kunnen doorgeven aan de generaties na ons.

We zijn dan ook uw voorstel genegen

Maar ik zou dit eerst naar de cultuurraad terugkoppelen voor advies, zoals we dit met elk reglement doen.

Als dit participatieve traject doorlopen is wordt dit geformaliseerd.

Bedankt voor uw constructief voorstel.

 

Bijgevoegd punt : interim WZC

Als reactie op het bijgevoegd punt ; kritiek op verlenging van interimcontract WZC

Er wordt daar uiterst hard gewerkt.  Voor eerste keer in jaren hebben we een officiële nulmeting gemaakt.  We leggen de resultaten voor.   We kunnen nu vooruit.  Uiteraard wensen we een vast kader. Zolang we dit niet kunnen invullen hebben we interims nodig.   Ik geloof er nog altijd in. Dit heeft zijn tijd nodig… wees de verandering.  We moeten en zijn niet blind voor de zaken die niet goed lopen. Ik weet dat we het schip kunnen rechten met een goede kapitein en een goede bemanning.  Ikl kan geen verplegers toveren en geen directeur klonen.  Wees nog even  geduldig…. Het is onze absolute prioriteit om onze bewoners goed te verzorgen.  Het niet allemaal zo negatief.  Er rust een grote  druk op schouders van onze werknemers…. als je denkt dat het in de privé zoveel beter gaat…

Het komt goed, wat is het alternatief? gaan we zorg gaan privatiseren? is dat wat je wil? zorg voor de ouderen, zorg voor de kinderen, waar gaan we onze middelen aan besteden? aan de o zo noodzakelijke kinderopvang? Zullen we de ouderen desaffecteren? wil je dat? Ik wil dit persoonlijk niet

We pakken de problematieken aan, we hebben onze eerste keer nulmeting, we proberen er iets aan te doen.  Is het gemakkelijk… nee… ik zie het nog zitten, het is lastig, maar voor de mensen die er werken ook, voor mensen die er verzorgd worden ook.  Het is niet beter in de privé,  gestoeld op  verdienmodellen. In privérusthuizen ligt de prijs nog hoger.  Hoe betaalbaar blijft het allemaal ?  Deze generatie heeft nog gespaard, heeft nog een huis die eventueel verkocht kan worden…Wat met de volgende generatie ? Het is onze plicht om mensen met onvoldoende middelen te steunen bij een rusthuisverblijf.  Deze tussenkomsten zullen ook door onze stad dienen betaald te worden.

Zorg is belangrijk..

In een niet verdienmodel  levert zorgen niets op. Maar het  is een basiswaarde om te zorgen voor je ouderen.

Dat de nieuwe werking voor aantal werknemers niet als positief ervaren wordt…ik heb hier begrip voor, alle veranderingen in structuren zijn moeilijk..  Maar de audit gaf ons de raadgevingen.  Onze personeelsbezetting in ons WZC is in vergelijking met andere wzc’s  ruim.

Uiteraard dienen we hiervoor een volledige  bezetting te hebben voor een vlot functioneren.

De uitval wegens ziekte is groot.

Wie ziek is, is ziek…en dient verzorgd te worden…

Het hoog ziekteverzuim is misschien een maatschappelijk probleem.  Arbeid is geen vergif, maar een medicijn op voorschrift met een goede dosis in een gezond milieu.  Laten we dat milieu verbeteren, en dat proberen we…

Systemen kan je niet  zomaar veranderen.   Bijsturen kost tijd.  We evalueerden, legden de  meting voor.  Je krijgt de cijfers en we zijn transparant en we werken aan beterschap.

Het gaat meer dan over geloven.

Maar geloof is een motor.

We geloven erin en doen er iets aan.  We pakken dit pragmatisch aan, het is niet dat ik zit te bidden dat het zal verbeteren…

Je kan geloven in verschillende ordes…

We zijn  vooral doeners, nog een klein beetje geduld, een half jaar

Ondertussen blijft onze missie om de bewoner centraal te stellen en de werking te optimaliseren.

Het  maaltijdgebeuren werd al anders aangepakt. Er is nu een grotere individuele keuze bij het beleg op de boterhammen.  De maaltijduren werden verschoven in functie van de bewoner.

We doen er iets aan, het gaat niet zo rap zoals ik zou willen, maar nog een klein beetje geduld

Het is vooral de perceptie die moet veranderen.  Een positieve vibe, een team…

We zullen er alles aan doen om deze frequenties in structurele duurzame veranderingen om te zetten.