Gemeente- en OCMW raad 20/12/2021

Tussenkomsten gemeenteraad
Woordje nav afscheid Gaby Verstraete als schepen

We zijn samen in 2019 schepen geworden.  Ik heb je leren kennen als een zeer integere, warme man en die op je eigen wijze en stijl met hart en ziel de materie behartigde. Je had niet de gemakkelijkste bevoegdheden.   Je dwong ook heel wat respect af bij zowel  meerderheid als oppositie en de administratie.  Je bent niet de man van grote woorden en veel poeha. Je blijft altijd nederig en je slaat een ander hoger aan dan jezelf.

Je bent een gevoelsmens en dat ben je ook altijd gebleven, hoewel er in de politiek weinig plaats is voor gevoel.  Dat zal je altijd blijven sieren. Je staat altijd klaar met een helpende hand en een luisterend oor over de politieke partijgrenzen heen. Iedereen mag en kan aankloppen bij jou met een deur, die wagenwijd open staat

Hoewel je nu van stoel zal veranderen, zullen we je blijven herinneren als de “Gaby” met het hart op de juiste plaats.

Een welgemeende dank je wel, Gaby.  Vanwege Idee Diksmuide

We wensen zijn opvolgster Greet Dever veel succes toe.  We zullen echter ons mannetje dienen te staan met al die vrouwen in het schepencollege!

 

Bijgevoegd punt : Stand van zaken dossier nieuwe evenementensite

Wat de omgevingsaanvraag nieuwe evenementenhal met parkeergarages betreft hebben wij het fiat gekregen van onroerend erfgoed, AWV en de brandweer voor een openbare rotatieparking.   Hoe de parking zal worden gerund, zijn er op vandaag een aantal denkpistes.  Bij de opmaak van een ontwerp zullen wij deze bespreken en aftoetsen met de verschillende diensten.   Ik ga daar nu nog geen timing op plakken, maar we maken er werk van. Uw vragen, opmerkingen,…, zullen wij meenemen en analyseren.  Wij willen toch wel beklemtonen, dat wij zeker luisteren naar de Diksmuideling.  Meer dan 5000 Diksmuidelingen hebben  zich geëngageerd voor een ondergrondse parking Boterhalle.   Wij gaan hen niet links laten liggen.  Dit is rechtstreekse democratie.  En wij houden woord.  Ontwerp wordt uitvoerig besproken in de gecoro.  Een verplicht, officieel adviesorgaan waarbij iedere politieke fractie  is vertegenwoordigd.  Het is aan de vertegenwoordiger, de nodige feedback te geven.  Wij kunnen toch niet telkens het huiswerk opnieuw doen.   En aan politieke spelletjes en beschuldigingen, dat zich laat ontpoppen en manifesteren tot vertragingsmanoeuvres zowel in de gemeenteraad als de gecoro,  heeft niemand een boodschap aan en kunnen we missen als kiespijn.  Het dient “vooruit” te gaan!

N-VA, die vraagtekens plaatste bij het archeologisch onderzoek omwille van de ondergrondse parking.  Nochtans zij opteerden voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt.  Daarvoor was eenzelfde archeologisch onderzoek nodig.  Als je van hetzelfde laken een broek hebt, dan hoef je zeker niemand de les te spellen.

 

Bijgevoegd punt : vrijwaring dorpszicht Keiem

Dit is uiteraard een heel goed idee en klinkt als muziek in de oren.  Maar de financiële repercussie is niet zo evident.  Indien de Stad Diksmuide over voldoende financiële armslag zou beschikken, dan zouden wij zeker daarop ingaan.  Maar het is evenwel niet zo.  We dienen te roeien met de riemen, die wij hebben.  Trouwens wij kunnen enkel de schattingsprijs handhaven en mits motivering 10 procent er bovenop.  Daarmee is de kous af. Handenvol geld spenderen, als je weet dat je nog ruime toegangen hebt via de Keiemdorpstraat.  Denk dat dit door de burger niet zal worden gesmaakt en is ook niet handelen als  een goede huisvader.

De N-VA heeft in één van de vorige gemeenteraden de idee geopperd om twee woningen aan te kopen ter hoogte ingang Boterhalle in de Maria Doolaeghestraat en deze te slopen en vervolgens in te vullen als groenzone. We hebben dit grondig bestudeerd.  Dit behelsde echter een kostenplaatje van ongeveer 400.000 euro (=aankoop, sloping, aanleg).  Wij zijn bijgevolg daar ook niet op ingegaan.

Maar ik heb ook een vraag.  Hoe komt het, dat in het verleden de voormalige hoeve Leeman in de Keiemdorpstraat met een mansardedak op de woning, een bunker, stallen van juist na de oorlog niet werd beschermd als dorpsgezicht? Dit ging pas  geresulteerd hebben in een meerwaarde voor het dorp Keiem.

 

Tussenkomsten Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Punt 5: Zebra eva vzw – Jaarrekening 31/08/2021

Het waren, het zijn en het blijven bijzondere tijden; volatiel, onzeker, complex en ambigu.

Het boekjaar werd getekend door corona. Deze had dan ook een serieuze impact op de resultatenrekening.  Vorige boekjaar was er nog een ‘bedrijfsopbrengst’  van 157 592,19 euro

Deze zakt in huidig boekjaar tot 90 851,49 euro.  Logischerwijs is dit te wijten aan de gedaalde ticketverkoop : een duik van 77.592.29 euro naar 4.622,95 euro.  Een daling van 90 %

Bij de omzet zien we dat naast de subsidie van Stad Diksmuide  er ook nog een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap werd toegekend van 6000 euro.  Dit gaat om een ‘Covid-subsidie die we verkregen voor onze pop-up CC De Kupe.

Er is  een daling van de ticket inkomsten, een daling van de kosten.

De uitkoop- en deelname kosten bedragen dit jaar ‘slechts’ 8975,30 euro tegenover 102.759,62 euro vorig jaar.  Heel wat producties konden niet doorgaan.

De bedrijfskosten dalen van 132.020 euro naar 55.057 euro

Zebra noteerde een ‘Bedrijfswinst’  als we dit woord mogen gebruiken, van  22.248,66 EURO

Uiteraard, in het aanschijn van de uitzonderlijke omstandigheden,  kunnen we hier geen zekerheden uit afleiden.  Voorzichtigheid blijft geboden.

Door de winst is de buffer is wel wat groter.  Deze zal m.i. nodig zijn om  na de cesuur die corona sloeg, het ritme te herstellen.  Cultuur vormt een antidotum, tegen de polarisatie, de maatschappelijke verarming, de verzuring.  De voortdurend wisselende maatregelen, de  lockdowns,  de beperking van toeschouwersaantal, afgelastingen,  creëerden bij de cultuurparticipanten  grote onzekerheden bij het plannen maken.  Ook de angst  van sommige  cultuurliefhebbers voor besmettingen,  zorgde ervoor dat , zelfs wanneer het mogelijk was,  we beduidend minder bezoekers mochten begroeten.  Navraag bij andere cultuurhuizen tonen hetzelfde.  De cultuursector werd bijzonder hard getroffen.

Wat het zal worden voor het boekjaar 2021-2022 kan ik u niet voorspellen..

Wat ik wel weet, is dat we wendbaar positief zijn met onze cultuur-en evenementendienst, die nu ook één geheel vormt, waardoor CC kruispunt een groter en breder werkgebied krijgt…ook de zomers tellen nu mee.

‘Survival of the fittest’ is het motto voor de jungle.  Het adagium voor 2022 is m.i. overleven van wie zich best kan aanpassen : zorgen voor kwaliteit van leven, zorg en respect voor elkaar, aanvaarden van wat niet kan, het mogelijke creëren,  genieten van het mooie en het goede in kunst en cultuur.  Het hoeft ook niet altijd ‘mooi en goed’ te zijn, te accorderen met onze eigen denkpatronen… als het ons maar eens ‘goed’ doet nadenken… onze blik verruimt, ons doet inzien hoe goed we het nog hebben…

In deze context wens ik ook de absolute waarde  van lezen bovenaan te plaatsen.  De bib toonde in deze crisis eveneens haar essentiële waarde.   Lezen verrijkt onze taal, onze inzichten en verruimt ons wereldbeeld, verandert ons perspectief en  vergroot ons empathisch vermogen.

Ik ben dan ook het team van cultuur en evenementen, de medewerkers van de bib, dankbaar voor hun wendbaarheid en creativiteit, Zebra en de cultuurraad  voor hun engagementen.

Het beste moet nog komen !

Maar vooraleer dit kan komen, graag uw goedkeuring voor deze jaarrekening.

 

Punt 6: Seizoensbegroting van Zebra eva vzw van seizoen 2021-2022 – Goedkeuring.

Dit is de planning en de begroting voor de producties die oorspronkelijk waren gepland tijdens het huidige seizoen dat loopt van 01/09/2021 tot en met 31/08/2022 met de daar bijhorende kosten en opbrengsten, evenals een totaaloverzicht voor de schoolprogrammering, promotie en algemene kosten..  De Algemene Vergadering werd samengeroepen op 18/11/2021 waar de seizoen begroting ter goedkeuring werd voorgelegd.  De voorgelegde seizoen begroting 2021-2022 werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.  Het college van burgemeester en schepenen verleende op 30/11/2021 principiële goedkeuring aan de seizoen begroting van Zebra eva vzw van 31/08/2021.

U hebt de mooie brochure met de programmatie mogen ontvangen.   We hebben ‘van het beste ‘ een condensatie van creativiteit, een compositie van  muziek, theater, humor en familievoorstellingen, lokaal talent en lezingen gemaakt. Uiteraard  zorgen we ook voor een aanbod voor de scholen  (deze is niet in de brochure opgenomen).  Jonge mensen laten proeven van cultuur, ze krijgen vast de smaak te pakken !

Laten we hopen dat de tijden wat gunstiger worden, dat wat we planden door mag gaan.  Dat u allen de weg mag vinden naar onze vernieuwde schouwburg. Ik nodig u allen met graagte uit.

Uiteraard hoop ik dan ook op uw unanieme goedkeuring

 

Punt 8:Aanduiden van een vertegenwoordiger in de cluster welzijn van de zorgraad van de eerstelijnszone Westkust en Polder.

Ik vraag u, uw stem te geven, om Mevrouw Nele Lietaert, coördinator sociaal huis van het lokaal bestuur Diksmuide, voor te dragen als vertegenwoordiger voor de sociale diensten.

 

 

Beste raadsleden, pers en publiek.

 

Wat ze noemen ‘de mooiste tijd van het jaar’, komt eraan.
Kerst, het feest van kerstballen en cadeautjes maar vooral van licht en stilte waaraan de klassieke kerstsongs met de nodige ‘jingle bells’ gezellige warmte geven.

Iedereen houdt op de één of andere manier van kerst, zeker nu in deze donkere, onzekere periode.
Bij het lied ‘wish I was at home for Christmas’ sta je toch even stil bij de mensen die door omstandigheden, kerst niet thuis kunnen vieren. Het zorgpersoneel dat paraat moet staan om anderen te helpen, is daar een voorbeeld van.

Ik wens je genoeg vertrouwen om het goede zijn weg te laten vinden.

Proost op het leven, op elkaar en op het nieuwe jaar.

Ik spreek graag met jullie terug af op de volgende vergadering van 31 januari 2022.

 

Tot volgend jaar.