Gemeente- en OCMW raad 21/12/2020

Beste collega’s,

2020 is een jaar van tegenspoed voor iedereen omwille van de pandemie; onze partij IDEE Diksmuide bleef ook op menselijk vlak niet gespaard; er was het verlies van Jan VAN ACKER en nu recent ook het overlijden van Bert DE MUYER.

Verschuivingen vonden plaats en kijk, nu sta ik hier op de donkerste dag van het jaar, klaar om jullie voorzitter te mogen zijn.

Een mooie uitdaging waarbij navolgende kenwoorden voor mij van belang zijn:

a/ Samenhorigheid: ik vind het heel belangrijk dat iedereen in het beleid betrokken wordt. Iedereen moet zijn gedachten en ideeën kunnen en durven uitspreken; wij streven immers allemaal hetzelfde doel na en willen het beste voor Diksmuide; samenhorigheid kan ons alleen maar verrijken.

b/ En dat alles in een sfeer van respect voor elkaar. Respect voor ieders mening, ieders gedachtengoed.
Dus geen persoonlijke aanvallen meer maar wel constructief en opbouwend werken om Diksmuide door deze moeilijke periode te loodsen. Laat ons debatteren over de INHOUD van onderwerpen die er echt toe doen.

c/vertrouwen moeten we uitstralen om een politiek en economisch klimaat te scheppen dat stoelt op verantwoordingsplicht en transparantie, waarin de mensen terug kunnen geloven. Als de mensen/burgers terug vertrouwen hebben in de politiek dan is dat een duidelijk bewijs dat wij voor het algemeen welzijn zorgen.

Het coronavirus treft mensen op zeer verschillende wijzen en zaait voor verdeling; “de lockdown zorgt voor breuken in de samenleving”, aldus socioloog Walter Weyns in ‘de wereld vandaag’.

Ik ben ervan overtuigd dat er voor ons allen en samen een belangrijke rol in dit gebeuren is weggelegd; de crisis zal een blijvende stempel op de maatschappij drukken en het moet voor ons als een uitdaging gezien worden om hierop in te spelen.

Met waarlijke solidariteit en echte politieke wil kan er iets goeds uit deze (corona)-tragedie voortkomen.

Wij zijn het de inwoners van Diksmuide verschuldigd, want wij zijn door hen verkozen. Voor hen doen we het ook, dat moet ons gemeenschappelijk doel zijn.

 

Punt 9: Opheffen zwaluwsubsidies

Als wij de financiële balans opmaken en het administratieve luik onder de loep nemen betreffende deze subsidies lijkt dit voor ons niet meer zo evident. Het sop is de kolen niet meer waard.

Wij zijn ervan ook overtuigd, dat er niemand een zwaluwnestje zal verwijderen, omdat de subsidie niet meer zou worden gehandhaafd. Iedereen draagt immers dit vogeltje een warm hart toe.

Wij zijn iedereen dankbaar, die zich wil ontfermen over de zwaluwen. Een zwaluwborrel zal zeker nog mogelijk zijn.

Verder willen wij toch de aandacht op vestigen, dat het stadsbestuur wel degelijk inzet op biodiversiteit. Hierbij refereer ik naar de recente, succesvolle bijenwandeling. We hebben logistieke steun gegeven voor het bijenhotel ter hoogte van Tervaete.
Diksmuide heeft tijdens de laatste vijf jaren goud behaald voor zijn bebloemingsactie en daarmee wordt de bijenpopulatie gelinkt.

We hebben dit jaar 19.450 euro gesubsidieerd voor de aankoop van gronden door natuurpunt. Vanuit dit oogpunt helpen wij de Blankaart met de uitbreiding van 4,5 ha, waar de biodiversiteit hoogtij zal vieren.

Wij uiten toch de bedenking, dat wij op vandaag vooral de focus leggen op de bijen in het kader van biodiversiteit. In een later stadium komen misschien de salamanders aan de beurt. Wie weet! Altijd maar één of ander soort erbij nemen en een andere subsidie niet opheffen, is van het goede teveel en is budgettair niet verantwoord.
Dit fenomeen manifesteert zich veelal bij particulieren, gezinnen. Je verkoopt iets om iets anders te kopen!

Punt Meerjarenplan aanpassing 2

1) De ondergrondse vuilnisbakken en de huisvuilophaling zal vorm krijgen tegen 1 januari 2022

2) Kunstgrasveld Keiem. Er is onlangs een overleg geweest met Omgeving Vlaanderen, de Provincie, DLV en het stadsbestuur Diksmuide, hoe wij dit dossier dienen verder aan te pakken. We kunnen immers ons niet veroorloven, dat bij goedkeuring door de deputatie, Omgeving Vlaanderen nog eens in beroep zou gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Als dit zou gebeuren, zakt het geheel als een kaartenhuisje in elkaar. Binnenkort nemen wij een beslissing hoe wij het dossier verder op de rails krijgen om tot een goed einde te brengen. Maar het is op zijn zachts uitgedrukt geen gemakkelijke oefening.

3) Stand van zaken GRS-Partiële herziening. Wij hebben eerst eens gepolst bij de gemeente Moorslede om na te gaan hoe zij die partiële herziening aanpakken en invullen. Wij gaan refereren naar Moorslede, maar wij zullen heel alert zijn en laten checken door anderen instantie, opdat wij het huiswerk niet zouden moeten opnieuw doen. Normaal gezien zullen wij een voorontwerp hebben tegen eind januari. Ik wil ook meegeven, dat voor de herlokalisatie van voetbalveld SP Keiem men nu reeds kan starten met de opmaak van een RUP, niettegenstaande de partiële herziening nog niet voltooid is.

4) Riolering-Klimaat-Hitte&Droogte. Wat de riolering betreft, dient men in eerste instantie subsidies te genereren van VMM. Sommige dossiers staan reeds lang op de rol, maar worden pas jaren later uitgevoerd, omdat de nodige centen van de VMM niet voor handen zijn. Denken wij hierbij maar de Keiemdorpstraat. Was reeds voorzien in 2005 en kende pas de uitvoering in 2017. De Beerststraat staat reeds op de agenda in 2004 en staat op vandaag nog altijd op de rol. In deze legislatuur zal men naast de Stovestraat-Wilgendijk, ook opteren voor de Galileistraat, Jonkershovestraat, stuk Iepersteenweg en de Grintweg.

Klimaat. De CO2 uitstoot terugdringen of beperken. Wij hebben een energieplan. Reeds acht kleine windmolens hebben wij gunstig geadviseerd. Wij starten met de opmaak van een RUP voor de site rond de Put van Nieuwkapelle om de huidige twee grote windmolens verder te kunnen vergunnen en opteren om twee à drie grote windmolens bijkomend in te planten. Deze site is op vandaag ontginningsgrond en biedt wellicht een beter perspectief, dan in Kaaskerke waarbij de inplanting voorzien was in waardevol agrarisch gebied. Zelfs Antwerpen opteert nu voor grote windmolens in de omgeving van de haven

Droogte. Door de waterpeilverhoging in de Blankaart, kunnen er op vandaag 400 ha overstromen. Bij aanvragen voor omgevingsvergunningen in het kader van vijvers, open putten,…, zijn wij heel soepel. Beiden zijn immers in functie van infiltratie en wordt er grondwater gegenereerd.

5) De ware toedracht van de schuld! In 2019 zijn wij gestart met 20 miljoen stads-ocmwschuld. Maar de leasing, schuld van 15 miljoen euro via Farys diende nu ook mee opgenomen te worden. Dus behelst dit een totaal bedrag van 35 à 36 miljoen euro. Nu is dit voor iedereen transparant en zo hoort het ook. Toen wij aan de andere kant van de tafel zaten, hebben wij altijd gezegd, dat voorliggende budget in de vorige legislatuur niet klopte en dat men de burger een rad voor de ogen draaide.

Lokaal Gezondheidsoverleg Midden West-Vlaanderen – Voordracht kandidaat-bestuurder

Ook hier zal ik met uw goedkeuring, het werk van Jan verderzetten.

Lokaal gezondheidsoverleg is in deze tijden nog duidelijker een prioriteit.

Het logo gaat voor meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor iedereen.

Een logo groepeert zoveel mogelijk instanties, verenigingen en organisaties die actief zijn op het terrein van ziektepreventie of gezondheidsbevordering.

We ondertekenden al het charter Gezonde gemeente.  Als lokaal bestuur streven we ernaar om de inwoners van diksmuide maximale kansen te bieden op een goede gezondheid.  Dit beleid geldt voor iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder.

Ik wil u nog meegeven dat we via deze samenwerking 10 CO²- meters hebben aangekocht.

We werken aan een uitleenreglement, zodat deze meters ter beschikking zijn voor de scholen.

Ik wil mij hiervoor engageren.

 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Samenwerkingsovereenkomst met Eerstelijnszone Westkust&Polder vzw over Pool huisbezoekers

Vanuit de eerstelijnszone Westkust en Polder wordt gevraagd om een overeenkomst af te sluiten om tegemoet te komen aan de verplichting uit het besluit van de Vlaamse Regering tot ‘toekenning van een subsidie aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid19-pandemie te versterken’. Artikel 2 van dit besluit stelt dat in de schoot van de zorgraden een pool van huisbezoekers moet worden opgericht waarmee de drie onderstaande taken kunnen worden uitgevoerd, namelijk:

  • COVID-coaching: het voorbereiden van de burger op een contact vanuit het (centrale) callcenter evenals het ondersteunen van de burger in zelfisolatie
  • Complexe contactopsporing: het inventariseren van de verschillende contacten van een indexpatiënt in een complexe situatie (bv. evenement, horeca);
  • Bronopsporing: het leggen van verbanden waardoor ogenschijnlijk ad random besmettingen tot één en dezelfde bron kunnen worden teruggebracht (bv. één bedrijf).
  • De sociale dienst heeft momenteel weinig ruimte.
  • De reguliere werking van het lokaal dienstencentrum staat al geruime tijd op een laag pitje. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn om een rol te spelen in de taken die binnen de pool van huisbezoekers;
  • De jeugddienst gaf aan dat er ook ruimte is binnen hun dienst

Met de diensthoofden werd afgesproken dat er samen een haalbare beurtrol zou worden uitwerkt over volgende medewerkers om de taken in het kader van de pool huisbezoekers tot een goed einde te brengen.

Dit zorgt ervoor dat er 1 VTE (welzijnsdienst: 0,4 VTE: lokaal dienstencentrum 0,6 VTE) wordt vrijgesteld om, samen met de medewerkers van de jeugddienst van de stad, deze taak 7/7 te kunnen opvolgen en dat de potentiële taaklast haalbaar en evenwichtig wordt verdeeld.  Aan alle betrokken medewerkers wordt gevraagd de geheimhoudingsverklaring en gedragscode te ondertekenen.

Ik denk dat iedereen akkoord kan gaan dat contactopvolging belangrijk is, in onze strijd tegen de verspreiding van het virus

Graag uw goedkeuring

Golfbreker vzw – Aanduiden van een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering.

Ik neem zoals beloofd, het werk van Jan over.

Golfbreker is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg voor het arrondissemnet Veurne -Diksmuide.

VZW golfbreker biedt 33 plaatsen onder 3 modules onder de noemer van contextbegeleiding.

Ik wil mij hiervoor engageren.

Bespreking budgetwijziging

Vraag Dhr Vanlerberghe

Stavaza : ligdagprijs WZC

Ik ben 20 dagen schepen. Ik ben mij ten volle aan het inwerken in de materie.  Het verlies van Jan, de corona-pandemie er zijn gunstiger gesterntes om te starten.

Ik kan u zeggen dat na de audit, de directeur mevrouw Bolle werd vervangen. Ik kan u ook meegeven dat de rust in het WZC teruggekeerd is. We kregen ook een zeer goed rapport van de inspectie voor de corona-maatregelen-opvolging.

M.i. is de strijd tegen de corona nu primordiaal, zeker in een WZC.

Ik weet dat het dossier inzake de ligdagprijs wordt besproken met mevrouw Tanghe, onze financieel directeur en Dhr De Blieck onze waarnemend directeur van het WZC.

Er zijn 2 opties

  • De vroegere aanvraag behouden met aanpassingen
  • Een nieuwe aanvraag indienen

Vraag van Dhr Bultinck

Hoe verhoudt de ligdagprijs van het WZC in Diksmuide zich met de naburige gemeenten.

Ik weet dat Diksmuide bij de laagste ligdagprijzen hoort.  Correcte cijfers kan ik hier nu niet uit mijn hoed toveren.  Ik zal dit opzoeken en aan u overmaken.