Gemeente- en OCMW raad 22/02/2021

VOORWOORD

Geachte collega’s en aanwezigen via livestream,

Van harte welkom op deze nieuwe raad.

Corona blijft ons leven op z’n kop zetten en niemand weet hoe we aan de andere kant uitkomen.

Maar de eerste verontwaardiging om het diepe ingrijpen is weggeëbd; in de plaats daarvan is aanvaarding, verbinding, saamhorigheid, van nut willen zijn, gemeenschapszin gekomen. Er is één schuitje en daar zitten we allemaal in. Onze neuzen in dezelfde richting, onze ogen gefocust op dat ene doel.

Corona bracht ellende maar ook herontdekking van onze stad in al haar pure schoonheid. Onze Stad bleek -weliswaar onder druk- slachtvaardiger dan ze zelf ooit voor mogelijk hield.

Dank aan het beleid om op menselijke maat de juiste initiatieven te nemen. Onze toekomst hangt af van wat U nu aan het doen/beslissen bent.

De cijfers dalen, er is HOOP. Rusthuis bewoners kregen inmiddels het vaccin en zij stralen van geluk. Studenten mogen weldra naar de campus. Jong en oud komen buiten en bezoeken plaatsen in onze Stad die zij vroeger nooit hebben gezien; via sociale media worden de mooiste plaatjes van Diksmuide getoond; een mooiere PR kunnen wij ons niet voorstellen. Dit is nooit gezien en ja, ook een gevolg van de pandemie.

Er is HOOP dat we binnenkort met het vaccin een doorbraak forceren; het vaccin is ongetwijfeld het belangrijkste instrument om ziekten te voorkomen en één van de meest kosteneffectieve volksgezondheidsmaatregelen. Dit vaccin moeten we dus koesteren als een kostbaar goed; het is immers schaars en gewild. In deze vergadering komt dit punt aan bod, nl. hoe wij het vaccin maximaal zullen beschermen zodat het niet dreigt verloren te gaan of in verkeerde handen valt.

 

Bijgevoegd punt : belastingen Mieke Vanrobaeys

We willen toch ook beklemtonen, dat wij naast de afschaffing van de terrassenbelasting, die ook een bedrijfsbelasting impliceert voor de horeca meer belastingsverlagingen hebben ingevoerd. Wij  opteren voor een verlaging van de opcentiemen in 2023 en 2024.  Eveneens een afschaffing van de belasting op de onbebouwde percelen, die worden gerund voor een landbouw- en tuinbouwexploitatie is op vandaag reeds goedgekeurd.

 

Bijgevoegd punt : bezwaar tegen ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Dit behelst hier een hele boterham.  De stroomgebiedbeheerplannen, die nu in openbaar onderzoek liggen, geven vorm aan het waterbeleid in Vlaanderen in de periode 2022 tot 2027.  Hierbij ligt vooral de focus op welke acties en maatregelen de Vlaamse overheid zal en zullen ondernemen.

We zullen proberen een antwoord te formuleren op zijn zes punten voorstel

 1. Maak de doelstellingen veel ambitieuzer- Zoals men op de kaart kan aflezen, is Diksmuide geen uitzondering op de regel. Meer dan de helft van West-Vlaanderen valt onder de noemer van klasse 6 met volgende omschrijving “Gebied waar de goede ecologische toestand niet gehaald wordt in 2033”.
  – Het zogenaamde structuurprobleem van droge periodes zullen wij degelijk aanpakken. Hierbij verwijs ik naar uw punt 4 “Pak de droogte structureel aan met natuurlijke oplossingen”
 2. Pak de overbemesting daadkrachtig aanOp vandaag kunnen wij enkel vaststellen, dat de waterkwaliteit mede door toedoen van een mestactieplan zijn vruchten afwerpt naar waterkwaliteit toe. Voor ons stemt het echter tot reflectie, dat de waterkwaliteit enkel en alleen zou kunnen worden geoptimaliseerd via een nog strenger mestbeleid en een afbouw van de veestapel. Hierbij refereer ik eveneens naar uw punt 3 omtrent “ontbrekende riolering”. Land- en tuinbouwbedrijven smelten als sneeuw voor de zon. Echter de veestapel neemt niet toe op het grondgebied van Diksmuide. Meer zelfs, de landbouwexploitaties zijn veel milieu- en diervriendelijker door toedoen van luchtwassers, niettegenstaande de omvang van deze bedrijven. Trouwens, dienen wij nu echt heiliger of de paus en de beste leerling van de klas te zijn, gezien wij nogmaals geen uitzondering op de regel zijn. Perspectief voor de landbouwers met meer strengere, afdwingbare doelen, teeltsturende maatregelen en afbouw veestapel zoals uw claimt. Hoe zie je dit?
 3. Leg ontbrekende riolering aanInderdaad in Vlaanderen zijn er nog steeds meer dan 400.000 woningen niet aangesloten op de riolering. Ik citeer “ desnoods moet Vlaanderen in de plaats treden van gemeentebesturen, die hun verantwoordelijkheid niet nemen”. Dit is een issue, dat wij reeds in één van de vorige gemeenteraden hebben besproken en aangekaart. Bijgevolg herhaal ik. “Wat de riolering betreft, dient men in eerste instantie subsidies te kunnen genereren van de VMM. Sommige dossiers staan reeds lang op de rol, maar worden pas jaren laten uitgevoerd. Hierbij refererend naar de Keiemdorpstraat. Stond reeds geagendeerd voor 2005 en kende pas uitvoering in 2017. Idem dito met de Beerststraat, die echter nog moet starten. In deze legislatuur zal men naast de Stovestraat-Wilgendijk, ook opteren voor de Galileistraat, Jonkershovestraat, stuk Iepersteenweg en de Grintweg.

  Nu, het rioolscheidingsstelsel is ook niet de “Mana”. Het probleem vormt zich vooral naar geurhinder toe. Dit manifesteert zich op vandaag zowel in de Rijkswachtstraat en de Keiemdorpstraat.
  Waar er echter geen rioolscheidingsstel kan worden voorzien, is het inderdaad opportuun om een eigen waterzuivering te stipuleren.

 4. Pak de droogte structureel aan met natuurlijke oplossingen!Dit is ook een item, dat aan bod is gekomen in één van de vorige gemeenteraden. “ Door de waterpeilverhoging in de Blankaart, manifesteert dit zich op 400 ha bijkomende overstromingsgebieden. Bij aanvragen voor omgevingsvergunningen in het kader van vijvers, open putten, wadi’s, zijn wij heel soepel. Deze genereren immers infiltratie en grondwater. Wij hebben onlangs omgevingsvergunningen gunstig geadviseerd om ongeveer 28.000 miljoen liter water op te slaan. Er zit nog een aanvraag in de pipeline voor 16 miljoen liter. Wij uiten onze bezorgdheid en bedenkingen voor openbare waterbuffers. Immers irrigatie voor de land-en tuinbouw zou gepaard gaan met zwaar wegvervoer en bijgevolg een toename van de CO2-uitstoot en zou helaas en jammer genoeg ook clashen over te behouden waterpeil, enz…, met de natuurbewegingen.

  Bovendien wordt de captatie uit beken ook aan banden gelegd. Bij captatie dient immers het waterpeil van deze beken te behouden blijven om de infiltratie van drainagewater, oppervlaktewater,… tot grondwater verder te kunnen optimaliseren.
  De bakens worden op vandaag uitgezet voor de ontwerpen hemelwaterplannen.

 5. Maak werk van levende waterlopenIn kader van de beheerlandbouw, die op vandaag wordt gehanteerd voor een strook van 16 m in de omgeving van een waterloop brengt dit enigszins zoden aan de dijk en biedt dit enig soelaas. De schuine en natuurlijke oevers voor de waterlopen zijn zeker aan de orde. Het werkt immers de biodiversiteit in de hand. Op dat punt deel ik je mening.
  De instroom van nutriënten via drainage doet mij toch de wenkbrauwen fronsen. Dit is opnieuw de land- en tuinbouw viseren. Wat de instroom van nutriënten, pesticiden betreft, dient iedere burger zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij refereer ik naar de opritten, toegangswegen, paden, tuintjes, gazons,…
 6. Voorstellen voor extra maatregelen- Infiltratiebonus met een heffing op niet-afgekoppelde verharding. Ik kan beperkt meegaan in het verhaal. Maar het is niet zo evident.
  – Op alle waterpompen, irrigatiepompen zijn er meters voorzien
  – Grondwaterwinningen worden door zowel door het stadsbestuur als de provincie onder de loep genomen
  – Het waterdebiet in beken, rivieren werd reeds eerder in mijn betoog aangesneden.
  – Wij staan open voor natuurverbindingsgebieden met bebossing maar niet met de losse pols
  – De waterkwaliteit wordt op vandaag op regelmatige tijdstippen gecontroleerd door de VMM en bij hoogdringendheid door een firma uit Kortrijk. Stilstaand water zou men zuurstof moeten kunnen bijbrengen door toedoen van fonteinen.
  – Wateraudit wordt door onze diensten op vandaag grondig aangepakt
  – Handhaving moet op verschillende vlakken doortastender zijn. Onlangs fungeert iemand van de WVI voor handhaving op allerlei vlakken. We gaan uw opmerking ook briefen.

Tot slot zou ik nog als volgt willen repliceren. Diksmuide heeft inderdaad heel wat toeristische-, recreatieve troeven. We dienen dit zeker te koesteren en deze zijn grotendeels ons uithangbord. Maar we hoeven ook geen tweede Bokrijk te worden en te zijn. Heel wat burgers vinden en kennen hier hun broodwinning. Trouwens de land- en tuinbouw, waar voor jou de focus ligt is een eeuwenoude traditie in Diksmuide en omgeving. Diksmuide en zijn hinterland is typerend, kenmerkend voor zijn land- en tuinbouwbedrijven. De naam “Boterstad” is daar eigenlijk helemaal niet vreemd aan.

 

Punt 3: STAVAZA CORONA

We worden al een jaar getormenteerd door het virus.

Elke dag krijgen we de cijfers binnen.   Afhankelijk van deze info wordt de crisiscel  samengeroepen.

De crisiscel  vond plaats op 25/1 2/2 en 11/2 in overleg worden de cijfers geïnterpreteerd en buigen we ons over de vele vragen.. De verslagen kon u nalezen en werden hierbij ingevoegd.

Vorige week woensdag werden we op de hoogte gebracht van de opmars van de Zuid-Afrikaanse variant in de provincie West-Vlaanderen.  Gelukkig zonder exponentiële groeicurves.

Jammer genoeg heeft de SA variant wel aanleiding gegeven tot een aantal relatief grote uitbraken in verschillende collectiviteiten hoofdzakelijk in regio Oostende

Dit bevestigt vooral het feit dat de SA variant inderdaad besmettelijker is, zoals ook reeds geweten was voor de UK variant.

Het goede nieuws is dat we er voorlopig nog in slagen om de besmettingen in kaart te brengen en dat uit de verdere bevraging – door de contacttracers / field agents – van de nieuwe SA indexen blijkt dat we de meerderheid kunnen blijven linken aan één van de collectiviteiten die met een gekende SA uitbraak kampen.

Het tweede goede nieuws is dat de 7- en 14 daagse incidentiecijfers over de afgelopen 2 weken verder in de goede richting blijven evolueren in West-Vlaanderen.

Dit danken we aan de inspanningen van allen, alsook aan de bijkomende hulp van de centrale contacttracing, supervisoren en field agents – zowel centraal als lokaal – in de controle van deze SA epidemie binnen de huidige pandemie!

Er wordt ingezet op :extra bronopsporing ,extra contacttracing en  extra isolatie en quarantaine coaching :

Het opvolgen van de quarantaine-maatregelen wordt gecontroleerd.

Mevrouw de burgemeester gaf reeds de cijfers, ik dien ze niet te herhalen.

Hoopvol zijn we gisteren begonnen  met het vaccineren.  205 mensen, behorend tot de frontlinie, werden gevaccineerd.  Hiervoor waren er 4 vaccinatielijnen operationeel. Met als staf : onze vaccinatiecentrumverantwoordelijke, 4 vaccinators, 8 paramedici voor het afnemen van de anamnese, 1 hoofdarts, apothekers, 2 verdunners 4 mensen aan de loketten, 2 stewards buiten voor het opnemen van de temperatuur en de druktebeheersing, het helpen voor mindermobielen,  steward om de mensen naar de vaccinatielijnen te begeleiden. Een steward om mensen na de vaccinatie naar de wachtruimte te brengen en een steward in de wachtruimte + nog een vlindersteward om bij te springen waar het nodig is.

Het is vlot verlopen, de evaluatie werd gemaakt, onze vaccinatiecentrumverantwoordelijke  kwijt zich uitmuntend van haar taak,

uiteraard zijn er nog verbeterpuntjes, die we zullen trachten op te lossen.

Op 2/3 zijn de volgende 100 Astra-zeneca vaccins voorzien.

Het is een hele operatie,

Dankbaar en trots voor de grote geleverde inspanningen van al onze medewerkers, de inzet van onze vrijwilligers, de samenwerking met de artsen en de mensen van de eerstelijnszone Westkust en Polder hopen we op een verdere vlotte vaccinatie (afhankelijk van de toelevering van de vaccins.   In eerste instantie voor de meest kwetsbaren, in tweede instantie voor de mensen die in de frontlinie werken, in derde instantie voor iedereen.  Op naar wat meer vrijheden.

 

Punt 13: Zebra-eva-vzw jaarrekening

Dit betreft de jaarrekening van Zebra op 31/8/2020 over het boekjaar 1/9/2019 tem 31/8/2020

De algemene vergadering werd, gezien de corona-maatregelen, digitaal gehouden.  Alle documenten werden doorgestuurd, er kon geantwoord worden tot 14/1/2021.  Er was een unanieme goedkeuring.

Ik vraag dan ook hier  graag uw goedkeuring voor dit punt

 

Punt 14 Seizoensbegroting 2020-2021

Ook deze seizoensbegroting werd met meerderheid van stemmen goedgekeurd, digitaal.

Er wordt momenteel nog bekeken of er tot en met augustus 2021 nog culturele injecties kunnen worden gegeven.

We snakken allemaal naar wat ademruimte, wat cultuur als tegengif tegen de verzuring, verarming en polarisering.

Ik vraag dan ook uw goedkeuring voor wat cultureel antigif in deze apocalyptische tijden.

 

Punt 24 Corona-bonnen- Communicatie Diksmuidebonnen

2020 was voor niemand een vanzelfsprekend jaar. Heel wat mensen werden een tijdlang technisch werkloos, anderen zagen hun inkomsten dalen omdat hun onderneming moest sluiten. Onze actie met de Diksmuidebonnen werd geapprecieerd.  Bovendien werden alle centen terug in onze eigen economie gepompt.

Uiteraard mogen we onze meest kwetsbare gezinnen in geen geval vergeten.

Solidariteit is een grondbeginsel.  Het is een symbool en een mooie daad  om deze bon te schenken. Maar mensen in moeilijkheden hebben  ook  structurele zorg nodig. Wie moeilijkheden heeft kan bij het sociaal huis terecht.  Daar wordt gekeken waar de moeilijkheden liggen, wat er gedaan kan worden.  In onze sociale winkel de nUniek kan men aan lage prijzen inkopen doen.  In de klapstoel kan kinderkledij, speelgoed gekocht worden aan een sociaal tarief.   Mensen met een leefloon, FOD-statuut, IGO krijgen een covid-premie van 50 euro per maand sinds juli tot eind maart.

Er is een toelage van de overheid van 78 000 euro vanuit de overheid. Waarvan hier al 30 000 euro steun werd gegeven in 2020  voor kwetsbare kinderen, computers, steun voor schoolfacturen, energiefacturen, achterstallige huishuur.

De Vlaamse overheid voorziet nog 30 000 euro steun ovv van consumptiebonnen.  Hiervoor worden Diksmuidebonnen voorzien.  Deze zijn voor de mensen die het moeilijker hebben maar niet konden genieten van de 50 euro maandelijkse steun.  Het sociaal huis is het best geplaatst om te weten wie  ze nodig heeft.

Van de 16.827 coronabonnen die zijn uitgedeeld zijn er al 7.228 volledig uitgegeven en 151 bonnen waarvan nog niet het volledige bedrag is uitgegeven. Er werd afgesproken dat mensen hun bonnen nog steeds bij het Sociaal Huis mogen afgeven. Tot op vandaag kregen we 162 bonnen binnen, hiermee kan welzijnsschakel ’t Vlot heel wat gezinnen gelukkig maken.

Meer dan de helft van de Diksmuidelingen is nog onbeslist, of wacht op de heropening van de restaurants om de bon te besteden. Deze actie is er in zijn totaal eentje van solidariteit. Solidariteit voor kansarme gezinnen die zelf een bon kregen en nu via andere bonnen een leuk extraatje voor de kinderen krijgen via ’t Vlot. Maar zeker ook solidariteit naar onze ondernemers voor wie 2020 bikkelhard was. Zeer veel mensen zien het als solidair om bij een bepaalde handelaar die ze kennen iets te kopen om hen te ondersteunen. Zeer veel bonnen zijn nog niet besteed, mogelijk wachten heel wat mensen op de heropening van cafés en restaurants.  Ook de zwaar getroffen sectoren hebben een impuls bij de heropstart hard nodig.

Wie zijn wij om te oordelen, laat staan te veroordelen.

We kunnen maar trachten te sensibiliseren en te ondersteunen.

We voeren wel degelijk een sociaal beleid.

De volgende 3 maanden zal maandelijks een oproep verschijnen in Diksmuide Info om langs te komen bij het sociaal huis als je problemen ervaart.

Ik geef u ook nog een overzicht van de communicatie-acties omtrent de corona-bons

 • Persbericht
  • 2 december 2020: Geen coronabon nodig? Schenk hem aan kansarme kinderen!
 • Sociale media
  • 5 december 2020 bereikte personen: 4.017 – 38 vind-ik-leuks
  • 20 januari 2021 herhalingsboodschap  bereikte personen: 4.291
  • 15 februari 2021  nieuws hoeveel bonnen geschonken zijn à bereikte personen: 3887 – 69 vind-ik-leuks
 • Diksmuide info
  • Januari ’21: pagina 5
 • Website
  • Nieuwsbericht: 1 december ‘20
  • Hoplr  2 december ‘20

Ik wil hierbij nog eens oproepen om, als het mogelijk en wenselijk is voor u, uw corona-bon te schenken aan het sociaal huis.

 

Raad voor maatschappelijk welzijn
Punt 4: jaarverslag schuldbemiddelingsdienst

Dit betreft het noodzakelijke verslag om deze dienst te mogen verlenen.

In 2020 werden 170 gezinnen geholpen waarvoor geen procedure collectieve schuldenregeling liep.

 • 23 voor budgetbegeleiding
 • 58 voor budgetbeheer
 • 30 voor schuldbemiddeling
 • 30 voor schuldbemiddeling en budgetbegeleiding
 • 27 voor schuldbemiddeling en budgetbeheer
 • 2 voor schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer

Voor 14 gezinnen werd, waarbij  het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldregeling liep en waarbij externe schuldbemiddelaar is aangesteld werd volgende ondersteuning aangeboden.

 • 5 in combinatie met budgetbegeleiding
 •  7 in combinatie met budgetbeheer
 • 1 in combinatie met schuldbemiddeling, schuldbegeleiding en budgetbeheer

 

SLOTWOORD

Tot slot dank ik U voor het goed verloop van deze digitale raad.

Ik wens deze vergadering te beëindigen met woorden van hoop en vertrouwen. Respect voor hoe je in deze tijden staande houdt en een bijdrage levert; vertrouwen dat we goed uit de crisis komen en deze kunnen ombuigen tot een nieuwe periode van welvaart en welzijn voor onze inwoners.

Tijdens de zwaarste stormen worden we immers het meest op proef gesteld. En als deze voorbij zijn, weet je hoe sterk je was.

Tot de volgende vergadering !