Gemeente- en OCMW raad 23/05/2022

Gemeenteraad maandag 23 mei 2022

 

Punt 2 : Bouw van evenementenhal en parkeergarages.

Repliek op de beweringen vanuit de hoek van de oppositie.

N-VA was in de vorige legislatuur naar aanleiding van de heraanleg van de Grote Markt grote pleitbezorger van een ondergrondse parking onder de Grote Markt.  De heraanleg van de Grote Markt manifesteerde zich in heel wat inkomensverlies van menig handelaar en horeca in de omgeving en kende ook heel wat hinder voor de omwonenden in het algemeen.   De heraanleg gepaard gaande met deze voorgestelde parking gingen de werken nog twee jaar langer laten duren.  Deze situatie was gewoonweg niet houdbaar voor de lokale handel en horeca.  Nu beweren, dat het archeologisch onderzoek handenvol geld zou kosten lijkt mij nog al goedkoop.  Wat ging het kostenplaatje zijn van het archeologisch onderzoek voor een parking?

Het klopt ook niet dat drie parkings, die zich bevinden op het einde van de Konijnenstraat-Maria Doolaeghestraat, dat deze louter zouden worden vervangen in de ondergrondse parking.  Wij konden evengoed deze handhaven op de parking van de Grote Markt.  De bewering van nog bijkomende palen ondergronds klopt helemaal niet en is helaas en jammer genoeg een toonbeeld van afbraakpolitiek.   Het is evenwel zo, dat er door toedoen van een plateau in het kader van de ondergrondse parking de kostprijs van de palen met meer dan 400.000 euro wordt gereduceerd.  De raming van de N-VA lijkt ons vooreerst fel overdreven, hierbij refererend naar de palen.  Wel is het geval, dat de prijzen voor grondstoffen op vandaag in het algemeen met 20 à 30 procent zijn gestegen.  Maar dit is  niet alleen het fenomeen voor de ondergrondse parking, maar in alle segmenten van de bouwsector.  Een amendement indienen voor de ondergrondse parking niet te  stipuleren lijkt ons toch wel tien bruggen te ver.  Wat een bocht van 180 graden van deze N-VA.  Eerst vragende partij zijn voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt, die heel wat bijkomende hinder ging berokkenen en nu deze parking onder de Boterhalle supprimeren.  Dit kan je toch niet begrijpen.  Dit is PLATTE DORPSPOLITIEK.  Wij willen ons woord houden tegenover de 5000 Diksmuidelingen, die ijveren voor bijkomende parking op de site van de Boterhalle.  Blijkbaar gunt N-VA dit zonlicht niet voor de Diksmuideling.  Als wij niet zouden opteren voor deze ondergrondse parking zou men ons verwijten, dat wij de kiezer zand in de ogen hebben gestrooid.  Dit ruikt of beter stinkt echt naar een politiek spelletje.

Wat Vooruit betreft is hun betoog op zijn zachts uitgedrukt gortig en bizar.

Als je in vorige legislatuur opteert voor 70 private ondergrondse parkings in twee bouwlagen via een PPS (privaat-publieke samenwerking) en nu vandaag deze ondergrondse parking met de grond gelijk maakt is de geloofwaardigheid van Vooruit in de dossier aan diggelen.   Blijkbaar is het slikken voor Vooruit, dat onroerend erfgoed is akkoord gegaan met een deze rotatieparking.  In het verleden heeft Vooruit altijd beweerd, dat onroerend erfgoed nooit ging instemmen met een publieke parking.  Hierbij merk ik fijntjes op.   Er kwam in het verleden zelfs een bijkomende gemeenteraad aan te pas, waarbij N-VA zelfs de vraag mee ondertekende voor deze gemeenteraad in het kader van deze parking.  Het tij bij N-VA kan blijkbaar keren.

Waarom deze ondergrondse parking?  In het verleden met de heraanleg Grote Markt werd het aantal parkings drastisch gereduceerd.  Wanneer je een florerend centrum wenst, dien je voldoende parking te voorzien in de directe omgeving.  Hierbij zal collega Claude Vindevogel nog bijkomende argumentatie meegeven.

 

Punt 5 : Mobipunt aan het station-Samenwerkingsovereenkomst

Op 08/02/2011 werd het studiebureau Plantec aangesteld voor de opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving in Diksmuide. · In het kader van dit masterplan werd in een 1uitvoeringsfase het busstelplaats vernieuwd (Burggraaf Frederikplein). In een 2de fase werd de Bortierlaan vernieuwd. · In het bestek voor de aanstelling van de ontwerper staat er ook vernoemd om te voorzien in de aanleg van een parking aan het station, een fietsenstalling en aanpassing van fietsonderdoorgang. · Hiertoe werd het studiebureau Plantec door het college van burgemeester en schepenen opdracht gegeven om een uitvoeringsdossier op te starten voor een 3de fase van de renovatie van de stationsomgeving. Deze opdracht omvat de uitwerking van het mobipunt aan het station te Diksmuide (parking, fietsenstalling, fietsondertunneling, groenaanleg). Onder een mobipunt wordt verstaan een fysieke plaats waar verschillende vormen van mobiliteit elkaar ontmoeten. Deze verzameling van mobiliteitsopties op één herkenbare locatie maakt combimobiliteit mogelijk. · Het bekomen van een mobipunt is actie 21 uit het huidige beleidsplan, alsook het uitwerken van de actie rond aanleg van centrumparkings. · Er werd ondertussen ook een aanvraag ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) tot het verkrijgen van subsidies in het kader van oproep 151. Doelstelling van deze oproep is “verbeterde duurzame mobiliteit kaderend in klimaatplan- Mobipunten”. De subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van een mobipunt station Diksmuide werd ondertussen goedgekeurd voor een bedrag van 755.557,31 euro. · In dit dossier is er een samenwerking tussen de stad, NMBS en Infrabel, waarbij de stad als bouwheer zal optreden. · Het studiebureau Plantec maakte ondertussen een volledig uitvoeringsdossier op met een kostenraming voor een bedrag van 2.768.770,97 euro, btw medecontractant. · Van deze kosten is er een bedrag van 468.670,02 euro, exclusief btw die dient voor de aanleg van de parking en het bouwen van een fietsenstalling. Deze kosten zullen, na aftrek van subsidie, gerecupereerd worden van de NMBS. Daarnaast is er een bedrag van 1.446.320 euro, exclusief btw voor de bouw van de fietstunnel en toebehoren. Deze kosten zullen, na aftrek van subsidie, gerecupereerd worden van Infrabel. · Er wordt ook een terrein van Infrabel ingericht met een raming voor een bedrag van 102.045 euro, btw niet inbegrepen. Deze kosten zullen door de aannemer rechtstreeks gevorderd worden aan Infrabel. · De werken ten laste van de stad Diksmuide betreffen vooral de aanleg van een wandel- en fietspad, omgevingsaanleg en een hondenweide. De kostprijs van deze werken bedraagt 751.735,95 euro, exclusief btw ofwel 909.600,50 euro, inclusief btw. Op deze kosten verwachten we een subsidie voor een bedrag van 308.247,31 euro (mogelijks nog te verhogen met 10%). · Door boven vermelde aspecten zou het uiteindelijke stadsaandeel in deze werken 601.353,20 euro bedragen. · De samenwerkingsovereenkomst tussen de NMBS, Infrabel en stad Diksmuide werd opgemaakt. · Deze overeenkomst regelt de wederzijdse rechten en plichten van de stad, NMBS en Infrabel voor de studie, bouw, financiering, eigendom en het latere beheer en onderhoud van de nieuwe reizigersparking, fietsenstalling en de nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers onder de spoorlijn 73.

mobipunt stationsbuurt Diksmuide mobipunt stationsbuurt Diksmuide mobipunt stationsbuurt Diksmuide

 

Punt 8 : Zaak van de wegen – Aanleggen nieuwe rijweg en riolering binnen een reeds vergunde verkaveling te Pervijze

Het behelst hier de een bijkomende waterbuffer in de het Zuidelijke deel, dat vervolgens van privaat domein van 63 vierkante meter wordt overgeheveld naar het openbaar domein.  Een verbetering voor deze site.

 

Punt 9 : Bosuitbreidingsmogelijkheden Diksmuide

Wij willen bebossen, maar echter niet ten koste van super land- en tuinbouwgrond.  Gezien de hoge gangbare grondstofprijzen lijkt dit ons alleszins niet opportuun.   Indien bebossing op  vrijwillige basis (=Galileibos) gebeurt, zullen wij meegaan in het verhaal.  Verder opteren wij om Esenbroeck te bebossen, waarbij clusters bomen zouden worden verbonden. ANB ligt hier dwars!  De wereld op zijn kop.  De liefde dient immers altijd van weerszijden te komen.

Op de vraag van N-VA naar een stand van zaken bebossing voormalig stort Rapestraat en Galileibosje kan ik het volgende meegeven.

Voormalig stort Rapestraat. Er diende volgens Ovam nog een laatste sondering te gebeuren, als er al dan niet een sanering zou nodig zijn.  Ik hoop binnenkort nieuws daarover te krijgen.

Galileibosje.  Beroep bij de Raad van State.  Wij hebben reeds meermaals gepolst en er zou uitspraak volgen nog voor het groot verlof.

We zijn uiteraard blij, dat de voltallige gemeenteraad een duidelijk signaal heeft voor deze voorliggende plannen bebossing ( Esenbrouck-Voormalig stort Rapestraat-Galileibosje)

 

Punt 14 : jaarrekening 2021

Repliek op de bewering alles op de lange baan.

 • Begijnevest.  Wij plegen intens overleg om alsnog tot een overeenkomst te komen met de laatste twee actoren.  Wij hopen dat de kogel door de Kerk is op korte termijn.
 • Vestigingspark.  Het schepencollege is het eens om de onteigeningsprocedure te starten.  Enkel dient er nog een notule te worden opgemaakt door de administratie om effectief dit proces te starten.
 • Burgemeesterconvenant.  De burgemeesterconvenant is complementair met ons engagement voor het lokaal klimaat- en energiepact.  De plannen zitten in de pipeline en wij zullen ieder jaar (=gemeenteraad november 2022) een evaluatie en een stand van zaken toelichten.
 • Dakisolatie.  Moet inderdaad nog meer in de verf worden gezet.  Is ook onlangs gebeurd in Yzersterk.  De  mensen kunnen zich laten bijstaan door de woonwinkel.  We hopen, dat dit soelaas zal bieden.
 • Bouwgronden St-Jacobskapelle-Lampernisse.  Wij wensen deze aan te snijden.  Maar het is te goedkoop, dat het lang duurt, daar Vooruit vanuit de meerderheid in vorige legislatuur reeds deze behartigde

 

Punt 15 Subsidies cultuur 2022

De werking van vele verenigingen konden we in 2021 weinig normaal noemen, om de  u, ondertussen welgekende reden.  Heel veel verenigingen waren creatief en zochten vervangende activiteiten.  Hun subsidiedossier werd opgevraagd.  Maar gezien de omstandigheden kunnen de artikels 1 tot 15 niet meetellen voor het puntensysteem.

Ik vraag u de goedkeuring te verlenen aan volgende uitzondering op het reglement voor de subsidiëring van sociaal-culturele organisaties: éénmalig niet toepassen van artikelen 1 tot en met 15 (puntensysteem).

Ik hoop dan met u, dat we gespaard blijven van corona-toestanden en de implicaties ervan.

Het culturele en sociale leven terug kan openbloeien.

 

Raad voor maatschappelijk welzijn

 

 1. Instap in conventie voor eerstelijnspsychologen

Psychische kwetsbaarheid is geen zwakte, het hoort bij ons bestaan.

Maar het mag ons bestaan niet verlammen.  Voor sommige mensen wordt het allemaal teveel.

Met Diksmuide zagen we de nood al in om psychisch kwetsbaren een laagdrempelige hulp te kunnen bieden.  We investeerden in een eerstelijnspsycholoog.

Vanuit de overheid werd een nieuw zorgmodel gelanceerd.  Het Riziv zorgt voor aanzienlijke financiering.  Het meestappen in deze conventie ligt hier voor.

Voor de zorg voor kinderen werken we hier in Diksmuide samen met de eerstelijnspsycholoog van het één gezin, één plan.

De druk op de maatschappij is groot,

Wacht niet te lang als je psychologische hulp nodig hebt.

 

 1. Subsidie energiearmoede

Na meer dan 2 jaar is de coronacrisis nog niet bezworen.  De energiecrisis, de oorlog in Oekraïne zorgen voor prijsstijgingen.  De gevolgen op middellange en langere termijn worden duidelijk.  De stress van de dagelijkse overlevingsstrijd is voor veel mensen alleen maar toegenomen. Ik begrijp uw geste.

Maar subsidiëren betekent niet direct een incentive om energiezuiniger te worden, uw criterium stelt als de energiekost meer dan 10% van het inkomen overstijgt, het bedrag van de subsidie : 100 of 150 euro…éénmalig…Dit is geen structurele oplossing op lange termijn.  Iedereen verliest als een stijgende groep kinderen in armoede dient op te groeien, mensen in armoede dienen te overleven, daar zijn we het wel  over eens.

Het is nu ook niet het moment om dergelijk éénmalig subsidiereglement goed te keuren.

Ook onze eigen financiën staan onder druk, door de opeenvolgende crisissen.

Mocht er ruimte en noodzaak zijn kunnen we dit na gecijfer eventueel  nog te overwegen.

Vandaag stond er ook een artikel op de frontpagina in de Standaard.  Het sociaal tarief werd uitgebreid, wat doelgroepen betreft.  De impact budgettair is groter dan verwacht.  880024 genieten dit tarief.

U vraagt hier nu  de hoofdelijke stemming…

Maar ik denk dat u heel wat geëngageerde mensen over het hoofd ziet.

Mensen waarmee wij fijn samenwerken in ons BCSD

Dergelijke reglementen dienen mijn inziens besproken te worden in het bijzonder comité sociale dienst en met onze maatschappelijk werkers.

Op het BCSD van 18 mei hebben uw vertegenwoordigers (voor een keer waren het er 2) van Vooruit hier geen woord over gerept.

Communicatie en overleg vormen een basisvoorwaarde, het mogelijke en het wenselijke rationeel toetsen primordiaal.

Natuurlijk zijn wij ons ook bewust van de impact van de energiecrisis en hebben we niet gewacht op uw voorstel om mensen in energiearmoede te helpen.

Ons OCMW Diksmuide heeft sinds vele jaren de reputatie om zeer sterk in te zetten op energiearmoede.

Het aanklampend werken bij mensen waarvan we het vermoeden hebben dat ze problemen hebben om hun facturen te betalen werpt zijn vruchten af…

Van het eerste vermoeden gaat er iemand langs en blijft langs gaan en contact zoeken met de bedoeling om mensen toch te motiveren om onze ondersteuning te aanvaarden.

Hierdoor is de samenwerking met de netbeheerder en de watermaatschappijen zeer goed.

Er zijn tot nu zelden gezinnen waarbij de toevoer moet afgesloten worden, uiteraard wensen wij in de toekomst dit ook zo te houden.

Er zijn verschillende steunmaatregelen rond energie (die al geïmplementeerd waren voor de energiecrisis) maar steeds met hetzelfde doel.

We willen niet enkel financieel bijdragen, maar we streven er ook naar om mensen bewuster met energie te leren omgaan en om mensen een duidelijk inzicht te laten krijgen op hun eigen budget.

Iedereen die steun ontvangt in kader van energie blijft ook nog gedurende een periode in begeleiding op de dienst.

Sinds 2012 hebben wij het instrument aanvullende steun ontwikkeld.

Het gaat om een integrale benadering van het gezinsinkomen voor mensen die een tekort ervaren.

De focus wordt niet alleen gelegd op energie of huisvesting, maar op het globaal tekort om een menswaardig bestaan te leiden.

Er wordt op maat gewerkt en afhankelijk van de tekorten die mensen ervaren wordt er naast het geven van financiële steun ook een begeleiding aangeboden om hun budget gezond te krijgen.

Energie kan daar een onderdeel van zijn, maar het is niet noodzakelijk.

Het biedt ons wel de garantie dat de belastinggelden gaan naar de mensen die het het hardst nodig hebben en dat er daarnaast ook gewerkt wordt aan gedragsverandering om problemen in de toekomst zoveel als mogelijk te vermijden.

Ondersteuningsmogelijkheden

Bewustwording energieverbruik

Rechtenverkenning

 • Sociaal tarief
 • Kortingsbon Fluvius voor de aankoop energiezuinig toestel
 • Nazicht energiefactuur
 • Verwarminstoelage

Bemiddeling

Lokale adviescommissie

Zomeropladingen

Minimale levering aardgas

Toelage vanuit het energiefonds gekoppeld aan begeleiding rond energie

Oplaadpunt voor budgetmeters

 • Ondersteuning in samenwerking met de vzw schuldhulp
 • Samenwerking met de energiesnoeiers van duinenwacht
 • Samenwerking met SAAMO
 • Energiehuis westhoek
 • Samenwerking woonwinkel West

Er zijn al veel inspanningen gemaakt.  We bundelen ook de krachten.  Voor wie het kan valt er heel wat nuttige info is te vinden op de website van het energiehuis van DVV Westhoek.  Voor wie het niet kan, we helpen u, in ons sociaal huis. In ons Yzersterk van maart gaven we info.

Er is uiteraard nog veel werk… om de mensen te bereiken en te sensibiliseren.  Misschien doen mensen meer als ze er toe gedwongen worden.  We dienen een paradigmashift te maken voor ons energieverbruik.  Uiteraard is er ook nog veel werk aan de woningkwaliteit van huurwoningen voor kwetsbare groepen

Wie moeilijkheden heeft, of vragen kom langs…we helpen u, professioneel op maat.

Zo zorgen we, met de begeleiding van onze maatschappelijk werkers, dat de extra middelen toekomen waar ze horen.