Gemeente- en OCMW raad 25/01/2021

Geachte collega’s en aanwezigen via livestream,

Welgekomen op deze eerste raad van het nieuwe jaar.

Het was geen gewone kerst en nieuwjaar.

2020 wordt een jaar om snel te vergeten maar ik vrees dat we het heel lang zullen onthouden.
2020 kreunde onder de corona pletwals.
winkels, cafés, restaurants dicht
geen bezoek van familie en vrienden
geen activiteiten, geen reizen.

Hoewel het gevaar nog steeds om elke hoek schuilt (zie opmars Britse en andere varianten) weerklinkt ook stilaan opnieuw gelach en een zelden gezien enthousiasme bij de mensen.

We hebben meer dan ooit ondervonden dat we elkaar nodig hebben en dat onze vrijheid van onschatbare waarde is.

We zien hoopvol uit naar het normale leven van toen en het vaccin dat ons leven en vooral onze sociale contacten opnieuw mogelijk maakt want we zijn niet gemaakt om in ons coconnetje te blijven.

Welke kansen en uitdagingen er dit jaar op ons afkomen, weet niemand.
Maar als we van deze uitdagingen opportuniteiten maken, dan gaan we dit jaar tegemoet waar schijnbaar onmogelijke zaken toch mogelijk worden.

Namens de hele raad wens ik U allen een gezond en voorspoedig 2021 toe.
Dat we met nieuwe ogen mogen kijken naar onze partner, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden… kortom, naar de wereld.

Wij engageren ons om hard te blijven werken om Diksmuide door deze moeilijke periode te loodsen.


Gemeenteraad
Punt 2: Bekrachtiging burgemeestersbesluit

Het is een zeer moeilijke oefening.  De veiligheid en menselijkheid in de WZC’s.. Als schepen van volksgezondheid besef ik maar al te goed dat zowel mentale als fysieke gezondheid belangrijk zijn…  Overleven en kwaliteit van leven.  Het personeel doet uiterst zijn best om de bewoners en familie in deze moeilijke situatie te begeleiden.  Maar gemakkelijk is het nu voor niemand. De maatregel geldt voor alle WZC van onze ELZ.

We hebben een overleg gepland met de CRA’S, de directeurs van beide WZC, de medische Spoc, de burgemeester, noodplanningsambtenaar en ikzelf om het  verdere verloop te bespreken.

 

Technische dienst -Groen en milieudienst- Overeenkomst omtrent het verjaringsvraagstuk van buurtweg nr. 3 en het voorzien van een doorgang voor wandelaars en fietsers

Dit is op zijn zachts uitgedrukt geen gemakkelijke oefening.  Daarom heeft de Stad en de private partijen zich juridisch laten bijstaan.   Aangezien het artikel 85 van het decreet gemeentewegen daterend van 1 september 2019 niet van toepassing is, dient men eigenlijk terug te vallen op de “buurtwegenwet” van 10 april 1841.

Er is nu een overeenkomst tussen de Stad en de private partijen , waarbij de sentier wordt verlegd en kan worden gestipuleerd als een wandel- en fietsverbinding met een breedte van 2m50 via een erfdienstbaarheid. Dit wandel-en fietspad is volgens de voorschriften van het RUP Centrum.  Wij hebben vertrouwen in de advocatenkantoren.  Wij geven hen uiteraard het voordeel van de twijfel.

Om de voltooiing van de Begijnewegel te stipuleren is er inderdaad nog heel wat werk aan de winkel.  Op vandaag is de Begijnewegel aangelegd vanaf de parking 4 AD tot aan de Lovie met een verbinding via de Noordvesten ( oude technische dienst).  Nu, is er een oplossing voor een bijkomend stuk.  Maar de sentier 3 dient nog te worden gesupprimeerd in de tuintjes van de bewoners Kleine Dijk.  Net als de terechte opmerkingen van de oppositie zou ik graag de Begijnewegel volledig kunnen realiseren.  Daarom is er nog overleg nodig met de Lovie en nog een private partij om tot een soliede oplossing te komen.  Dit wordt ook geen sinecure.  En ik zou zelfs meer willen als kers op de taart.  Ik zou opteren om een doorsteek te voorzien ter hoogte van de Oostendestraat naar de Galileistraat.  Meer zelfs, ik zou graag “deze kers tegen het einde van deze legislatuur opeten”.

 

Punt 8: ontslag lid van de Gecoro

Hierbij wens ik collega Claude Vindevogel van ganser harte te danken om onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid te nemen door toedoen van zijn ontslag in de Gecoro.

Gecoro reeds lange tijd niet samen gekomen.  Het zijn op vandaag heel bizarre- en moeilijke tijden.  Wij hebben eerst en vooral werk gemaakt om de afsprakennota en huishoudelijk reglement vorm te geven.  Dit document is nu af en ik beloof betere tijden en beterschap voor de gecoro.  Het is immers een belangrijk adviesorgaan.

 

Bijgevoegd punt: Vernietiging RUP Stationsbuurt

De Raad van State heeft onlangs het RUP Stationsbuurt vernietigd.  Bijgevolg geldt nu het vroegere BPA Oostvesten als leidraad en als “Rode Draad”  Nu, het BPA Oostvesten is meer dan 15 jaar oud en vervolgens kan men afwijken van de voorschriften van het BPA.  Ook blijft de omgevingsvergunning voor de site ’t Patersvat gangbaar.  De meerderheid heeft beslist om het Oude Zwembad “De Kupe” verder in te vullen als openbaar nut via een participatieprojekt.  Ideeën zijn altijd welkom.

Gaan wij voor een totaal nieuw RUP Stationsbuurt of bouwen wij verder aan het eerste ontwerp, dat reeds een aanvaarding kende?   Op dat vlak zal ik nog geen voorbarige uitspraken doen en dienen wij immers daarover nog te beslissen welke weg wij zullen bewandelen.

Zoals een oppositielid terecht opmerkt, heeft het BPA ook zijn beperkingen. Hierbij refererend naar de site van voormalige hoeve op het einde van de Grauwe Broederstraat.  De nieuwe woonst , die voorzien is in opvang heeft inderdaad door de vernietiging van het RUP geen uitbreidingsmogelijkheden omdat  deze site is ingekleurd als openbaar nut.  Wij gaan er werk van maken.

 

Mondelinge vraag: site Dezwarte Woumenweg

Er is inderdaad een onderhoud geweest met een projectontwikkelaar.  Maar alles staat nog in zijn kinderschoenen, daar  de verwerving, aankoop van een aantal particuliere woningen nog niet rond is.

 

Bijgevoegd politieraad 26/01/2021

Voorzitter, Collega’s

Op de gemeenteraad van december in Diksmuide werd de principiële toestemming voor het gebruiken van een drone als mobiele camera of tijdelijk vaste camera door de politie op het grondgebied van Diksmuide gevraagd.

Groot was mijn verbazing toen ik dit vernam, want op de politieraad van enkele weken eerder werd hierover niets vermeld.Dit was zelf niet opgenomen in de begroting voor 2021. Vandaar dat ik hierbij toch enkele vragen heb

Zo stel ik mij de vraag wat nu de bedoeling is? Ging dit over een stunt naar aanleiding van media-aandacht over drones tijdens de feestdagen of gaat de politie weldegelijk drones aanschaffen?

Verder stel ik mij de vraag wie deze toestellen gaat besturen en wie het gebruik ervan zal bepalen. Kunnen we nu verwachten dat bij elke gebeurtenis de drone boven onze hoofden zal vliegen?

De voorbije jaren hebben we hier in deze raad telkens herhaald dat we met een tekort aan mensen hebben.Bij deze zal dit nog maar eens een opleiding vragen die onze agent van de straat zal houden en bij gevolg van bij de burger.

Persoonlijk ben ik geen voorstander van deze drones. Ik vermoed dat dit ons veel geld zal kosten voor wat het in deze zone kan beteken. Vandaar had ik hierover wat cijfers gehad naar kostprijs.

Graag had ik van de korpchef en het college geweten wat hun standpunt of visie hierover is

Jonas Debaillie

Idee Diksmuide


Ocmw-raad
3. Samenwerkingsovereenkomst de Opstap.

De Opstap is een samenwerkingsovereenkomst tussen 9 OCMW’s.  .

Vroeger was het OCMW Diksmuide juridisch werkgever, in 2020 werd dit ingekanteld  in DVV.

Nu ligt hier een nieuwe samenwerkings- verwerkingsovereenkomst voor 2021-2025.

Poperinge stapt uit, met 2021 als opzegtermijn.  Poperinge zal wel nog de bijdrage betalen zoals voorzien in de bestaande overeenkomst voor 2020 en 2021.

Het is de bedoeling om met deze werking kansengroepen, in het bijzonder leefloners en gelijkgestelden op de arbeidsmarkt in te schakelen.  Werkervaring kan een nieuwe stap zijn naar een onafhankelijker bestaan.  Onder artikel 60 krijgen deze mensen een nieuwe kans, een stap naar re-integratie.

De punten 4,5,6,7 en 8 betreffen zulke samenwerkingsovereenkomsten.

Graag uw goedkeuring voor deze samenwerkingsovereenkomst met de Opstap.

 

10. Covid 19- Contacttracing

Uiteraard zijn we in deze tijden, waarin de cijfers van besmettingen stijgen,  aangewezen op een goede contacttracing en opvolgen van de maatregelen. Door de stijging van de indexpatiënten nam de Vlaamse regering de beslissing om de lokale besturen te mobiliseren om ondersteuning te bieden bij het contactonderzoek en de bronopsporing en bijkomende engagementen op te nemen. Bijkomend want er is al een samenwerking met de ELZ in het kader van de lokale contacttracing waarvan de overeenkomst in de gemeente- en OCMW-raad van december ll werd besproken. Lokale besturen konden kiezen tussen 2 opties. We kozen optie 1.  Voor optie 2 vergt dit nog een grotere personeelsinzet en zou er extra personeel dienen aangeworven te worden.

Er dient hiertoe een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid afgesloten te worden. Deze houdt onderstaande engagementen in en loopt van 1/11/2020-31/03/2021.

*aan sensibilisering en preventie doen door minstens de inwoners te informeren over het naleven van de zes gouden principes:

  • hygiënemaatregelen in acht nemen;
  • activiteiten bij voorkeur buiten organiseren;
  • verhoogde aandacht voor risicogroepen;
  • een veilige afstand van minstens anderhalve meter houden;
  • een mondmasker dragen;
  • bijeenkomsten beperken, waarvan deze digitale gemeenteraad…
  • hierbij een populatiegerichte aanpak te hanteren met focus op de risicogroepen en de kwetsbare personen/groepen.

*acties te ondernemen om de bronopsporing te versterken.

*verbanden te leggen door analyse van de beschikbare gegevens, inclusief de gegevens verkregen uit de samenwerkingsovereenkomst met de zorgraad, waardoor ogenschijnlijk willekeurige besmettingen tot één en dezelfde bron kunnen worden teruggebracht om op die manier verdere verspreiding van COVID-19 te beperken door het aanpassen van het lokale beleid inzake infectiebestrijding. Wanneer zij hotspots detecteren, nemen zij eveneens maatregelen om deze te isoleren en zo mogelijk in te perken.

*in te zetten op quarantaine-coaching. Informeren van inwoners wanneer tijdelijke afzondering van toepassing is, welke procedures worden gevolgd en welke activiteiten toegelaten of niet toegelaten zijn.

*in het bijzonder in te zetten op kwetsbare personen en groepen. Zorgen voor informatie en contact op maat, bespreken met de betrokkene welke bijkomende hulp kan worden verstrekt en doen hiertoe het nodige zo de betrokkene hiermee heeft ingestemd. Deze hulp kan van allerlei aard zijn.

Deze taken zijn complementair aan de bestaande samenwerking die momenteel in het COVID-19 team binnen de zorgraad van de eerstelijnszone gebeurt. Hiertoe wordt een afsprakenkader opgesteld, waarin de stad haar engagementen concretiseert. Deze wordt als bijlage toegevoegd aan de overeenkomst die de stad aangaat met de Vlaamse overheid.

Dit houdt ook een subsidiëring in van 0,125 euro/inwoner/maand gedurende de looptijd van de overeenkomst

Uiteraard blijft privacy belangrijk en werd alles getoetst door onze Data protection officer dd 7/1/2021

Graag uw goedkeuring

 

11. Uitleenreglement CO² meters

We ondertekenden op 2/4/2019 het charter gezonde gemeente.  Niks deed ons toen vermoeden dat onze gezondheid zo belaagd zou worden.  Vooruitschrijdend inzicht bepaalt dat de ventilatie een belangrijke rol speelt in de strijd tegen het virus.  Het LOGO Midden West-Vlaanderen voorzag een groepsaankoop van CO²-meters, waarop lokale besturen konden intekenen.  Vanuit het flankerend Onderwijsbeleid kochten wij zo 10 CO²-meters, om deze ter beschikking te stellen aan de Diksmuidse scholen.   Meten is weten.  Vanuit onze rol als regisseur van de Gezonde Gemeente is het wenselijk dat we deze gratis kunnen uitlenen aan  scholen, vandaar dit reglement.

Graag uw goedkeuring

 

15. Dagprijsverhoging WZC Yserheem

Budgettair staat de verhoging ingeschreven vanaf 1/7/2021.

Er werd nog geen dossier ingediend bij het Agentschap Zorg en gezondheid. Het zit nog in de voorbereidende fase.  De financiële dienst neemt het dossier in handen, gezien we een directeur WZC ad interim hebben.

De simulatie van hoeveel de dagprijsverhoging voor ons zou kunnen betekenen werd opgemaakt en bedraagt 4,98 euro.

Momenteel bekijken we welke bijlagen nodig zijn om een volledig dossier te hebben en aldus bij het Agentschap Zorg en Gezondheid te kunnen indienen. We streven ernaar het dossier in te dienen uiterlijk eind februari.


Tot slot dank ik U voor Uw aanwezigheid en bijdrages tot het vlot verloop van deze digitale raad met audiovisuele livestream.

Dit was een primeur voor onze stad.
we hopen jullie snel terug fysiek te mogen ontmoeten.

Ik sluit deze vergadering af met een positieve noot:
Gisteren kunnen we niet meer terughalen, maar morgen is het aan ons om die te verliezen of te winnen.
wees nooit bang om te proberen,
zelfs al gaan er dingen mis,
niets doen is immers garanderen,
dat alles blijft zoals het is”

Tot de volgende vergadering !