Gemeente- en OCMW raad 25/04/2022

 Tussenkomsten gemeenteraad maandag 25 april 2022

 

Punt 16 : Technische dienst – Openbare ruimte – Iepersteenweg – R001836 Riolering – en wegeniswerken.  Aanbestedingsdossier

Het behelst hier een dossier in het kader van rioleringsscheidingsstelsel Iepersteenweg, Steenstraat waarbij de Stad Diksmuide een heel kleine partner, speler is.  De impact bevindt zich grotendeels op het grondgebied Houthulst.  Wat de herinrichting van de Steenstraat , geef ik het woord aan collega Martin Obin

 

Punt 18 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed-Gebouwen facility en patrimonium-Verkaveling-Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen- Jules Valckenaerestraat- Kosteloze overdracht

Goedkeuring te verlenen aan de ontwerpakte met nummer 11936-001 opgesteld door de vastgoedcommissaris van de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, voor de kosteloze overdracht van een perceel grond door de West-Vlaamse Intercommunale aan stad Diksmuide gelegen in de Jules Valckenaerestraat, met een oppervlakte van 3.245 m², afgebeeld als Lot A op het opmetingsplan van 08/03/2013 opgemaakt door landmeter-expert Luc Dekien H. Verrieststraat 101, 8800 Roeselare.

 

Punt 19 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed-Algemeen- Zaak van de wegen naar aanleiding van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de bouw van meergezinswoning

Vooreerst gaat dit over 11 appartementen en 1 woning

  • De gewijzigde projectversie van de omgevingsvergunningsaanvraag is vergezeld van een rooilijnplan. Dit rooilijnplan geeft de delen aan die publiek zullen gebruikt worden. Door middel van een een kosteloze publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut zal het publieke karakter bevestigd worden. De gronden blijven private eigendom. · Het deel dat publiek zal gebruikt worden heeft een oppervlakte van 190 m². De inrichting zal gebeuren met kleinschalige materialen, groenaanleg en straatmeubilair. In de zone worden 2 trappen aangelegd met bijhorende fietsgoten. Op deze manier wordt het niveauverschil opgevangen tussen de Kwadestraat en het Alleyepad. ·

 

Bijgevoegd punt Eric Dekeyser

De verkaveling Tuinwijk voorziet in de realisatie van 158 woningen en 22 appartementen.

25 woningen zullen gerealiseerd worden door Covemaker. ( vergunning van 22/03/2022 voor 19 woningen, voor 6 woningen moet nog een vergunning worden aangevraagd omdat de initiële vergunning werd geweigerd)

16 woningen worden gerealiseerd door De Mandel (vergunning van 14/03/2018)

22 appartementen zijn reeds gerealiseerd door De Mandel (vergunning van 04/04/2018)

12 woningen zijn gerealiseerd door IJzer&Zee (vergunning van 20/12/2017)

Resten nog 105 bouwkavels bij de WVI.

De notaris is de verkoopakte aan het opmaken, maar wacht nog op een akte van Fluvius die moet verleden worden.

We houden de vinger aan de pols bij Fluvius om de akte te verlijden, zodat we de verdere voorbereidingen kunnen doen, om in verkoop te  kunnen gaan.

We hopen de verkoop op te kunnen starten in september om dan te verkopen in de volgende maanden.

Dus verkoop, na de zomer, eind 2022.

Hierbij de prijsopgave om extra water naar de bestaande poel en wadi te krijgen in de VK Tuinwijk.

Het gaat in totaal om 9 straatkolken die zouden die zouden aangesloten worden op de bestaande poel in plaats van de riolering.

Met deze ingreep zou +/- 1000m² neerslagwater naar de bestaande poel kunnen stromen.

De prijs is gebaseerd op vermoedelijke hoeveelheden en kan licht afwijken. 12533.55 Euro.

De uitvoering van de werken, valt, zoals reeds eerder aangehaald in de werfvergaderingen, financieel ten laste van de stad Diksmuide indien de stad verdere werken wenst uit te voeren.

We willen wel aangeven, dat WVI geen voorstander is om de door het studiebureau voorgestelde aanpassingswerken uit te voeren. We denken dat de werken die voorgesteld worden, geen afdoende oplossing zullen zijn , waardoor WVI zich niet kan vinden in de meerwerken.

Wij kunnen enkel maar vaststellen, dat wij in dit dossier van het kastje naar de muur worden gestuurd.  In eerste instantie behelst het hier een waterrijk gebied en bijgevolg is iedereen op de hoede.  Wij als stad kunnen immers niet investeren op gronden, percelen, die niet tot ons patrimonium behoren.  En zowel de WVI, als VMSW wensen de kosten van deze bijsturing niet op te hoesten.  Vandaag zitten wij inderdaad in een padstelling.

De drainage tegen de Tuinwijk is op vandaag aangepast.  Het waterpeil wordt verhoogd door een ballon in de drainagebuis te plaatsen.

 

Bijgevoegd punt Kurt Vanlerberghe “visuele- en milieuvervuiling reclameborden”

Ik ga daar kort op antwoorden.  Ik heb de huidige tarieven eens grondig gescreend en vergeleken met de vroegere gangbare tarieven.  Ik heb moeten vaststellen, dat de tarieven weinig of geen verschil uitmaken als een slok op de borrel.

Omgevingsvergunning hanteren.  Ik zal dit navragen bij onze dienst RO als dit van toepassing is.

 

Mondelinge vraag : Bezwaar tegen omgevingsvergunning “Stationsbuurt”

Wij betreuren uiteraard deze beroepsprocedure. Door dit toedoen staat hier wel meer dan 600.000 euro subsidie op de helling, die voorzien is door Efro. Dit is zich echter letterlijk en figuurlijk  begeven op glad ijs.  Het projekt is een samenwerking tussen NMBS, Infrabel, Provincie en de Stad Diksmuide, die eveneens financieel bijspringen.   Vooreerst is de heraanleg van de parking, die op vandaag lamentabel er bij ligt ( nog zacht uitgedrukt) primordiaal.  Dit behelst het algemeen belang van iedereen en niet alleen van de buurt.  We denken niet dat de burger wakker ligt van een “passarelle=lift” analoog met een Mechelen.  Wij zijn immers nog altijd Diksmuide.  De bewering van de bezwaarindiener(s), dat er geen enkel contact is geweest met de Aldi in het kader van een doorsteek, die werd opgelegd in 2009 klopt niet. Bij een recente omgevingsvergunning voor Aldi, staat in de voorwaarden dat zij dienen werk te maken van deze verbinding en wij gaan dit ook strikt opvolgen.