Gemeente- en OCMW raad 25/10/2021

VOORWOORD

Geachte collega’s, publiek en pers.

Van harte welkom.

Ik start deze gemeenteraad met een korte herdenking van alle mensen die gestorven zijn en meer in het bijzonder Jan VAN ACKER, die ons een jaar geleden op abrupte wijze werd ontnomen.  Woorden schieten nog steeds te kort.

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dicht doen en verpakken in goede gedachten ter herinnering (Ward Bruyninckx).

En één van deze goede gedachten ter herinnering is vooral het positivisme dat Jan uitstraalde.

Positivisme dat wij de dag van vandaag kunnen gebruiken met al wat er terug op ons afkomt: de vierde coronagolf is een feit, er zijn stakingen wegens hoge werkdruk, energieprijzen swingen de pan uit en maken het leven tot 4% duurder,… enz.

Want het is maar hoe je het allemaal bekijkt; volgens Maarten Boudry, Vlaams filosoof en scepticus, gaat de wereld niet naar de knoppen, ook niet na corona. Er is immers ook zoveel goed nieuws, maar dat wordt te weinig in de spotlights gezet.

Ik weet dat veel mensen bezorgd zijn. Het zijn dan ook vreemde tijden.

Er is geen reden tot paniek en wij moeten actie ondernemen ! Je kan immers geen nieuw hoofdstuk in je leven beginnen als je constant het vorige blijft herlezen.

Dus raadsleden, wij stemmen onze pennen op elkaar af om samen een nieuw hoofdstuk te schrijven.

 

Punt 2 : Technische dienst – Openbare ruimte – Lange Veldstraat – Verkaveling Woonmaatschappij IJzer en Zee – Kosteloze overdracht – Ontwerpakte – Goedkeuring.

Het behelst hier een kosteloze overdracht van wegenis, groenzones en voetpaden in de Lange Veldstraat 1ste afdeling, sectie C, 10 P4 een project van de Woonmaatschappij IJzer en Zee.

 

Punt 5 : Parking IJzertoren

De heraanleg van de parking IJzertoren is noodzakelijk gezien de slechte uitvoering van de kunststofgrasdallen. · Het nieuwe ontwerp bestaat uit 78 parkeerplaatsen in waterdoorlatende betonklinkers. · Het ontwerp werd in overleg met de Provincie, het Agentschap Onroerend Erfgoed, INTER en de vzw Aan de IJzer opgemaakt. · De raming van de werken bedraagt 224.041,90 euro, exclusief btw. · De werken kunnen worden uitgevoerd na het uitschrijven van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. · Het vonnis van de Rechtbank van Veurne van 26/10/2020 stond een schadevergoeding toe aan het stadsbestuur van Diksmuide ten bedrage van 57.034,01 euro. · De provincie wordt gevraagd om de heraanleg te betoelagen à rato van 20%, identiek als de oorspronkelijke toelage in 2014. · Na uitvoering van de werken kan het saldo van 10% van de subsidie van Toerisme Vlaanderen ten bedrage van 87.200 euro opgevraagd worden.

Deze parking is zeker een meerwaarde voor de bezoekers IJzertoren, museum, lokale horeca en ook voor de IJzerboomgaard.

Er bevinden zich op vandaag 4 laadpalen.  Één  per twintig parkings.  Dit is de criteria, die wordt gehanteerd op vandaag.  Dit is ook zo voorzien voor de nieuw aan te leggen stationsparking met name 8 laadpalen voor 160 parkings.

 

Punt 11 : Hemelwater- en droogteplan

Het plan werd ook voorgelegd aan de Gecoro, milieu- en landbouwraad en nog veel andere instanties.  Ik heb de actiepunten behartigd.  Zie onderstaande en bijlage.  Het is inderdaad een visie en die wordt gecatalogeerd onder lopende en rangorde prioriteiten , die om de vier jaar wordt geevalueerd.  We zijn vragende partij voor een buffer ter hoogte van de Vladslostraat-Handzamevaart.  Ook ophogingen worden nog meer gescreend en men dient voor drainage een melding te maken naar het stadsbestuur toe!

Ook ontharding en infiltratie zijn heel belangrijke issues.

 1. ACTIEPUNTENLIJST Onderstaande lijst is een opsomming van maatregelen waarop de gemeente de komende jaren wil inzetten. Met deze actiepunten wil de gemeente de huidige en toekomstige problematieken rond water tegengaan. Eventueel in samenwerking met andere actoren zal de gemeente deze acties opnemen en uitvoeren. Er werd een prioritering gegeven aan de acties om duidelijke te maken welke problemen eerst worden aangepakt. De prioritering krijgt een waarde van 1 tot 3: • Prioriteit 1: korte termijn/hoog prioritair/dringend • Prioriteit 2: prioritaire actie, minder dringend • Prioriteit 3: lage prioriteit, uit te voeren bij opportuniteit • Lopende: wordt reeds uitgevoerd • Projectmatig: wordt behandeld bij projecten ID Actie / maatregel Deelzone Prioritering

 

Paragraaf ALGEMEEN 1 Verderzetten van huidige maatregel om bij de huidige dossiers in te zetten op afstroom te vermijden en te kijken naar ontharden/waterdoorlatende verharding. Algemeen Lopende 8.1 2 Behouden en eventueel aanscherpen van ‘Gemeentelijke verordening op de perceelsafscheiding en de verharding van de voortuinstrook’. Algemeen Lopende 8.1 3 Uitwerken van subsidiereglement inzake verharding en vergroening op privéterrein. Algemeen 2 8.1 4 Onderzoeken en uitvoeren van quick wins naar verharding en infiltratie toe, op basis van voorbeelden op openbaar domein, opgesteld door de gemeente. Algemeen 2 8.1 5 Sensibiliseringscampagne in verband met ontharden op privéterrein. Algemeen 1 8.1 en 8.6 6 Sensibiliseringscampagne wateraudit voor landbouwers door Inagro. Algemeen 1 8.1 7 Sensibiliseringscampagne/datacollectie: in samenwerking met Inagro de watervraag en aanbod in de gemeente samenbrengen. Algemeen 1 8.2 8 Optimalisatie bewatering van gemeentelijke groenzones: zo veel mogelijk hergebruik van regenwater. Algemeen Lopende 8.2 9 Bij bemalingen: advies verlenen om het water in eerste instantie te infiltreren, of indien dit niet lukt te lozen op waterloop, grachten of RWA-stelsel. Algemeen Lopende 8.2 10 Bij projecten: mogelijkheid op boven- en ondergrondse infiltratie onderzoeken. Algemeen Projectmatig 8.3 11 Expertise opbouwen rond infiltratiecapaciteit in Diksmuide, beroep doen op de expertise van Vlario Algemeen 1 8.3 12 Nagaan van mogelijke bufferlocaties op het volledige grondgebied Algemeen 1 8.4 13 Bij nieuwe projecten en waar problemen zich voordoen: onderzoeken als inbuizing kan worden verwijderd

Bij nieuwe projecten en waar problemen zich voordoen: onderzoeken als inbuizing kan verwijderd worden. Algemeen Projectmatig 8.5 14 Uitwerken van plan om grachten systematisch te ruimen. Algemeen Lopende 8.5 15 Bij adviesverlening: gebruik maken van kaart ‘Aandachtzones reliëf’. Deze zones hebben invloed op het watersysteem en worden idealiter niet opgehoogd. Algemeen 1 8.7 Hemelwater- en droogteplan Diksmuide • 15-10-2021 134 16 Bij projecten: rekening houden met visie afwateringsrichting RWA in de verschillende deelzones.

17 Het noodplan van Diksmuide periodiek afstellen met het hemelwaterplan. Algemeen 1 7.7 POLDER 18 Verbreden van grachten/waterlopen wanneer mogelijkheid zich voordoet om meer ruimte te geven aan water. DK1, DK2, DK3, DK5 1 8.8.1 19 Sensibiliseringscampagne rond type drainage (o.a. regelbare drainage van landbouwgronden en dieptedrainage). Zodat grachten beter kunnen geruimd worden en de gronden meer beschermd worden tegen droogte. DK1, DK2, DK3, DK5 1 8.8.1 20 Informatiecampagne rond peilbeheer, om landbouwers bewust te maken van problematieken en de toekomst. DK1, DK2, DK3, DK5 1 8.8.1 21 Informatiecampagne rond (water)samenwerking tussen landbouwers/industrie, en zo de watervrager samenbrengen met de wateraanbieder. DK1, DK2, DK3, DK5 1 8.8.2 PER DEELZONE 22 Onderzoeken van een alternatief voor de inbuizing van de Kerkebeek onder de Beerststraat. DK2 3 9.2.2 23 Nagaan van mogelijke bufferlocatie in de Vladslostraat. DK2 Projectmatig 9.2.3 24 Bestuderen van mogelijk tot ruimte voor water t.h.v. de parking van het station in Diksmuide. DK4 Projectmatig 9.4.2 25 Onderzoeken welke rol het Vestingpark kan spelen in het hemelwaternetwerk . DK4 2 9.4.3 26 Onderzoeken van mogelijkheid tot ontkoppelen van duiker ter hoogte van de Esenweg – Roeselarestraat. DK4 3 9.4.4

Er werd een kaart opgemaakt met hierop de actiepunten en voorziene ingrepen.

 

Punt 23 : gemeenteraad 25 oktober 2021 door dhr. J. Desender – Onderwerp: Parkvijver.

Waarom moet dit zo lang aanslepen tot er actie wordt ondernomen?

Wij hebben zeker onze verantwoordelijkheid genomen.  Zie onderstaande communicatie.   We dragen het vrijwilligerswerk heel hoog in het vaandel en dragen deze een warm hart toe.  Maar het zijn bizarre tijden geweest door covid en iedereen mag met volle teugen genieten van een welverdiende vakantie.

Op 23/07/2021 kreeg de administratie een bericht van mijnentwege met de melding dat er een aantal mensen/burgers zijn die op vrijwillige basis hun steentje wensen bij te dragen om het park schoon te maken.

Op 30/07/2021 heeft de administratie een bericht gestuurd naar mij met de melding dat het altijd positief is al mensen/burgers zelf initiatief wensen te nemen om zwerfvuil in hun buurt op te ruimen (op dat moment ging het nog niet over dreggen/magneetvissen van de stadsvijver). Voorstel wordt gedaan om de 2 vrijwilligers uit te nodigen op het stadhuis voor een open gesprek en te luisteren wat ze wensen te doe zodat de stad kan nakijken wat haalbaar is.

Op 05/08/2021 stuur ik de contactgegevens van de 2 mogelijke vrijwilligers.

Op 06/08/2021 meldt de administratie mij dat door de diverse verlofperiode pas vanaf september een afspraak kan worden opgemaakt naar de 2 mogelijke vrijwilligers.

Door drukke agenda’s binnen de administratie werd in september geen afspraak vastgelegd met de 2 mogelijke vrijwilligers.

Op 12/10/2021 wordt door de administratie een voorstel gemaakt aan de 2 vrijwilligers voor een overlegmoment met mij en de administratie.

Het overleg ging door op vrijdag 22/10/2021 om 14h00.   Er zijn een aantal suggesties gedaan en wij gaan deze screenen naar haalbaarheid toe en ook het juridische luik dient ook te worden getoetst.

Vanuit dit overleg wordt bekeken welke acties door wie kan worden uitgevoerd.

Het zomaar plaatsen van een container aan de Parklaan is geen optie, dit moet gestructureerd en op een vast bepaald tijdstip worden georganiseerd zodat sluikstorten in deze container niet mogelijk is.

Uw melding dat de parkvijver vuil is en je een ‘Propere parkvijver’ wenst.

Oppervlakkig en op waterkwaliteit is de parkvijver proper.

Het klopt dat ter hoogte van de instroom en uitstroom van water in de parkvijver zwerfvuil en bladeren zich opstapelen. Hierop wordt door onze reinigingsdienst geanticipeerd en wordt op regelmatige tijdstippen het zwerfvuil uit het water gevist.

Bij uw vorige vraag op de GR van 31/05/2021 hadden we reeds doorgegeven  dat de laatste grote baggerwerken aan de stadsvijver dateert van 1996. Dit tijdens het uitvoeren van opschikwerken aan de vijver en de omgeving door de toenmalige firma Verheye uit Diksmuide.

Het vrijmaken van slib aan de smalle overloop van de stadsvijver aan de kant van de Parklaan gebeurt wel periodiek (om de 3 jaar) om een goede doorstroom te kunnen garanderen.

In het najaar van 2019 werd voor het laatst plaatselijke opruimwerken uitgevoerd aan de kant van de Parklaan.

Komende winterperiode staat een nieuwe ruiming van slib ter hoogte van de smalle overloop aan de kant van de Parklaan ingepland.

Het uitvoeren van een grote dregging waarbij het slib van de ganse parkvijver door een externe aannemer wordt verwijderd is nu nog niet aan de orde.

 

Punt 25 : Spooroverweg “De Warestraat” Esen

Ik zou toch het volgende willen toevoegen.  Het lijkt mij bijzonder bizar, dat de oppositie nu dergelijke taal spreekt.  Zoals reeds is gemeld, was de toenmalige meerderheid (C.D.&V en SP.a, nu Vooruit) en oppositie het volmondig eens om deze overweg te sluiten.  Er was enkel sprake van een tunnel voor fietsers en wandelaars.   Nu een bocht van 180 graden nemen valt in het verkeerde keelgat van de Provincie en Infrabel en  de kans is  reëel, dat dit dossier on hold wordt gezet voor meer dan 10 jaar.  Ik denk niet, dat de modale Esenaar vragende partij is voor dergelijke piste. Bovendien is de optie om af te zien van de ventweg Warestraat-Vladslostraat.  Dit impliceert echter, dat het landbouwverkeer allemaal door centrum Esen passeert.  Is dit het algemeen belang dienen of is er meer aan de hand?  Het fietsverkeer allemaal ten zuiden van de spoorweg laten doorgaan is geen evidentie gezien de beperkte doorgang ter hoogte van de Vladslostraat.

En naar mijn bescheiden mening, spelen jullie echt met vuur, wetende dat infrabel van vitaal belang is voor de ondertunneling van de spoorweg n.a.v de aanleg ZWO (=Zuid-Westelijke Omleidingsweg).  De N-VA beweert, dat dit niet kan kloppen gezien het parlement zou beslist hebben dat verschillende dossiers niet aan elkaar mogen worden gelinkt. We gelooft dit en wie zou daar rekening mee houden.  Het gaat immers over mensen!

Participatie!

De oppositie beweert nu, dat er geen participatie is.  Dit lijkt ons heel goedkoop.  Welnu, bij het geslaagd fietsevenement van de Esenaars op 8 augustus is er een delegatie ontvangen geweest op het stadhuis.  Daar werd het volledige concept, voorontwerp uit de doeken gedaan.   Iedereen was lovend over de aanpak, het voorliggende voorontwerp.   Op dat moment, was er niemand vragende partij om de spooroverweg Warestraat open te houden.

Verder werd dit item grondig besproken op de milieuraad en het bewonersplatform Esen.

Er wordt nog een infomoment voorzien en er is uiteraard een openbaar onderzoek.

 

Punt 26 : geurhinder Heernisse

Wij zijn zeker niet bij de pakken blijven zitten.  Wij hadden en hebben inderdaad moeten vaststellen, dat de geurhinder was toegenomen.  Wij hebben met de desbetreffende bedrijven overleg gepleegd, een veertiental dagen terug.  Wij hebben tijdens dit overleg echter afspraken gemaakt omtrent een persnota.  Ik wens deze toch wel eens mee te geven.

 1. Het bedrijf betreft een klasse 1-bedrijf. Dat betekent dat de vergunning wordt afgeleverd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. De stad heeft hierin een adviserende rol, net als bv. dept. Omgeving, Agentschap Zorg OVAM, VMM, ANB en Zuidijzerpolder.
  De vergunning werd door de deputatie afgeleverd op 5 juli 2018 (door de vorige meerderheid dus).
  Het advies dat van hieruit werd afgeleverd dateert van 9 mei 2018.
 2. Die geurstudie werd uitgevoerd door VITO (in opdracht van het Departement Omgeving) is er gekomen na aandringen vanuit de stad en regelmatig overleg met de inspectiediensten.

Doel was om een duidelijk beeld te krijgen van de verschillende geurbronnen en -emissies en om de impact van geur van de verschillende bedrijven op de omgeving in kaart te brengen.

De studie werd uitgevoerd door VITO, erkend deskundige in de discipline geur (lucht) en bestond uit:

 • Het bijhouden van een geurdagboek door een aantal omwonenden
 • Een snuffelcampagne met daaraan gekoppeld dispersieberekeningen
 1. Na het resultaat van de geurstudie heeft de stad een overleg gehad met Departement Omgeving, afdeling Handhaving (milieu-inspectie). Zij zijn bevoegd voor de handhaving van klasse 1-bedrijven en hebben dit dossier dus volledig in handen.

Vanuit inspectie werd aan de twee bedrijven een aanmaning uitgestuurd. Daarin stond dat ze in samenwerking met een erkend deskundige lucht bijkomende maatregelen moeten nemen om verdere geurreductie te bekomen.

WWT (TWZ) heeft bevoegd ambtenaar en mezelf daarna uitgenodigd om hun actieplan toe te lichten. De reactie van Compovit hebben we via milieu-inspectie ontvangen.

 1. Compovit Pro

Aanstelling erkend deskundige geur.

Voorlopig nog geen concrete maatregelen genomen, wel aantal aanpassingen aan de luchtwasser doorgevoerd maar het rendement van de luchtwasser is bij controles telkens goed. De onderdruk in de loodsen werd verhoogd. De luchtwasser zorgt voor reductie van ammoniak (een belangrijke geurcomponent). Helaas zijn er een aantal andere geurcomponenten die niet via een luchtwasser verwijderd kunnen worden.

Het plan dat op tafel ligt (onderzoeksfase) is het volgende: plaatsen van een biobed als bijkomende stap in de luchtbehandelingsinstallatie. Deze biofilter bestaat uit een filterbed van natuurlijk biologisch materiaal waar de lucht (bijkomend) zal over gestuurd worden. De aanwezige micro-organismen zullen/kunnen ervoor zorgen dat evt. achtergebleven geurverbindingen in de luchtstroom nog kunnen afgebroken worden. Er zal ook een laadsas geplaats worden, zodat ook tijdens laadoperaties een betere luchtafzuiging kan gerealiseerd worden. Omgevingsvergunningsaanvraag voor deze maatregelen zou in voorbereiding zijn en nog dit jaar worden ingediend.

TWZ

Aanstelling erkend deskundige geur.

2020: buitengebruikstelling egalisatiebekken, afdekken bufferbekken met isolerende platen, onderwater dosering van koolstofbron aan de biologische waterzuivering, afdichten kieren van twee slibopslagtanks, afdichten controleput loods, afdichten pompput terreinwater, plaatsen instroomkoker in bekken 10, plaatsing aircon (mobiele actiefkoolfilter ontwikkeld voor de zuivering van lucht en gassen), stopzetting verwerking geurhoudende stroom, afdichten kieren van slibloods en filterpersloods

2021: KWS waterfase verpompen i.p.v. gravitair aflaten (onmiddellijk), maandelijkse opvolging geurwaarneembaarheid door extern deskundige, plaatsen nieuwe opslagtanks met mogelijkheid tot behandelen van ademlucht, dichten morsputten aan slibopslagtanks, onderdrukventilatie op slibopslagtanks, kieren loodsen verder afdichten, ademlucht uit tanks voorzien van aktiefkoolfiltratie, afdekken van bekkens aan de waterzuivering (voorzien van onderdrukventilatie en luchtbehandeling).

Gepland in 2022: plaatsen ventilatie en luchtbehandeling voor de ruimtelucht van de filterpersloods, oprichten en communiceren klachtenmeldpunt.

 1. Dit betreft klachten algemeen over geurhinder op Heernisse- niet uitgesplitst voor Compovit Pro, dus. Klachten worden soms ook rechtstreeks aan milieu-inspectie of politiek bezorgd.

Ze worden soms telefonisch beantwoord, soms na een plaatsbezoek, soms per mail. Als dit tot de mogelijkheden behoort, wordt op het moment zelf door ons of door inspectie een plaatsbezoek gebracht. Veelal komen klachten binnen buiten de werkuren. Belangrijk is dat milieu-inspectie niet enkel tijdens de werkuren inspectie uitvoert: die gebeuren soms ook ’s avonds of tijdens het weekend. Wij sturen de klachten door naar de bevoegde instantie (milieu-inspectie) en laten we dat ook zo weten aan de klager.

Vraag over school ’t Saam nav geurhinder.  De school is daar reeds gevestigd sinds de jaren ’70.  Het kan niet zijn, dat een school zou moeten wijken omwille de huidige geurhinder.  Die geurhinder moet worden aangepakt en weggecijferd.  We zullen de bezwaren grondig analyseren en een advies formuleren.  Het is echter de bestendige deputatie, die al dan niet de vergunning afgeleverd.

 

Bijgevoegd punt:

Diksmuide heeft binnen haar actieplan de accenten gelegd op haar toeristisch en recreatief karakter en hieraan een reeks actiepunten gekoppeld.

Het landschap van Diksmuide wordt gekenmerkt door verschillende typologieën. De uitgestrekte polders ten westen van onze stadskern lopen over in de zandleem gronden van de Midden-West-Vlaamse-Heuvelrug, vroeger nog “de rug van Westrozebeke” genoemd. De kenmerken van dit landschap zorgen voor een heuvelachtige toets aan de oostrand van Diksmuide. Het hoogste punt van Diksmuide situeert zich op het kruispunt van de Hogekamstraat en de Maalderijstraat met een hoogte tussen 36 en 37 meter.

Op deze route bevindt zich ook de wandelroute Bethoosterse Broeken.  Op dit hoogste punt van Diksmuide is er een wijds panorama te beleven. Het zou voor de vele fietsers en wandelaars een meerwaarde zijn als op deze plek een toeristisch infobord/punt te plaatsen. Op dit infobord/punt kan er naast de uitleg betreffende het bodemkundig ontstaan en andere landschapselementen, aan de bezoeker vanop 36 m hoogte in alle windrichtingen wegwijzers worden getoond naar dorpen en de couleur locale in de omgeving.

Ik wil vragen om door onze toeristische dienst de nodige stappen te laten ondernemen om op deze locatie dergelijke toeristisch bord te plaatsen.  Hierbij kan met de betrokken eigenaar(s)  in gesprek worden gegaan en eventuele subsidiemogelijkheden worden onderzocht.

 

SLOTWOORD

November staat voor de deur; we herdenken onze familieleden en vrienden die gestorven zijn.

Ik sluit deze vergadering met de mooie woorden van Rutger Kopland

..Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven.
Niemand wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid want je gaat niet weg………

 

Tot de volgende vergadering.