Gemeente- en OCMW raad 26/02/2024

VOORWOORD GEMEENTERAAD DIKSMUIDE 26 FEBRUARI 2024

Beste collega’s,

Ik heb de gewoonte om het in mijn voorwoord te hebben over een onderwerp uit de actualiteit, met bij voorkeur positief nieuws.

Helaas is er de jongste tijd niet veel positiefs te vertellen. De oorlog in Oekraïne woedt onverminderd verder. In Gaza stoppen de gevechten maar niet. In het oosten van Congo is een humanitaire crisis uitgebroken als gevolg van het geweld door Rwandese milities. In Australië moeten duizenden mensen hun woning verlaten door bosbranden. En dichter bij huis heeft de storm van vorige week veel schade aangericht aan huizen en wegen.

Maar toch is er ook goed nieuws. In Rusland heeft de echtgenote van de vermoorde Aleksej Navalny verklaard zijn werk niet op te geven. In een videoboodschap heeft ze medestanders van haar man opgeroepen om diens strijd voor een vrij Rusland samen met haar verder te voeren.  Ze verklaarde tegenover de Europese ministers van buitenlandse zaken: “Ik wil in een vrij Rusland wonen, ik wil een vrij Rusland uitbouwen. Ik zal het werk van Aleksej Navalny voortzetten.” Ondanks haar verdriet en dat van haar kinderen, zagen we een strijdlustige vrouw die vastberaden maar aan één ding denkt: het belang van haar land dienen. Ik neem haar houding graag als voorbeeld voor alle politici in alle landen, op alle beleidsniveaus. Ook op lokaal vlak. Ja, zelfs wij, gemeenteraadsleden van Diksmuide, hebben in onze rol steeds maar 1 doel voor ogen te houden: zorgen voor het algemeen belang, dat van alle inwoners van onze stad.

De maanden razen voorbij aan een snel tempo. Februari is een speciale maand. Het telt maar 28 of 29 dagen en is daarmee de kortste maand van het jaar. Hebben jullie zich al afgevraagd waarom deze maand korter is ? Om een antwoord te vinden moeten we terugkeren naar de tijd van de Romeinen.

In het Romeinse Rijk telde februari 30 dagen in de schrikkeljaren en dit van 45 VC tot 8 NC.
Keizer Augustinus schrapte één dag van februari zodanig dat de maand augustus (vernoemd naar hemzelf) even veel dagen zou hebben als juli (vernoemd naar Julius Caesar).

Wist je dat in sommige landen en zelfs bij ons februari ooit 30 dagen telde ? Nu is dat nog het geval in Ethiopië.

Om de vier jaar komt er een dag bij in februari; dan hebben we een schrikkeljaar. Dit jaar zijn we aan zo’n schrikkeljaar toe.  29 februari is een speciale dag die heel wat bijgeloof met zich meebrengt. In sommige landen zoals Schotland wordt 29/2 zelfs uitgeroepen tot ongeluksdag, een beetje zoals vrijdag de 13de bij ons.

Februari is van oudsher de maand van de zuivering, van de grote reiniging en boetedoening. Vandaar dat in verschillende landen februari uitgeroepen wordt tot alcoholloze maand.

Maar bovenal is februari de maand van de liefde; de maand van Sint Valentijn. Ook de maand van carnaval om eens goed zot te doen.

Maar nu gaan we in alle ernst over tot de orde van de dag.

 

Tussenkomsten gemeenteraad maandag 26 februari 2024
Punt 2  :  Grintweg-Oostkerke

De raming van de werken bedraagt in totaal 3.000.466,67 euro, exclusief btw of 3.630.564,67 euro, inclusief 21% btw. – Het subsidieerbaar aandeel van Fluvius bedraagt 2.046.680,83 euro, exclusief btw. – Het niet-subsidieerbaar aandeel van Fluvius bedraagt 24.564,93 euro, exclusief btw. – Het sleufherstel bedraagt 203.728,10 euro, exclusief btw. – Het aandeel van stad Diksmuide bedraagt 725.492,81 euro, exclusief btw.

Er is overleg gepleegd geweest met de bewoners van Oostkerke.  Nav hun grieven hebben wij bijkomende parkeerplaatsen voorzien, hebben wij de rijrichting veranderd (= Oostkerkestraat – Lampernissestraat ) .  Ook gaat men in om de bushalte te behouden ter hoogte van Sint-Veerleplein, weliswaar met een estetische insteek en invulling nav de erfgoedwaarde van deze omgeving.  Er komt ook een laadpaal ter hoogte van OC Volcraven.  In de Oostkerkestraat kan men niet ingaan op de vraag voor de parkeerplaatsen daarginds, daar de breedte van de weg niet voldoet aan de richtlijnen van De Lijn nl. 6m10. Ik geef ruiterlijk toe en ik ben niet beroerd om dit toe te geven, dat   Ik  inderdaad had beloofd voor een overleg met De Lijn, maar de projectstuurgroep wenste daar niet  op in te gaan. De Lijn is eveneens een autonoom orgaan.   Men kan echter en blijkbaar niet afwijken van die 6m10-regel.  De uitvoering van de werken kan eventueel soelaas bieden. Wie weet!  We zullen dit zeker op voet volgen en verder in overleg gaan met het Bewonersplatform.   De vele wadi’s, die op openbaar domein worden geinstalleerd zullen normaliter dienen te worden onderhouden door de Stad.  Ook de toegangsweg op het Sint-Veerleplein  naar de Kerk toe wordt behouden weliswaar door toedoen van  een tweesporenpad, waarbij er meer infiltratie van water wordt gestipuleerd.

 

Punt  11 : Motie inzake wijziging en uitbreiding van het natuurbeheerplan IJzer- en Handzamevallei

Vooreerst is het onbegrijpelijk, dat men een bestaand bos wil ontbossen omwille van de zogenaamde kwartelkoning en dat deze zich niet kunnen ontplooien, daar er zich “ roofvogels” in deze bomen zouden bevinden.   Lijkt ons nogal bizar, daar er aan de overkant een privaat bos van enkele hectaren zich bevindt.

In eerste instantie dienen wij vooral ons te focussen om de huidige bossen in Esenbroeck te behouden.  Hierbij is een volledig draagvlak van de voltallige gemeenteraad, milieuraad en de landbouwraad.  Er kan bijgevolg geen sprake zijn om andere sites naar voor te schuiven als compensatie voor deze ontbossing.

Verder verzetten wij ons tegen de plannen van een natuurreservaat type 4.   En tot overmaat van ramp, dienen wij hier een beslissing te nemen in een uiterst korte tijdspanne zonder enig overleg met de landbouwsector.

Nochtans waren het de natuurverenigingen, die van de daken schreeuwden, dat zij mee aan tafel dienden te zitten ifv het boerenprotest.  Twee maten en gewichten blijkbaar.

Ik richt mij nu naar N-VA

Demir eist onderzoek naar kap van 22 hectare bos in As

AS/GENK –

Het Agentschap Natuur en Bos heeft plannen om bijna 22 hectare bos te kappen in natuurgebied Klaverberg. Dat is niet naar de zin van Vlaams minister Zuhal Demir, die een nieuw “ontegensprekelijk” onderzoek vraagt.

Ook in Diksmuide kan zij het huiswerk opnieuw doen.  Zij is immers up to date over Esenbroeck

 

14. 2023/261 – Zaak van de wegen naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van niet- & residentiele gebouwen + bouwen van 39 appartementen en carport langs de Kasteelstraat 10-14 – Weigering.

De toegang naar de parkeerstraat heeft gebouwen aan beide zijden waardoor voor verkeer dat uit de parkeerstraat komt er beperkt zicht is op toekomend verkeer. Voertuigen die de parkeerstraat verlaten moeten zich daarom op het voetpad opstellen om te kunnen invoegen op de N35. – Er moet vermeden worden dat voertuigen op de N35 tot stilstand komen om voertuigen uit de parkeerstraat te laten invoegen. – De toegang naar de parkeerstraat is ongeveer 4,4 m breed; voertuigen kunnen mekaar hier dus niet kruisen. De parkeerstraat zou dus enkel in één richting kunnen gebruikt worden: enkel in- of enkel uitgaand verkeer. – De voorkeur wordt, omwille van voornoemde negatieve zaken, gegeven aan een ontsluiting via de Kasteelstraat

Anderzijds gaat om de gedeeltelijke afschaffing van sentier n° 5, waarvan het juridisch tracé gelegen is onder het project. Deze buurtweg is sedert meer dan 30 jaar reeds overbouwd; het te schrappen gedeelte sluit daarnaast op zijn beurt weer aan op het verdere overbouwde tracé. De afschaffing van de sentier n° 5 wordt enkel voorzien voor het gedeelte op de grond van voorliggend project. Er kan geoordeeld worden dat het tracé van de sentier n° 5 op deze locatie geen functioneel nut meer heeft, gezien zijn rol werd overgenomen door de hoofd- en zijtak van de Kasteelstraat.

Fluvius adviseert het dossier ongunstig met onderstaande voorwaarden, gerelateerd aan het openbaar domein: – De impact bij aansluiting van desbetreffend project op de openbare riolering kan onvoldoende ingeschat worden wegens onvoldoende informatie op de plannen. – Het dossier is niet op voorhand met Fluvius besproken en zonder voorafgaandelijk preadvies opgeladen in het omgevingsloket. – Er is geen inzicht geboden in de risico’s op wateroverlast en de afwatering van de bestaande garageweg.

 

Punt 12: Gebruikersovereenkomst Hydra

Hydra is de intergemeentelijke erfgoeddienst.  Een samenwerkingsverband tussen Alveringem, Diksmuide, Lo-Reninge en Veurne met als doel het behoud en beheer van waardevol onroerend erfgoed binnen deze regio te waarborgen.

De taken van een IOED omvat onder andere het adviseren van lokale overheden en inwoners over erfgoedzaken, het opstellen van inventarissen en beschermingsvoorstellen, het stimuleren van bewustwording omtrent erfgoedwaarden.  Bovendien speelt de dienst een cruciale rol in het bevorderen van educatie over erfgoed, het faciliteren van restauratie-en conserveringsprojecten en het stimuleren van duurzaam gebruik van historische locaties.  Het IOED behoedt het verleden en maakt de brug naar de toekomst.

Onderzoek alles en behoud het goede…en werk samen…

Dus graag uw goedkeuring voor deze samenwerkingsovereenkomst.

 

Punt 18: Overkophuis

Op mijn beurt wens ik aan te vullen. Het is vooral een inzicht van verbinden en het sociale gebeuren  letterlijk en figuurlijk centraal plaatsen, hier nu voor de jeugd… de toekomst van morgen.

Het overkophuis is inderdaad een plaats voor de jeugd, een huis waar je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten kan lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele hulp  zonder een label opgeplakt te krijgen.

De term overkop werd door de jongeren zelf gekozen. Overkop gaan kan betekenen plezier beleven, maar ook over de kop gaan…als er problemen zijn.

Ik denk dat we het er voltallig over eens zijn dat we blij mogen zijn voor onze jongeren dat we een overkophuis konden binnenhalen.

Psychische kwetsbaarheid is een gekend fenomeen bij jongeren.  We investeerden al met onze eerstelijnspsycholoog.  Maar de drempel is soms nog te groot.

Vroegtijdige detectie en eventueel doorverwijzen is primordiaal.

Om dit vertrouwen te winnen is er een fysieke plaats waar jongeren zich welkom voelen is essentieel.

Niet alles is netjes in vakjes en bevoegdheden onder te verdelen..

Het is dan ook essentieel dat we samenwerken… de jeugd- en onze sociale dienst, de netwerken.

We wensen  te verbinden en te includeren.  Alles is verweven… daarom is het netwerk zo belangrijk.

Er zal samengewerkt worden.  Een aantal verplichte partners, 1 gezin 1 plan, Arktos, CAW centraal West-Vlaanderen, CGC Largo, CLB connect, lokale besturen van Veurne, Diksmuide, De Panne, Nieuwpoort, Koksijde, Alveringem, vrij CLB Westhoek en Polder, Westhoek -Houtland. WIngg.

Ook andere partners, DVV Westhoek, ELZ Westhoek en Polder, Golfbreker, K&G, Kompani, Logo West-Vlaanderen, Logo Brugge-Oostende, Woopa, Vondels, LOP Westkust.

Zij hebben de skills en voelsprieten om vroegtijdig problemen te detecteren en aan te pakken,  zonder labels te plakken

We wensen  geen stigmata. Iedereen is welkom…met of zonder probleem…

Het is ok als je je eens minder ok voelt…

De praktische organisatie :

Op 16 februari kregen we de goedkeuring voor ons overkophuis.

Hals over kop zullen we niet gaan…

Het tijdsschema werd opgesteld.

De reclamecampagne zal starten..

De overkopwerkgroep Westkust en Polder zal 1 X per maand samenkomen.

Het is een organisch gegeven van en voor jongeren door professionele partners…met veel goesting en een grote expertise.

Uiteraard zullen we met onze diensten hieraan aan meewerken, maar we dienen daar niet direct voltijds personeel te plaatsen.

Als er problemen zijn, wordt er doorverwezen naar de bevoegde diensten.

Hoeveel centen voor Veurne of Diksmuide ?

In Poperinge en Ieper berekenen ze een sleutel afhankelijk van het aantal jongeren.

 

Uiteraard is er nog veel werk…

Maar het komt goed.

 

Tussenkomsten Katleen Winne raad voor maatschappelijk welzijn.
Punt 2  : Jaarverslag 2023 Schuldbemiddeling

De druk blijft groot :

Het profiel van onze cliënten zijn vooral eenoudergezinnen, zelfstandigen, jongeren en jonge gezinnen en anderstalige nieuwkomers.

We merken op dat de dossiers steeds complexer worden.  Er wordt lang gewacht vooraleer de stap naar hulpverlening gezet wordt.  Het aantal kredieten neemt toe.  En het online aankopen veroorzaakt veel schulden.  Schulden blijven ook langer onder de radar en worden omzeild tot het schip kapseist.

Als beleidssignalen voor de schuldenproblematiek  leiden we het volgende af :

Loketten van diverse instanties zouden weer direct toegankelijk moeten zijn.  Zodat mensen meer ondersteuning kunnen krijgen van de dienst in kwestie.  En zodat wij als OCMW niet altijd dienen te bemiddelen.

Online aankopen zou beter gereglementeerd dienen te worden :  Met een mogelijkheid tot begrenzing voor mensen met een schuldenlast.

Budgetbegeleiding voor erkend vluchtelingen die een centrum verlaten zou een must moeten zijn.

Opnieuw invoeren van de verplichting kennis bedrijfsbeheer voor zelfstandigen.

Hebben zelfstandigen wel voldoende kennis om een zaak te runnen en de bijkomende rechten en verplichtingen na te komen ?

Inzetten op betaalbare (sociale) huisvesting.

Conformiteitsattest voor verhuurders

Meer controle op betaalbaarheid van kredieten

Beperken van het eindeloze online aankopen en achteraf betalen.

Nog meer proberen in te zetten op preventie.

Ik blijf het herhalen,

Wie hulp nodig heeft, laat het niet te ver komen…

Wie niet over de skills beschikt laat u begeleiden…

Train uw weerbaarheid in deze consumptiemaatschappij.

 

Punt 3: Samenwerkingsovereenkomst art 60

Een tewerkstelling overeenkomst artikel 60 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW zorgt dat iemand die uit de arbeidsmarkt gestapt op gevallen is met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces.

De nadruk ligt hier op een leertraject.

In de 2° helft van 2024 zullen we andere tewerkstellingsmogelijkheden bij ondernemers meer bekend maken.

Graag uw goedkeuring voor deze samenwerkingsovereenkomst.