Gemeente- en OCMW raad 26/04/2021

Geachte collega’s en aanwezigen via livestream,

Alweer een maand voorbij en terug een nieuwe digitale vergadering.

Wij geraken het stilaan gewoon en ervaren uiteraard ook de obstakels.
*zo valt de finesse van het politiek debat weg,
*is er het verlies van de non-verbale communicatie,
*is er bij sommige raadsleden geen goede internetverbinding, gebrek aan goede PC of laptop, gebrek aan digitale kennis
*is er geen live publiek.

De vorige vergaderingen hebben wij gestemd met het systeem Polly; daar waar Polly bedoeld was om de vaart in de zitting te houden, merken we dat de stemmingen niet real-time binnenkomen en dat niet steeds alle stemmen hiermee verwerkt worden.

In deze raad zullen we teruggrijpen naar de ouderwetse maar degelijke manier van mondeling stemmen bij afroepen, tenware de raad akkoord is dat er gestemd wordt langs de fractievoorzitters en het onafhankelijk raadslid om, hetgeen naar tijdsbesparing interessant zou zijn. Ik stel voor om daar straks mondeling over te stemmen.

Ik plan in de eerstkomende weken een vergadering met alle fractievoorzitters zodat wij de goede  werking van de digitale gemeenteraad kunnen bespreken.

Het blijft de bedoeling om na de coronacrisis aan de FYSIEKE vergaderingen prioriteit te geven maar er kunnen uitzonderingen voorzien worden in het -toekomstig- huishoudelijk reglement  met ook mogelijkheid tot hybride vergadering (vb. als een raadslid fysiek niet kan aanwezig zijn omwille van medische, professionele of andere omstandigheden)

Ik spreek van een toekomstig huishoudelijk reglement aangezien er een decreetwijziging in de maak is aangaande digitaal vergaderen en wij daarmee rekening zullen moeten houden.

Ik dank in elk geval nu al het personeel, waaronder de IT-ers en de Algemeen Directeur voor de goede ondersteuning bij het digitaal vergaderen. Zij blijven tot op heden op de achtergrond maar zijn van onschatbare waarde voor de voorbereiding en het verloop van de vergaderingen.

Punt 2: Stavaza Vaccinatie

De vaccinatie accelereert.  In februari startten we met 205 vaccins, in maart dienden we er 1167 toe, in april werden er 2272 gezet.  Dit zijn het aantal vaccinaties zonder rekening te houden met de 1 en 2° prikken.  Voor Diksmuide waren er voor deze periode slechts 34 mensen die niet kwamen opdagen, dit over 16 vaccinatiedagen.

Er zijn voor de komende periode 6257 vaccinaties gepland.

Ook voor onze minder mobiele mensen wordt gezorgd, met de mindermobielencentrale werden er 130 mensen gebracht, met het ziekenvervoer 6 (cijfers tot 20/4)

Wat de communicatie betreft, onze medewerkers beantwoordden al 3021 oproepen (cijfers tot 14/4)

Het is en blijft een hele organisatie.  Het is dan ook belangrijk als mensen hun uitnodiging krijgen rekening houden met de inpasbaarheid van de 2° vaccinatie. Hun uitnodiging te bevestigen, te laten weten als ze het vaccin niet wensen.

Deze organisatie wordt mee gedragen met een pool van 135 , niet medische vrijwilligers.  De medische medewerkers worden gecoördineerd door de ELZ.  We zijn al onze medewerkers bijzonder dankbaar.

Gezien de blijvende permanentie en verspreiding van het virus is de vaccinatie onze enige hoop.

Maar deze hoop vergroot,

De hoop vaccinaties komen eraan..

Deze week zij er 600 vaccins  voorzien voor woensdag 28 en donderdag29 april.

1300 vaccins voor volgende week.

Gezien de grotere toevoer van de vaccins (vooruitzichten van 2000 vaccins per week) , een wat jonger mobieler publiek en de reeds opgedane ervaring van het team zullen we het tempo opvoeren van 3 naar 2 minuten.

Zowel het administratief, ondersteunend, medisch personeel als de optrekkers kunnen dit aan.  Onze huidige wachtruimte echter  niet.  Er wordt dan ook vandaag en morgen aan gewerkt om het ondiep gedeelte van onze Kupe hiervoor te voorzien.  Dit werd besproken met onze preventieadviseur.  Onze technische dienst zorgt voor  een aantal aanpassingen, verplaatsen van de wand en plaatsen van houten balustrade van 1.2O.  Minder-mobiele mensen kunnen altijd nog in onze initiële en prioritaire  wachtruimte terecht

In eerste instantie komt nu de patiënten die behoren tot de risicogroepen aan de beurt.

Voor Diksmuide zijn dat volgens het AZG 2047 wat een vijfde is van de bevolkingsgroep tussen 15-65.

Gezondheid is en blijft het hoogste goed.  Ik blijf erop aan sturen dat de coronamaatregelen verder dienen gevolgd te worden, ook na vaccinatie.  We dragen een individuele en collectieve verantwoordelijkheid in afwachting tot beterschap in deze aanslepende, dreigende situatie.

 

Punt 3: verlenging contact tracing

Contact tracing blijft belangrijk.  Er wordt hier verder op ingezet in optie 1; complementaire inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantaine-coaching, analyse van clusters en zorg voor kwetsbare personen of groepen.  De samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdt ook een subsidie in van 0,125 euro/inwoner/maand. De looptijd van de overeenkomst was bepaald op 5 maanden, zijnde van 01/11/2020 tot en met 31/03/2021.  Hier wordt dan ook een verlenging gevraagd voor de periode van 01/04/2021 tot en met 30/06/2021 (met mogelijke verlenging tot 31/10/2021, hopelijk is dit niet meer nodig …)

 

Punt 31: vervanging lid Auditcomité

23 x Ja

Bedankt voor het gestelde vertrouwen,

Ik zal mijn best doen

 

Punt 32: Covid 19 -maatregelen : GDPR/AVG-verwerkersovereenkomst in kader van verwerking van persoonsgegevens

We gaan dan ook zorgzaam met alle gegevens om.

Gezien wij geen inzagerecht hebben op uw medische gegevens wordt dit via de overheid verwerkt.

De risicopatiënten tussen de 18 en 64  worden dan ook zo eerst opgeroepen.  Of u bij  deze groep behoort, kan u nazien via myehealthviewer.be

 

Punt 19 : Raamcontract energiedeskundige

Omvang van de opdracht

Het stadsbestuur Diksmuide wil investeren in duurzaamheid en de ecologische voetafdruk van de stad voortdurend verlagen.

De dienst gebouwen, facility en patrimonium beheert de gebouwen van het stadsbestuur en het OCMW Diksmuide. Om de visie van het bestuur te laten slagen zal de dienst zich geregeld gedetailleerd laten adviseren wat betreft energie-efficiëntie en duurzaamheid bij allerlei opdrachten. Deze raamovereenkomst gaat vooral over het bijstaan naar energieadvies.

Het gaat om een overeenkomst die wordt afgesloten voor 1 jaar en voor eenzelfde periode kan verlengd worden (dit maximum 3 keer). Gedurende deze periode zal de energiedeskundige op afroep worden ingeschakeld voor specifiek advies.

De energiedeskundige kan worden ingeschakeld voor (niet limitatieve lijst);

 • Het uitvoeren van globale energie-audits
 • Het uitvoeren van thema audits
 • Het optimaliseren van de bestaande HVAC installaties
 • Het opmaken van haalbaarheidsstudies;
  • voor uitvoeren van energiebesparende maatregelen (isoleren, vervangen beglazing, relighting,…)
  • voor stookplaatsrenovatie
  • het opmaken van technische richtlijnen voor bestekken
  • het beoordelen van offertes
 • Het opstellen van warmteverliesberekeningen
 • Het ondersteunen bij opmaken van het masterplan
 • Het ondersteunen bij bouwprojecten (nieuwbouw en renovatie);
  • deelnemen aan vergaderingen voor advies naar duurzaamheid, energie-efficiëntie, installaties,…
 • Het uitvoeren van de EPB-verslaggeving

 

Punt 20 : kunstgrasveld Keiem

Wij trekken alle registers open om een vergunning te krijgen voor de aanleg van een kunstgrasveld voor een periode van 5 jaar.   De 200 jeugdspelers verdienen immers veel beter om op een patattenveld te spelen.   Alles wordt voorzien in de partiële herziening om een andere locatie te handhaven ter hoogte van de Warande ( = kruising op Keiemdorpstraat-Oostendebaan).  Ook wordt er een studiebureau aangesteld voor de opmaak van het RUP.  Wij opteren voor deze site, omdat naar onze mening het niet logisch en opportuun is om de in- en uitrit naar een voetbalterrein midden een dorp te hanteren.   Wij wensen tevens de lichtpollutie te minimaliseren voor de dorpsbewoners.

 

Punt 27 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Algemeen

Zoals bij punt 25 reeds aangekaart met de verkoop/ruil door collega Marc De Keyrel is daarmee een nieuwe rooilijn gelinkt.  Ook zou er een doorsteek Tuinwijk-Morganietstraat (=wandel- en fietspad) worden gestipuleerd via deze site.

 

Punt 28 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed-RUP Stationsbuurt – hernemen procedure

De rechterlijke macht, meer bepaald de Raad van State heeft uitspraak gedaan.   Wij dienen immers rekening te houden met dit juridische luik, daar een rechterlijke macht, autonoom fungeert en bijgevolg los is van de wetgevende-uitvoerende macht.  Na rijp beraad en overleg opteren wij om de draad op te nemen waar het volgens de raad van state is misgelopen en starten wij vervolgens  bij de definitieve aanvaarding.  Wij willen wel beklemtonen, dat wij de site van het oude zwembad, waar het vaccinatiecentrum zich nu manifesteert en bevindt verder zal worden geconcipieerd als openbare functie, invulling.   Vandaar dat er op vandaag ook een participatieproject met de burger wordt gehanteerd.   De inkleuring van de deze site als woonzone vormt geen probleem om deze te handhaven als een openbare functie.

 

Punt 29 :  Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Gecoro – Huishoudelijk reglement en afsprakennota Gecoro

Dit item werd uitvoerig besproken en behandeld in de gecoro en het schepencollege en daarbij werd het licht op groen gezet.

 

Bijgevoegd punt : Aanpak van het grondwaterprobleem

Standpunt ontharden voortuintjes

Wij zullen geen heksenjacht organiseren om de voortuintjes te ontharden.  Wij opteren wel om verharding te beperken door toedoen van twee-karrenspoor voor de in- en uitritten bij het afleveren van een omgevingsvergunning.

 

Bijgevoegde punt :  Dierenwelzijn

Dierenloket

De stad heeft dus geen bevoegdheid om dieren weg te halen bij hun eigenaar, maar heeft uiteraard wel een belangrijke rol bij het opvangen van signalen en doorgeven aan de correcte instanties. Die rol neemt de stad ook actief op.

De contactgegevens van ons dierenloket zijn eenvoudig terug te vinden op de stedelijke website. Jaarlijks kunnen we dit in de kijker zetten in Diksmuide Info. Het dierenloket wordt nu al dagelijks verschillende keren bevraagd. De meldingen die hier binnenkomen zijn uiteraard zeer ruim: overlast door duiven, ratten, mollen of andere dieren, vragen of meldingen over zwerfkatten, dierenartsen, hondenloopweide, aanlijnplicht, vissterfte,… een aantal meldingen gaan over verwaarlozing.

In de mate van het mogelijke wordt een plaatsbezoek gebracht of wordt met de wijkagent afgesproken om ter plaatse te gaan. De melding wordt ook steeds doorgegeven aan het aanspreekpunt binnen de politie en inspectiedienst dierenwelzijn. Het klopt dat de melders vanuit die diensten niet altijd feedback krijgen over hun klacht. De redenering hierachter is dat de melding vanuit politioneel standpunt geen benadeelde of betrokken partij is. Eveneens deels vraag naar politiecollege.

Schuthok recyclagepark

Als de brandweer melding krijgt van een zwervend dier, wordt dit opgehaald en gecontroleerd op chip. Indien het dier gechipt is, wordt de eigenaar gecontacteerd en wordt het dier rechtstreeks aan de eigenaar terugbezorgd.

Als een dier niet gechipt is, wordt het door de brandweer ondergebracht in het schuthok op het recyclagepark. Er is een drinkbak met vlotter zodat het dier nooit zonder vers drinkwater valt. Dagelijks (maandag t.e.m. zaterdag) nemen onze parkwachters de goeie zorgen voor het dier voor zich. Als er ’s morgens een dier in het schuthok zit, wordt Ganzeweide opgebeld. Zij engageren zich om het dier de eerstvolgende werkdag (veelal de dag zelf) te komen ophalen. Een dier zit hier in uitzonderlijke gevallen (als het op vrijdagavond wordt binnengebracht) 3 dagen vooraleer het wordt opgehaald.

Wat de infrastructuur op het recyclagepark betreft: het hok had te lijden onder de laatste storm. De dakplaten waren beschadigd en werden ondertussen vervangen door isolerende dakplaten. Staat nog op de planning:

 • De twee rennen worden met een wegneembaar tussenschot met elkaar verbonden, zodat de honden een groter beloop hebben. Als er in een uitzonderlijke situatie twee honden worden binnengebracht, kunnen ze afzonderlijk van elkaar worden gehuisvest.
 • In de ren wordt een kantelbare ligplank aangebracht zodat dieren niet op de vloer moeten liggen.
 • Het hok wordt aan de buitenzijde van de ren vastgemaakt (oppervlakte binnen de ren wordt zo nog vergroot) en zal beschikken over een tochtstrip waarachter de hond zich kan verschuilen.
 • Rondom wordt de fijnmazige draad vervangen door Bekaert-draad en de westkant wordt winddicht gemaakt.

We gaan na, of er in de toekomst eventueel een mogelijkheid zou zijn, om kleine dieren, honden rechtstreeks naar het dierenasiel kunnen worden gebracht, vooral tijdens weekends en feestdagen.

 

Bijgevoegd punt : sluikstorten-verplaatsbare gecamoufleerde camera

De opsporing van  sluikstorters door toedoen van deze camera is op vandaag nihil.  Er hebben een paar problemen zich gevormd.  De beelden waren niet scherp genoeg en de batterijen zijn en waren ook niet optimaal.  Er wordt daaraan gewerkt en het komt goed.

Toch ben ik ervan overtuigd, dat de melding en verkondiging, dat er een gecamoufleerd, verplaatsbare camera zal worden gehanteerd zijn effect niet helemaal heeft gemist.

 

Slotwoord

Ik bedank U oprecht voor Uw aanwezigheid en bijdrages.

Bedankt aan het College van Burgemeester en Schepenen en het hele team van mensen, waaronder de zorgverstrekkers, om de coronacrisis in goede banen te leiden; dit is keihard werken waarvoor wij het grootste respect hebben.

Het woord ‘crisis’ wordt in het chinees met twee karakters geschreven; het ene staat voor ‘gevaar’, het andere voor ‘mogelijkheden’ (J.F. Kennedy).

Volg altijd je gevoel. Dat is wanneer de meest wijze beslissingen worden genomen.

Hou het gezond en tot de volgende vergadering.