Gemeente- en OCMW raad 26/10/2020

Gemeenteraad 26 oktober 2020

Het is 20 u, ik open deze gemeenteraad

Gezien de precaire corona-situatie vraag ik u alle veiligheidsvoorschriften na te leven.

Uw mondmasker aan te houden.  Enkel het raadslid die spreekt kan het even uitdoen.

 

Goede mensen,

In deze apocalyptische tijden,

kan ik u niet echt een goede avond wensen.

Dit is geen goede avond..

de avond voor we definitief afscheid te nemen van Jan…

 

Mijn woorden hier gezegd, op de vorige gemeenteraad,

-toen Jan hier nog enthousiast erbij zat-

over de fragiliteit van dit bestaan, de gezondheid als hoogste goed,

waren nog niet koud toen het noodlot toesloeg voor Jan en zijn familie.

We wensen dan ook vanuit de gehele raad de familie dan ook alle sterkte.

Ook sterkte gewenst aan iedereen die hiervan aangeslagen is,

Vrienden, patiënten, collega’s en vele inwoners van Diksmuide.

Het was een absoluut voorrecht Jan te mogen ontmoeten en een deel van de weg samen te mogen afleggen.

We deelden de liefde voor muziek, kunst en literatuur, de zorg voor onze patiënten.

We zouden dan ook het schepenambt van cultuur en sociale zaken delen…los van postjespakkerij…

Hij deed het zo graag en zo goed…,

in de korte tijd die hem bemeten werd.

Ik zal verder doen met zijn vuur…

Wij, met ons Idee, zullen op zijn positieve vibe samen verder bewegen.

Een grote dankjewel Jan.

We missen U en zullen u blijven missen..

Graag  stilte en rechtstaan uit respect,

Collectief..

1 minuut stilte is te weinig…

geen tijdsduur kan deze leegte weergeven…

(na de stilte)

En toch moeten we verder…zou Jan zeggen…

Ik weet dat Els ook nog iets wil zeggen…

Graag het woord aan Els

Namens IDEE Diksmuide , onze partij, wil ik als fractievoorzitter nog een woordje zeggen naar aanleiding van het overlijden van Jan.

Afscheid nemen is één van de moeilijkste dingen in het leven. Een onverwacht overlijden is een zwaar moment en doet je stilstaan bij vele zaken waar je anders helemaal niet bij stilstaat. Midden in het leven, nog zoveel te geven. Ideeën en plannen te over, in één keer voorbij.

Het is absurd, het is onaanvaardbaar dat zo weinig, één fataal moment, een einde maakte aan zo’n veelbelovend leven. Alles in ons schreeuwt uit protest, tegen het zinloze van deze dood. We kunnen niet en willen ook niet, maar we moeten hem loslaten voor altijd. Het liefst zouden we teruggaan naar gisteren, toen alles nog goed was, maar gisteren is voorbij en niets zal nog ooit hetzelfde zijn.

We zijn diep getroffen door het overlijden van Jan.

We zullen hem erg missen.

Zijn innemende warme persoonlijkheid en zakelijk inzicht zullen ons tot voorbeeld zijn. We verliezen een goed bestuurslid, een partijgenoot, onze stuurman, maar ook een groot vriend, prachtige mens, arts, echtgenoot, vader, grootvader.

Zaterdagavond hebben wij een wake gehouden ter ere van Jan. Deze wake bracht rust, éénheid in ons verdriet. Iedereen treurt en verwerkt dit verlies op zijn/haar manier.

We hebben afscheid genomen van Jan , maar voor ons is hij niet dood, want telkens weer zal er hier of daar iemand herinneringen ophalen. Alleen zijn lichaam is weggenomen, niet wie hij was, of wat hij zei. Achter tranen van verdriet, schuilt een glimlach van herinneringen.

Idee is geraakt tot in de kern. Het schip is nu even het noorden kwijt. Met onze groep geraken we terug op koers.

Samen.

Jan zal van waar ook over ons waken en ervoor zorgen dat we zijn schitterende ideeën realiseren.

Voor diksmuide.

Voor ons.

Adieu Jan, het was een grote eer U te hebben mogen kennen.

 

Start gemeenteraad

Mevr Vanrobaeys trekt haar bijgevoegd punt in, omwille van deze moeilijke omstandigheden.

Ik wil haar dan uitdrukkelijk danken voor het begrip.

Punt 2

We wensen Gert alle beterschap

Punt 3

Proficiat en welkom Mevrouw Laridon

 

Zuidwestelijke omleidingsweg
 1. De werken aan het deel van de zuidwestelijke omleidingsweg tussen de IJzer en de spoorweg schieten goed op. Wat is het budget hiervoor en wat is de timing?

Start fase 1 op 18 mei 2020

deze fase omvat:

 • het verwijderen van munitie tussen de Kaaskerkestraat, tunnel en zone brug.
 • de aanleg van de zuidwestelijke omleiding(ZWO) tussen tunnel en ophoging brug
 • de ophogingen voor de toekomstige brug
 • de aanleg van de verbindingsweg Kapellestraat.

er zijn 150 werkdagen voorzien volgens het bestek – stavaza op 21/10/2020 –  werkdagen: 80

(= nog 70 werkdagen)

Voorziene vastgelegd budget aanbestedingsdossier: 3.316.996,84 euro (21% btw inbegrepen)

 1. Hoe concreet is de budgettering door de Vlaamse overheid en de fasering inzake de verdere werken, noodzakelijk voor een ingebruikname? Is er ondertussen al een akkoord tussen AWV en Infrabel over de tunnel onder de spoorlijn 73? Hoe zich het met de timing?

fase 1: in uitvoering zie bovenstaand antwoord

Wat de timing betreft voor de verdere fasering, het aanbestedingsdossier voor de volgende fase is in volle voorbereiding.  Alle fases zijn voorgesteld op de meerjaren begroting de welke de minister elk respectievelijk jaar nog dient te beslissen (in het Vlaams parlement).  De kredieten worden ten gepaste tijde gereserveerd.

fase 2 omvat:

 • werken in de Kaaskerkestraat, aanleg rondpunt
 • vanaf Kaaskerkestraat tot inrit van de tunnel
 • raming fase 2: 965.000 euro

fase 3 omvat:

 • de werken voor aansluiten van de Cardijnlaan tot aan ZWO
 • het deel ZWO van Cardijnlaan tot aan de Walevaart
 • het deel ZWO van Walevaart tot Woumenweg
 • het plaatsen van kopmuren
 • het plaatsen van 2 verkeersregelinstallaties(VRI) thv kruispunten Cardijnlaan en Woumenweg
 • raming fase 3: 856.000 euro

fase 4 omvat:

 • bouwen van een autotunnel onder het spoor
 • bouwen van een fietserstunnel
 • bouwen van brug over Ijzer
 • raming fase 4: 431.000 euro

fase 5 omvat:

 • de werken op N369 Woumenweg tussen kruispunt ZWO en Eikhofstraat
 • er wordt 1 VRI geplaatst op het kruispunt Eikhofstraat
 • raming fase 5: 000 euro

In een ver verleden zijn er gesprekken geweest tussen AWV en Infrabel die nu hervat gaan worden.

Het bouwen van een tunnel onder spoorweg is voorzien in fase 4

 1. Op 24/9/2020 werd het schorsingsverzoek bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de omgevingsvergunning voor de ring afgewezen bij gebrek aan hoogdringdheid. De Raad sprak zich echter nog niet uit over de middelen, die voorbehouden werden voor beoordeling in de vernietigingsprocedure. Het lijkt mij nuttig dat er alles aan gedaan wordt om deze dreiging in het dossier weg te nemen.

De klachtindieners ijveren voor een rond punt op het kruispunt Woumenweg / toekomstige omleidingsweg en een betere mobiliteit in de Woumenweg.

Werden er ondertussen stappen gezet naar de verzoekende partijen toe vanuit de stad, AWV of de dienst mobiliteit van de Vlaamse overheid? Zo ja, welke stappen? En met welk doel of oogmerk?

Overweegt de stad – wetende dat de aantakking van de zuidwestelijke omleidingsweg op de Woumenweg wellicht nog jaren op zich laat wachten – een onderzoek naar de wenselijkheid van een rond punt, eerder dan rode lichten op dit kruispunt?

Wij wensen daar momenteel geen uitspraken over te doen.   Er loopt momenteel een juridische procedure en  wij willen voorkomen, dat uitspraken op deze gemeenteraad kunnen worden gebruikt of misbruikt worden.  Bovendien is de Stad Diksmuide geen bouwheer.  Het behelst hier AWV.

Zuidwestelijke omleidingsweg Diksmuide

 

Bijgevoegd punt Gemeenteraad 26/10/2020 (Vraagstelling gemeenteraadslid Eric De Keyser)
Vergunning terrassen bij horecazaken op onder meer Grote Markt.

Motivatie:  de horeca heeft het momenteel zeer moeilijk, immers vanaf 19/10/2020 dienen ze hun zaak omwille van de corona-crisis te sluiten.  Daarbij krijgen  ze omwille van het beschermingsbesluit  geen toelating/vergunning om een gesloten terras te plaatsen.  Gezien dit wel kan in Brugge, Veurne, Ieper is er vanuit het bestuur actie nodig om deze ongelijkheid weg te werken.

 • In kader van deze vraagstelling werden de diensten RO van Brugge en Veurne hieromtrent bevraagd, alsook Dhr. Wim Lodewyck van Onroerend Erfgoed.

Samenvatting antwoorden:

 • Noch in Veurne, noch in Brugge worden nog nieuwe gesloten terrasconstructies toegelaten.
 • Vaste terrasconstructies worden ongunstig geadviseerd door Onroerend Erfgoed, om het zicht op de historische architectuur te vrijwaren.
 • In Veurne en Brugge zijn nog een aantal bestaande (vergunde) gesloten terrasconstructies aanwezig op de Grote Markt. Deze mogen in hun huidige vorm aanwezig blijven, en mogen ook herstellingswerken ondergaan. Vervangen van deze gesloten constructies door een nieuwe gesloten terrasconstructie is echter niet meer mogelijk (ongunstig advies Onroerend Erfgoed).
  Dit is vergelijkbaar met de situatie van bv. restaurant De Vrede in Diksmuide.
 • In Veurne werkt men op vandaag met seizoensgebonden terrassen. Men is er echter bezig met een aanpassing van het terrasreglement, die permanente terrassen moet mogelijk maken, doch in een open vorm. In overleg met erfgoed zal men ook in Veurne in het terrasreglement de permanente constructies niet meer toelaten, maar een kader bieden rond windschermen en luifels (luifels hebben een historische verankering in Veurne). Ook een uniformiteit qua kleurgebruik en materialisatie zal er in opgenomen worden.
 • De gesloten terrassen die zich op de Grote Markt van Brugge bevinden zijn allemaal stedenbouwkundig vergund, reeds van voor de bescherming van de grote markt. Deze bestaande gesloten terrassen kunnen gedemonteerd worden. Ze zijn niet verankerd aan de historische panden. In de winter verdwijnen ze. Wanneer één van de eigenaars van een pand met gesloten terras deze wenst te vernieuwen (met uitzondering van herstellingen), zal dit niet meer toegestaan worden door Onroerend Erfgoed.
  Dus ook hier geldt dat er geen nieuwe gesloten terrassen meer kunnen geplaatst worden op de Grote Markt. Ook bestaande kunnen niet meer vervangen worden door een nieuwe.

Stad Brugge beschikt niet over een algemeen terrasreglement. Voor de Grote Markt te Brugge werd er nog geen terrasreglement opgemaakt (wegens politieke gevoeligheden). Voor andere pleinen werden wel al randvoorwaarden m.b.t. de plaatsing van terrassen opgemaakt, dewelke werden goedgekeurd door Onroerend Erfgoed. Ook hier gaat het dan om de plaatsing van losse elementen, en geen gesloten terrassen.

Van alle kunststeden is Stad Brugge nog ongeveer de enige die op heden nog over een aantal gesloten terrassen beschikt. In Gent, Mechelen, Leuven, … zijn deze reeds verdwenen.