Gemeente- en OCMW raad 27/02/2023

Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Vergunningen – 2022/316 – Zaak van de wegen voor de gewijzigde verkaveling Reigersvliet – Woonmaatschappij IJzer & Zee – Principiële goedkeuring.

De wegenis van de verkaveling voorziet ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer naar   naar de Veurnestraat. · In de nieuwe aanvraag, de bijstelling van de verkaveling, worden volgende wijzigingen aangevraagd: – Er wordt 1 bijkomend bouwlot gerealiseerd. De meest zuidoostelijke loten waren initieel voorzien voor 4 geschakelde woningen. De aanvraag voor de bijstelling voorziet in 5 geschakelde woningen. – Een licht gewijzigde afbakening van de openbaar te maken gronden (rooilijnplan) – De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer, via de Nieuwpoortstraat, wordt gesupprimeerd. – Er wordt voorzien in een ontsluiting naar de Nieuwpoortstraat voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten en bijhorende groenaanleg. – Er wordt een bijkomend lot gecreëerd, palend aan de Nieuwpoortstraat, bedoeld voor de nutsmaatschappij voor de oprichting van een elektriciteitscabine. – De zone voor collectieve huisvuilophaling wordt op een gewijzigde plaats voorzien. – Een bijkomend lot wordt gecreëerd voor de inrichting van private parkeerplaatsen, horend bij de geplande meergezinswoning in de Veurnestraat 35-37. – Enkele bijkomende parkeerplaatsen worden voorzien op het centrale plein, als compensatie voor de verdwenen parkeerplaatsen aan de kant van de Nieuwpoortstraat. · De voorgestelde bijstelling wordt aangevraagd met het oog op de rendabiliteit van de verkaveling. Het voorgestelde, gewijzigde stratentracé, blijft een vlotte ontsluiting garanderen via de Veurnestraat. · Ook de voorzieningen blijven gegarandeerd, zijnde de afvalstraat, de publieke parkeerplaatsen en de park- en pleinfunctie. · Door het supprimeren van één ontsluiting voor gemotoriseerd ontstaat ruimte voor kwalitatieve groenaanleg en voor de aanleg van een voetgangersfunctie die zowel een functionele als een recreatieve rol kan vervullen.

 

Punt 7 : Zaak van de wegen – Woonproject Witte-Baliestraat – Bouw van 25 woongelegenheden met infrastructuurwerken – Goedkeuring.

Het binnengebied staat niet ingekleurd als mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied volgens de oude bepalingen.

Volgens de nieuwe watertoetskaarten (sinds 2023) betreft het:

– geen overstromingsgevoelig gebied vanuit zee

– gedeeltelijk overstromingsgevoelig gebied pluviaal (zie kaartje)

 • De naastliggende beek, die aanzienlijke debieten afvoert vanuit Koekelare, noemt op deze locatie de “Vijvermolenbeek”. De hoogte in deze beek stijgt en daalt in functie van de regenval, van 20 cm waterhoogte tot wel 2.50 meter waterhoogte of meer.
 • Pompwerkzaamheden bij wateroverlast in de Wittebaliestraat komen niet of zeer beperkt voor. Bij de laatste zware regenval (16/01/2023, zie foto in bijlage) liep de beek wel over tot op de wegenis in de Wittebaliestraat. Hierbij staan dan inderdaad de weilanden achter de bewoning in de Wittebaliestraat  onder water. Het is zeer lokaal ter hoogte van de huisnummers 6, 7 en 8 dat de oever en de Wittebaliestraat lager ligt waar daar de beek uit zijn oevers treedt. Verder stroomop- en -afwaarts zijn de oevers hoger. Het half blank staan op die locatie kwam in de laatste 10 jaren voor zonder erg.
 • De verkaveling behelst volgens de plannen niet de percelen waar OC, brandweer en Chiro gehuisvest zijn. Zowel niet in de plannen van huidige aanvraag (25 kavels) als niet in toegevoegd visieplan (25 kavels + 19 kavels). Aan de achterzijde paalt het er uiteraard wel tegen waardoor achter het perceel wegenis is voorzien i.p.v. weiland. Een uitbreiding van de site is denk ik niet aan de orde.

– geen overstromingsgevoelig gebied fluviaal

De centrale groene zone werd inderdaad tegen de site Chiro gelokaliseerd zodanig dat deze een multifunctioneel gebruik kan kennen:

 • groene omgeving voor de wijk,
 • speelzone voor de buurtkinderen,
 • speelgebied voor de Chiro,
 • waterbuffering voor de wijk.

In  het woonuitbreidingsgebied is geen enkele mogelijkheid voor deze KMO tot uitbreiden.
Hierin kan op vandaag enkel ontwikkeld worden mits groepswoningbouw.

Beleidsmatig wordt het WUG van Leke dus nog steeds als ontwikkelbaar beschouwd.

Bebouwingsdichtheid lijkt mij in lijn  met de bepalingen van de in opmaak zijnde herziening.

Qua mobiliteit is vanuit de Stad meegegeven dat enkel kan ontsloten worden via de Schorestraat. De Witte Baliestraat is te nauw om langshier ontsluiting te voorzien.

Er is inderdaad quasi onmiddellijke aansluiting op de N369 (gewestweg) (ca. 200m)

Er zijn inderdaad een aantal bezwaarschriften.  Maar de meningen zijn echter verdeeld.  Er zijn inwoners van de Witte Baliestraat, die zelf hun tuintje hebben gereduceerd en verkocht hebben aan de projektontwikkelaar om dit woonuitbreidingsgebied te kunnen ontsluiten.  En we zijn ook gepolst geweest door  inwoners van de Lekedorpstraat om een deel van hun tuin te laten invullen voor dit woonproject.

Eveneens  gunstig advies van de gecoro!

 

Punt 8 :   Jaarlijks rapportering Lokaal Klimaat- en energiepact

Er werd reeds een analyse mee gegeven in een van de vorige gemeenteraden.

 • de verLEDdingsgraad is 29,85%
 • het verschil in primair energiegebruik ten opzichte van referentiejaar 2019 is -9,63% (LEKP 1.0)
 • het verschil in CO2-uitstoot ten opzichte van referentiejaar 2019 is -13,0% (LEKP 1.0)
 • er is geen heffing op pylonen van windmolens, en een vrijstelling op hernieuwbare energie-installaties (LEKP 1.0).

Ik wil nog het volgende aan toevoegen.  365 bomen behelst hier enkel op het openbaar domein.  Er dient echter nog een inventaris te worden opgemaakt nav de omgevingsvergunningen, die werden gunstig geadviseerd inherent met een groenplan. Let wel, een bos komt niet in aanmerking voor het Lokaal energie- en klimaatpact.  Enkel percelen van minder dan 10 vierkante meter “bomen” komen in aanmerking voor deze.  Bossen komen op de bosteller. Op dat vlak is de voltallige gemeenteraad het eens om een stuk Esenbroek (verbinding clusters) te bebossen, net als het voormalige stort Rapestraat Woumen,  Galileibos en huidige site voetbalveld Sporting Keiem. Er is echter bijkomende vervuiling met PFAS vast gesteld in het voormalig stort in de Rapestraat Woumen.  Voor ANB blijft het nog altijd onbespreekbaar om de clusters bomen te verbinden in Esenbroeck, niettegenstaande  het draagvlak van de voltallige gemeenteraad en milieuraad.  We blijven maar wachten op het definitieve vonnis van de Raad van State ivm Galileibos.  Nochtans is het verslag van auditeur heel duidelijk en gunstig voor de aanplanting van dit bos.  Het kunstgrasveld op de huidige site SP Keiem komt er nu toch.  Bij de aansnijding van de nieuwe locatie wordt deze site aan de Tervaetestraat bebost en wordt dit een publiek toegankelijk bos.  Diksmuide doet het eveneens goed naar aanplanten van hagen en ontharding!  Persoonlijk ben ik geen voorstander van die klimaattafels, daar dit meermaals resulteert in praatbarakken.  Het zijn tenslotte allemaal persoonlijke dossiers.   Maar ik wil het voordeel van de twijfel geven.  Ik wil mij vooral focussen op de bovenstaande issues!

 

Aanpassing fuifreglement :

Afvalbeleid naar verenigingen toe!

Iedereen is het volmondig eens dat het niet meer kan zoals in het verleden.  Wij hebben allemaal trouwens een voorbeeldfunctie. Er worden immers grote sensibiliseringscampagnes gelanceerd en we willen iedereen een attitude bijbrengen.  Selecteren is van vitaal belang.

Bij iedere aanvraag worden contactgegevens van afvalophalers meegestuurd.  Op vandaag hebben wij weinig wrevel gekend ivm dit afvalbeleid!  Iedereen beseft blijkbaar dat het niet verder kon zoals in het verleden.