Gemeente- en OCMW raad 27/03/2023

Wijziging sentier nr 10

Bij de toekenning van een omgevingsvergunning voor de bouw van een koppelwoning in de Tervaetestraat, Keiem blijkt het te bebouwen perceel gedeeltelijk te overlappen met sentier of kerkwegel-buurtweg nr 10. De begrenzing van deze buurtweg blijkt iets zuidelijker te liggen dan de huidige ligging van de Tervaetestraat.

Op vandaag is het schering en inslag bij vele omgevingsvergunningsaanvragen, dat wij worden geconfronteerd met sentiers (=Kerkwegels), die nog op buurtatlassen zijn ingetekend.  Hierbij opteren wij om deze sentier te verleggen op het voetpad ter hoogte van de huidige locatie glascontainer.

 

Bijgevoegd punt :  wateroverlast op de Oostendebaan N369.  Vraag van fractieleider Idee Diksmuide Jonas Debaillie

Het is inderdaad een prangend probleem. De zwarte piet betreffende deze onveilige situatie doorschuiven naar AWV  ( =Afdeling Wegen en Verkeer) is maar al te goedkoop.  Zij kunnen ook maar roeien met de riemen, die zij hebben.  Hun budget is te ontoereikend.  We dienen eigenlijk eerst aan te kloppen bij het Vlaamse Gewest, opdat zij met meer financiële middelen voor AWV over de brug zouden komen.

 

Punt 9 : gebruikersreglement

We beschikken in Diksmuide over een prachtig arsenaal aan grote en kleine zalen die kunnen gebruikt worden voor repetities, voorstellingen, lezingen, concerten, vergaderingen en meer…

Ik wil deze nog eens op lijsten; Ons CC Kruispunt, met haar schouwburg, de 3 kleine zaaltjes, de Gerlacus en de foyer.  De onmoetingscentra in Beerst, Esen, Keiem, Leke, Oostkerke, Pervijze, Sint-Sebastiaan,  Vladslo, Woumen, Zonnestraal en de seizoenen in Lampernisse.

De polderhalle, de gemeentelijke schoolinfrastructuur van Leke en Keiem, onze Bib, kunstenacademie Kandens en de muziekkapel in Beerst.

Voor Nieuwkapelle hebben we een samenwerkingsovereenkomst met de triangel.

Het vergt een hele organisatie om dit alles in goede orde te laten verlopen.

De accommodaties vormen het kader…

De inhoud wordt gebracht door het bruisend verenigingsleven en de talrijke diverse genomen initiatieven.

We investeerden in de digitalisatie van de zaalverhuur

De gebruikers werden reeds geïnformeerd.

Het gebruikersreglement dient te worden aangepast en ligt nu aan u voor.

Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om alles wat te finetunen en gelijk te stellen.

We zijn er ons bewust van dat elke verandering wat onzekerheid brengt in het begin.

Misschien zijn er ook mensen die de digitale snelweg nog liever vermijden, koudwatervrees hebben of niet over de digitale vaardigheden te beschikken.  Uiteraard laten we deze groep niet achter..We helpen wie geholpen wilt/of dient geholpen te worden.  U kan bij ons langskomen in het CC of de zaal verantwoordelijke aanspreken.

Maar de gebruiksvriendelijkheid van het programma is groot…

De praktische voordelen en efficiëntie vormen een winst, voor de gebruiker, voor onze organisatie en opvolging.

Dus graag uw goedkeuring voor deze wijziging voor een grotere efficiëntie.

 

Punt 10 :  Samenwerkingsovereenkomst  dorpspunt Pervijze

In oktober 2022 vierde het dorpspunt in Pervijze  haar eerste verjaardag. Het dorpspunt in OC Ten Bercle is een samenwerking tussen het lokaal dienstencentrum Ten Patershove en De Lovie vzw en is gestart naar aanleiding van de projectoproep ‘Maak werk van je buurt!’. Ondertussen is het dorpspunt wekelijks open op dinsdag- en dondernamiddag en werden al heel wat ontmoetingsmomenten verwezenlijkt. Maandelijks wordt er een programma opgesteld en gecommuniceerd via verschillende kanalen. Qua dienstverlening is er al een glasophalingsronde voorzien en kijken ze uit naar nog meer mogelijkheden en samenwerkingen.

De verankering van mensen (die juist wat anders zijn in de lokale gemeenschap) is voor de Lovie erg belangrijk. Inclusie is ook voor ons een basisvoorwaarde. We willen iedereen mee… in alle verscheidenheid… we kunnen nog zoveel leren en uitwisselen en onze maatschappij wat warmer maken.…We zetten dan ook in op onze zorgzame buurten en buurtgerichte zorg met ons dienstencentrum.   Op die manier ontstaat een mooie kruisbestuiving tussen de wensen, talenten en dromen van personen met een beperking en de vragen en noden die leven in de buurt.  Zo worden we partners in sociale binding en het organiseren van buurtgerichte zorg. We willen samen met de partners werken aan een buurt waar samenhorigheid leeft en men de kansen en mogelijkheden van de buurt optimaliseert.

De samenwerking verloopt vlot.  Maar goede afspraken maken goede vrienden.

Hier ligt een samenwerkingsovereenkomst voor om duidelijke afspraken te maken en de samenwerking blijvend vlot te laten verlopen.  Deze loopt voor 1 jaar en wordt dan geëvalueerd.

Graag uw goedkeuring voor de formalisatie van dit  fijn initiatief.

 

Punt 11 samenwerking LDC De klaproos

Ook hier ligt een fijne samenwerking voor. Samen kunnen we meer. In september 2020 is de werking van het lokaal dienstencentrum De Klaproos in Vladslo gestart. Ondertussen zijn ze ruim twee jaar aan de slag en werken de twee dienstencentra op grondgebied Diksmuide nauw samen. Dit enerzijds in kader van de Minder Mobielen Centrale waarbij beide dienstencentra ritten kunnen inplannen en regelen en het lokaal bestuur de financiële bijdrage voorziet voor de omniumverzekering van de vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. Anderzijds wordt er nauw samengewerkt in kader van de decretale opdracht van de lokale dienstencentra om te werken rond buurtgerichte zorg. Ook wordt het activiteitenprogramma van beide lokale dienstencentra op elkaar afgestemd in onderling overleg en wordt er waar mogelijk samengewerkt rond bepaalde activiteiten of projecten.

Om de vlotte samenwerking tussen de twee lokale dienstencentra te  concretiseren willen we deze vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst.

De papieren zijn belangrijk…en noodzakelijk

Maar de essentie gaat over de stuwkracht van harten die zorgen.  Door deze  te laten  samenvloeien  zorgen we nog voor zoveel meer warmte en zuurstof.

Dankjewel Patricia en Charlotte en alle medewerkers en vrijwilligers (ook deze van de MMC), van ons ten Patershove en de klaproos.

Dank jullie, heren en dames van de gemeenteraad  om dit zakelijk te willen onderschrijven.