Gemeente- en OCMW raad 27/09/2021

Geachte collega’s , publiek en pers.

Van harte welkom op deze nieuwe vergadering.

Septembermaand was een ware feestmaand en het werd duidelijk dat de mensen op sociaal vlak de schade inhalen. Proficiat aan alle communiekantjes die lang op hun feest hebben moeten wachten.

Onze stad is trots op twee succesverhalen die de krant hebben gehaald.
Zo staat een Diksmuids bedrijf internationaal in “the picture” door de samenwerking met Spacex, een ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.
Ook staat een Pervijzenaar als verhalenverteller in de belangstelling en kijkt hij uit op een TV serie.

Er werden rapporten gepubliceerd over een jaar lang ondernemen en werken onder corona.
Ook al hebben de bedrijven en hun medewerkers zich snel geschakeld en aangepast aan de nieuwe realiteit, toch zijn de twijfels over de toekomst zeer groot.  Het wegvallen van de overheidssteun eind deze maand schept onrust. Niemand kan exact voorspellen hoe de economie er binnen een paar maanden en zelfs jaren zal uitzien. Mensen hebben nood aan perspectief en zekerheden.

Ik citeer de hoopvolle woorden van Joan Boaz in haar lied n.a.v. de protestmars over burgerrechten in 1963, “I do believe,  we shall overcome some day”.

Collega’s, we gaan aan de slag met onze agenda. Ik vertrouw erop dat wij een goede en vruchtbare vergadering zullen hebben .

 

Punt 19 : Verleggen sentier 2 en overeenkomst

Hoewel sentier 2, blijkbaar een vroegere “kerkwegel” tussen de Esenweg en Tuinwijk niet gangbaar is ,  is deze op vandaag nog altijd te zien op de buurtatlas. Op het eerste zicht vormt dit geen probleem.  Niettemin kan niemand garanderen, dat deze sentier is verjaard.  Hier ligt nu een overeenkomst voor, waarbij de sentier wordt verlegd als wandel- en fietsroute en eveneens gedeeltelijk fungerend als brandweerweg voor het projekt “ Vestigingen”

Daarenboven is er  een erfdienstbaarheid gelinkt met deze sentier 2  tussen de Stad en de projectontwikkelaar(s).  Het stuk langs de spoorweg (Esenweg-huidig Vestigingspark) wordt gestipuleerd via een brandweerweg, waarbij wij als Stad de garantie krijgen om het huidig – en het eventuele aan te kopen Vestigingspark heel goed is te bereiken om deze te onderhouden en uiteraard aantrekkelijker te maken.  Verder wordt hier in het ontwerp gesuggereerd om  een verbinding te creëeren tussen de Esenweg en de Tuinwijk voor wandelaars en fietsers als alternatief voor de huidige ingekleurde sentier in de buurtatlas.   Dit lijkt ons zeker een meerwaarde, daar de fietsers, wandelaars komende vanuit de Bortierlaan enkel dienen de Esenweg over te steken naar dit traject.

Deze overeenkomst is tot stand gekomen via advocatenkantoren.  Wij volgen bijgevolg hun visie.

Het verleggen van de sentier achter het Begijnhof verloopt heel moeilijk.  Binnenkort hebben wij een overleg “Trage Wegen”, waarbij wij het gaspedaal zullen induwen om deze sentier volledig te kunnen verleggen en bijgevolg zal men een verbinding hebben tussen Beerstblote en de Oostendebaan.

Ook de aankoop van het Vestigingspark verloopt  niet naar wens.  Er is een nieuw schattingsverslag maar voor de familie is de prijs niet navenant.

In beide gevallen is de kans reëel, dat wij overgaan naar de procedure van onteigening.

 

Punt 20 : Klimaat- en energiepact

Wij opteren om mee te gaan in dit ambitieus plan.  Ik geef ruiterlijk toe, dat het geen sinecure wordt om dit pact conform uit te voeren.  Maar we gaan er voor.

Vooral het streefdoel “ Alles tegen 2030 vanaf 2021” met vier werven zijn een uitdaging voor iedere gemeente en stad.  Ik zal niet alles vernoemen, maar de voornemens alleen al voor Diksmuide om 16000 bomen ( deze is refererend naar het aantal inwoners) te voorzien in deze tijdspanne wordt een oefening.  Gelukkig wordt hierbij met  privé-initiatieven rekening gehouden. Ook de 8000 meter extra haag of geveltuinbeplanting is geen evidentie.  Maar toch geloven wij erin.

Op vandaag bevinden er zich op het grondgebied van Diksmuide 9 laadpalen, nl. 2  op het sportpark De Pluimen, 1 ter hoogte van de IJzertoren, Keiem, Woumen, Fabrieksstraat, Beerstblote en de Bortierlaan.  Het streefdoel is echter 160 laadpalen tegen het voorziene tijdstip van 2030. Bijgevolg nog heel wat werk aan de winkel.

Onthardingen, eventuele buffers  worden voorzien in het hemelwaterplan opgemaakt door Fluvius en reeds aan bod gekomen in de Gecoro,  komen ook in aanmerking voor financiële middelen via het Vlaamse Gewest

De burgemeestersconvenant 2030 hebben wij reeds ondertekend.  Dit impliceert echter naast de burgemeestersconvenant en dit energie- en klimaatpact  een jaarlijkse primaire energiebesparing van minsten 2,09 procent te realiseren in ons eigen patrimonium.  Een reductie van de CO2 – uitstoot van onze eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40 procent in 2030 tov 2015 te laten manifesteren.  Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verledden!  En vooral en top of the build, het draagvlak voor hernieuwbare, alternatieve energie verhogen. Woningen energiearm bouwen of ombouwen is de boodschap. Geen taks op pylonen voor windmolens.  Gelukkig is deze niet het geval in Diksmuide

Met dit grotendeels totale concept, gaat een subsidie gepaard van 60.292 euro voor Diksmuide.  Voor deze 60.292 euro subsidie, dienen wij echter ook te investeren voor een zelfde bedrag.  Dit houdt in dat wij  120.584 euro dienen te voorzien in ons budget.

Er zijn op vandaag reeds heel wat maatregelen getroffen.  Denken wij hierbij maar aan de groendaken, zonnepanelen op de onze gebouwen.  Reeds 8 kleine windmolens op het grondgebied Diksmuide.  De inplanting van de twee grote windmolens rond de Put van Nieuwkapelle.   Wij keurden de inplanting van drie grote windmolens in Kaaskerke goed.  Op vandaag loopt voor deze een procedure bij de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Wij prefereren voor bebossing van het voormalige stort in de Rapestraat en wij wensen de clusters bomen te verbinden ter hoogte van de Ensdijk-Handzamevaart.  Wij steunen het lovenswaardige initiatief om 1ha30 te bebossen uit vrije wil in de Galileistraat.  Ook hier loopt er een procedure bij de Raad van State.  Als wij slagen in deze opzet, behelst deze voornemens een bebossing van een achttal hectaren.

Bij het afleveren van omgevingsvergunningen voor bedrijven,…leggen wij een groenscherm, buffers op, waarbij kleine landschapselementen zoals hagen deel van uitmaken.  Ik denk, dat Diksmuide een goede en zelfs de beste leerling is van de klas.  Misschien eens screenen in de regio.

16.000 vierkante meter ontharden.  Sommige voetpaden zullen wij vervangen door grasstroken.  Ook bij het afleveren van een omgevingsvergunning opteren wij voor een twee-karrenspoor.

1 boom per ha, klopt niet.  Diksmuide kent reeds meerdere hectaren zowel openbare- als private bossen op vandaag.

Wij gaan in op het voorstel van de oppositie om ieder jaar te evalueren naar een stand van zaken.

 

Punt 21 : Onderscheidingsteken voorzitter gemeenteraad

Ik had het gedacht…

Na het gemunt zijn op de linten van de studenten… is het nu op het lint van de voorzitter.

Er zijn tradities, als we de stad dienen te vertegenwoordigen, als voorzitter, als schepen, is een lint aangewezen.  Een lint heeft ook positieve connotaties,  het is een teken van engagement.

Ik heb, in afwachting, mijn lint in bruikleen gegeven aan Mevrouw Leenknecht.  Ze vertegenwoordigde de stad op de IJzerbedevaart.  Onze gestalte verschilt nogal wat.

Wat de kostprijs betreft…ik spaar mijn schepensjerp uit, ik draag deze van Jan Van Acker.  Onze maat verschilt ook wel wat, maar dan heb ik nog wat groeimarge… voor mij telt dit vooral symbolisch;

Bijgevoegd punt : evenementen Dhr Vanlerberghe

Beste heer Vanlerberghe.

Ons grootste evenement dit jaar was de succesvolle vaccinatie van onze bewoners, hier in onze Kupe. We hebben daar Diksmuide, voor de Diksmuidelingen serieus op de kaart gezet, en echte evenementen worden hierdoor weer mogelijk.

Met onze wendbaarheid, in de steeds veranderende maatregelen, zorgden we voor een uitgebreid programma, voor elk wat wils, een hele zomer lang.

Het werd gesmaakt, door de vele toeristen en onze plaatselijke bevolking.

Het gaat ook over budgetten, grootste projecten hebben hun voor- en tegenstanders.  Ik herinner u het Natourcriterium, de Baloisetour…

Door de onmogelijkheid om de kaas-en boterfeesten, de paasfoor, Ment te organiseren hadden we de mogelijkheid om het zomerprogramma uit te bouwen, met als hoogtepunt markt op stelten XL.

Het is waar,

Koekelare heeft zijn Koekelare leeft, Veurne La fête, Koksijde zijn night of the proms.

Diksmuide heeft zijn zomeren in Diksmuide, een hele zomer lang. .. en we houden het niet bij zomeren alleen..

Diksmuide heeft straks op 9 oktober haar  Wondernacht, een magische tocht in de duisternis !

Duister degusteren en dineren op de markt, in ons park wordt u betoverd door de magie van de nacht, duizenden sterren glinsterend, dansend door de nacht.   Donkere klanken en de stilte,  Sterrenkijken, nachtdieren ontdekken, we schrijven in het licht, varen in het donker… Heel wat passende voorstellingen en activiteiten onderweg …ontdek de duistere kant van de textielindustrie Duurzaamheid en sensibilisatie…De lichten worden gedoofd.  Maar we willen iedereen mee… ook wie bang is in het donker, alleen… Met het sociaal huis willen buddy’s het lichtpuntje  in deze duisternis zijn.

Ook vorig jaar werd Winterlicht gesmaakt.  We werken het programma voor  de kerstdagen  nog uit.

Te klein ?

Wees gerust,

Er staan grotere events op het programma ; Het Feniksevent, een groots totaalspektakel met de muziekkapel van de marine, diverse artiesten en actuers in regie van Dhr Bart Cafmeyer., een waterevent, Ment…

Copy-paste van wat elders in onze regio geschiedt willen wij niet doen.

We dienen m.i. niet te concurreren met Koekelare of Veurne.

Ons handelsmerk in Diksmuide is er een van samenwerking, originaliteit en eigenheid.   Spelers als de Blankaart en de 4AD faciliteren we, we werken ook samen in onze IJzervallei.

Uiteraard blijven we creatief openstaan voor voorstellen..

Als we ook de middelen vinden…

Dromen van de olympische spelen, desondanks ons prachtig sportcomplex, hier ter stede zal ik niet doen…maar ambitie om Diksmuide te doen bruisen een heel jaar lang heb ik wel.

 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Punten verkoop gronden.  Voorstel van een grondbank met de optie om het Praetbos uit te breiden.

Wij verzetten ons tegen een uitbreiding van het Praetbos, bos Ter Heyde,…Het Praetbos werd een tijdje terug immers met drietal hectaren uitgebreid.   Verder aansnijden van super land- en tuinbouwgrond in deze omgeving is doodzonde.  De grondstofprijzen swingen op vandaag de pan uit en bijgevolg lijkt het ons niet logisch en opportuun om super land- en tuinbouwgrond op te offeren voor bebossing.

Wij blijven op dezelfde nagel kloppen met name het bebossen van het voormalige stort in de Rapestraat, de clusters verbinden  ter hoogte van de Ensdijk-Handzamevaart.  Wij steunen het lovenswaardige, private initiatief voor de bebossing van 1ha30 in de Galileistraat.

 

SLOTWOORD

Zoals vastgesteld op deze vergadering blijft de coronacrisis onderhuids aanwezig. Je denkt er wel eens aan hoe kwetsbaar we zijn.

Blijf positief in het leven staan; het enige wat wij over de toekomst wel weten is dat het in elk geval anders (lees beter) zal zijn. En laat ons vanuit de politiek perspectief en zekerheden bieden aan de ondernemingen en hun medewerkers.

Het gaat U allen goed en tot de volgende vergadering.