Gemeente- en OCMW raad 27/11/2023

VOORWOORD GEMEENTERAAD 27 NOVEMBER 2023

Geachte collega’s, publiek en pers

In mijn voorwoord van de laatste gemeenteraad heb ik nog de sprookjesachtige aanblik van de Blankaart extra in de kijker gezet. Met de zee-arenden die daar hun liefdesnestje aan het bouwen zijn met het oog op uitbreiding.

Diezelfde Blankaart heeft evenwel de grootste aandacht gekregen in de nationale media omwille van de watersnood die Diksmuide en omstreken teisterde. Vooral de precaire toestand van de winterdijk die het blankaartbekken moest beschermen , werd nauwgezet opgevolgd en continu gemonitord.

Het provinciale rampenplan werd afgekondigd.

Het extreme weer van de laatste weken toont de urgentie van een grondige aanpak van de waterproblematiek nog maar eens aan.

“We leren van de geschiedenis dat we niet leren van de geschiedenis” (Georg Hegel/Duits filosoof).

30 jaar geleden werd de ijzervallei immers getroffen door één van de grootste overstromingen ooit.  Het had toen veel voeten in de aarde om de winterdijk te bouwen. Deze dijk is ontoereikend en de streek wacht al jaren op doeltreffende oplossingen.

Er moet dringend een langetermijnvisie komen met maatregelen om het regenwater vast te houden.

De overheid wordt verzocht de gerichte oplossingen die experts reeds in een rapport hebben naar voor geschoven, in de praktijk om te zetten en te zorgen dat hiervoor in een structurele geldstroom wordt voorzien en niet in specifieke projectbudgetten.

Lokale besturen spelen een cruciale rol in de waterproblematiek op het vlak van o.a.de hemelwaterplannen en ruimtelijke ordening.

Laat ons met de nodige urgentie werken aan een duurzame oplossing zodat Vlaanderen en meer in het bijzonder Diksmuide, voorbereid is naarmate het klimaat verandert.

Namens de gemeente-en ocmw raad willen wij de brandweer, de technische diensten en alle hulpverleners van harte bedanken voor de vele interventies ten behoeve van het welzijn van onze burgers. De solidariteit die heerste onder de bewoners die elkaar spontaan hielpen, is hartverwarmend.

Waar hun werk normaal gezien hoofdzakelijk in de schaduw gebeurt, stonden zij de afgelopen dagen in de schijnwerpers en hebben zij ontzettend veel betekend voor de mensen die geconfronteerd werden met de waterellende. Zij hebben mensen en dieren geëvacueerd, een strategische voorraad aan zandzakken geleverd, de toestand op het terrein opgevolgd.

Hun tomeloze inzet is niemand ontgaan.

Dank aan alle hulpverleners: U bent de helden van hier. Wij zijn trots op U.

 

Tussenkomsten gemeenteraad
Mondelinge vraag: Mijn naam is Andy Vermaut, een betrokken inwoner van Diksmuide.

Ik had graag aan de bevoegde persoon van het schepencollege, enkele vragen gesteld in het vragenhalfuurtje. Ik zou deze vragen in 1 keer stellen, zodoende dat het zeker niet langer dan 5 minuten zal duren.  Antwoorden van mij in het lichtblauw.

1.Gezien de verlenging van de vergunning voor de huidige windturbines in Nieuwkapelle voor onbepaalde duur, wat zijn de specifieke plannen voor hun vervanging na hun technische levensduur van nog ongeveer vijf jaar? Ik zou daar niet specifiek een jaartal op plakken.  Gezien men nu over een vergunning beschikt van onbepaalde duur zullen deze in de toekomst wellicht worden vervangen door grotere windmolens.

2.Hoe wordt beoordeeld of de turbines technisch afgeschreven zijn en welke criteria worden hiervoor gehanteerd? Kijk, de huidige twee grote windmolens dateren reeds van 2004.  Ook vervanging van bepaalde onderdelen zijn blijkbaar nog moeilijk verkrijgbaar.  Op vandaag zijn de grote windmolens meer en meer gesofisticeerder geworden, waarbij er meer elektriciteit wordt gegenereerd.

3. Hoe realistisch is het plan van schepen Marc Deprez om na het technisch afschrijven van de huidige turbines, deze te vervangen door grotere windmolens met een tiphoogte tot 121 meter, gezien de vergunningsuitdagingen?  Normaliter zou dit geen probleem mogen vormen, daar er bij de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag van de huidige windmolens 2 bezwaren waren, maar ook heel wat positieve insteken kenden.

4. Wat zijn de belemmeringen voor het verkrijgen van vergunningen voor meer windmolens in Nieuwkapelle en hoe plant de gemeente deze aan te pakken? We gaan hier niet voorbarig zijn.  Er is op vandaag nog geen omgevingsvergunningsaanvraag voor bijkomende windmolens.  Bijgevolg kunnen er zich ook geen belemmeringen  manifesteren.

5. Wat zijn de langetermijnplannen voor duurzame energie in Diksmuide, in het bijzonder met betrekking tot de ambitie van schepen Deprez om van Nieuwkapelle een ‘groen energie-eiland’ te maken? Alle middelen en initiatieven ifv hernieuwbare en duurzame energie op deze site zal ik een warm hart toedragen.  Momenteel staat het project voor de drijvende zonnepanelen on hold Ik wil wel beklemtonen, als die drijvende zonnepanelen er ooit zouden komen, dat dit gepaard zal gaan om ook nog het recreatieve luik verder te garanderen en ook dient dit esthetisch ruimtelijk te worden ingevuld.  Eveneens aan fauna en flora mag er geen schade worden berokkend.

6. Hoe past het windmolen- en zonnepanelenproject in de bredere strategie voor duurzame energie van de gemeente? Uiteraard in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

 

Met vriendelijke groet,

Andy Vermaut
Een burger uit Diksmuide

 

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Vergunningen – Zaak van de wegen voor een verkaveling voor 23 loten – Esenweg – Goedkeuring.

In de nieuwe verkavelingsaanvraag wordt samengevat onderstaande aangevraagd: – De nieuwe verkaveling bevat 23 loten, waarvan 21 voor eengezinswoningen en 2 voor meergezinswoningen. – De aanvraag omvat het creëren van nieuwe rooilijnen, waardoor de afbakening van het openbaar domein wijzigt. – Het toekomstig openbaar domein heeft een oppervlakte van 3.580 m². – De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer wordt gecreëerd langs de Esenweg, uiterst rechts in de gewenste verkaveling. Dit zo ver mogelijk van het bestaande rondpunt. – Er wordt een ontsluiting voorzien voor zacht verkeer tussen lot 1 en de Esenweg 134, met aansluiting op het bestaande rondpunt. – Aan de achterzijde van het projectgebied wordt een ruime groenzone/groenplein voorzien. – Naast deze groenzone/groenplein, tegen de rechter- en achtergrens van het projectgebied, wordt een zone aangelegd in steenslag. – Binnen de wegenis worden parkeerplaatsen aangelegd in grasslines. – Er worden tevens boomvakken en groenzones voorzien langs de wegenis. · De voorgestelde wegenis, met ontsluiting zo ver mogelijk van het bestaande punt, volgt de filosofie van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het is bijkomend belangrijk dat aan alle voorwaarden uit het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer worden voldaan. • De aanvraag met betrekking tot de zaak der wegen voldoet aan het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘voormalige site Vandezande’ van 22/06/2015

  • Bestaande erfdienstbaarheden blijven onverminderd gelden. · De groenzone, voorzien in de eerste linkse bocht (noordoostelijke zijde projectgebied), te supprimeren. · De verharding tussen de trage verbinding (nieuwe wegenis – rotonde) en de bestaande woning met huisnummer 134, te voorzien in dezelfde verharding als de wegenis, om dienst te doen als keerpunt voor vuilniswagens.

Wordt uitgesteld

  • Is dit project volgens het RUP? We hebben toch wat problemen met deze gang van zaken, waarbij de oppositie om de haverklap onze administratie in diskrediet brengt.  Het RUP voormalige site Vandezande is reeds gangbaar van 22/06/2015.  Nu, wij gaan het dossier terug overmaken aan onze diensten voor een verdere check-up.
  • Verkeersveiligheid ! Wij hebben louter het advies en de wil van AWV ( =agentschap Wegen en Verkeer) laten betekenen en er is een zachte aansluiting ter hoogte van de rotonde voorzien.  AWV wilde onder geen beding, dat de in- en uitrit ging uitmonden op het rond punt.
  • Vervuiling grond. Welnu, bij een verkoop van gronden, wat hier het geval is,  wordt er sowieso altijd een bodem oriënterend onderzoek uitgevoerd door een deskundige.  De stalen worden dan overgemaakt aan Ovam, die dan een beschrijvingsnota opmaakt.  Aan de hand van deze beschrijvingsnota zal dan moeten blijken of er al dan niet zal dienen te worden gesaneerd.

 

24. Beschadigd wegdek Grote Markt en Gen. Baron Jacquesstraat (Raadslid T. Hardy)

Het volledige schadebeeld werd eind oktober/begin november volledig opgemeten en in kaart gebracht. Dit omdat we enerzijds nog in overleg zijn met aannemer en studiebureau om dit opgelost te krijgen. Omdat de oorzaak van de problematiek nog altijd in onderzoek zit, waardoor we weinig vooruitgang boeken, zijn we tevens een dossier aan het voorbereiden om onze rechten in deze zaak te vrijwaren.

 

26. Omgang met nieuwe hemelwaterverordening (Raadslid B. Laridon)

Probleemstelling:

Sedert 2/10/2023 is de nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening van kracht. De verordening beoogt – geheel terecht – meer aandacht voor infiltratie en buffering van hemelwater.

Indien wegens technische redenen infiltratie in de bodem niet zou lukken, kan men – mits duidelijke motivatie/bewijs – overgaan tot bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater.

Het is echter geweten dat grondgebied Diksmuide voor ca 2/3 bestaat uit niet of weinig infiltreerbare kleigrond. Het is daarom absurd om deze kostelijke en tijdrovende bewijslast (plaatsen van infiltratieproeven) telkens opnieuw te leggen bij de aanvrager van een omgevingsvergunning.

Hoe zal de vergunningverlenende Diksmuidse overheid hiermee omgaan? Kan er een zone Diksmuids grondgebied afgebakend worden, waarvoor deze proeven niet meer dienen te gebeuren?

 

Antwoord:

Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen maximale infiltratie en buffering in dergelijke zones. Ook kleigronden hebben enige – zij het beperkte – infiltratiecapaciteit.

Het is zaak om in droge periodes met beperkte regenval óók hier maximaal te kunnen infiltreren.

Echter het probleem stelt zich in regenrijke periodes, waarbij infiltratie niet langer kan plaatsvinden door de karakteristieken van kleigronden. Het infiltratiesysteem loopt daarbij gewoon over naar het oppervlaktewatersysteem of riolering, gezien een infiltratiesysteem op zich geen bufferfunctie met vertragende afvoer heeft.

Er zou in dergelijke zones tot een en/en-situatie moeten gekomen worden. Infiltratie op momenten waarop de bodem dit aankan, doch dat wanneer de regenval te intens wordt het infiltratiesysteem overloopt in een buffersysteem met vertragende afvoer alvorens naar de riolering of oppervlaktewatersysteem te lopen.

Om de verhouding tussen infiltratievoorziening en buffervoorziening te weten zou enig onderzoek moeten gebeuren naar de infiltratiecapaciteiten van de verschillende bodemstructuren op het Diksmuids grondgebied. Ook de grondwatertafel speelt hierbij een rol.

Het kan zowel voor de beoordelende overheid, als voor de aanvrager, een meerwaarde zijn om hier duidelijkheid over te hebben bij de opmaak van een aanvraag, om zo de watertoets optimaal te kunnen beoordelen, en tot een optimaal watersysteem te komen (zowel inzake droogtebestrijding als tegengaan van overbelasting van het watersysteem in natte periodes).

Er kan onderzocht worden als dit haalbaar is om dit op gemeenteniveau te bepalen, alsook welk plan van aanpak hiervoor nodig zou zijn.

 

Punt 29 : Groene Stationsomgeving=appartementsgebouw voormalige site ’t Patersvat

Zoals voorzitter gemeenteraad Els Leenknecht reeds meldde, is dit geen materie voor de gemeenteraad.  Wij zullen echter wel handhaven volgens de verleende omgevingsvergunning.

 

Raad voor maatschappelijk welzijn

Dank u voorzitter.

Blij dat sociale zaken eerst mogen komen.

Ik heb mijn frustratie over de stiefmoederlijke behandeling van ons maatschappelijk welzijn reeds herhaaldelijk  geuit.

Het evenwicht tussen collectieve en individuele belangen is primordiaal.

We leven samen. We willen iedereen mee.

Een maatschappelijk draagvlak creëren is essentieel.

Ik ben al blij dat er dan hier in deze raad dan toch al een gezamenlijk draagvlak is.

We dienen inspanningen te leveren om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden.

Individuele dossiers bespreken we in het bijzonder comité sociale dienst.  Ik wil  bij deze dan ook de collegae van het bijzonder comité sociale dienst, die hier niet aanwezig zijn, bedanken voor al hun werk in alle luwte.  Deze dossiers worden in alle discretie behandeld.

Onze sociaal werkers verdienen ook een pluim.  Ze bereiden alle dossiers voor , voor de beide raden en staan elke dag klaar om iedereen te helpen.

Dankuwel allen…