Gemeente- en OCMW raad 28/02/2022

Tussenkomsten gemeenteraad maandag 28 februari 2022

Punt 5 : Technische dienst – Openbare ruimte- Renovatie stationsomgeving 3de fase

De 3de fase behelst de aanleg van de parking (= 160 parkeerplaatsen),  fietsstalling, fietstunnel, hondenweide,…

Het kostenplaatje is 2.768.770 euro  Het uiteindelijke stadsaandeel zou 601.353 euro bedragen.  In het kader van oproep 151 in het kader van Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) wordt er een subsidie voorzien van 755.557 euro.  De huidige doorsteek voor de voetgangers zal in de toekomst worden geoptimaliseerd door de verhoging van de perrons.  De fietstunnel is in het kader van de fietssnelweg  Esen-Diksmuide.

Ik kan jullie ook meegeven, dat er  zeker laadpalen worden voorzien  Dit werd afgesproken tijdens de onderhandelingen.

 

Punt 8 : Gecoro – jaarverslag

De Gecoro is zesmaal samen gekomen en ook uitgenodigd geweest naar de voorstelling van hemelwater- en droogteplan.  Dit impliceert veel meer samenkomsten in vergelijking met het verleden.

 

Bijgevoegd punt : bypass Pervijze

We opteren in eerste instantie voor de Noord-Westelijke omleidingsweg.  Maar we zijn uiteraard realistisch en denken rationeel.  Een bypass is rond Pervijze is op vandaag een haalbare kaart, daar deze is ingekleurd op het gewestplan.  De N35 en de N355  worden heden verder gecatalogeerd “secundaire weg”

Wat de termijn betreft zal AWV eerst aftoetsen wat de impact zal zijn met de aanleg van de ZWO.  En daar kan ik hen zeker volgen.

 

Bijgevoegd punt : afbakening klein stedelijk gebied

Onderwerp: Toekomst kleinstedelijk gebied Diksmuide

Vraagstelling: Plannen CBS om kleinstedelijk gebied Diksmuide te ‘reanimeren’ en vitaliseren?

Herziening Provinciaal RUP ‘Afbakening Kleinstedelijk Gebied Diksmuide

Motivatie tot opstart RUP:

Het kleinstedelijk gebied Diksmuide heeft omwille van haar ruimtelijke situering en voorzieningenaanbod een belangrijke verzorgingsfunctie. Omwille van de demografische groei neemt de druk op het voorzieningenniveau toe. Hierbij dient gezocht te worden naar bijkomende ruimte om de maatschappelijke uitdagingen te beantwoorden.
Het RUP voor de herziening van de afbakening is nodig om de programma-elementen te realiseren. Het kleinstedelijk gebied kan immers binnen de huidige afbakening en grondbestemming hier geen antwoord op bieden. Bij de opmaak van het PRUP wordt getracht een correcte afweging te maken van de ruimtelijke invulling. De vooropgestelde zoekzones worden dan ook onderworpen aan een milieueffectenrapportage (m.e.r.) met daarin een passende beoordeling opgemaakt op basis van de mogelijke invulling.

Ik wil en wens de bewering, dat de Stad Diksmuide op vandaag een standstill zou kennen te weerleggen.

De ambachtelijke zone ter hoogte van de IJzertoren tot aan de ZWO zal kunnen worden ontwikkeld, daar de 2 de fase van de ZWO  nu zal starten en worden uitgevoerd

Ook wordt de site van AWV in de Roeselarestraat herbestemd als lichte ambachtelijke zone.

Het woonuitbreidingsgebied “De Pluimen-Eikhofstraat” zal in de toekomst worden aangesneden, maar kan nu nog geen timing meegeven.  Wat de overige woonuitbreidingsgebieden zal gebeuren, kunnen wij op vandaag nog geen antwoord formuleren. De bouwshift is vers van de pers en wij zullen ook eens goed screenen wat de financiële impact zou zijn voor de lokale overheid, wanneer wij meegaan in het verhaal van de bouwshift

 

Bijgevoegd punt : Omleidingsroute ivm wegeniswerken Kaaskerkestraat
  1. Welke duur staat erop de werken? 215 werkdagen
  2. Wat is het juiste traject van de werken? zie faseringsplan fase 2 Men zal eerst het zuidelijke deel uitvoeren. Deze behelst het stuk vanaf de Kaaskerkestraat tot aan de spoorweg.  Na het bouwverlof start men met de uitvoering rond punt
  3. Welke omleidingsroute wordt voorgesteld? van zodra de aannemer een contract heeft wordt de omleidingsaanvraag ingediend door de aannemer zoals besproken. Ik kan meegeven, dat zowel Delva als Delhaize zeker bereikbaar blijven.  Tot na het bouwverlof zal de Kaaskerkestraat niet worden afgesloten.  Als de Kaaskerkestraat zou worden afgesloten na het bouwverlof zullen alle handelszaken bereikbaar blijven.  Maar hoe de omleiding er zal uitzien, zal ik nu geen voorbarige uitspraken doen, daar de aannemer op vandaag nog niet gekend is.  Zodra deze gekend is zullen wij rond de tafel zitten met de aannemer en de stakeholders.  Uiteraard zijn wij de kleine garnaal en is AWV de grote speler, daar zij de bouwheer en de financierder zijn van deze omleidingsweg
  4. Is de aannemer trouwens al toegewezen? Neen er is geen contract ( =sluiting+aanvangbevel is niet gegeven). De informatieplicht is gedaan op 14/2/2022:de weerhouden/ niet weerhouden aannemers zijn aangeschreven en de ‘ standstill ‘ periode loopt nog. Er geldt nu een standstill periode van 15 kalenderdagen tot de sluiting.