Gemeente- en OCMW raad 28/03/2022

Tussenkomsten gemeenteraad maandag 28 maart 2022
Punt 8 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed-Milieu- Reglement betoelaging natuur-, milieu- en landbouweducatie

In 2018 fusioneerden Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en Regionaal Landschap IJzer en Polder tot Regionaal Landschap Westhoek vzw.  Vroeger werden er verschillende criteria gehanteerd.  Iedereen wordt nu op dezelfde leest geschoeid en is de vroegere optie en doelstelling van regionaal landschap heuvels nu gangbaar over het volledige gebied Regionaal Landschap Westhoek vzw

Er wordt aan de gemeenten van het voormalige Regionaal Landschap IJzer en Polder gevraagd om de scholen voortaan te ondersteunen met een financiële bijdrage van 50% bij de NME-activiteiten. · Het stadsbestuur zou hierbij zelf scholen ondersteunen die milieu-, natuur en landbouweducatieve activiteiten of initiatieven organiseren met begeleiding. Alle scholen die op grondgebied van Diksmuide gevestigd zijn, komen hiervoor in aanmerking. · De activiteiten voor begeleide natuur- en milieueducatieve activiteiten moeten plaatsvinden in de Westhoek. De activiteiten voor begeleide landbouweducatieve activiteiten moeten plaatsvinden in Diksmuide, inclusief deelgemeenten. · De begeleide activiteiten waarbij een klas uit Diksmuide tegen betaling beroep doet op natuur-, milieu- of landbouweducatieve begeleiding worden voor 50 % gesubsidieerd. De jaarlijks te verkrijgen subsidie voor begeleide activiteiten en initiatieven bedraagt: – Per halve dagactiviteit voor begeleide activiteiten en initiatieven: maximum 50 euro. – Voor een lessenreeks (10 dagdelen) met begeleiding van één klas: maximum 500 euro. Een school kan deze subsidie maar één keer per jaar aanvragen

 

Punt 12 : juridische en communicatiediensten – Burgelijke stand en bevolking – Nieuwe naam voetgangers- en fietsenverbinding site college- Collegepad

De naam St.-Aloysius, uiteraard  inherent met college is sinds 1841 tot op heden een begrip in de stad Diksmuide. De voorgestelde naam is een verwijzing naar 180 jaar geschiedenis en de roots van het college.

De stuurgroep van de Cultuurraad heeft met overgrote meerderheid beslist het eigen voorstel om de nieuwe fiets- en voetgangersverbinding op de site van het college de naam ‘Collegepad’ te geven.  Dit naar analogie met het Atheneumpad, de fiets- en wandelverbinding tussen Mandelwijk en Drie Musschen brug.

 

We zijn ervan ook overtuigd, dat deze verbinding van 72,59 meter Stovestraat-Wilgendijk een meerwaarde zal impliceren en optimaliseren  voor de leefbaarheid  van deze omgeving, gezien eveneens  het openbaar, publieke karakter van 1841 vierkante meter.

 

Punten 14 en 15 :
Vrije tijd en onderwijs – jeugd – Gebruikersreglement tijdelijke fuif- en evenementenzaal Polderhalle in het kader van de ophaling huishoudelijk restafval in zakken naar containers in diftarsysteem.  Idem voor gebruikersreglement sociaal-culturele infrastructuur.

Naar onze bescheiden mening hebben wij  het nieuwe reglement heel goed gescreend en geanalyseerd.  Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan en wij hebben gepolst bij de verschillende andere gemeenten, steden welke criteria zij hanteren voor restafval als etensresten, wanneer het containers behelst.  We hebben heel wat referenties ontvangen van deze aangeschreven gemeenten en steden.  We hebben moeten vaststellen, dat  bijna iedere gemeente of stad een andere piste bewandelt betreffende dit issue.  Bijvoorbeeld in Ieper dienen de verenigingen volledig zelf in te staan voor hun afval.  Maar natuurlijk biedt voor hen de IVVO soelaas, daar de IVVO zich bevindt in de onmiddellijke omgeving.  De verenigingen kunnen zelf bij de IVVO een container afhalen en terug bezorgen voor een klein bedrag.   In Poperinge staan zij als stad zelf in voor het afval voor de verenigingen, weliswaar met volgende bedenking, dat de huurprijs voor de OC’s in Poperinge veel meer behelst van deze in Diksmuide

We zijn ervan ook overtuigd, dat wij iedereen dienen aan te zetten om te sensibiliseren, te selecteren.  Dit geldt ook voor bestuursleden, losse medewerkers van verenigingen.  Wij proberen iedereen een attitude bij te brengen.  Wij kunnen immers op vandaag niet meer tolereren of veroorloven, dat bij activiteiten, evenementen, …., zakken zomaar worden gevuld met afval zonder te selecteren.

Maar het kan ook niet, dat de verenigingen handenvol geld dienen op te hoesten in het kader van etensresten. Vrijwilligerswerk dragen wij heel hoog in het vaandel en de verenigingen zijn immers de hoeksteen van de maatschappij.   Wij hebben ons licht opgestoken bij verschillende firma’s en uiteindelijk klopten wij af op een billijke en haalbare vergoeding voor de etensresten bij grote activiteiten, evenementen.  De nodige info kan je bekomen bij de jeugd- en culturele dienst. Wij kunnen hier in de openbare zitting geen namen van firma’s noemen, die zich ontfermen over het afhalen van etensresten via zakken.    En nogmaals die vergoeding wordt in het leven geroepen om toch maar het afval te selecteren.

Verder blijft GFT, papier, karton, plastiek, andere restafval gratis.  We beklemtonen hierbij, dat zowel de culturele- en de jeugdraad deze aanpassing van het gebruikersreglement in het kader van huishoudelijk afval gunstig hebben geadviseerd.

In de OC’s – Polderhalle mogen er geen etensresten in de GFT- en Restafval worden gedeponeerd.  Eigenlijk best te begrijpen, daar dit na verloop van tijd wel problemen zou kunnen vormen.

Bij kleine evenementen, activiteiten,…, waarbij een minimaal aan etensresten gepaard gaat kunnen de privé-afvalcontainers van de bestuursleden, losse medewerkers soelaas bieden en het kostenplaatje nog verder reduceren. Dit is een boodschap.

Onderstaande kan je de verschillende firma’s vinden ivm etensresten.  Nogmaals in de openbare zitting van de gemeenteraad konden wij deze niet meegeven.    Bij de eerst genoemde firma lijkt mij deze een haalbare kaart en zal de financiële impact heel miniem zijn.  Het zullen al heel grote evenementen, activiteiten dienen te zijn om aan een bedrag van 50 euro te komen.

We hebben inderdaad de oefening en het huiswerk opnieuw gemaakt.  We wilden meer referenties van andere gemeenten en steden.  Wij denken, dat er daar niets mis mee is.

Vanheede

  • € 3,50 per zak (eender welk volume)
  • Zakken moeten worden bestickerd met Vanheede Stickers
  • Geen voorrijkost

Garwig

  • € 3,85 per zak (Garwig-zakken)
  • Voorrijkost € 15

Dekeyser

  • € 50 voorrijkost
  • € 0,22 per kg

Let op: de inhoud van de zakken moet uiteraard conform de sorteerregels van Vlarema zijn.