Gemeente- en OCMW raad 28/09/2020

Goede avond,

Geachte collega’s, heren en dames van de pers, beste publiek.

 

Welkom hier, in het mooie OC Walness.  Ik open deze gemeenteraad,

weerom in een andere constellatie.

In moeilijkere tijden komt het er vooral op aan om ons flexibel aan te passen.

Deze tijd zorgt ervoor dat we onze ruimtes dienen her in te richten.

In ons vertrouwd stadhuis kunnen we de sociale distantie niet bewaken.

Het CC- kruispunt wordt grondig gerenoveerd.

Vandaar dat we deze avond hier zijn.

Weerom dankuwel aan wie dit technisch mogelijk maakte.

Het brengt de gemeenteraad misschien ook eens dichter bij en in de dorpen.

De volgende keer gaat de gemeenteraad door In Esen.

Participatie is belangrijk.

Veiligheid ook…

Wil u, corona-gewijs, uw mondmasker aanhouden wanneer u niet spreekt.

Ik wens Dhr Gert Maertens  te verontschuldigen. Zoals u allen al zal vernomen hebben zet hij tijdelijk een stap opzij.  Mevrouw Fabienne Laridon zal zijn plaats waarnemen.

We wensen Gert alle goede moed en succes bij deze destabilisatie.

Zo zien we maar, hoe fragiel we allen zijn.

Gezondheid is het hoogste goed.

Ik zal de rangorde van de daarop volgende waarden niet maken.

Maar het is uiteraard ook belangrijk om aan de slag te gaan voor Diksmuide.

We starten met een mondelinge vraag.

Ik geef het woord aan Dhr Bossu.

Ik wens u allen te bedanken voor uw inzet.

Hou u allen goed en gezond als mogelijk…

 

Punt 19 : Kerstverlichting in de deelgemeenten. Voorzien van aansluitpunten aan de openbare verlichting

Deze kerstverlichting accenten en paalordamenten werden gegund in 2019 voor een bedrag van 137.481, 29 euro exclusief BTW voor een periode van 3 jaar. Dus, 2019-2022

Centrum 2019 = accenten voor een bedrag van 49.740 euro.
De paalordamenten konden echter niet worden geplaatst, daar de stopcontacten dienden te worden bevestigd op de lichtpalen.
Bijgevolg werd de huurperiode terug gebracht van 3 jaar naar 2 jaar voor deze paalordamenten. Uiteraard inherent met een reductie van de huurprijs nl. van 70.290 euro naar 46.860 euro

Hier ligt nu de kostprijs voor het plaatsen van 171 stopcontacten voor een bedrag van 42.750 euro exclusief BTW voor.

Kaarten voor het plaatsen van de paalordamenten. Wij opteren eveneens om ter hoogte van de OC’s paalordamenten te voorzien. Voor Beerst en Oostkerke staan deze nog niet ingetekend. Ook wensen wij een bijkomend stopcontact ter hoogte van het Esen-Kruis op vraag van het bewonersplatform. Dit impliceert een bijkomende offerte van ongeveer een 2700 euro. Deze is ook gangbaar. Maar we nemen het zekere voor onzekere kwestie van timing en prefereren om het eerste ontwerp te laten goedkeuren.

Je kan ook vaststellen, dat Esen en Pervijze te weinig paalordamenten op vandaag hebben. De reden is als volgt.
Voor Pervijze zijn de lichtpunten in het beheer van AWV. Zij hebben ons beloofd om de nodige stappen te zetten.
Voor Esen is het nog een ander verhaal. Enkel het Esenplein is voorzien van een zestal paalordamenten en in een later stadium zal er een stopcontact worden voorzien ter hoogte van Esen-Kruis. De Esenweg en in de Roeselarestraat wordt normaliter volgend jaar de elektriciteit ondergronds gebracht en de voetpaden vernieuwd. Het is dan ook niet opportuun om nu stopcontacten te voorzien op de palen, als die volgend jaar toch verdwijnen. Maar het komt goed! Na het ondergronds brengen en de vernieuwing van deze voetpaden zullen er vervolgens stopcontacten worden voorzien voor paalordamenten in deze straten.

 

Bijgevoegd punt : Herziening GRS

De herziening van het GRS is reeds gangbaar van 2014. Wij zaten dan immers aan de andere kant van de tafel. Ons met alle zonden van Israël overladen, lijkt mij te goedkoop en simplistisch.

Het voorliggende ontwerp voor de bijsturing GRS (=gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) berokkende verschillende meningen en bedenkingen over de noemer partieel al dan niet! Wij hebben geluisterd naar verschillende instanties, gemeenteraad,…, en bijgevolg hebben wij enkel het zekere voor het onzekere genomen.
Men beweert, dat dit ontwerp de belastingbetaler handenvol geld heeft gekost. Wel, het voorliggende document kunnen wij als leidraad gebruiken voor de opmaak van een partiële herziening en in een latere fase voor een beleidsplan ruimte Diksmuide (=vervanger van GRS). Het is zeker geen weggesmeten geld, laat staan verloren werk, energie,…! Integendeel. Wij dienen enkel een andere criteria te hanteren en deze impliceert wat vertraging.
Wij hebben bij de stopzetting van het GRS, onmiddellijk een persnota opgemaakt en verstuurd naar alle persmedewerkers. Wij zijn de persmedewerkers heel dankbaar, dat zij allen de afvoering van het GRS zowel in een papieren versie als digitaal hebben vermeld. Ook de afgelasting van het info-moment werd hierbij aangekaart!

Punt 29, bijgevoegd punt : Uitvoering akkoord van Parijs van de CO2 reductie is momenteel op geen enkel niveau al waar het zou moeten zitten (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal, Europees, wereldwijd). Dit mag echter de ambitie en drive niet wegnemen om er als stadsbestuur blijvend aan te werken.

De doelstellingen zijn dus niet enkel te bereiken met acties op lokaal niveau. Alle overheidsniveaus dienen binnen de bevoegdheden acties te ondernemen.
De uitstoot wordt tevens op het ganse grondgebied bekeken en daarin zijn wij slechts een partner en niet de enige verantwoordelijke. Het stadsbestuur neemt zijn rol op door te verbinden, faciliteren, ondersteunen, promoten en draagvlak creëren.

Het mag evenmin zo zijn dat we eigen acties uitstellen omdat we van mening zijn dat andere partijen eerst actie moeten nemen/beter geplaatst zijn. Elk moet vanuit de eigen verantwoordelijkheid de eigen rol opnemen. Zoniet blijft iedereen op iedereen wachten. Eigen investeringen worden ook gedaan!

Het nog niet bereiken van de doelstellingen betekent niet dat we in totaliteit afstappen van het nemen van klimaatacties. Het stadsbestuur keurde op 27/04/2020 de deelname aan de nieuwe burgemeestersconvenant goed, met als doel ‘een reductie van 40% in CO2-uitstoot tegen 2030’.

Het bestuur faciliteert ook de plaatsing van kleine windmolens door het afleveren van omgevingsvergunningen. Daarbij wordt het referentiekader, opgesteld door de provincie gevolgd. Er zijn nu 4 windmolens actief op landbouwbedrijven. Er volgen er nog meer de komende maanden.

Een paar nieuwe grote windmolens moet volgens ook mogelijk zijn rond de Put van Nieuwkapelle. Maar we gaan hier geen voorbarige uitspraken, hoe wij dienen aan te pakken of in te vullen

 • Een niet-limitatieve lijst van initiatieven in het kader van energie-reductie sedert 01.01.2019
 • Zonnepanelen op recyclagepark – nieuw GBS Leke – OC Walnes – GBS Beerst – nieuw Sportcomplex
 • WKK nieuw sportcomplex
 • Onderzoeken en overgaan tot de bouw en exploitatie van zonnepanelen op een vijftal andere locaties met eventuele burgerparticipatie -EFIN – SUNFIN
 • Relighting van verschillende sportinfrastructuur
 • Energieke Dorpen, Europees project dat mensen uit de dorpen aanzet om samen energie te besparen met warmtescans, energie-monitoring, energiescans en advies voor landbouwers
 • Aanbieden van energiescans en coaching lokale handelaars
 • Ondersteunen groepsaankoop groene stroom
 • Openbare verlichting op zonnepanelen langs drie wandelpaden
 • Aandeelhouder van EFIN – EFIN heeft een belangrijk aandeel in de groene stroomproductie van C-Power, Northwind
 • Europees project SURUMU met als focus landbouw waarbij energiescans uitgevoerd worden bij para-agrarische bedrijven en het opbouwen van een energiegemeenschap rond landbouwbedrijven inzake hernieuwbare energie met burgerparticipatie
 • De aankoop van elektrische bakfiets en vijf gewone elektrische fietsen

 

Punt 30 : Beslissing tot afschaffing mogelijkheid tot afwijking BPA nr 4 Tuinwijk-Herziening

Gedeeltelijke bevestiging BPA is moeilijk en heeft ook repercussies. Het volledige BPA Tuinwijk wordt dan immers herbevestigd. Dit impliceert echter, dat men geen afwijking van bouwlagen kan toestaan. Bovendien iemand het leven zuur maken en hem proberen op de kniëen te krijgen, werkt averechts. Ik heb altijd horen zeggen van mijn pa en ma “ als je een rat in het nauw drijft, springt dit naar je kop”. Bijgevolg keert dit terug als een boemerang. Bovendien heeft de huidige eigenaar centen en hij heeft dus tijd! Vanuit dit oogpunt opteren om beide pistes verder te bewandelen.