Gemeente- en OCMW raad 29/01/2024

Beste raadsleden, pers en publiek,

Hartelijk welkom op deze eerste gemeenteraad van 2024. Ik wens iedereen namens het stadsbestuur een gezond, liefdevol en inspirerend 2024 toe.

Terugkijken op het oude jaar mag. Er is veel gebeurd op wereldniveau, denk maar aan de militaire conflicten en de grote natuurrampen die Turkije, Syrië, en Marokko treffen. In België is er de energietransitie, de woningcrisis, de klimaataanpak, enzovoort. En ook op lokaal vlak moesten we vaststellen dat onvoorziene hindernissen onze plannen kunnen dwarsbomen: denk maar aan de waterellende waarmee Diksmuide plots werd getroffen.

Het is echt wel moeilijk om niet moedeloos te worden bij dat alles.

Maar er is ook goed nieuws, 72% van de Vlamingen is tevreden over zijn gemeente of stad, in Diksmuide is dat zelfs 76´%. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Gemeente- Stadsmonitor. Diksmuide scoort op praktisch alle thema’s hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen: over de communicatie van het stadsbestuur, over contact in de buurt, over culturele voorzieningen, de woning, het onderwijs, de digitale loketdiensten, het groen in de buurt, de speel- en sportvoorzieningen, het consulteren van de burgers, enzovoort.

Minder dan het Vlaams gemiddelde scoren we dan weer op bijvoorbeeld de fietsinfrastructuur, de staat van straten en pleinen, kinderopvang en jongerenvoorzieningen en vertrouwen in het stadsbestuur.

Tevredenheid en ontevredenheid hebben dikwijls te maken met veranderingen die op ons af komen. En er verandert zoveel. Maar weet dat dit eigen is aan onze moderne tijd, die ook welvaart gebracht heeft. Er is eigenlijk maar één ding dat niet verandert en dat is de verandering zelf. In plaats van ze te ondergaan, hebben we ze, zo denk ik, te omarmen. Wees de verandering die je wil zien in de wereld. In ons dagelijks gedrag kunnen we met z’n allen het verschil maken.

“Attitude is a little thing that makes a big difference.”

En dus hoop ik dat 2024 het jaar wordt:

Van het luisterend oor; meer empathie voor wat leeft onder de mensen

Van het betere voegwerk: moge dat voortdurend focussen op zelfzorg eens plaats maken voor meer gemeenschapszorg

Een jaar van politieke wil en vertrouwen

En vooral van vrede.

Dan gaan we nu over tot de orde van de dag.

 

Tussenkomsten gemeenteraad
Vraag 1 voor het Vragenhalfuurtje – Marc Deprez

“Geachte leden van het gemeentebestuur, met de zomerse temperaturen en de daarmee gepaard gaande uitdagingen zoals onaangename geuren en verhoogde kans op ongedierte, zou ik willen informeren of er plannen zijn om de frequentie van de afvalophaling in Diksmuide tijdens de zomermaanden te verhogen. Is er overwogen om, net als in sommige andere gemeenten, over te gaan op een wekelijkse ophaling om deze problemen aan te pakken?”

Er is reeds heel wat inkt gevloeid over dit issue.  Wij gaan dit verder evalueren en op de voet volgen.  Trouwens wij hebben hierbij niet het warm water uitgevonden.  In veel gemeenten en steden worden dezelfde criteria gehanteerd .   Enkel grotendeels in de kustgemeenten, zou men  tijdens de zomer over gaan tot  wekelijkse ophaalbeurten.

Bij het wekelijks ophalen van afval is daarmee een gevoelig kostenplaatje  inherent.

We hebben de bevolking ook gebriefd, wanneer er geurhinder zich zou manifesteren, dat deze kan worden gereduceerd en geminimaliseerd  door toedoen van een aantal middelen te handhaven.

Nogmaals, we zullen dit verder evalueren en opvolgen.

 

  1. Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Handzamevaart’ – Voorwaardelijk gunstig advies.

Het behelst hier een perceel met een oppervlakte van 2,70 ha ter hoogte van de Handzamevaart en 3-Mussenbrug-Atheneumpad.

Het is de optie en het voornemen om dit perceel, dat op vandaag is ingekleurd als openbaar nut te laten fungeren als bufferzone bij hevige regenval.  Wij hebben wel hierbij de opmerking mee gegeven, dat dit voornemen geen impact of een hypotheek mag leggen op eventuele aanpassingswerken aan het Atheneumpad en 3-Mussenbrug.

 

Antwoord van Joel Van Coppenolle tijdens het Vragenhalfuurtje van de gemeenteraad, in reactie op de vraag van Andy Vermaut:

Geachte heer Vermaut,

Hartelijk dank voor uw vraag en uw betrokkenheid bij dit belangrijke onderwerp. Zoals u terecht aangeeft, is de kwestie van digitale connectiviteit op het platteland eentje die ons allen aanbelangt. Ik ben van mening dat voor wat het fiber netwerk betreft het platteland niet mag worden gediscrimineerd ten opzichte van de stad, vooral als het gaat om essentiële diensten zoals toegang tot het fibernetwerk.

Ik heb onlangs hieromtrent een studiedag in het Vlaams Parlement van de VVSG bijgewoond en heb deze vraag daar ook aangekaart. Dit was een waardevolle gelegenheid om inzichten en mogelijke oplossingen te bespreken met collega’s uit verschillende regio’s en met experts op het gebied van digitale infrastructuur. Daarnaast heb ik contact met het kabinet van minister-president Jambon om te onderzoeken of er vanuit de Vlaamse regering technische of financiële ondersteuning mogelijk is om deze kwestie op te lossen. Hoewel ik tot op heden nog geen antwoord heb ontvangen, blijf ik deze vraag actief opvolgen.

Vanuit het stadsbestuur van Diksmuide zijn we vastberaden om alle mogelijke pistes te onderzoeken om een oplossing te vinden voor onze landbouwers en plattelands bedrijven, het aangaan van gesprekken met telecombedrijven voor collectieve oplossingen, en het verkennen van technologische oplossingen die kosteneffectief kunnen zijn voor afgelegen gebieden.

We zijn ons bewust van de urgentie van deze kwestie en zijn toegewijd aan het vinden van haalbare oplossingen, want ikzelf hamer al jaren op een oplossing van de hogere overheid. Het is wel degelijk ons doel om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Diksmuide, inclusief de landbouwgemeenschappen die vaak afgelegen wonen, volledig kunnen deelnemen aan onze digitale samenleving. Het platteland mag hiervoor niet gediscrimineerd worden en een concurrentienadeel ondervinden. Ik dank u nogmaals voor het aankaarten van dit belangrijke onderwerp en verzeker u van mijn volledige inzet om deze uitdaging aan te gaan en hier verdere oplossingen voor te zoek. Vanaf dat ik antwoord ontvang van de minister zal ik niet  nalaten, u en de raad hierover in te lichten.

Met vriendelijke groeten,

Joel Van Coppenolle

 

Tussenkomsten OCMW-raad
4 Reglement op het uitlenen van hardware toestellen van het project Digibanken – Uitleenovereenkomst – Goedkeuring

De digitale sneltrein raast..de covid-pandemie accelereerde het gebeuren nog..

Maar hebben we voldoende haltes en zitjes hebben voor mensen in armoede,  ouderen en laaggeletterden ?

De kloof tussen wie mee is en niet.. wordt steeds groter.

Met het project Digibanken wordt de mogelijkheid geboden om mensen die digibeten zijn te ondersteunen en zo de digitale uitsluiting bij kwetsbaren- laaggeschoolden, senioren, kansarmen- te verkleinen.  Via begeleiding willen we een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten  (Itsme, tax-on-web,… te creëren.  Dit luik is al operationeel, in onze Bib en het dorpspunt in Oostkerke, is er wekelijks een digipunt waar ieder met zijn/haar digitale vragen terecht kan.  We rollen de verdere digipunten in de andere gemeenten uit.

Gelijke toegang tot digitale technologie is een tweede doelstelling.

We stellen voorwaardelijke laptops, schermen en ander hardware ter beschikking.

De middelen werden verkregen  onder het projectdossier ‘Digibanken Diksmuide. Er werd een bedrag van minimum 500.000 euro toegezegd voor de uitbouw van de digibanken in de regio Diksmuide. De gemeenten Houthulst, Koekelare, Kortemark, Lo-Reninge en Alveringem zijn partners in dit project. Ook de dienstverlenende vereniging en De Lovie vzw participeren.

We zijn met Diksmuide, de trekkers.  En of  onze medewerkers van het sociaal huis getrokken hebben..  Ik heb het heuglijke nieuws dat we met Digibanken Diksmuide,  op 17 januari een positieve beoordeling  verkregen van het departement Werk en Sociale economie, voor de  volgende subsidieperiode van 1 januari 2025 tem 31 juli 2026.  Betreft opnieuw 500 000 euro.

Dus heel graag,

Uw goedkeuring voor het reglement van het uitlenen.

 

5 Samenwerkingsovereenkomst digibank regio Diksmuide en Avansa Oostende-Westhoek

Hier gaat het dan om de derde doelstelling :  via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden. De digibanken bieden heel wat kansen om, wat nu vaak versnipperd al aanwezig is te bundelen. Bovendien stellen we vast dat de onderwijs- en opleidingspartners in de Westhoek onder druk staan. De digibank kan ernaar streven om terug lokaal opleidingen te voorzien in samenwerking met de onderwijs- en opleidingspartners.

Er  wordt een opleidingskalender opgemaakt om uit te rollen over de 6 besturen. De noden werden in kaart gebracht en na overleg met de verschillende onderwijsinstanties en het beluisteren van hun aanbod, kunnen deze binnenkort toegewezen worden. Een groot deel van de projectsubsidie moet volgens de ingediende begroting aangewend worden voor het organiseren van opleiding. Om beroep te kunnen doen op de opleidingen van Avansa moet er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend worden.

Dus ook hier zeer graag uw goedkeuring..

We willen zoveel mogelijk mensen mee… over de drempel heen helpen… De uitdagingen zijn groot

Bij veel ouderen, kwetsbaren zorgt de digitalisatie voor veel stress.  Ze hebben het gevoel dat ze voor nieuwe gesloten deuren staan.  We wensen deze te openen, met opleidingen op maat…

Iedereen herkent zich wel in de situatie… oma heeft problemen met de smartphone… wil je dit nog eens tonen …?  Deze groep is hier niet mee opgegroeid… Als we het dan voor de 20 ste keer tonen…gaat het nog te snel… Ouderen en kwetsbaren hebben ook hun trots… Als we ze met de juiste benadering, op hun tempo wat zelfredzamer kunnen maken…bv senioren voor senioren..

Kwetsbaren wapenen tegen digitale fraude is eveneens van primordiaal belang.

Het is echt de bedoeling dat we zoveel mogelijk mensen digitaal vaardiger maken.. het vormt ook een venster op de wereld.

Maar uiteraard laten we niemand achter…

Wie echt niet mee(r) kan, helpen we dan op een andere manier.

 

6 Foodsavers Westhoek – Project Dreamland

Foodsavers is een co-creatietraject om naar oplossingen te zoeken voor het verantwoord omgaan met voedseloverschotten door de herverdeling ervan. Foodsavers Westhoek startte  op 15/06/2020. In het verlengde van hun werking besliste Foodsavers Westhoek om samen met Foodsavers Oostende, Foodact 13 en Interwest een rol op te nemen in de samenwerking tussen Foodsavers Gent en Dreamland, onderdeel van Colruyt Group, om de overschotten van Dreamland maximaal te herbestemmen en te verdelen aan de kwetsbaren in de regio.  Foodsavers Westhoek startte een proeffase. Tweewekelijks werd er speelgoed opgehaald in Halle, gesorteerd, hersteld en geëtiketteerd in het depot te Veurne en op bestelling verdeeld aan de lokale besturen.  Deze proeffase wordt nu omgezet in een structurele werking, waarbij er opnieuw ondersteuning is via Interwest en waarvoor een voorstel van samenwerkingsovereenkomst werd opgesteld via de DVV Westhoek.

De samenwerking met dreamland is eveneens een zeer intensieve samenwerking met Interwest geworden in het kader van activering.

Zowel vanuit foodsavers als vanuit interwest zijn er dagelijks een aantal mensen aan het werk om het speelgoed te sorteren, te labelen, te herstellen, ….

Een WIN WIN dus ook op vlak van activering en duurzaamheid.

En prioritair… kunnen we herverdelen…

krijgen kinderen in armoede ook toegang tot speelgoed via onze klapstoel.

Mensen en kinderen in moeilijkheden vinden soms ook de toegang niet naar onze klapstoel.

We bieden aan kinderen in moeilijke situaties een bon aan voor hun verjaardag, voor speelgoed.  Zo wordt de eerste drempel genomen en kunnen de families  dan toch kennismaken met alle warmte en ondersteuning  in onze Klapstoel..

Dus, Graag,Uw goedkeuring voor dit duurzaam, warm, sociaal project.