Gemeente- en OCMW raad 29/03/2021

VOORWOORD

Geachte collega’s en aanwezigen via livestream,

Op dit moment kan niemand er nog omheen. De lente is doorgebroken. De beleving van nieuw leven, licht en warmte is een overheerlijke ervaring en overal merkbaar.

Als we evenwel kijken naar de ontwikkelingen corona dan kunnen we nog geen lente ontdekken. De nodige dynamiek om terug tot een normaal leven te komen, blijft uit; de genomen maatregelen sorteren nog geen effect.

De politiekers hebben het nog nooit zo moeilijk gehad. Het blijven aanmodderen gedurende maanden met dan eens verlossen en dan verstrengen zonder terug te keren naar het normale, wordt niet begrepen door de maatschappij en veroorzaakt spanningen tussen politici en experts.

Iedereen is aan het einde van zijn bobijntje en dan begint iedereen te zeuren over iedereen.

Eén ding is een feit: de corona had met geen enkel beleid kunnen voorkomen worden maar we hadden er wel beter op voorbereid kunnen zijn; maar het is makkelijk gepraat vanaf de zijlijn.

Wij moeten vooral nu blijven geloven, volharden en een positieve houding behouden tijdens het wachten; dankzij de vaccins zien we het licht aan het einde van de tunnel.

In deze raad zal er zoals gebruikelijk de laatste stand van lopende zaken gegeven worden.

 

Motie aan de Vlaamse Regering inzake woonbeleid door Dhr. De Keyser – visie van Woonmaatschappij Ijzer & Zee

Dhr. De Keyser heeft een punt geagendeerd op de gemeenteraadsvergadering van Diksmuide op 25/01/21 omtrent de vorming van Woonmaatschappijen. De visie van Woonmaatschappij Ijzer & Zee hieromtrent is de volgende:

Dhr. De Keyser geeft in deze motie verschillende zaken aan die op zich wel een weerklank zijn van wat er leeft binnen de meeste West-Vlaamse SHM’s. Velen onder de collega directeurs zijn geen voorstander van dit traject en zouden ook liever de huidige werkwijze behouden. Wij zijn als Woonmaatschappij Ijzer & Zee genuanceerder en zien dit wel degelijk als een opportuniteit voor de (kandidaat) huurder.

Het klopt dat:

 • Wij als Woonmaatschappij Ijzer & Zee in het verleden steeds goed hebben samen gewerkt met De Mandel. Op vandaag is dit trouwens nog steeds zo en dit zullen we als professionele maatschappij ook blijven doen.
 • De Woonwinkel werd opgericht en dit om de burgers te helpen naar hun zoektocht naar een woning. De samenwerking tussen Ijzer & Zee en de Woonwinkel is van goede aard en de mensen vinden via de Woonwinkel de weg naar Ijzer & Zee.
 • Het een enorme werklast zal zijn om te komen tot één woonmaatschappij. Verandering brengt echter altijd een vorm van werklast met zich mee. Wij zien zeker ook de meerwaarde van deze verandering in.
 • Het voor bepaalde maatschappijen zal leiden tot grote overdrachten. Dit is immers de bedoeling van de Vlaamse Regering om zo de kleine maatschappijen langzaam aan te doen verdwijnen.

De fusie van SVK & SHM ziet Dhr. De Keyser wel als een goede beleidsdoelstelling.

Toch een aantal opmerkingen en/of aanvullingen op de stellingen van Dhr. De Keyser:

Algemeen:

 • Het traject van “één woonactor per gemeente” is opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024. Er zijn hieromtrent in het najaar van 2020 al verschillende hoorzittingen geweest, die geleid hebben tot het indienen van het ontwerpdecreet op 18 december 2020. Het zou ons ten stelligste verbazen dat de Vlaamse Regering nog zal terug komen op deze beslissing. Energie steken in het aanvechten van het ganse principe lijkt ons dan ook verloren moeite.
 • Beter zou energie gestoken worden in het vormgeven van de ene woonactor, gezien het strakke traject die de Vlaamse Regering heeft opgelegd. Immers, tegen 1 januari 2023 moet de ene woonmaatschappij opgericht zijn. In die zin zijn wij alleszins sterk voorstander om snel knopen door te hakken, waardoor we onze energie kunnen steken in het ontwikkelen van de best mogelijke woonactor.
 • De Keyser haalt aan dat bij het personeel van de maatschappijen onzekerheid leeft. Wij kunnen alvast stellen dat dat bij ons niet zo is, meer nog, dat een groot deel van ons personeel overtuigd is dat het een meerwaarde kan zijn om enerzijds met het SVK samen te smelten en anderzijds ook nieuwe collega’s met nieuwe inzichten te leren kennen.
 • De Vlaamse Regering verzekerd verder dat het personeel die in dienst is bij zowel de SHM’s als de SVK’s in dienst zullen blijven. Wat betreft de overdracht van know-how, lijkt het ons ergens logisch dat als wij bijvoorbeeld de ene woonactor zouden worden in Diksmuide en dus een uitbreiding hebben van ons patrimonium, wij ook een uitbreiding van ons personeel zullen nodig hebben. De Mandel, die op dat moment een stuk patrimonium overdraagt en die dus met personeel op overschot zit, zou de persoon die dan de know how over Diksmuide beschikt, kunnen transfereren naar ons. Dit zal ongetwijfeld wat voeten in de aarde hebben en niet zo evident zijn als hierboven geponeerd, maar het lijkt ons uiteindelijk toch beter dat we de goede mensen (zij het nu in de mandel of Ijzer & Zee) kunnen behouden en hun sterktes uitspelen.

Specifiek voor Ijzer & Zee:

 • De Mandel bezit op vandaag het merendeel van de huurwoningen in Diksmuide, tegenover een kleiner gedeelte die in het patrimonium van Ijzer & Zee zit.. In de afgelopen jaren hebben wij ons in Diksmuide vooral ingezet voor de bouw van de sociale koop projecten. Ijzer & Zee heeft 291 sociale koopwoningen gebouwd op het grondgebied van Diksmuide.
 • Wij hebben op zeer korte termijn verschillende projecten lopende in Diksmuide:
  • Gasthuisstraat
  • Ijzerheemplein
  • Kaaskerke
  • Veurnestraat (Pervijze)
  • Tuinwijk
 • Ijzer & Zee is bereid om het loket (die nu al aanwezig is) uit te breiden tot een volwaardig loket indien wij de woonactor blijven in het hinterland.

 

Onderwerp: uitdroging van de ondergrond op diksmuids grondgebied (vraag aan het schepencollege van Karline Ramboer)

Zoals u wellicht weet bevinden er zich op het grondgebied van Diksmuide tal van huizen die te kampen hebben met grote scheuren in hun muren en dit ten gevolge van de uitdroging van de ondergrond (klei en leem). Bepaalde huizen zijn er zo erg aan toe dat ze nog alleen gesloopt kunnen worden. In de Pano reportage van 10 maart laatst leden konden we kennis maken met een huis uit Oostkerke waar de gevolgen van deze uitdroging van de grond catastrofaal te noemen zijn voor de woning en zijn inwoners.

Uit de reportage blijkt dat de uitdroging van de grond tal van redenen kan hebben: de klimaatsverandering, de toenemende verharding in Vlaanderen en het oppompen legaal of illegaal van grondwater.

Rond de klimaatsverandering en wat we zelf, als bestuur, kunnen doen om deze een halt toe te roepen, is in deze gemeenteraad al heel wat gediscussieerd.

Ik kon vaststellen dat dit bestuur de klimaatsverandering en zijn gevolgen minimaliseert en drastische maatregelen voor zich uitschuift ondanks de intekening op de burgemeestersconvenant.

Het vorige bestuur had hier wel oren naar en heeft dan ook bv. werk gemaakt over een reglement over verharding van de voortuinen en was zeer alert op de totale verhardingsproblematiek wanneer een bouwdossier op het schepencollege besproken werd.

Ik las in e- Diksmuide van 17 maart dat het huidige bestuur nu actief wil inzetten op onthardingsprojecten. Dit lijkt mij interessant genoeg om te vragen hoe men dit wil aanpakken.

Dit is dan ook mijn eerste vraag aan het schepencollege: over welke onthardingsprojecten hebt u het? Wat had u in gedachten?

De derde oorzaak blijkt het oppompen van grondwater te zijn. Tot mijn ontsteltenis las ik, weeral in e -Diksmuide, dat er in Diksmuide jaarlijks 350 miljoen liter grondwater opgepompt wordt.

Goed voor 242 vergunningen maar eigenlijk kan er tot een maximum van 765 miljoen liter grondwater opgepompt worden!

Gigantisch veel en dat is dan waarschijnlijk nog het topje van ijsberg want men heeft dan nog geen zicht op de illegale oppompingen!

Mijn vraag aan het schepen college :

 1. Wat zijn de huidige criteria voor het afleveren van een vergunning om grondwater op te pompen en hoe zien jullie dit in de toekomst aan te pakken gezien de gekende problematiek, wetende dat zowel het milieu als menig huizen in Diksmuide schade ondervinden?

Een overzicht van alle vergunde winningen is publiekelijk raadpleegbaar op geopunt.

Hier vind je een overzicht terug van alle winningen, naam exploitant, vergund debiet, termijn van vergunning en winningslaag.

Bij VMM werd een volledige overzicht hiervan in Excel opgevraagd, maar dat hebben we op vandaag nog niet ontvangen.

Er is een beperkt aantal winningen dat door de stad zelf vergund wordt. Het gros van de gevraagde grondwaterwinningen hoort bij een klasse 1-bedrijf en wordt dus door de provincie al dan niet vergund.

Bij winningen van meer dan 5.000 m³/jaar wordt bovendien standaard het advies van de Vlaamse Milieu Maatschappij gevraagd. De bespreking en voorwaarden die door de VMM opgelegd worden, worden steeds integraal in de vergunning overgenomen door het CBS.

Telkens worden volgende zaken in het advies mee behandeld:

 • Aangevraagd debiet en wateraanwending
 • Toestand van de aangevraagde watervoerende laag (enkel in advies VMM)
  • Evolutie van het peil van de betreffende grondwaterlaag
  • Nabijheid natuurgebied
  • Historiek van de winning
  • Verhouding van het reëel opgepompte debiet tot het vergunde debiet
  • Toestand van het grondwaterlichaam
 • Toestand van de winning
 • Totale waterbehoefte van het bedrijf
 • Conclusie met voorwaarden
  • Al dan niet plaatsen peilbuis
  • Opgevangen regenwater of recupwater moet prioritair gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen
 1. Is er zicht waar op het grondgebied van Diksmuide de meeste vergunningen worden afgeleverd, particulieren? Bedrijven? welk soort bedrijven? De verhoudingen?

Particuliere winningen zijn vrijgesteld van vergunning op voorwaarde dat ze:

 • Uitsluitend met een handpomp worden opgepompt.
 • Minder dan 500 m³/jaar bedragen en het water alleen wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen.

Hier hebben we dus géén zicht op. Voor een onderverdeling in bedrijfscategorieën moeten we op de lijst van VMM wachten.

 1. Sporen jullie actief illegale wateroppompingen op of werken jullie samen met een andere overheid hiervoor? Worden de afgeleverde vergunningen gecontroleerd op het oppompen van het correcte debiet?

Handhaving op grondwaterwinningen gebeurt op een aantal verschillende sporen:

 • Aanleg van de winning
  • Mag enkel gebeuren door erkende boorbedrijven: zij mogen enkel beginnen met de werkzaamheden als de nodige vergunning bij de opdrachtgever voorhanden is. Ze moeten de boring ook vooraf melding via een meldpunt.
  • Voor de aanleg is een code van goede praktijk opgenomen in de Vlarem II- wetgeving.
 • Exploitatie van de winning
  • Moet gebeuren conform de algemene en sectorale voorwaarden uit Vlarem II, aangevuld met evt. bijzondere voorwaarden.
  • Diepere lagen (veelal kwalitatief beter) worden voorbehouden voor hoogwaardige toepassingen (bv. voeding, drinkwater,…) terwijl voor laagwaardige toepassingen (bv. reinigingswater) de ondiepe lagen worden aangewend.
  • De gewonnen volumes moeten worden geregistreerd met een geijkte (en verzegelde) debietmeter en worden bij controles inderdaad nagezien.
  • Jaarlijkse rapportering via het IMJV is verplicht voor alle winningen met een debiet van >30.000 m³/jaar.
 • Buiten gebruik stellen van de GWW
  • Mag enkel gebeuren door een erkend boorbedrijf.

Illegale winningen opsporen gebeurt niet door onze eigen diensten. Als we een melding binnenkrijgen, zullen we uiteraard ter plaatse gaan en controle uitvoeren. Proactief het veld in trekken is onbegonnen werk. Deze illegale boringen zijn vaak niet goed zichtbaar en moeilijk te lokaliseren, maar uiteraard niet te onderschatten. In de PANO- reportage wordt handhaving hierop door VMM als toezichthoudende overheid voorzien.

 1. Denkt het schepencollege na over andere maatregelen die de problematiek van droogte /waterschaarste zullen aanpakken inde nabije toekomst?

Het stadsbestuur is momenteel volop bezig met de opmaak van een klimaatplan, hierin zit een gans thema rond water en adaptatie vervat. Het hemelwaterplan is een onderdeel van dit klimaatplan, doch zitten we nog niet in die fase dat acties al volop geopperd worden, in eerste instantie is nu een omgevingsanalyse opgemaakt. Een paar acties waar eventueel aan gedacht kunnen zijn, dat met de aanstelling van een handhavingsambtenaar er controles kunnen gebeuren op de verordening van de voortuinen. Het opleggen van maxima aan verhardingen, dit in relatie tot de oppervlakte van een kavel. Of het verder onderzoeken van druppelirrigatie in de landbouw tot peil gestuurde drainage, het onderzoeken van minder water-intensieve teelten of meer zouttolerante gewassen…, nieuwe technieken waar het stadsbestuur mee aan de kar wil trekken en ondersteunen waar nodig…

Het is ook zo dat het stadsbestuur ingetekend heeft op het strategisch project IJZER- en Handzamevallei, ‘klimaatbuffer in de Westhoek’. Het stadsbestuur heeft het engagement opgenomen om, onder voorbehoud van de goedkeuring van de projectaanvraag, dit project te ondersteunen met ervaring, terreinkennis en praktische zaken. De opvolging van het project en de deelprojecten via de opgezette projectstructuur kan zowel inhoudelijk, procesmatig als op vlak van uitvoering.

Héél kort geschetst:

Met dit strategisch project wenst men antwoorden en oplossingen te zoeken op verschillende waterproblematieken. Inhoudelijk focust het project zich op de snijpunten van watervoorziening – waterkwaliteit – waterbuffering – infiltratie – captatie – waterbeleving, en de ruimte die hiervoor nodig is, rekening houdend met de verschillende openruimte-functies en hun ruimtevraag.

Een samenvatting van voorgestelde acties zijn in bijlage te vinden.

Extra insteek:

De grafiek hieronder geeft de evolutie van bebouwde vs. niet-bebouwde oppervlakte van de afgelopen 10 jaar terug.

grafiek evolutie van bebouwde vs. niet-bebouwde oppervlakte van de afgelopen 10 jaar

De onbebouwde percelen bestaan uit: akkerland, grasland, tuinen en parken, boomgaarden, bos, woeste gronden, recreatie, sport, gekadastreerde waters en wegen, andere.

De bebouwde percelen bestaan uit: appartementen, huis, hoeve, bijgebouwen met inbegrip van serres, ambacht- en industriegebouwen, opslagruimte, banken, kantoren, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, eredienst, recreatie, sport,…

Dit impliceert 136 ha bijkomende bebouwde oppervlakte in een tijdspanne van 10 jaar ( periode 2010-2020)

 

Bijgevoegd punt : Aanpak Blauwalgen Put Van Nieuwkapelle Eric De Keyser

Blauwalgen of cyanobacteriën zijn geen algen, maar bacteriën die zich ontwikkelen in warme periodes in stilstaande wateren met veel voedingsstoffen (nutriënten zoals fosfaat en stikstof).

Ze vormen dan een zichtbare blauwgroene tot roodbruine olie- of verfachtige drijflaag.

Vorig jaar hebben we ons bij VMM geïnformeerd over het evt. inzetten van beluchters ter voorkoming van de (bloei van) blauwalgen. Aangezien blauwalgen vooral te maken hebben met een teveel aan voedingsstoffen en een verstoord evenwicht in de vijver, en zuurstofloosheid enkel een gevolg (en geen oorzaak) is van de algenbloei, pakt beluchting dus helaas niet de oorzaak van het probleem aan.

Wat kan wél helpen om bloeivorming van blauwalgen te beperken:

 • Vermijd de aanvoer van verontreinigd water
 • Beperk de hoeveelheid uitgezette vis
 • Vermijd het bijvoederen van vis en beperk het gebruik van lokvoer tijdens het hengelen
 • Zorg dat er voldoende onderwaterplanten in de vijver staan en vermijd het verwijderen of beschadigen van deze planten
 • Vermijd het verstoren van de onderwaterbodem
 • Voeder geen in het wild levende dieren

Water afschermen van licht (fotosynthese) kan ook soelaas bieden maar in de put van Nieuwkapelle is dit geen optie. Algemeen komt het erop neer om ervoor te zorgen dat er minder nutriënten in het water aanwezig zijn. Dat is moeilijk te verwezenlijken omdat daarvoor de instroom moet aangepakt worden alsook vaak de sliblaag die aanwezig is.

De cyanobacterie overwintert in ruststadium in de vijverbodem of in lage concentratie in de waterkolom, maar alles hangt volgende zomer af van het weer, en van de voedingsstoffen in het water. Ook de klimaatopwarming zorgt er mee voor dat blauwalgen in gans Vlaanderen sterker tot bloei komen dan vroeger.

Eens aanwezig, kan je de blauwalgen dus moeilijk nog kwijt geraken.

Belangrijk:

 • Als een dergelijke drijflaag wordt waargenomen, moet deze gemeld worden bij VMM of milieudienst.
 • Er wordt dan via staalname vastgesteld of het effectief om blauwalgen gaat.
 • Indien dat het geval is, wordt door de burgemeester, net zoals de afgelopen jaren, een zwem- of recreatieverbod ingesteld omwille van de toxiciteit voor mens en dier.
 • Doorheen de zomer wordt door visuele controles ter plaatse de vinger aan de pols gehouden. Eens de drijflaag verdwenen is, laten we een staalname uitvoeren om het gehalte aan microcystines (de meest voorkomende gifstoffen van blauwalgen) te laten bepalen. Pas als het microcystinegehalte onder de veiligheidsnorm ligt, kan het verbod worden opgeheven.

Verder over de Put van Nieuwkapelle.  Ik wil vooral de focus leggen op de vergunningstoestand van de huidige windmolens en bovendien is het onze bedoeling om een twee à drietal grote windmolens bijkomend in te planten op deze site.  De vergunning van de bestaande windmolens loopt af in 2023.  We zullen alle registers dienen open te trekken over de politieke grenzen heen om deze windmolens in stand te houden en eventueel uit te breiden.  Er is immers in 2018 een uitspraak geweest van het grondwettelijk hof waarbij de versoepeling, matiging voor de inplanting van grote windmolens werd een halt toegeroepen en terug gefloten in waardevol agrarisch gebied en wellicht geldt dit ook voor ontginningsgebied zoals de site van de Put van Nieuwkapelle.  Dit is voor mij op vandaag mijn grote bezorgdheid en bekommernis.

Uitbreiding van de Put van Nieuwkapelle in het kader van buffering.  Voor mij vormt dit geen probleem als het gaat over drinkwaterwinning door De Watergroep, maar de verdere ontwikkeling van grote windmolens op deze site mag vanuit deze optiek niet in het gedrang komen.  De windmolens komen op de eerste plaats.  Trouwens hierbij is de Watergroep aan zet.

Recreatieve aspect.  Zoals ik reeds eerder aankaartte is dit nu niet echt aan de orde.  Eerst de grote windmolens en dan zien we wel!

 

Punt Schoorbakkestraat Pervijze

De dorpskernvernieuwing van Pervijze is inderdaad uitgesteld, daar de subsidies voor het scheidingsstelsel nog maar eens op de lange baan worden geschoven.  Maar er is wel een positieve noot voor Pervijze.  Ons bezoek met burgemeester Lies Laridon en mezelf aan het kabinet van minister Lydia Peeters hebben wij de bypass aangekaart voor Pervijze aangesneden. Deze bypass behelst een korte doorsteek van de Veurnestraat naar de Pervijzestraat.  Deze staat nog ingekleurd op het gewestplan.  Wij vrezen dat de aanleg van de ZWO een aanzuigeffect zal berokkenen voor Pervijze.  Vandaar onze optiek voor deze bypass.  Het kabinet zal het dossier doorsturen naar AWV.

 

Punt Tuinwijksite

Ik heb reeds meerdere malen de navraag gedaan om een solide oplossing te bieden voor de bestaande waterput in de Tuinwijk.   Het voorstel is om een terugslagklep te plaatsen in deze put, opdat deze zou kunnen fungeren als opslag en als buffer.  Het levende bewijs is mijn mailverkeer daaromtrent.

Verder heb ik inderdaad, net als u Eric, mijn bedenkingen betreffende de diepte van de drainage.  Ik heb dit met mijn ogen kunnen vaststellen en ik zal nogmaals polsen wat de beweegredenen zouden kunnen zijn.

 

Punt afvalcontainers verplaatsing

Op de voorlopige nieuwe locatie omgeving stationsbuurt zouden er  sluikstorten van glas en consoorten zich manifesteren.

Dit is niets nieuws onder de zon, daar het sluikstorten op vandaag de spuigaten uitloopt.  Het gaat hier vooral over de attitude, sensibilisering.  Naast de verplaatsbare, gecamoufleerde camera om het sluikstorten op te sporen wens ik toch mijn mening bij te sturen in het kader van statiegeld.  Op vandaag ben ik voorstander van statiegeld!  Ik ben niet beroerd om dit toe te geven.

 

Punt bebossing voormalige stortplaatsen

Wij hebben dit punt behartigd.  Één site komt zeker in aanmerking, dit omvat een perceel van 4000 vierkante meter op de hoek van de Viconiastraat-IJzerdijk.  Wat  het stort Rapestraat Woumen betreft is dit niet zo evident, daar dit open landschap is nav de IJzervallei.

 

Punt 4: STAVAZA Corona : Vaccinatie

Gezien de stand van zaken in deze pandemie, zijn alle ogen en hoop gericht op de vaccinatie.

Tot op heden, hebben we 1067 vaccinaties gezet in ons vaccinatiecentrum de Kupe.

930 van het type Astra Zenica, 137 van het type Pfizer.

Wat de algemene cijfers betreft is nu 16,37 %zijnde  2235 een eerste dosis gezet dit op 13.654 inwoners.  Het verschil kan verklaard worden : sommige risico-patiënten worden hun vaccin gezet in het ziekenhuis, de patiënten die hun vaccinatie kregen in het woonzorgcentrum, de mensen van de wooncollectiviteiten, Duin en Polder, het begijnhof, de seniorenflats op de vismarkt, zorgverleners die hun vaccin kregen op hun werk.

Van de  65-plussers betreft dit een percentage van  20,42 %  (746  1 vaccin  op  3654 inwoners)

31 maart

Volgende vaccinaties staan in planning voor

 • Pfizer = 8 + 9 april = minimaal 564 en maximaal 658 vaccins
 • Pfizer = 14 + 15 +16 april = minimaal 936 en maximaal 1.092 vaccins

Minimaal en maximaal hangen af van 6 of 7 vaccins per viral, afhankelijk van de optrekkers.

Onze rijpere bevolking is blij hun vaccin te mogen krijgen.  Veel ouderen worden ook geholpen door vrienden en familie om tot bij ons te komen.  We zijn dan ook dankbaar voor deze zorg.  Voor wie dit niet mogelijk is, zorgen we ervoor dat ze er geraken via de mindermobielencentrale.  Er wordt 4 euro gerekend per rit.  De rest passen we met het bestuur bij.

We hebben er al 11 naar het vaccinatiecentrum gebracht, er zijn 19 afspraken voorzien voor de nabije toekomst.

We begrijpen dat veel mensen graag hun vaccin zouden krijgen.  De uitnodigingen worden verstuurd via de overheid, van oud naar jong, afhankelijk van medische voorgeschiedenis.

De prioriteitenlijst zijn uiteraard de 65 plussers.  Als zij ziek worden, is de kans het grootst dat zij in het ziekenhuis belanden.  Dit is dan ook de strategie om de meest kwetsbaren eerst in te enten.

Kleuterleidsters, kinderverzorgsters en politie staan gezien hun maatschappelijk taak hier ook op ingeschreven.  Er wordt een 70/30 verhouding voorzien.

We maakten een reservelijst van 65-plussers om bij eventuele ‘no-show’ geen enkel vaccin verloren te laten gaan.  Er zijn hier al 550 mensen op in geschreven.

De vaccinatie verloopt vlot, dankzij de goede organisatie van onze medewerkers, de medewerking van de vele vrijwilligers, waarvoor wij uiteraard zeer dankbaar zijn.

Repliek op Dhr Couppilie

Dank u, Koen

We zijn trots op onze medewerkers en de vele vrijwilligers en uiteraard zeer dankbaar.

Bedankt voor de positiviteit, doet ook eens deugd.

Het een hele organisatie…

 

Raad voor maatschappelijk welzijn
Punt 5: Samenwerkingsovereenkomst DYZO verlenging

Dyzo is het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden.

Dyzo wordt een werkingstoelage toegekend (op basis van het inwonersaantal) van 1380 euro.

We kunnen verwachten de steunmaatregelen voor heel wat zelfstandigen ontoereikend zullen zijn en dat ze, eens alle procedures en invorderingen terug worden opgestart, problemen zullen ervaren en nood zullen hebben aan gepast advies en begeleiding.

Laten we hopen  van niet,

Laten we hopen dat alles zich herstelt…

Maar als zelfstandigen,  in deze casus, in financiële moeilijkheden dreigen te verzeilen,  vermenigvuldig de problemen niet… Vraag hulp in het sociaal huis.

In extensie wil ik, iedereen ook buiten deze casus, bij financiële dreigingen,

Adviseren : durf hulp te durven vragen.

 

Punt 6 ESF-project: lokale partnerschappen voor jongeren – Engagement – Goedkeuring

De doelgroep blijft de niet-werkende werkzoekende binnen de leeftijdscategorie van 18-30 jaar.

Er worden geen criteria naar voor geschoven op vlak van randproblemen. De partners die aanwezig zijn in het partnerschap hebben voldoende expertise om voor een ruime omkadering te zorgen. Er wordt wel een bereidheid verwacht van de jongere om in te stappen in het project.

Het partnerschap start op 01/04/2021 en loopt af op 31/12/2022.

Er wordt een integrale aanpak voorzien waarbij er oog is voor alle levensdomeinen van de jongere. Op die manier wordt er een sterkere basis gelegd om naar werk toe te evolueren. Tewerkstelling is hier niet het enige einddoel.

Het beoogde werkingsgebied is Diksmuide, Houthulst, Kortemark en Lo-Reninge.

 

Punt 7: Reglement ‘subsidies aan professionele welzijnsorganisaties – Wijziging – Goedkeuring

We waarderen de inzet van onze welzijnsorganisaties.  De wijziging wil ervoor zorgen dat er geen dubbele subsidiëring is.  De 16 welzijnsorganisaties dienen hun aanvraag niet meer jaarlijks in te dienen.  Deze subsidiëring blijft geldig, zolang dit reglement loopt en uiteraard hun werking.

Betreft De Lovie vzw,  Familiehulp vzw ,  CM – Oppas aan huis, Tele-Onthaal, Vondels vzw , Westhoek Vrijetijd Anders, I-Mens vzw, Centrum voor Basiseducatie, Familiezorg, Pleegzorg West-Vlaanderen Diksmuide,  Golfbreker, Duin en Polder, Vrij CLB Diksmuide

Bubbeltje, 4kids en Prutske vallen in de toekomst onder de subsidiëring van de kinderopvang initiatieven ter bespreking in het volgend agendapunt.

 

Punt 9: Huishoudelijk reglement ontmoetingsruimte lokaal dienstencentrum Ten Patershove

Hoe graag we ook mensen weer wat samen zouden brengen in ons dienstencentrum…

We zijn hier voor de werking ook afhankelijk van de regels als diegene geldend voor de horecasector. Heropening zullen hiervan afhankelijk zijn.  Ik zie er alvast naar uit… samen met velen..

Het reglement is gebaseerd op voorbeelden van andere LDC’s en het VVSG

Graag uw goedkeuring

 

SLOTWOORD

Tot slot dank ik U voor het goed verloop van deze digitale raad.

Concluderend dat we tevreden moeten zijn met enkele goede lentedagen en uitzien naar een zomer waarin we terug in ons gewone ritme kunnen verder gaan. We blijven ondertussen niet bij de pakken zitten en proberen er het beste van te maken, ons op te trekken aan al het mooie dat er rondom ons gebeurt.

Geduld gaat immers niet over wachten maar over de vaardigheid om een positieve houding te behouden tijdens het wachten.

Het mooiste moet ongetwijfeld nog komen, ook al gaat het leven nu niet over rozen en kent de weg meer dalen dan pieken. Aan het einde van de donkere tunnel schijnt voorzichtig een helder licht, dankzij de vaccins. We moeten elkaar naar dat licht trekken.

Hou het gezond en tot volgende maand met hopelijk goed nieuws naar de zomer toe.

Tot de volgende vergadering !