Gemeente- en OCMW raad 29/04/2024

Ik werd de laatste weken niet blijer van het nieuws waarmee we overspoeld werden. Het is een tijd van confrontaties in de wereld, om het nog zacht uit te drukken. Vele mensen zijn het, samen met mij, beu.

Wel heb ik toch even moeten glimlachen toen de Slovaakse politicus Miroslav Radacovsky tijdens een toespraak in het Europese Parlement een witte duif uit zijn zak toverde.

Met deze stunt wou de Slovaak naar eigen zeggen duidelijk maken dat ‘Europa dringend vrede nodig heeft’.

Ik zou deze stunt ook kunnen uithalen op de gemeenteraad van Diksmuide maar dan niet met een witte duif doch met één van de twee kuikens van de Zeearenden die recentelijk geboren werden in de Blankaart.

Dieren en planten trekken zich niks aan van de oorlogen die mensen met elkaar uitvechten. Zo hebben, achter mijn tuin, de twee zeearenden kennelijk veel plezier gemaakt in hun zelfgebouwd nest. Want er zijn daar op 18 en 21 april twee kuikens uit hun ei gekropen. Namens de gemeenteraad van Diksmuide heet ik hen welkom.

Om met de woorden van de Slovaakse politicus maar dan geënt op Diksmuide te eindigen:’ ik wil deze kuikens vrijlaten als symbool van vrede om aan te tonen dat Europa en eigenlijk de hele wereld vrede nodig heeft’.

Diksmuide, de broedhaard van de vrede. Als dat geen positief nieuws is.

En dan gaan we nu over tot de orde van de dag.

 

Tussenkomsten gemeenteraad maandag 29/04/2024
Goedkeuring te verlenen aan de werken aan de netten (laagspanningsnet, bovengronds net, openbaar verlichtingsnet) en andere werken aan de infrastructuur (aansluitingen elektriciteit, wegname van bovengronds net) voor de overheidsopdracht “Wegenis- en rioleringswerken Grintweg” voor een totaalbedrag van 182.656,24 euro, btw niet inbegrepen of 221.014,05 euro, 21% btw inbegrepen.

 

Punt 18. Zaak van de wegen naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de (her)bouw van een loods bij een bestaand bedrijf waarbij een deel van Chemin n°9 wordt opgeheven – Goedkeuring.

Een wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende gemotiveerd moet worden In voorkomend geval betreft het de opheffing van een deel van Chemin n°9. Dit deel van een voormalige voetweg is sinds de aanleg van de Roeselarestraat niet langer relevant en is in de feiten ook niet meer bruikbaar. De aanwezigheid van de Roeselarestraat, een gewestweg met een vrijliggend fietspad, fungeert als waardig alternatief voor zachte weggebruikers. De afschaffing van dit deel van de Chemin n°9 is het gevolg van een specifieke plaatselijke situatie in een context die door de jaren heen gegroeid is, waardoor de functionaliteit van dit deel van de Chemin n°9 niet langer bestaand is. De afschaffing van een deel van Chemin n°9 is onderwerp van een locatiespecifieke context en kan beschouwd worden als een uitzondering, geen algemeen uitgangspunt.

 

 Punt 19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Duurzaamheid – Rapportering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact – Aktename.
  1. Vergroening -174 bomen (één boom per inwoner) tegen 2030 (vanaf 2021 tot en met 2030); – 8.587m extra haag of geveltuinbeplanting (0,5m per inwoner) tegen 2030 (vanaf 2021 tot en met 2030); – 17 extra natuurgroenperk (1 per 1.000 inwoners) tegen 2030 (perken van 10 m² vanaf 2021 tot en met 2030). 2. Verrijk je wijk – 422 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties (50 per 1.000 wooneenheden) (vanaf 2021 tot en met 2030); – 211 fossielvrije collectief georganiseerde energiebesparende renovaties (25 van de 50 collectieve energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden); – 18kWp vermogen per 500 inwoners tegen 2030 die samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 618,26 kWp (vanaf 2021 tot en met 2030); – 422 uitnodigingen voor klimaattafels op wijkniveau voor eind 2024. (50 uitnodigingen per 1000 wooneenheden). 3. Mobiliteit – 34 deelwagens (1 punt per 1.000 inwoners, wordt vertaald als 2 deelwagens per 1000 inwoners) voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030; – 257 laadpunten (1,5 per 100 inwoners) tegen 2030; – 17,174 km (1 m per inwoner) nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra (vanaf 2021 tot en met 2030). 4. Droogte – 17.174m² ontharding (1m2 per inwoner) (vanaf 2021 tot en met 2030); – 17.174m³ extra opvang van hemelwateropvang (1m³ per inwoner) voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater (vanaf 2021 tot 2030)

Ik ga kort evalueren.

Het lokale- en energiepact is naar onze bescheiden mening een goed element, leidraad,…,

Op een aantal items scoort Diksmuide heel goed, in het bijzonder naar ontharding toe.  Maar langs de andere kant vindt men de bomen in het bos niet meer.  Zoals de aanplanting van een bos komt niet aanmerking voor het LEKP.  Indien men zou opteren voor percelen van 10 vierkante meter bebossing, dan is dit wel ikv LEKP.  Maar een bos staat op de “bosteller” van Minister Zuhal Demir en niet op deze van voormalig minister Bart Somers

Verder is het LEKP ifv het collectieve.  Daarentegen telt dan een bomenrij langs een dreef wel mee.

Kleine windmolens en de verlenging vergunning onbepaalde duur van de grote windmolens rond de put van Nieuwkapelle komen dan niet in aanmerking. Begrijpe wie kan!  Weliswaar groepsaankopen van zonnepanelen dan weer wel.

Deelauto’s kennen weinig of geen respons.  Bovendien zijn de auto’s overdag in functie van onze stadsdiensten.

Laadpalen zijn in opmars.  Hierbij zijn er eveneens  heel wat privé-initiatieven op dit vlak. We kunnen deze alleen maar toejuichen.

Klimaattafels mogen geen praatbarak impliceren.  We kunnen enkel meegeven, dat de thermocar  ( doorlichting van de woning) in Pervijze en Esen zijn vruchten heeft afgeworpen. Menig inwoners en ism de desbetreffende bewonersplatforms hadden een luisterend oor en hebben dan meestal ook de nodige aanpassingen aan hun woning gedaan om deze energiezuinig te maken. Vanuit dit oogpunt zijn wij geslaagd in deze opzet.  Ik hoop in de toekomst deze piste verder te kunnen bewandelen.

 

Mondelinge vraag Bieke Moerman

Uw vraag en bekommernis is volkomen terecht.  Het Konijnenstraatje sluiten wij echter  voorlopig af tijdens de ruwbouwwerken voor de nieuw te bouwen Boterhalle inherent met ondergrondse parking. Tijdens deze ruwbouwwerken zal heel wat zwaar vervoer via de Maria Doolaeghestraat daarginds passeren.  Vanuit dit oogpunt wensen wij geen enkel risico te nemen in het kader op de veiligheid te garanderen en te optimaliseren.  Na de ruwbouwwerken is de kans reeël, dat de doorgang in het Konijnenstraatje opnieuw gangbaar zal zijn.

 

OCMW raad
Informaticadienst – Algemeen – Overheidsopdracht ‘Leveren, installeren en onderhouden van een telefonie-oplossing, een DECT-oplossing en een alarmserver voor het WZC Yserheem – Kostenraming, lastenboek en wijze van gunnen – Goedkeuring
Het spreekt voor zich dat bewoners van het WZC dat als ze op hun bel duwen dat dit beantwoordt wordt. Het systeem was niet meer toereikend, daarom hebben we gekozen om het systeem aan te passen; er is een overweging genomen om eventueel te werken met Iphones omdat het personeel dan eventueel ook informatie daar konden direct opslaan. Maar na overleg met d edirecteur en informaticadiensten is er gekozen voor een DECT systeem. Dat zijn zo van die vaste toestelletjes. Maar het is uiteraard zeer belangrijk dat er geantwoord wordt als er op de bel geduwd wordt.