Gemeente- en OCMW raad 29/06/2020

Goedeavond,

Beste collega’s, mensen van de pers, geacht publiek, welkom.

Het is 20 u, vanuit een andere constellatie open ik deze raad voor maatschappelijk welzijn met daarop aansluitend de gemeenteraad.

Het is van 2 maart geleden dat we elkaar nog mochten ontmoeten, welgeteld 118 dagen.

Ondertussen destabiliseert een micro-organisme onze maatschappij op macro- niveau.

Crisissituaties vragen een kordate, gestructureerde aanpak.

Ik wens dan ook in het bijzonder in naam van heel de Diksmuidse bevoking de corona- crisiscel te bedanken voor hun immense inspanningen.  Mevrouw de burgemeester, Dhr Dekeyrel en onze schepen voor volksgezondheid dokter Jan Van Acker en al hun medewerkers.  Ze blijven ook operationeel en alert.

Dankuwel, elke burger uit Diksmuide,

om uw eigen verantwoordelijkheid te nemen en te dragen, te zorgen voor elkaar.  Blijf ook alert !

Enkel in het arrondissement Diksmuide en Hoei werd er geen oversterfte genoteerd ! Voortreffelijk ! Ik ben preus op 8600 ! Ik hoop dat we dit kunnen bewaken !

Dankuwel ook voor alle vrijwillige inzet !

Ik wens het stadspersoneel te bedanken voor hun creativiteit en flexibiliteit, om waar mogelijk de dienstverlening te behouden en waar nodig deze te versterken.

Laten we het respect dat we collectief geuit hebben voor onze helden; de zorgverleners, leerkrachten, logistieke medewerkers,… behouden.

Ik wens mijn collega’s raadsleden te bedanken voor hun aanpassingsvermogen en constructieve houding in de 2 afgelopen gemeenteraden die digitaal via Teams verliepen.  Ik hoop dat we dit ‘live’ ook kunnen.

Dankuwel aan alle mensen van de IT voor alle ondersteuning in deze digitale sprong voorwaarts, de dienst communicatie voor de goede informatie, de sociale dienst voor de grote zorg, de helden van ons Yserheem voor alle zorgzaamheid en warmte,  de gedrevenheid van ons onderwijzend personeel.  De dienst van toerisme, lokale economie,evenementen, cultuur, jeugd en sport om ons ook ieder weer een perspectief te bieden deze zomer en ver hier na..

Dankuwel aan alle diensten die de basiswerking van de stad in stand hielden en de continuïteit verzekerden. Ruimtelijke ordening,  de technische dienst voor alle praktische organisaties, de mensen van ons containerpark, de administratieve diensten, burgerzaken en de financiële diensten.

dankuwel aan ieder die meehielp om deze gemeenteraad fysiek te kunnen laten doorgaan.

Welkom terug, Mevrouw Herman, die na een zeer intense periode ons terug bijstaat in onze organisatie.

Dankuwel Mevrouw Verhaeghe om in deze helse tijden de functie van algemeen directeur waar te nemen.

 

Welkom terug, heren en dames van de pers.

U hebt een belangrijke maatschappelijke taak, blij dat u er terug live kan bijzijn.  We konden u niet laten meekijken via Teams als het publiek niet aanwezig kon zijn.  We konden u niet onmiddellijk een volledige neerslag geven van wat via Teams gezegd werd.

Welkom terug publiek,

Samenkomen is een begin,

Samenwerken is de sleutel om de maatschappij en hier in het bijzonder ons Diksmuide positief te organiseren.

En dat er moet gewerkt worden is duidelijk er staat heel wat op de agenda

Zoals aangegeven start ik met de raad voor maatschappelijk welzijn ;

 

Punt 16 : Plaatsen van een tijdelijke vaste camera op het grondgebied Diksmuide

Advies wordt gegeven in het kader van de privacy. Zowel de korpschef, DPO ( Data, protection, officer) en de gemeenteraad dienen het licht op groen te zetten voor het plaatsen van de verplaatsbare, gecamoufleerde camera op het grondgebied van Diksmuide. Wij hopen, dat deze camera preventief en repressief resultaat zal boeken. In Staden is dit zeker het geval. Veel hangt inderdaad af van de kwaliteit beeldmateriaal om de sluikstorter(s) te kunnen identificeren.

 

Punt 18 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Beste,

In bijlage de download-link met de powerpoint-presentatie i.k.v. de GRS-toelichting voor de Gemeenteraad 29/06/2020

Het is een hele boterham, maar ik kon ook moeilijk bepaalde delen weglaten. Kwestie van iedereen op dezelfde leest te schoeien.

Repliek op het betoog van Bert Laridon

Het GRS dateert van 2005 en werd gestipuleerd door de toenmalige coalitie, waar Hela, nu N-VA deel van uitmaakte. Zij hebben dit voorliggende GRS dan ook goedgekeurd. Nu gebeuren er een aantal bijsturingen, aanpassingen en nemen zij een heel andere houding aan.

 1. Ambachtelijke zone, Oostendestraat en site AWV Roeselarestraat. In de Oostendestraat bevindt er zich op vandaag een bedrijf, dat heel goed is gebufferd. Verkeer meer genereren naar het centrum toe, valt te betwijfelen, daar het meeste vervoer komt uit de richting Oostende. Bovendien is er niemand vragende partij om industriegrond bij te creëren in de Kaaskerkestraat richting Pervijze. Dit zou inderdaad een verdere verlinting berokkenen. In Kaaskerke in de omgeving van de IJzertoren is er enkel nog een ambachtelijke zone voorzien, die kan ontwikkeld worden, wanneer de omleidingsweg is gerealiseerd. De site AWV (=afdeling wegen en verkeer) is nog andere koek. De vier hectare landbouwgrond, die nu staat ingekleurd als openbaar nut, zal terug agrarisch gebied worden. Voor de verharde site opteren wij voor ambachtelijke zone. Ook terug agrarisch voorzien is financieel niet haalbaar. Wie zal immers het kostenplaatje ophoesten en daar bleef de N-VA ook het antwoord schuldig.
  Bovendien lijkt het ons toch heel verbazingwekkend, dat de N-VA in het verleden mee aan de wieg stond om meer dan 20 zonevreemde, historisch gegroeide bedrijven een bestaanszekerheid te bieden via een BPA, nu RUP genaamd op het grondgebied Diksmuide. De site van AWV past bijgevolg perfect in dit plaatje.
 2. Locatie ’ t Saam en St-Aloysiuscollege. Dit is een keuze van deze scholengroep. De site ’t Saam zal volledig dienen te worden ingekleurd als openbaar nut via het RUP Heernisse. Verkeersveiligheid zal worden geoptimaliseerd door toedoen van de aanleg omleidingsweg en tevens zal men opteren voor een doorsteek fietsers naar de Diamantstraat.
 3. Wij gaan er in de toekomst er op toezien, dat de appartementen ruimer worden en ook het aantal bouwlagen willen wij toch bekijken. Wij wensen geen mini New York te worden.
 4. Voetbalterrein Woumen wordt er een uitdoofscenario gehandhaafd. Voetbalterrein Vladslo wordt recreatie met eventueel een woonzone op het voorste gedeelte. Er bevinden zich woningen aan beide zijden van de Korte Wildestraat.
 5. N-VA geen voorstander van grote windmolens. Dit bleek nog maar eens uit hun verhaal. Wij blijven voor de windenergie pleiten, zowel voor grote-, middelgrote en kleine windmolens. Immers Diksmuide beschikt op vandaag reeds over vier kleine windmolens.

 

Ecotechnieken

Een tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 §7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces.

De gebruiker garandeert dat het werkaanbod aansluit bij de individuele mogelijkheden van de werknemer en dat het kansen biedt om werkervaring op te doen.  De gebruiker en het OCMW DIKSMUIDE houden op geregelde tijdstippen een evaluatiegesprek

Het OCMW DIKSMUIDE staat in voor de betaling van het loon en de daaraan verbonden kosten. 

Als tegenprestatie voor de terbeschikkingstelling door het OCMW van de werknemer betaalt de gebruiker maandelijks een vergoeding

Het OCMW DIKSMUIDE blijft de juridische werkgever van de werknemer, maar het feitelijke gezag over deze persoon wordt uitgeoefend door de gebruiker, die het recht van leiding en toezicht over de werknemer uitsluitend voor eigen rekening uitoefent

 

 1. Werken schouwburg

Vloer foyer   320 m2   45 254 euro

Zetels: 47 795  euro

Stoelen: 92.367  euro

 1. westhoek vredeshoek

het Platform Westhoek-Vredeshoek werd onder impuls van Jenny Vanlerberghe in 2019 opgericht. Bedoeling is om het pijnlijke oorlogsverleden van de streek aan te wenden om een krachtig, inspirerend en toekomstgericht Vredesbeleid op maat te ontwikkelen.

In 2020 ontwikkelen we onze werking rond onze 5 doelstellingen

 1. Een Westhoek die bijdraagt tot een geweldloze maatschappij

Westhoek Vredeshoek wil bijdragen aan een geweldloze maatschappij door educatieve initiatieven te nemen op het vlak van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, milieu, mondiaal burgerschap, conflictpreventie en vredesopbouw. Als vredesplatform nemen we deel aan bovenlokale en internationale discussies over oorlog en geweld en onderschrijven we de oproep tot staakt-het-vuren van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

 1. Een (kern)wapenvrije Westhoek

In 2018 riepen de 18 Westhoekburgemeesters de Belgische regering op om het VN-verbodsverdrag op kernwapens te ondertekenen. WH-VH neemt het voortouw in het concretiseren van dit engagement. We inspireren andere steden en gemeenten om vooruit te kijken en zo aan onze regering te laten weten dat ook zij kiezen voor een kernwapenvrij België én, bij uitbreiding, voor een wereld zonder (kern)wapens.  We ondersteunen ICAN (international campaign to abolisch nucleaur weapons) en willen  vanuit de Westhoek een krachtig signaal geven zodat ook België het internationaal verdrag tegen kernwapens ondertekent.

 1. Een Westhoek met aandacht voor evenwicht tussen mens en planeet

Vrede is pas mogelijk als er een evenwicht is tussen mens en planeet. De overheid in het algemeen, en de lokale Westhoekbesturen in het bijzonder, kunnen een belangrijke rol spelen in de realisatie van dat evenwicht. WH-VH  ondersteunt gemeentes om beleidskeuzes te maken in functie van een duurzaam lokaal verhaal. 

 1. Een gastvrije Westhoek

Doorheen de geschiedenis hebben mensen altijd hun land moeten verlaten omdat het leven er door oorlog of rampspoed niet meer leefbaar was. Zij werden vluchtelingen. Nog maar een eeuw geleden moesten ook mensen van de Westhoek hun land verlaten. Ook zij raakten op de dool. En ook zij hoopten toen op de gastvrijheid van de mensen in het land waar zij aankwamen. Vandaag doen mensen op de vlucht een beroep op ónze gastvrijheid. WH-VH reikt vluchtelingen de hand om in onze Westhoek een thuis te vinden.

 1. Iedereen vredesambassadeur

Wat wij willen doen? Lokale besturen ondersteunen bij de ontwikkeling van een vredesbeleid. Maar we willen meer. We willen alle burgers van de Westhoek betrekken bij ons verhaal. Zou dit niet mooi zijn: ouderen als jongeren, ingeweken Westhoekers net zo goed als zij die hier geboren zijn, dragen de vredesboodschap als fiere vredesambassadeurs die anderen inspireren?

Spoort volledig met onze Sustainable Devellopment Goals

 

 1. Uitleenreglement Cultuur

De verschillende uitleenreglementen worden gereduceerd tot twee reglementen gekoppeld aan twee uitleenpunten (magazijn en dienst cultuur):

 • Reglement magazijn: het gewone materiaal, de herbruikbare bekers, fuifkoffer en preventiekoffer (voorwerp van andere gemeenteraadsbeslissing)

Reglement cultuur gaat over het gebruik van het audiovisueel uitleenmateriaal beheerd door het cultuurcentrum Kruispunt.  (dit was nog geen door de gemeenteraad goedgekeurd reglement – we officialiseren de huidige manier van werken en vervangen de waarborg door het vergoeden van de gemaakte schade).

 

 1. E-reading:

Cultuurconnect is een overeenkomst tussen alle Vlaamse bibliotheken waardoor men met een geldig bib-pas van thuis 2 e-boeken kan lenen en 2 reserveren uit het volledige aanbod van alle deelnemende Vlaamse bibliotheken  en deze kan lezen op een eigen e-reader.

Sedert 2017 kan men met een geldige bib-pas maximum tien e-boeken op een e-reader lenen. Dit moest  op een e-reader van de bibliotheek zijn. Dit aanbod wordt nu dus uitgebreid

Cultuurconnect fungeert als aankoopcentrale. Wij kunnen intekenen op het systeem. waardoor onze bibgebruikers toegang krijgen tot de hele E-boekendienst.

De kostprijs voor stad Diksmuide is jaarlijks 3.398,34 euro, inclusief btw.

We stellen voor om daarnaast nog het huidige aanbod van het uitlenen van e-readers en eigen aangekochte e-boeken te behouden:

Onze huidige service biedt mogelijkheden voor mensen die geen ereader hebben en voor mensen die meer dan twee e-boeken tegelijk willen ontlenen (het merendeel van de klanten).

tot eind 2022 gebonden aan het raamcontract dat is toegewezen aan Standaard Boekhandel (3.777,58 euro per jaar).

 

 1. Bibliotheekreglement:

Enkele verbeteringen en up to date brengen zoals:

 • Gebruik van e-ID als alternatief voor lenerspasje (zou tegen 01/09/2020 in orde moeten zijn).
 • UiTPAS kansentarief. 
 • Betalen met kaart
 • Verduidelijking boete (cfr. klacht). 
 • Vaste sluitingsperiode zomer voor de uitleenposten (onafhankelijk van de congédagen van de verantwoordelijken)
 • Je kan maximum 1 uur gratis internetten
 • Alle materiaal kan je vier weken bijhouden, uitgezonderd tijdschriften, spellen en sprinters*. Deze zaken kan je maar 2 weken ontlenen
 • vanaf 18 jaar: 5 euro/12 maand – Kansentarief UiTPAS Westhoek: 1 euro

 

 1. Generaal Jacques

Om de zoveel maanden of jaren lijkt de generaal van zijn sokkel te komen om in het hoofd van enkele gemeenteraadsleden te gaan spoken. Ik zou me er dus gemakkelijk kunnen van af maken door mijn vorige repliek te herhalen, evt. te projecteren.

De terechte verontwaardiging over de dood van enkele zwarte Amerikanen onder politiegeweld heeft een wereldwijde actie tegen racisme in gang gezet, wat een goede zaak is. Bewustwording van elementaire mensenrechten kan nooit genoeg zijn!

Tussen dit en een nieuwe beeldenstorm is er echter een wereld van verschil.

Wie alle plaatsen wil zuiveren van herinneringen en littekens uit het verleden, wist zijn geschiedenis.  Er is al vaak verwezen naar de standbeelden van monarchen, leger- en andere leiders die allemaal wel op één of andere manier bloed aan hun vingers hebben. Moeten we de beelden van bvb Godfried van Bouiillon, Napoleon, Pissaro, Romeinse keizers of pausen, enz…  dan allemaal verwijderen of verplaatsen? Naast de esthetische waarde ervan zijn hjet tenslotte bakens uit onze geschiedenis en die geschiedenis heeft nu eenmaal zijn goede en minder goede, fraaie en minder fraaie kanten.

Ik denk dat we over voldoende kritische geest beschikken (we zijn toch verondersteld dat te hebben) om goed van kwaad te onderscheiden; Hierin is weeral eens een taak weggelegd voor het onderwijs!

Toevallig heb ik vorige week, onder vele andere, twee interessante meningen gelezen die het standpunt van mij en van het bestuur vertolken

 • Prof Bob Kabamba, geboren Congolees, doceert Afrikaanse politiek aan de universiteit van Luik en is onder meer adviseur voor het internationaal strafhof in Den Haag.

“Standbeelden van hun sokkel halen of met rode verf besmeuren, daar pas ik voor. Die beelden ergeren me niet omdat ik de context ken waarin ze passen, wat de meeste van die actievoerders missen. Ik vind die hele monumentenstrijd tijdverlies; laten we energie stoppen in publieksvoorlichting en geschiedenisonderwijs.

 • Ook Joren Vermeersch, NV-A huisideoloog relativeert de negatieve kijk op de Belgische interventies in Congo

Belang van geschiedenis en van informatie: Ik treed de mening bij van Rik Maekelberg dat iedereen die iets zinvols wil zeggen over het beeld van Generaal Jacques, zich eerst moet informeren en het boek van Marjan De Wulf en André Gysel is daarvoor een uitstekend middel.

Tot slot: de geschiedenis is wat ze is. We kunnen ze niet veranderen maar er wel lessen uit trekken:

We moeten er vooral voor zorgen dat de toekomstige generatie(s) de sporen van de tijd waarin wij hier en nu leven, de manier waarop wij onze samenleving organiseren, niet laakbaar vinden.

Bordje: Staat er al: zie foto