Gemeente- en OCMW raad 29/11/2021

Tussenkomsten gemeenteraad
Punt 2 :  STAVAZA Vaccinatie

We hebben duidelijk onze 4 de golf.

Is het vertrouwen misschien wat weggeëbd, de onzekerheid vergroot… het beloofde rijk der vrijheid een illusie… wil ik mij niet voorstellen wat het zou geweest zijn zonder de vaccinaties.  Het is duidelijk dat de mortaliteit minder is, dat we er minder ziek van worden.

We schalen verder op om de boosterprik te versnellen.  We prikken op 1,2,3,4,7,8,9,14,18,22 december (per vaccinatiedag minimaal 360 tot maximaal 480 burgers).  Mochten er nog extra dagen nodig zijn voegen we deze toe.  De uitnodigingen hangen af van welk type vaccin u eerst mocht ontvangen.   Geboortejaren zijn niet meer echt van toepassing in deze fase. We houden rekening met het vaccinatieschema en doelgroepen. Momenteel komen volgende doelgroepen aan bod komen:

– 65+’ers

– Burgers die gevaccineerd werden met J&J

– Burgers die een zorgberoep uitoefenen

– Burgers met immuniteitsproblemen die tot de risicogroep behoren.

Mensen worden uitgenodigd volgens een tijdsinterval:

– J&J na 2 maanden, ondertussen nodigden wij iedereen uit voor een booster, dit is ongeacht leeftijd, dit gaat over een 900 personen.

– Pfizer, interval van 6 maanden. Dus het is mogelijk dat iemand van 67 jaar zijn buurman die 70 jaar is voorsteekt bij de boostervaccinatie omdat de persoon van 70 jaar in de beginfase door omstandigheden zijn vaccin heeft uitgesteld.

– AstraZeneca, interval van 4 maanden

Hoeveel mensen uit welke doelgroep ondertussen uitgenodigd zijn en gevaccineerd is moeilijk te zeggen vermits alle groepen door elkaar lopen en de gegevens deels beschermd zijn voor de GDPR wetgeving. In de periode sept – nov hebben we 2365 mensen gevaccineerd. In december zijn er momenteel al 3.103 burgers ingeboekt/uitgenodigd en dagelijks volgen er nog…

Organisatorisch lukt alles nog net maar we werken vooral halve dagen omdat het moeilijker aan het worden is om medische medewerkers te vinden. Daarom lanceerden we een oproep via Facebook om helpende (medische) handen te vinden. Zo kunnen we een optimale dienstverlening garanderen, blijven opschalen indien nodig en is er ook een opvangnet voor mocht  er verpleegster uitvallen. Niet-medische vrijwilligers hebben we momenteel nog voldoende.

We zij dankbaar voor iedereen die meewerkt om onze vaccinaties vlot te laten verlopen.

Ons zorgsysteem kraakt..

Laat ons dan vooral ons gezond verstand  en de veiligheidsvoorschriften bewaren.

Het virus verspreidt zich niet…Wij verspreiden het…

Om elkaar en onszelf te beschermen zetten,  dienen we de boosters te zetten.

Ons vaccinatiecentrum in Diksmuide staat voor u  klaar, nu nog in de Kupe…vanaf 1 maart in het oud financiëngebouw.

 

Punt 10 : Zaak van de wegen – Opheffen van een deel van Sentier nr. 31 zoals bepaald in de omgevingsvergunningsaanvraag voor exploiteren van een middelbare school + bouwen van een vervangingsnieuwbouw voor de eerste, tweede en derde graad te Diksmuide – Goedkeuring.

Het behelst hier in hoofdzaak, de afschaffing van een deeltje sentier 31, dat zich doorheen de site van ’t Saam bevindt. De afschaffing kan wel degelijk, daar de sentier meer dan 30 jaar niet meer gangbaar is.   De sentier 31 loopt op vandaag ook onder heel wat bedrijfsgebouwen op het industrieterrein “Heernisse”, maar de afschaffing van deze is hier niet het issue!  Nu, ik heb toch naar aanleiding van een aantal ontvangen documenten, suggesties,…, eens grondig gescreend en onder de loep genomen.  Verleggen van de sentier klinkt aanvankelijk als muziek in de oren.  Maar de realiteit is echter anders en niet altijd zo’n sinecure.  Bij verlegging gaat dit meestal gepaard met  inname van privé-gronden en waarbij erfdienstbaarheid noodzakelijk is.   Hierbij refereer ik naar de verlegging van sentier 1 met name de Begijnevestwegel, waarbij wij  reeds meer dan 5 jaar de tanden stuk bijten op deze volledig te stipuleren.

 • Kanttekeningen:
  – wandelen vanaf Cardijnlaan door park en nieuw bos zijn perfect en integreerbaar. Besproken intern met provincie.
  – wandelen vanaf Vandroemme ( 598E, 730c)  tot aan Interwest, langs bepaald luidruchtige bedrijven ( breekinstallaties enz) is nu ook niet bepaald de mooiste wandelroute. Als functioneel wandelpad eventueel mogelijk. Voorlopig loopt dit dood !
  – wandelen langs de ‘vaart’  Sparkenvaardeken ( in eigendom en beheer van Polder Bethoostersche Broeken)  is momenteel niet mooi en ook gevaarlijk. Herinrichting, garanderen van de kwaliteit ( er is ook een overstort verbonden, waardoor afvalwater kan geloosd worden ) en plaatsen van afsluitingen zijn wellicht nodig.
  – Op het gedeelte tussen provinciebos en Polderstraat moet men over privaat domein (oa Vandroemme). Er is een onderhoudsstrook van 5 m breed maar de aanleg van een wandelpad en afsluitingen zijn niet evident.
  – Op het gedeelte tussen Polderstraat en Interwest is er een onderhoudsstrook van 5 m die openbaar domein is. Blijft dat kranen er langs moeten kunnen om het geregeld te onderhouden/ruimen. NIet evident voor de aanleg van paden en plaatsen van afsluitingen, verlichting enz.

Eerder een mooi idee dan een verwezenlijkbaar project.

Omgevingsvergunning ’ t Saam:

 • ANB gunstig en zelfs geen compensatie  ( misschien hier analogie verleggen sentiers)
 • Ligging ! Reeds de jaren ’70 op de huidige site gelokaliseerd. In de omgeving een groene omgeving door toedoen Esenkasteel. In de nabijheid van industrie.  In Oostende-Stene wordt een school middenin een bedrijventerrein ingeplant.  Bovendien zal er in de toekomst een ambachtelijke zone worden geconcipieerd in Kaaskerke ter hoogte van het gemeenschapsonderwijs.  Dienen wij dan ook te reflecteren over een nieuwe locatie  voor deze school
 • Mobiliteit : eventueel de suggestie van de school in te planten in de stationsbuurt Esenweg. In de laatste gemeenteraad werd een eventuele uitbreiding van de kleinhandelszone Esenweg niet raadzaam geacht, daar een verkeersinfarct ging worden gegenereerd.  Idem voor de voormalige piste om een nieuw politiekantoor te voorzien in de Rijkswachtstraat.   Bij de aanleg van de ZW-Omleidingsweg zal de Woumenweg verkeersluwer worden.  De Cardijnlaan zal ter hoogte van de Woumenweg worden afgesloten.  Allemaal ingrediënten, die de verkeersveiligheid zullen optimaliseren.

 

Punt 11 : Beslissing over de zaak van de wegen in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van een terrein gelegen tussen de Wilgendijk en de Stovestraat – Goedkeuring.

Site College = verkavelingsvergunning in 2 loten.  Overdracht naar openbaar domein.

Het behelst hier lot 2 met een oppervlakte van iets meer dan 1800 vierkante meter, dat wordt overgedragen aan het openbaar domein.  Dit impliceert een doorsteek Stovestraat-Wilgendijk-Weddingstraat-Alleyepad-Kleine- en Grote Dijk.  Deze overdracht kunnen wij als een meerwaarde beschouwen en invullen voor het centrum-historisch gedeelte van de Stad Diksmuide

Omgevingsvergunning:

 • De gecoro heeft unaniem het voorontwerp voor de 91 wooneenheden goedgekeurd.
 • We stellen ook vast, dat niet iedere inwoner van de Wilgendijk het bezwaar steunt.
 • We zullen verder de context “strategisch plan” en de “afwijking bouwdiepte”
 • Parkings zijn in orde volgens onze verordening.
 • De materiaalkeuze zullen wij grondig analyseren

 

Punt 23 en 24 : Ontslag Marc Deprez  onbezoldigde mandaten algemene vergaderingen Efin en IWVA

Als plaatsvervanger ben ik welgeteld nooit naar de ONBEZOLDIGDE algemene vergadering van Efin geweest.

Ik ben éénmaal fysiek en tweemaal digitaal aanwezig geweest op de ONBEZOLDIGDE algemene vergaderingen van de IWVA.

Van goed bestuur getuigt dit niet en ik wil mij vooral focussen op het lokale, dat voor mij primordiaal is, gezien ook mijn  bevoegdheden.  Ik ben niet beroerd om dit toe te geven.  Maar ik klaag niet en ik  doe het soms graag!

Als het over de IWVA gaat, is het wellicht op vandaag beter voor mij dat ik langs de zijkant ga staan en een stap opzij zet.  Ik kan dan immers wat afwijken van de positieve ingesteldheid, die  terecht wordt meegegeven door een schepencollege, gemeenteraad.  Maar ik zal de verslagen via hun website altijd grondig nalezen en eventueel van langs de zijlijn mijn mening ventileren en als het moet luidop .  Dit lijkt op vandaag voor mij de beste optie en keuze.    Ik heb inderdaad altijd met hart en ziel de belangen van een watermaatschappij en zijn personeel verdedigd.  Vooral vanuit het oogpunt en in het belang van de burger, gebruiker, belastingbetaler.  Ik wilde immers, dat de burger kon inschrijven op het laagste tarief, net als met de elektriciteitsmaatschappijen.  Ik vind het ook nog altijd niet koosjer en bijzonder jammer, dat er verschillende tarieven omtrent water worden gehanteerd op eenzelfde grondgebied. Maar dit is niet de schuld van een stadsbestuur.

 

Bijgevoegd punt : Gecoro

Betreft: toegevoegd agendapunt op Gemeenteraad van 29/11/2021.

Onderwerp: “Werking GECORO”

Dit jaar hebben reeds 5 Gecoro vergaderingen plaatsgevonden:

02/03/2021:

 • Bespreken afsprakennota en huishoudelijk reglement
 • Stavaza partiële herziening GRS
 • Stavaza vernietiging RUP Stationsbuurt
 • Stavaza RUP Politiezone
 • Stavaza kunstgrasveld SP Keiem en nieuwe zoeklocatie
 • Varia: lopende projecten

15/04/2021:

 • Advisering i.k.v. omgevingsvergunningsaanvraag ‘schoolproject ’t Saam Cardijnlaan Diksmuide’
 • Informatieve toelichting bij het project ‘herbestemming site Aloysius, Wilgendijk’

20/04/2021:

 • Advisering i.k.v. omgevingsvergunningsaanvraag ‘bouwen van 24 sociale appartementen, sociaal huis en dienstencentrum’, IJzerheemplein 1
 • Advisering i.k.v. omgevingsvergunningsaanvraag ‘bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande bebouwing’, Esenweg 29F-31-33

14/06/2021:

 • Advisering i.k.v. omgevingsvergunningsaanvraag ‘Exploiteren van een supermarkt + bouwen van een handelsruimte en appartementen met parking (JUMBO)’

13/07/2021:

 • Toelichting bij het project Boterhalle, voorafgaand aan de omgevingsvergunnings-aanvraag
 • Bijgevoegd punt: presentatie Paul Claus m.b.t. samenstelling Gecoro
 • Bijgevoegd punt: varia

Op 10/09/2021 werden de leden van de gecoro uitgenodigd op de voorstelling van het Hemelwater- en droogteplan van stad Diksmuide. Deze voorstelling ging door op maandag 20/09/2021.

Deze vergaderingen werden telkens georganiseerd volgend uit een adviesvraag van het stadsbestuur, of uit redenen van toelichting bij op til staande projecten.

De Gecoro kan ook uit eigen initiatief adviezen uitbrengen aan het stadsbestuur, doch dit is op heden nog niet gebeurd.

Artikel 3 van de afsprakennota tussen Gecoro en stadsbestuur stelt dat:

 • De GECORO zal tijdig worden geïnformeerd en geraadpleegd in verband met belangrijke stedenbouwkundige projecten in de Stad en in verband met de beleidsintenties en begrotingsvoorstellen op de voor de GECORO van toepassing zijnde domeinen.
 • De GECORO wordt geconsulteerd bij omgevingsvergunningsaanvragen (tot stedenbouwkundige handelingen en/of verkavelen) vanaf 15 wooneenheden, bij projecten met een programma die vreemd is aan de bestaande omgeving en/of bij projecten met een grote ruimtelijke impact. De bevindingen van deze raadpleging zijn niet-bindend. De consultatie gebeurt tijdens de formele omgevingsvergunningsprocedure, of waar mogelijk in voorontwerp- of conceptfase.

De projecten die onder deze noemer vallen werden telkens ter advies voorgelegd aan de gecoro (zie lijst met vergaderingen bovenaan dit document).
De afsprakennota bepaalt welk type dossiers er voorgelegd moet worden aan de gecoro. Doch er wordt niet geregeld dat vergaderingen bv. élke maand moeten plaatsvinden.

Na 13/07/2021 tot heden kwamen geen omgevingsvergunningsdossiers meer aan bod die onder eerder genoemde noemer vallen.

De gecoro-adviezen werden telkens ter aktename voorgelegd aan het CBS.
De opvolging van de adviezen (in welke mate er met het advies rekening wordt gehouden bij beslissingen) wordt telkens teruggekoppeld naar de leden van de gecoro, aan het begin van de eerstvolgende zitting.

In principe zal in de maand december/januari nog een gecoro-vergadering ingepland worden i.k.v. :

 • Omgevingsvergunningsaanvraag tot verkavelen:
  Verkavelen van 1 kavel voor de oprichting van meergezinswoningen (Wilgendijk 32 – site Sint-Aloysiuscollege)
 • Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en IIOA:

Exploiteren van een middelbare school + bouwen van een vervangingsnieuwbouw voor de eerste, tweede en derde graad en opheffen kerkwegel (Cardijnlaan 2 – site VTI)

 • Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen:

Realiseren van een woonproject: Vestingpark en Tuinwijk: 60 appartementen, gespreid over 1-, 2-, 3 slaapkamerappartementen

Ter vergelijking, aantal Gecoro-zittingen voorbije jaren:

 • 2016: 4
 • 2017: 3
 • 2018: 6
 • 2019: 1
 • 2020: 2

De planprocedure AKSG is sinds kort officieel opgestart (goedkeuring samenwerkings-overeenkomst  GR 30/08/2021).
Hiervoor vond reeds ambtelijk overleg plaats tussen provinciale en gemeentelijke diensten. In de loop van dit planproces zal tijdens de adviesronde nog het nodige advies gevraagd worden aan de Gecoro.

De planprocedure RUP Sport en Recreatie Keiem dient inhoudelijk nog vorm te krijgen. Gesprekken tussen stadsbestuur en ontwerpbureau worden eind 2021 / begin 2022 opgestart. In de loop van dit planproces zal tijdens de adviesronde nog het nodige advies gevraagd worden aan de Gecoro.

Partiële herziening GRS: het studiebureau is momenteel bezig met herwerken teksten en inhoud. Tijdens het verdere verloop van dit planproces zal tijdens de adviesronde nog het nodige advies gevraagd worden aan de Gecoro.

 

Tussenkomsten Raad voor maatschappelijk welzijn
Punt 4 Samenwerkingsovereenkomst met agentschap integratie en inburgering

In ons meerjarenplan is integratie  een van onze actiepunten.  We hebben onze zomerschool, de taalbazaar en  onze dagelijkse inspanningen van ons sociaal huis om nieuwkomers en anderstaligen te integreren.

Met deze hier voorgestelde samenwerkingsovereenkomst kunnen en willen we het integratieproces verder verbeteren en versnellen.

‘Bonding en bridging’ het bevorderen van het vertrouwen in en tussen de gemeenschappen.

Graag uw goedkeuring voor deze samenwerking

 

Punt 5 Reglement toelage afval voor medische afval incontinentiepatiënten, stoma-nier en peritoneale dialyse patiënten.

Bij de omschakeling van zak naar bak dienen we aandacht te besteden aan de problematiek voor inwoners met veel medisch afval.  Hiertoe dienen we het oude reglement op te heffen en vraag ik graag uw goedkeuring voor het nieuwe.

Tot op heden werden er 2 grote restafvalzakken toebedeeld na aanvraag.

 • Chronische incontinentie
 • Stoma-patiënten
 • Peritoneale thuisdialyse
 • Hemo thuisdialyse
 • Personen met gezondheidsproblemen met veel medisch afval , deze aanvragen worden besproken in BCSD

Uiteraard heeft iedereen de vrijheid om al dan niet over te stappen naar het bakkensysteem.

2022 wordt een overgangsjaar.  Vanaf 1/4/2022 krijgen we het bakkensysteem. Tot 1/7/2022 kunnen de grote geel-bruine restafvalzakken gebruikt worden.

Aanvraag 1/1/2022 -31/3/2022

1 rol geelgroene restafvalzakken

Wie kiest voor restafvalcontainers                                             Wie kiest voor de zakken

25 euro op de Diftar rekening                                                  2 rollen witte restafvalzakken 33 liter

Aanvraag vanaf 1/4/22

De aanvrager duidt aan: keuze voor bakkensysteem of restafvalzakken

50 euro op de Diftarrekening                                                     4 rollen witte restafvalzakken 33 liter

Ik ben mij bewust van de problematiek van mensen met veel medisch afval.

Zorg voor het menselijke en zorg voor het financiële evenwicht…het is een evenwichtsoefening

De overheid zorgt ook voor ondersteuning bij mensen met een groot incontinentieforfait  voor zwaar hulpbehoevenden. ( Een klein forfait ook.)

Met ons bestuur zorgen we voor een mooie sociale correctie.

Ik heb dit even getoetst..

In Veurne, Alveringem : 25 euro tussenkomst , in Roeselare 35

Misschien kan een verdere differentiatie in de afvalverwerking  van luiers voor andere perspectieven zorgen… organisatie van een ophaalpunt…

Voorlopig dienen we het zo te doen..

Graag uw goedkeuring

 

Antwoord op Mevr Ramboer

Hoeveel  tussenkomsten  ?

In 2015  : 248
2016  :  226

2017 :  267

2018 :  287

2019 : 304

2020 : 302

2021 : 280 tot op heden

 

Punt 6 : Aanpassing Wachtlijstreglement WZC

De tijden veranderen.

De laatste verfijning van ons reglement dateert van oktober 2019.

Aan de ene kant merkten we, misschien mede door de corona-situatie dat mensen de opname in een WZC uitstelden…Aan de andere kant krijgen we veel vragen van mensen die in Diksmuide wonen om hun ouders, familieleden, mensen voor wie ze zorgen  en die niet in Diksmuide woonden..te laten opnemen in ons WZC.  Gezien dit onder het vroegere reglement niet mogelijk was hebben we dit met zorg herwerkt.  Het is zowel vanuit menselijk als economisch standpunt niet te verantwoorden lege kamers te hebben.

Er kunnen zowel inwoners als niet-inwoners worden opgenomen in de wachtlijst.

Een kandidaat-bewoner wordt als ‘inwoner’ beschouwd als de kandidaat bewoner 3 jaar aaneensluitend gedomicilieerd was in Diksmuide, of de laatste 20 jaar minstens 15 jaar gedomicilieerd was in Diksmuide.  Dit voor de datum van de aanvraag. Deze mensen betalen de prijs als Diksmuideling.  Ze hebben dan ook hier hun belastingen betaald.

Een kandidaat bewoner wordt beschouwd als niet inwoner maar heeft een band met Diksmuide.

Een familielid in bloed-of aanverwantschap tot de 3° graad die minstens 3 jaar aaneensluitend gedomicilieerd is in Diksmuide voor datum aanvraag

Niet iedereen heeft het geluk omringd te zijn door familie.

Ook voor deze mensen kan de mantelzorger die minstens 3 jaar hier in Diksmuide gedomicilieerd is de link vormen met Diksmuide

Kandidaten bewoners die geen inwoners zijn en geen band hebben met Diksmuide kunnen zich inschrijven maar kunnen slechts plaats krijgen als er geen enkele kandidaat-bewoner van ‘inwoner’ en niet-inwoner met band met Diksmuide meer openstaat.

Deze 2 laatste groepen betalen de prijs als niet-Diksmuideling.

In deze context kan ik u ook melden dat de verhoging van de dagprijs goedgekeurd werd door het agentschap Zorg en gezondheid dd 25 oktober 2021.  Dit werd gemeld aan de gebruikers.  De verhoging gaat in vanaf 1 december 2021.

Vroegere dagprijs voor inwoners  49,59 naar 54,57

Niet inwoners 54,05 naar 59,03

Ook de verhoging voor de distributie werd goedgekeurd van 4,50 naar 6,10 euro per maand.

Meer geld vragen is niet echt populair… Maar na een jarenlange stagnatie van de dagprijs is een verhoging noodzakelijk.  We bevinden ons met deze prijs nog altijd in de onderste rangen van de dagprijzen van de WZC’s.

Daarnaast merkten we recent op dat personen met een zorgcategorie D (=ROB profiel) in het huidig reglement (artikel 6) geen mogelijkheid hebben tot een opname in een beschermde afdeling gezien men niet voldoet aan de vereiste RVT profiel. Er wordt voorgesteld om in de beschermde afdeling ook de mogelijkheid te bieden om 2 personen met ROB profiel op te nemen.

Om deze 2 redenen wordt het onderstaand verfijnd reglement voorgesteld.

Graag uw goedkeuring hieromtrent.

 


Ik sluit nu de zitting van de gemeenteraad en wil van de gelegenheid gebruik maken om de raadsleden te bedanken voor het vlot verloop van de vergadering en Uw constructieve bijdragen aan het debat.

We nemen nu afscheid van pers en ons publiek.

We moeten bereid zijn om het leven los te laten dat we gepland hebben zodat we het leven krijgen dat op ons wacht.  Ik eindig deze vergadering met een mooie, op deze tijd toepasselijke quote van Mandy Hale: “Go with the flow. Force nothing. Let it happen… trusting that whichever way it goes, it’s for the best”.

Tot de volgende vergadering van 20.12.2021 waar we elkaar – hopelijk fysiek maar vermoedelijk digitaal-  terug zullen zien.