Gemeente- en OCMW raad 30/01/2022

Punt 3 : Zuidwestelijke verbindingsweg N35f tussen N35 Kaaskerkestraat en N369 Woumenweg-Samenwerkingsovereenkomst fase 2

Het behelst hier een samenwerkingsovereenkomst tussen AWV, Fluvius, Aquafin en de Stad Diksmuide omtrent fase 2 ZWO. Het gaat hier ook over projectzone 1. Dit impliceert het rond punt in de Kaaskerkestraat en de verbinding tot aan de voorziene tunnel.
Projectzone 2 is hier niet van toepassing betreffende in dit geval overdracht van gedeelte Kaaskerkestraat N35.
AWV is opdrachtgever en staat eveneens in voor de aanbesteding en de gunning voor de aanleg, uitvoering van fase 2. Aquafin ontfermt zich over de riolering. Fluvius over aanpassen nutsleidingen. Hierbij wordt de Watergroep ook betrokken.
Bij goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst kan men overgaan tot ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst door de verschillende actoren. Dit zou normaliter dienen te gebeuren binnen de tien dagen. Vervolgens kan AWV dan gunnen en zouden de werken starten binnen een 60-tal dagen. Dus ongeveer half april.
De verdere planning inherent met de verdere bespreking, afhandeling omleiding is voorzien in een gepland overleg volgende week.

Antwoorden op vragen, bemerkingen van Kurt Vanlerberghe en Mieke Vanrobaeys

Het lijkt mij nogal goedkoop om nu te beweren, dat de aanleg van de Zuid-Westelijke Omleidingsweg niet snel genoeg gaat. Vooreerst gaat het hier niet over een bypass ( Slijpe-Middelkerke), maar hier dient een brug voorzien te worden en een tunnel onder de spoorweg. Voor die brug zijn de aanloopstukken en de taluds reeds aangelegd. Maar men doet op regelmatige tijdstippen sonderingen naar stabiliteit toe. En daar kan men geen timing op plakken, wanneer voldoende stabiliteit kan worden gegarandeerd. En wij trekken alle registers open en wij hebben reeds gepolst bij minister Lydia Peeters om een versnelling hoger te schakelen. Maar het is geen sinecure. De nodige financiële middelen, dienen dan ook vervroegd te worden. En dit vertaalt zich in een aanpassing van het financieel plan en zoals hierboven aangekaart hangt ook veel af wanneer men de brug over de IJzer kan aanleggen, plaatsen,…
Verder dienen wij toch aan te merken, dat het dossier van deze omleidingsweg reeds startte in 2001. In 2020 zijn wij en in het bijzonder AWV erin geslaagd om het dossier opnieuw op de rails te krijgen en gepaard gaande met de uitvoering, aanleg. 20 jaar is erover gegaan om een omgevingsvergunning te krijgen. Verschillende raadsleden van welke politieke strekking ook stonden aan het roer tijdens die 20 jaar.
En nu de zwarte piet doorschuiven naar ons in het kader van de fasering is niet koosjer. De aanleg van de Omleidingsweg is gestart en op vandaag is deze van vitaal belang
De tijdsduur voor fase 2 is tot maart 2023 voorzien. Aquafin staat in voor de riolering betreffende scheidingsstelsel. Het behelst hier enkel een scheidingsstelsel in de omgeving van het aan te leggen nieuw rond punt.
Het dossier voor de start van fase 3 is nu reeds aangevangen. Dit tracé omvat het zuidelijke deel van de IJzer tot aan de Cardijnlaan, waarbij er eveneens een rond punt wordt voorzien naar Heernisse toe. En vanaf dat nieuwe rond punt tot aan de Woumenweg.
Wat het fietspad “Frontzate” betreft, kan ik nu nog niet meegeven hoe men dit verder zal stipuleren. De focus ligt nu vooral op fase 2 met de aanleg van het rond punt en de ontsluiting van de voorziene ambachtelijke zone in Kaaskerke.
De vraag of de Noord-Westelijke Omleidingsweg een haalbare kaart nog is. Welnu, het klinkt mooi, maar ik denk dat wij dienen realistisch te zijn. 3 bruggen over de IJzer over een afstand van nog geen 2 km lijkt mij een moeilijke oefening vooral ruimtelijk en estetisch Bovendien zou dit tracé Beerstblote aansnijden, wat ook niet zo evident is. Ik zou eerder opteren voor een bypass in Pervijze, meer bepaald tussen de Pervijzestraat en de Veurnestraat om de doortocht van zwaar verkeer in Pervijze te ontlasten. Gezien deze omleidingsweg nog in het gewestplan is ingekleurd kan deze een soliede oplossing en een alternatief bieden.
Wij zullen zeker letten op een goede communicatie. Maar wij hebben hier niet de touwtjes volledig in handen. Het is in eerste instantie, de aannemer die instaat voor de communicatie.

 

Punt 8 : huur hoogwerkers 2022-2026
  • Jaarlijks worden door verschillende diensten hoogwerkers gehuurd voor de uitvoering van werken of bij evenementen.
  • Momenteel loopt het huidige contract nog tot eind februari 2022.
  • Om terug een goede en vaste prijs te bekomen, is het aangeraden om te starten met een overeenkomst van een jaar met de mogelijkheid om drie maal stilzwijgend te verlengen.
  • Door met een overeenkomst te werken, kan iedere dienst gebruik maken van dit raamovereenkomst en kan de raming van een bepaald werk of evenement beter berekend worden, door een gekende prijsstelling.
  • In het kader van de opdracht “Huur diverse hoogwerkers op afroep dienstjaar 2022-2026” werd een bestek met nr. 2021-221 opgesteld door de technische dienst.
  • De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15.928,00 euro, 21% btw niet inbegrepen, voor een periode van 1 jaar.
  • De totale uitgave voor deze opdracht (vier jaar) wordt geraamd op 63.712,00 euro 21% btw niet inbegrepen.
  • Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
  • De technische dienst beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

 

Punt 9 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Algemeen – Zaak van de wegen naar aanleiding van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de bouw van meergezinswoningen

Het behelst hier een overeenkomst over het verleggen van sentier 2 en een nieuwe gemeenteweg
De projectontwikkelaar verbindt er zich – indien zij een definitieve omgevingsvergunning voor het project waarvan sprake onder artikel 2 heeft bekomen – toe om: met de Stad Diksmuide een notarieel te verlijden overeenkomst ten kosteloze titel te sluiten waarbij op de Projectsite een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang gevestigd wordt met een breedte van 1,50 meter. Dit behelst hier een verbinding tussen de Esenweg en de Tuinwijk.
En dit zodat de Stad Diksmuide eveneens daar in de toekomst een nieuw wandel- en fietspad (gemeenteweg) kan aanleggen vanaf de Tuinwijk naar het Vestingspark met de Stad Diksmuide een notarieel te verlijden overeenkomst ten kosteloze titel te sluiten waarbij op de Projectsite een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang gevestigd wordt met een breedte van 4 meter, conform aanduidingen op het plan in bijlage 2, en dit zodat de Stad Diksmuide daar in de toekomst een nieuw wandel- en fietspad (gemeenteweg) kan aanleggen vanaf de Esenweg naar het Vestingspark, dat tevens kan fungeren als toegangsweg voor de Stad Diksmuide voor het onderhoud van het Vestingspark.
De huidige smalle toegang van de Esenweg naar het huidige Vestigingspark is inderdaad eigendom van Infrabel en wij vermoeden, dat deze geen probleem zal vormen om mede verder te fungeren als toegangsweg. Maar met de nieuwe toegangsweg van 4 meter, eveneens in kader van de hulpdiensten en de brandweer zal het Vestigingspark veel zichtbaarder en aantrekkelijker worden. En uiteraard hopen wij het verdere stuk te kunnen aankopen voor de uitbreiding van dit Vestigingspark.

kaart verlengen buurtweg 2 Vestigingen-Cornelis

 

Bijgevoegd punt : Voetbalveld SP Keiem

In bijlage kan je de historiek en de stappen, die reeds zijn gezet om tot een soliede oplossing te komen voor het zonevreemd voetbalterrein SP Keiem. Wij hebben alles uit de kast gehaald en veel opties gehandhaafd. Wij hebben inderdaad vooreerst geprobeerd om het veld daar te behouden volgens het decreet van april 2007 , waarbij historisch gegroeide zonevreemde sportterreinen werden geregulariseerd en bestaanszekerheid werd gegarandeerd. Analoog met het vroege BPA zonevreemde bedrijven. Dit is ons niet gelukt voor de huidige site.
Met de optie om een tijdelijk kunstgrasveld ( 5 jaar) aan te leggen op de huidige site zou deze soelaas bieden om een nieuwe locatie aan te snijden en te consolideren. Hier hebben wij ons gespiegeld aan Moorslede-Dadizele dat ook een zonevreemd voetbalveld telt , waarbij zij wel een tijdelijke vergunning hebben gekregen voor kunstgrasveld.
Bijgevolg ons overladen met alle zonden van Israël in dit dossier klopt niet en is maar al te goedkoop.
En nu reeds beweren, dat de zoekzone aan de Warande ook geen haalbare kaart zou blijken, lijkt mij wel heel voorbarig. De andere zoekzone tegen de wijk zou pas moeilijkheden berokkenen en de kat zou dan pas op de koord komen bij de bewoners. Bovendien zou de in- en uitrit dienen te voorzien pal in het centrum ter hoogte van het dorpsplein, waar er nu reeds veel belevenis en beweging is en bijgevolg is deze niet optimaal om de veiligheid te garanderen van de voetballers, supporters,…