Gemeente- en OCMW raad 30/01/2023

Punt 2 : Mobiliteit – Aanvullende verkeersreglementen – Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement : Gemeenteweg: Vrijheidsplein – Goedkeuring

De voorziene maatregelen betreffen enkel de gemeenteweg: Vrijheidsplein. · De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein werd door de Vlaamse Regering als een concessieopdracht gegund aan het laadpaalexploitant Totalenergies. · Binnen de opdracht ‘Paal volgt Wagen’ waar burgers een laadpaal op openbaar domein kunnen aanvragen werd een eerste aanvraag behandeld. · De voorgestelde locatie voor het plaatsen van de laadpaal is op de eerste twee parkeerplaatsen op het Vrijheidsplein. · Volgende toevoeging wordt voorgelegd voor het Vrijheidsplein: – Parkeerplaatsen voor elektrische wagens ·  Komt nog aan bod in een bijgevoegd punt

Punt 9 : Duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 – Goedkeuring.

Het behelst hier grotendeels een samenvatting van de plannen, voornemens in het kader van de ondertekening burgemeestersconvenant en het lokaal klimaat- en energiepact, dat reeds een tijdje terug in de gemeenteraad werd goed gekeurd. Eigenlijk is hierbij weinig aan gesleuteld.   De focus ligt  vooral op de reductie van de CO2-uitstoot.  In 2020 was de drijfveer 20 procent in 2030 is deze 40 procent.

Een aantal actieplannen :

 • Woningen, gebouwen energiezuinig maken, waarbij in sommige gevallen een premie inherent is. Zelfs tot 3000 euro
 • De cijfers hebben wij reeds meegegeven.
 • Aanplant van bomen. 000 bomen erbij tegen 2030 op het grondgebied Diksmuide.
 • Promoten van alternatieve energie. Hierbij prefereren wij vooral wind- en zonenergie. Vanuit dit oogpunt wensen wij de verlenging vergunning van de grote windmolens rond de Put van Nieuwkapelle en kijken wij uit naar de studie betreffende drijvende zonnepanelen op deze waterplas.
 • De kleine windmolens zitten in lift in Diksmuide. Naast de negen vergunde kleine windmolens ( wat een unicum is in Vlaanderen) , zitten er nog twee in de pipeline!  We bewandelen verder deze piste.

Ook bij de grote windmolens via “Beauvent” rond de Put van Nieuwkapelle kunnen de burgers participeren.

Vooruit beweert, dat Diksmuide dient zelfbedruipend te worden kwestie van energie.  Dit lijkt mij zeker een haalbare kaart, gezien de uitgestrektheid van Diksmuide.  Dit in combinatie van wind- en zonenergie.  Maar toch wel bizar, dat Vooruit zich dan verzet tegen de drijvende zonnepanelen op de Put van Nieuwkapelle, die goed zijn voor energievoorziening van 500 gezinnen.  Stemt tot reflectie.

 

Bijgevoegd punt : aantal laadpalen op het grondgebied Diksmuide tegen 2025

Zie bijlage

 

Punt 13 Argos (Katleen Winne)

De problematieken en de druk binnen de sociale sector zijn groot.  Samenwerken en knowhow delen belangrijk.

Dhr Timoty Vandeginste stelde de werking van de vzw Argos aan het schepencollege voor.

Na onderling overleg en met onze diensten zien we een absolute meerwaarde in de samenwerking en vertegenwoordiging.

We hebben hetzelfde doel en in de samenwerking zijn er middelen

Argos stelt zich tot belangeloos doel de participatie te bevorderen aan het sociale, culturele, economische en educatieve leven van jongeren en volwassenen in het algemeen en van sommige specifieke doelgroepen met maatschappelijke achterstelling in het bijzonder. Er is  ook bijzondere aandacht voor de problemen van jongeren met leermoeilijkheden, schooluitval, sociale achterstand of een moeilijke thuissituatie. De begeleiding van nieuwkomers en anderstaligen tot een goede integratie en begeleiding naar passende werkvormen krijgt voldoende aandacht. Ook worden initiatieven genomen om de digitale kloof te dichten voor de burgers. Verder kan de vereniging beleidsadviezen formuleren en allerhande activiteiten ondernemen die met de realisatie van de doelstellingen verband houden.

Graag uw goedkeuring,

opdat ik het gezelschap mag vervoegen om zo ‘ Samen verder te kijken ‘

en te werken voor een (nog) warmer Diksmuide.

 

Raad voor maatschappelijk welzijn
Punt 1: Vraag van Gert Maertens – toetreden tot solidaire gemeentes

Op uw voorstel om toe te treden bij de ‘solidaire gemeenten’ bij de gemeenteraad van 19 december antwoordde ik dat dat we de intentie hebben om solidair te zijn en  te  bespreken wat voorwaarden en de implicaties zouden zijn.  Uiteraard blijven we de mening delen dat mensen in de vrieskou buiten laten staan niet kan en onmenselijk is.

We hebben het onderzocht en besproken wat het betekent om in te stappen op uw voorstel.

We waren al een solidaire gemeente…ook zonder een charter..

Momenteel staan er 91 Oekraïners bij ons ingeschreven (bij een vergelijking met de ons omliggende steden en gemeenten staan we voorop in de opvang)

We hebben we een LOI en verruimen we nog met 3 extra plaatsen.

We zetten in op initiatieven om mensen op de vlucht te betrekken in het lokale verenigingsleven.

… enkele voorbeelden

Wie meeliep met de kerstloop mocht van hen een drankje bij de aankomst ontvangen

Bij de opening van onze seizoen voorstelling van cultuur was een delegatie aanwezig…

Ondanks de taalbarrière hebben ze ervan genoten

We werken de drempels weg in de hulpverlening van mensen op de vlucht.

We voldoen dus al aan minstens 3 criteria .

We willen uw voorstel onderschrijven.  Dit wordt binnenkort geformaliseerd. Zo worden we de 19° solidaire gemeente (er zijn er nog niet veel )

Zo treden we dan ook toe tot het lerend netwerk.

Bij dit alles, dienen we niet uit het oog te verliezen wat de inzet van onze maatschappelijk werkers hier betekent.   De crisissen volgen elkaar op…Corona,- Oekraïne, energie- en financiële crisis.

De opvolging en begeleiding is intens… zowel voor mensen die uit oorlogssituaties komen, of voor mensen die hier elke dag een strijd moeten leveren tegen armoede…

Onze maatschappelijk werkers staan paraat, maar de druk is groot.

We zijn hen dan ook zeer dankbaar voor hun zeer intens veldwerk.

 

Punt 7 : Road to work

De weg naar werk…

Het is niet voor iedereen een evidentie…

En toch is er schaarste aan werkkrachten op de arbeidsmarkt..

Met deze initiatieven hopen we moeilijk te activeren mensen aan de slag te krijgen.

Arbeid is een medicijn…(het heeft natuurlijk ook wel nevenwerkingen ook…maar in de goede dosis en een goed voorschrift…) arbeid is ook een duurzaam middel in de strijd tegen armoede

Er werden 2 doelgroepen afgebakend: – niet begeleidde werklozen – anderstalige nieuwkomers (actueel zowat de helft van de dossiers van de sociale dienst en een grote groep de we moeilijk of nog niet bereiken). Een samenwerking met Argos zou ervoor zorgen dat de maatschappelijk werker ondersteund wordt door 2 coaches om zowel outreachend te gaan werken en een grotere doelgroep te bereiken en anderzijds om de activiteiten van de Taalbazar te optimaliseren en uit te breiden met uitstappen, werkplekbezoeken, …. Dit engagement valt binnen de reguliere werking en het aanbod is een aanvulling op de hiaten die reeds geruime tijd gekend zijn binnen de werking van het OCMW en de Opstap. Doordat er op vandaag binnen de werking van de Opstap onvoldoende beschikbare middelen zijn om hun werking uit te breiden kunnen nieuwkomers slechts aangemeld worden eens ze het taalniveau 1.2 bereikt hebben.  De coaches woonden een paar keer de Taalbazar bij om een beter zicht te krijgen op de bestaande werking en hadden een aantal suggesties/ aanvullingen.  Gezien het stijgend aantal anderstalige nieuwkomers biedt de samenwerking een kans om te optimaliseren, een aantal proeftuinen te voorzien voor anderstaligen en heel wat nuttige expertise op te bouwen voor de beleidsmedewerker. De expertise dat Argos VZW en Werkperspectief doorheen de jaren heeft opgebouwd zal ervoor zorgen dat nieuwkomers sneller zullen geactiveerd worden. Argos is bereid om mensen met voldoende vaardigheden individueel te begeleiden en te oriënteren.  Het partnerschap start op 15/11/2022 en loopt af op 31/12/2023. Er werd gezien de korte duur van het project bewust gekozen om het bestaande te optimaliseren en geen nieuwe werking op poten te zetten die niet bestendigd kan worden na 2023. Door het afsluiten van het partnerschap engageert het lokaal bestuur zich om deel te nemen aan het project én in te staan voor de cofinanciering (20% onder vorm van personeelsinzet ten bedrage van 6.971,83 euro) die noodzakelijk is in dit project. De partnerschapsovereenkomst omschrijft dus alle afspraken (financieel en inhoudelijk) tussen alle projectpartners.

Dus graag uw goedkeuring,

Om de weg voor te bereiden…

 

Punt 8 : samenwerkingsovereenkomst met parket Veurne art 60

Artikel 60 en artikel 61 zijn arbeidsovereenkomsten die worden gesloten  het OCMW en hier in deze casus met het parket Veurne. Het is een vorm van sociale bijstand die het OCMW in staat stelt om werk aan te bieden aan een persoon die nog nooit actief was op de arbeidsmarkt of die ervan is afgedwaald. Op die manier willen we als OCMW na afloop van de overeenkomst het recht van de begunstigde op een werkloosheidsuitkering openen of herstellen en de persoon helpen om de arbeidsmarkt opnieuw te betreden.

Graag uw goedkeuring voor deze samenwerkingsovereenkomst en het bieden van nieuwe kansen,

 

Punt 9  :  antwoord op Thierry

Ik ben enigszins verbaasd over uw vraag.

Sinds 2012 werd de steunmaatregel periodiek aanvullende steun (PAFS) in het leven geroepen.

Deze steun wordt berekend aan de hand van het instrument aanvullende steun.

Via dit instrument wordt geprobeerd om uniformiteit te creëren tussen de verschillende maatschappelijk werkers betreffende de toekenning van steun en er kan steun aangeboden worden op maat van de cliënt.   Het was gebaseerd op het CEBUD (centrum voor budgetadvies) een onafhankelijk advies -en onderzoekscentrum  van Thomas Morus, bij de realisatie van een inclusieve samenleving.

Het instrument beoogt niet het creëren van extra ruimte in het beschikbare budget.

Er wordt samen met de cliënt gezocht naar een structurele oplossing voor hun financiële situatie.

De maatschappelijk werker analyseert de financiële situatie van de hulpvrager.

Hierbij worden de inkomsten en de kosten verbonden aan wonen en energie, medische kosten, opleiding en socio-culturele participatie gescreend.

Alle inkomsten en kosten worden ingevuld in het Excel document.

Het resultaat hiervan is het bestedingsbudget.

Het werd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 19/1/2012 goedgekeurd.

Dit bestedingsbudget wordt naast de ‘referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen (REMI)’ gelegd;

Deze referentiebudgetten geven aan wat iemand minimaal nodig heeft om een menswaardig leven te leiden.

De richtlijn die we toen hebben geïmplementeerd ondersteunt de maatschappelijk werkers om dit instrument in te vullen.

In de zomer van 2022 werd de richtlijn en het berekeningsformulier kritisch bekeken. Aan de krijtlijnen die in 2012 uitgetekend werden,  was er geen bijsturing nodig.

Er zijn voor bepaalde uitgaven grensbedragen vastgelegd (zoals bijvoorbeeld de maximum huurprijs waarmee we rekening houden, telecomfacturen zijn ook begrensd …) en deze werden aangepast aan de prijzen anno 2022.

Deze berekeningstool wordt ook gebruikt doorheen onze volledige werking om het recht na te gaan op sociale voordelen/ steun:

 • Toegang sociale kruidenier
 • Individueel verminderd tarief kinderopvang
 • Onderwijscheques
 • Kansentarief UiTpas
 • Berekeningshulp financiële autonomie voor de berekening van het leefloon bij inwonende kinderen of ouders
 • Berekeningshulp voor steun aan Oekraïners die in een gastgezin verblijven en bijgevolg geen nood hebben aan het volledig bedrag leefloon

…Diksmuide  was één van eerste besturen in de regio die met deze referentiebudgetten aan de slag ging en heeft als inspiratie gediend voor heel wat andere besturen.   De expertise en daadkracht van onze Diksmuidse maatschappelijk werkers is groot.

Dus, als antwoord op uw vraag… we werken er al een hele tijd mee, we waren de pioniers, onze motivatie was en is groot om mensen een menswaardig inkomen te bieden…