Gemeente- en OCMW raad 30/08/2021

VOORWOORD GEMEENTE EN OCMW RAAD 30.08.2021.

Geachte collega’s , publiek en pers.

Nooit hadden wij op de laatste raad van juni 2021 , toen ik U allen een mooie zomer toewenste, kunnen denken dat  het een zomer van weerextremen zou worden waarbij ook België nooit eerder geziene overstromingen heeft gekend.

De Oostelijke helft van ons land kreeg te maken met zware overstromingen waarbij de materiële schade maar vooral de menselijke tol buitengewoon zwaar is. De dorpen zijn verminkt.

Solidariteit kwam er vanuit alle hoeken van het land en ook vanuit Diksmuide ; op deze gemeenteraad zullen wij ons buigen over de toelage noodhulp overstromingen.

De schade door natuurrampen breekt alle records; meer dan ooit moeten wij ons inzetten voor klimaat willen wij onze kinderen en kleinkinderen nog een toekomst geven, want er is sprake van een ‘zorgelijke situatie’. Het zal niet de laatste zomer van calamiteiten worden en wij moeten er ons op voorzien, desgevallend door ingrijpende infrastructurele maatregelen te nemen.

Maar er is ook positief nieuws; België incasseerde verschillende medailles op de Olympische spelen, waar in de teamsporten West-Vlamingen aanwezig waren.

De 48ste editie van de Vierdaagse van de Ijzer was ondanks corona toch een succes; ongeveer 7350 wandelaars schreven zich in.

Weldra sluit Diksmuide de vaccinatiecampagne af; 13134 Diksmuidelingen zijn gevaccineerd tegen het virus; bekijken we het cijfer van de volwassenen dan is er een vaccinatiegraad van maar liefst 93,82%. Bedankt aan schepen Katleen Winne en het volledig team om deze campagne zo geslaagd te maken. Bijna alles is terug mogelijk en de versoepelingen danken wij in de eerste plaats aan de vaccins.

Tot slot hoop ik dat ook punt 34 van de agenda van de Gemeenteraad , nl. het ontwerp van motie n.a.v. het wetsontwerp tot aanpassing van artikel 186 Gerechtelijk Wetboek wordt goedgekeurd; nabijheidsrechtbanken moeten blijven voortbestaan zodat de rechtzoekenden dicht bij huis kunnen geholpen worden.

 

Punt 8 t.e.m punt 12  : diftarsysteem en restafvalzakken

Wij opteren voor een diftarsysteem met ingang op 1 april 2022.  De PMD werd in 2021 uitgebreid.  Bijgevolg zou de restafval reduceren. Er worden containers van 40 l, 140 l en 240 l  aangeboden en voorzien.  Voor bedrijven,… worden er eventueel containers van 770 l en 1100 l gehandhaafd.  De prijs voor de verwerking bedraagt 0,20 euro. De verwerking van GFT blijft 0,06 euro.  Hierbij beklemtoont men “De vervuiler betaalt”.  Dit is naar onze bescheiden mening de meest eerlijke handelswijze.  We verplichten niemand om een container aan te schaffen.  Restafvalzakken zijn eveneens een mogelijkheid.  Deze hebben weliswaar een inhoud van 33 l.

Er is een overgangsmaatregel tot 1 juli 2022.  Tot eind maart 2022 blijft de wekelijkse ophaling voorzien.  Vanaf 1 april 2022 twee-wekelijks.  Inwoners kunnen daarna hun resterende restafvalzakken terug bezorgen aan de Stad Diksmuide tegen de huidige kostprijs.

Wat de incontinentie betreft, gaat er een financiële tegemoetkoming worden ingevoerd analoog met de twee rollen restafvalzakken.

Ook voor het inzamelen van asbest wordt een speciale regeling getroffen vanaf 1/01/2022 tot eind 2023.  Het behelst 30 euro kuubzak max 6 per adres en 170 euro per container max 2 per adres en deze worden afgehaald.  Ook het nodige beschermingsmateriaal wordt gratis aangeboden.  Anderzijds 0,13 euro voor de mensen, die asbest brengen naar het containerpark.

Diksmuide is de laatste in de rij wat het diftarsysteem behelst.  We zijn niet over een nacht ijs gegaan.  Ieper, Veurne, Poperinge, Heuvelland, Vleteren, Lo-Reninge hanteren reeds geruime tijd een diftarsysteem.  Ook de prijzen zijn praktisch gelijklopend.  Wij refereren hierbij vooral naar Poperinge met ongeveer een zelfde aantal inwoners als Diksmuide.  Een voorbeeld.  EEN RESTAFVALZAK van 33 l IN POPERINGE, IEPER,… kost 1,85 per zak in tegenstelling tot Diksmuide, waar deze maar 1,1 euro kost.  We moedigen echt de mensen aan om containers te handhaven.  Bovendien zijn de containers vervaardigd uit recycleerbaar plastiek.  Naar milieu, klimaat zeker een meerwaarde.

Het zal inderdaad wat aanpassen, zoeken vergen.  Maar we zullen er voor gaan vooral vanuit het oogpunt “ De vervuiler betaalt”.

 

Punt 13 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed : Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de Stad Diksmuide betreffende herziening van de afbakening van het kleinstedelijk gebied

Deze behelst eigenlijk een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de herziening afbakening Klein Stedelijk Gebied Diksmuide, die gestoeld is op de financiële repercussie wanneer één van de partijen eenzijdig een stop zet achter het voornemen, engagement.  Dit wil de provincie terecht vermijden, wanneer zij  het werk, kosten,… dienen zelf op te hoesten, wat in het verleden met bepaalde gemeenten, steden heeft zich gemanifesteerd.

Er wordt inderdaad een stuurgroep in het leven geroepen, die zal worden samen gesteld door een delegatie van de deputatie, college van burgemeester en schepenen, diensthoofden van de betrokken provinciale – en gemeentelijke administratie en een vertegenwoordiger van departement Omgeving van het Vlaamse Gewest.  Wij hebben een aantal items  naar voor geschoven.  We zullen in eerste instantie aftoetsen welke perspectieven er zich aanbieden.    Bij de uitvoeringsnota staat er vermeld, dat bij het bereiken van bepaalde mijlpalen of stappen worden de documenten ook besproken in een stuurgroep, gemeentelijke commissie van advies, provinciale commissie van advies gemeenteraad of overeenstemmende commissie en bevoegde commissie van de provincieraad.  Ook conform de Codex geeft de gemeenteraad een officieel advies in kader van openbaar onderzoek van de startnota en het ontwerp Provinciaal Rup met bijhorend ontwerp plan-MER

De opdrachten, die worden geformuleerd

  • Aanbod voor lokale en regionale bedrijven. Deze omvat een inventaris van de bestaande mogelijkheden.  Hoewel de site AWV in de Roeselarestraat, daar niet  behoort tot deze afbakening, zal men daar eventueel rekening mee houden.
  • Aanbodbeleid voor woongelegenheden. Deze is betreffende om landelijke woongelegenheden een nieuwe bestemming te geven in het stedelijk gebied
  • Versterken van de voorzieningen, de publieke ruimte en groenvoorzieningen. Dit vooral vanuit het oogpunt om het voornemen van de aankoop van het Vestigingspark,..
  • Voorzien van fietsverbindingen en mobipunten. Dit impliceert een fietsverbinding station mobipunt en de connectie fietstunnel-retail
  • Herziening van het PRUP Esenweg, IJzer-Noord en Sportpark. PRUP Esenweg.  Aanvullen met kantoren en eventuele reservezone. De nieuwe inplanting voor De Lijn is achterhaald.  IJzer-Noord gaat over de inplanting van evenementenhal en politiekantoor.

Sportpark op vandaag 15 procent verharding kan worden aanvaard.  Maar daarmee is de kous af en vormt verder verharding een probleem.

  • Actualisatie van het bedrijventerrein Heernisse met inbegrip van de uitdagingen voor de nevenfuncties in het gebied. Deze behelst hier het gebied van de IJzer-spoorweg-Woumenweg tot aan de ZW-Omleidingsweg.  Ook worden hier het AC, Brandweer, Blauwe Oksel  mee in opgenomen.
  • Het versterken van de randparkeer- en camperparkeerplaatsen. Zoekzones voor camperplaatsen houdt deze in en uitbreiding van de randparking Beerstblote

 

Ook de densiteit wonen, hoogbouw  retail langs invalswegen zullen wij grondig afwegen en meenemen naar deze stuurgroep.

 

Bijgevoegd punt :  Bankjes buren

Ik vind dit bijgevoegd punt een heel nobel engagement, initiatief.  Maar we dienen verder te gaan.  Ik zie graag mensen aan een grote tafel zitten inherent met  een gezellig samenzijn,  babbel,…  En daarvoor zijn de verenigingen of onder welke noemer ook de uitgelezen kans en bieden zij zeker soelaas.  Verenigingen, wijkcomité’s,… zijn immers de hoeksteen van de maatschappij.  Vanuit dit oogpunt heeft ook het stadsbestuur geopteerd om de subsidiepot te verdubbelen. Wij dienen immers onze buren, verenigingen een warm hart toe te dragen en hoog in het vaandel te dragen.

 

Bijgevoegd punt : mondelinge vraag “landschapspark”

(heb ik niet meegegeven in de gemeenteraad, daar deze mondelinge vraag reeds ruim aan bod kwam)

We zijn geen grote voorstander van dit nieuwe gegeven.   Op vandaag is Diksmuide rijk aan beschermde gebieden.  Hierbij refererend naar De Blankaart, Viconiaputten, Komgronden Lampernisse, Outlandpolders, Beschermde Historische graslanden zoals de Waleweiden, IJzer – en Handzamevallei.  Ook zitten de beheersplannen voor Oostkerke, Stuivekenskerke, Sint-Jacobskapelle, Lampernisse op de rails en in de pipeline.  Wij zijn tevens bezorgd door toedoen van een landschapspark, dat de inplanting van windmolens zal worden gehypothekeerd. Het is vandaag al een heel moeilijke oefening, wanneer het gaat over waardevol agrarisch gebied, laat staan met een landschapspark.   Wij wensen alle registers open te trekken voor meer bebossing ter hoogte van de Ensdijk, het voormalig stort in de Rapestraat gepaard gaande met sanering en steunen volledig het lovenswaardige privé-initiatief voor het Galileibos.  Laat ons daar eerst SAMEN  werk van maken, over de politieke grenzen heen.

 

SLOTWOORD.

Bedankt voor het goede verloop van deze raad.

Nog een opkikker om af te sluiten : na regen komt zonneschijn; ook al is deze weerspreuk nergens op gebaseerd. Na regen kan er net zo goed nog meer regen komen. Al zal de zon na die regen uiteindelijk altijd wel een keer schijnen.

Dus, altijd prijs.

Hou het gezond en tot de volgende vergadering.