Gemeente- en OCMW raad 30/10/2023

VOORWOORD GEMEENTERAAD 30 OKTOBER 2023

Beste collega’s, publiek en pers

Sinds de militante Palestijnse beweging Hamas op 7/10/2023 een verrassingsaanval uitvoerde op Israël, wordt er wereldwijd opnieuw aandacht besteed aan de hele situatie. Het is jammer dat een koloniale situatie die er al 56 jaar bestaat met volstrekte negatie van basisrechten -vrijheid, gelijkheid, soevereiniteit- pas nu onder de schijnwerpers wordt geplaatst en vaak op scheefgetrokken manier.
Vaak worden de pijnpunten volledig genegeerd waardoor slecht geïnformeerde sprekers het Palestijnse volk collectief bestraffen. Ik verwijs naar de toespraak die secretaris-generaal van de Verenigde Naties Guterres Antonio gehouden heeft bij de opening van de VN-veiligheidsraad van 24/10/23 waarin hij de aanval van Hamas ondubbelzinnig veroordeeld heeft maar hem ook in een bredere context van de jarenlange bezetting door Israël heeft geplaatst. Hij veroordeelde de duidelijke schendingen van het humanitair recht in Gaza en zei dat ‘geen enkele partij in een gewapend conflict boven het internationaal humanitair recht’ mag staan. Hij heeft maximaal gebruik gemaakt van zijn morele autoriteit om op die manier de situatie in Gaza te beïnvloeden.
De internationale gemeenschap heeft de plicht om de onderdrukte te ondersteunen als ze trouw wil zijn aan haar eigen zelfverklaarde universele principes. Zeker wanneer het geweten is dat er al meer dan 3000 kinderen – om een idee te hebben, dit is de volledige kinderpopulatie in Diksmuide- gedood zijn en thans ook een ziekenhuis met meer dan 400 kwetsbare mensen wordt geviseerd.

En nu totaal iets anders en luchtigers; het is herfst !
De blaadjes krijgen de mooiste kleuren, paddenstoelen schieten uit de grond. Het bos is de meest favoriete plek om te vertoeven.
Toch zou ik alle fotografen en vogelspotters willen oproepen om Betty en Paul, de twee zee-arenden die in de Blankaart hun nest aan het bouwen zijn om er volgend voorjaar te broeden, evenals hun omgeving maximaal te vermijden. Blijf op de wegen en paden en bewonder deze machtige roofvogels met verrekijker en telescoop.
Als dit koppeltje zou broeden zou dit voor het eerst sinds eeuwen een primeur zijn voor België.
Er liggen historische Belgische meldingen voor: op de 17-de eeuwse schilderijen wordt de soort vaak afgebeeld met groenten en wild wat laat vermoeden dat de roofvogel in die periode ook gegeten werd. Ook van geschoten exemplaren zoals in november 1934 in de Blankaart en november 1950 in De Panne.
Wij kijken ernaar uit en zullen de dieren alle rust en bescherming laten zodat de vele inspanningen van Natuurpunt worden beloond.

En nu gaan wij over tot de agenda.

Tussenkomsten gemeenteraad maandag 30 oktober 2023
Motie van Bieke Moerman omtrent de afschaffing stelplaats De Lijn in Diksmuide

Nav de motie van Bieke Moerman omtrent de afschaffing stelplaats De Lijn in Diksmuide, heb ik tijdens de gemeenteraad gemeld, dat er een overleg is gepland op vrijdag 3 november 2023 om 13u, enerzijds met de burgemeester en mezelf en met een delegatie van de chauffeurs en vakbondsafgevaardigen op het stadhuis.

Mondelinge vraag Koen Coupillie

Woensdag ontstond er heel wat commotie bij de bewoners van de Kaaskerkestraat omdat heel laat (de avond ervoor pas) aangekondigd werd door de aannemer dat ze de straat zouden openbreken, waardoor enkele bewoners met hun auto niet meer weg konden.
als ik het goed voor heb was dit een private onderneming die in opdracht van Aquafin de werken uitvoerde, dus de stad was er niet rechtstreeks bij betrokken.
1) Was de stad op de hoogte van de startdatum van die werken? En van de timing van de communicatie?
2) Heeft de stad gereageerd naar de betreffende bedrijven?
3) Hoe kunnen we er voor zorgen dat we zo’n situaties in de toekomst vermijden?

Wij hadden een tiental dagen voor de aanvang van deze werken nog  overleg gepleegd met de Aquafin en de aannemer.  Ik kende inderdaad de startdatum van deze werken.   Maar er mag toch worden verondersteld, dat zowel de opdrachtgever Aquafin en de aannemer, dat zij de buurtbewoners vooraf geruime tijd hebben ingelicht met een brief in de bussen te deponeren.  Dit is veel te laat gebeurd.  Wij hebben wel de druk op de ketel verhoogd om de werken gelijktijdig uit te voeren met de aanleg van het rond punt aan de Delhaize.  Wij wilden immers vermijden, dat na de afwerking van het rond punt, voorzien eind dit jaar n de bewoners van de Kaaskerkestraat  en het doorgaand verkeer in 2024 gingen worden geconfronteerd met uitvoering van deze werken met als opdrachtgever Aquafin.

Wij hebben zeker de aannemer daarover aangesproken en hen gemeld, dat wij not amused waren.  De burgemeester en mezelf worden op dat moment overladen met alle bagger en krijgen de boter op het hoofd, hoewel wij eigenlijk geen schuld treffen.

Uiteraard dienen wij daar lessen uit te trekken.  Bij de planning van de werken zullen wij de aannemers vragen naar de timing van de communicatie naar de buurtbewoners,… toe.  Zoals eerder gemeld, zou dit automatisch dienen te gebeuren door de aannemer.  Maar in het vervolg zullen wij de vinger aan de pols houden.

 

Punt 2 : Technische dienst – Algemeen – Raamcontract verticale signalisatie – Bestek, kostenraming en wijze van gunnen – Goedkeuring

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: – Perceel 1 (Levering van verticale signalisatie=hoofdzakelijk borden) met een kostenraming van 23.694,00 euro 21% btw niet inbegrepen, voor de duur van 48 maanden – Perceel 2 (Levering van signalisatiemateriaal= hoofdzakelijk lichten, reflectoren) met een kostenraming van 25.288,00 euro 21% btw niet inbegrepen, voor de duur van 48 maanden · De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 48.982,00 euro, 21% btw niet inbegrepen.

 

Punt 3 :  Ondergronds brengen van de netten, elektriciteit en distributie in de Roeselarestraat – Goedkeuring.

In kader van het ondergronds brengen van elektriciteit en distributie in de Roeselarestraat stuurt Fluvius een offerte met referentie NW359678 P/051791 voor een bedrag van 176.241,51 euro, btw verlegd. · De oprichting van een distributiecabine voor elektriciteit is nodig voor de uitvoering van deze werken. Conform de voorwaarde moet de aanvrager (stad Diksmuide) de benodigde grond kosteloos afstaan aan de distributienetbeheerder. De afmetingen van deze grond bedragen (benaderend) 5×6 meter per cabine.

 

4. Openbare Verlichting langs Gewestwegen N35 Esenweg en Roeselarestraat – Samenwerkingsovereenkomst VIII met het Vlaams Gewest- Goedkeuring.

In kader van het ondergronds brengen van elektriciteit en distributie in de Roeselarestraat stuurt Fluvius een offerte met referentie NW359678 P/051791 voor een bedrag van 176.241,51 euro, btw verlegd. · In deze werken is ook voorzien om nieuwe openbare verlichting langs de Roeselarestraat te voorzien. · Via de samenwerkingsovereenkomst VIII van het Agentschap Wegen & Verkeer kunnen er door de stad subsidies verkregen worden voor de plaatsing van openbare verlichting langs gewestwegen. · Het gewest betaalt een forfaitair, niet-geïndexeerd bedrag van 75.000 euro per km gewestweg. · De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking tot gewestweg N35 tussen kilometerpunt 26.13 en 27.23. Het totale bedrag van terugbetaling komt zo op 82.500 euro.

 

5. Wegenis-en rioleringswerken Stokerijstraat en Kapelhoekstraat – Samenwerkingsovereenkomst met Fluvius – Goedkeuring.

· De stad Diksmuide dient tegen 2027 in het Handzamevaartgebied nog 14 inwonersequivalenten af te koppelen. · Daartoe werd het rioleringswerk Stokerijstraat, Kapelhoekstraat door Fluvius prioritair voorgedragen voor subsidie bij de VMM. Hierop werden door de VMM subsidies toegezegd, waardoor de stad geen aandeel heeft in de rioleringskosten.  Bij het voorstel van samenwerkingsovereenkomst steekt ook een eerste raming, opgemaakt door Fluvius. Dit alles wordt in voorontwerpfase verder in detail uitgewerkt. De rioleringswerken zouden in totaal 471.727,19 euro (=subsidie VMM) en de wegenwerken 325.730,46 euro kosten, waarvan 106.069,37 tlv fluvius voor sleufherstel en de uiteindelijke kost zou voor de Stad zou 219.661,09 euro bedragen.

Ik zou toch nog volgende kanttekening willen melden.  We vinden het bijzonder jammer, dat het dossier voor een scheidingsstelsel in de Sint-Pietersstraat en Jonkershovestraat nu niet is mee opgenomen.  Staat nochtans reeds heel lang op de planning van de VMM.  Het dossier is van vitaal belang, daar de aanleg van een scheidingsstelsel in de Jonkershovestraat inherent is met de aanleg van een fietspad daarginds.   Hierbij een warme oproep naar N-VA met minister Demir toe om het gaspedaal in te duwen om deze prangende dossiers toch uit de wachtkamer te halen.

 

6. Subsidiereglement houdende het verlenen van een aanvullende premie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen – Goedkeuring.

In 2010 werd een subsidiereglement voor een aanvullende premie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen goedgekeurd door de gemeenteraad. · Via dit reglement konden de inwoners genieten van een aanvullende premie op de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van maximum 400 euro boven op een maximale premie van 400 euro van Fluvius. · Vanaf 01/01/2023 kent Fluvius voor nieuwe projecten een subsidie toe van 500 euro (forfaitair) volgens de infofiche huishoudelijke premie gescheiden afvoer in bijlage. Dit bedrag wordt uitbetaald na het voorleggen van een geldig keuringsattest van de gescheiden riolering door de aanvrager.

De keuring wordt aangevraagd en betaald door de aanvrager.  Vroeger werd de keuring betaald door fluvius zelf en deze kost ongeveer 100 euro.  Gezien de aanvrager nu deze kost zelf dient op te hoesten, heeft fluvius een bijkomende premie van 100 euro.  Bijgevolg van 400 euro naar 500 euro.

De premie wordt toegekend op basis van een conform keuringsattest en infofiche, dat via de keurder aan Fluvius bezorgd wordt.

Niet meer via facturen, waarbij dan aan de hand van deze een premiebedrag kon worden gegenereerd met een maximun tot 400 euro vanuit de Stad.  Nu gaat men over tot een forfait bedrag van 400 euro.

 

7. GDPR/AVG – Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Fluvius cvba en stad Diksmuide in het kader van de activiteiten inzake riolering – Goedkeuring.

m.b.t. uitwisseling gegevens i.h.k.v. rioolbeleid (pdf

 

8. Gronden Begijnenvestwegel – Voorlopig onteigeningsbesluit – Goedkeuring.

Zelfde fenomeen als met het “vestigingspark”

Huidige projectnota heeft betrekking op de realisatie van de openbare groenzone (met overdruk “te realiseren langzaam verkeersverbinding”) en de daaraan aanpalende zone voor de realisatie van een langzame verkeersverbinding tussen de Beerstblotestraat en de gracht op de perceelsgrens tussen de percelen kadastraal gekend als Diksmuide, 1ste afdeling, sectie A, nr. 336P en Diksmuide, 4de afdeling, sectie A, nr. 886A. Er wordt voorzien in een onteigeningsprocedure nu eerdere minnelijke pogingen tot verwerving van de percelen voor de realisatie van deze zones vruchteloos gebleken zijn.

Lot 1 > deels 14a 88ca parkgebied à 15 euro per m² = 22.320 euro deels 2a 20ca als tuingrond à 45 euro per m² – 9.900 euro Totaal: 32.220 + 19,70% wederbeleg + 1,31% wachtintresten (op heden) maakt 38.990 euro.

 

10. Problematiek verdelging Aziatische hoornaars (raadslid K. Vanlerberghe).

De verdelging van de Aziatische Hoornaars is meer dan noodzakelijk.  Zij tasten ons bijenbestand en de biodiversiteit aan en wij delen deze bezorgdheid en bekommernis van de imkerbonden.  Zij trekken terecht aan de alarmbel.   De bijen zijn van levensbelang voor bestuiving van vruchten en zeker ook in de land- en tuinbouw.  De Provincie ontfermt zich op vandaag over deze verdelging. De bevoegde DPT opteert voor “Vespawatcherforum” om deze verdelging te behartigen.  1 mankracht staat in voor heel West-Vlaanderen.  Dit is uiteraard veel te weinig en daarom doen wij een warme oproep naar de bevoegde DPT om meer mensen in te zetten voor deze verdelging.  Men hinkt op vandaag achterop.  Heel wat vrijwilligers willen zich engageren om de nesten op te sporen en te melden. Men dient te ijveren voor een samenwerking

Ik wil wel beklemtonen, dat er eigenlijk weinig of geen gevaar bestaat naar de mens toe.  De nesten van de Aziatische hoornaars bevinden zich meestal op heel grote hoogte.

 

11. Deelname aan het thermografieproject van het Energiehuis DVV Westhoek – Goedkeuring.

Hierbij hebben wij reeds twee referenties met name Pervijze en Esen.  De respons was goed tot heel goed.

In dit vervolgtraject wordt enkel de kostprijs van het maken van de thermische foto doorgerekend aan de lokale besturen. Voor Diksmuide komt dit neer op een bedrag van €65.059, btw inbegrepen. Korting is mogelijk indien er meerdere gemeenten zich intekenen op dit vervolgtraject. · De uitwerking en opvolging zal volledig kosteloos ondersteund worden door het Energiehuis Westhoek. · Dit project kadert binnen het Lokaal energie en klimaatplan.

 

15. Reglement burgerbudget – Goedkeuring.

We trekken ten volle de kaart van burgerparticipatie

1. De voorstellen worden gerangschikt door: – De stemmen van de vakjury (50%) – De stemmen van het brede publiek (50 %). 2. De vakjury bestaat uit: – 3 personen uit de verschillende actieve bewonersplatforms – 3 personen uit de verschillende adviesraden – 3 personen uit de verenigingen die de stad rijk is Elk(e) bewonersplatform, adviesraad en vereniging mag één persoon afvaardigen die in de jury wil zetelen. Een loting bepaalt de drie afgevaardigden uit het bewonersplatform/de adviesraad/de vereniging.  Toekennen van burgerbudget en uitvoering van de geselecteerde voorstellen 1. Het voorstel dat na jurering de beste beoordeling krijgt, ontvangt het gevraagde budget (met een maximum van 5.000 euro per project). De rest van het budget gaat naar de volgende hoogst gerangschikte voorstellen. Het lokaal bestuur kent per jaar aan maximum tien projecten.  Het totale budget behelst 20.000 euro.

 

17. Nieuwe straatnaam verkaveling Pervijze – De Gravestraat – Definitieve goedkeuring.

de naam “De Gravestraat” voor met verwijzing naar de  historische naam van de voormalige brouwerij De Grave.  Nieuwe weg begin vanaf de Nieuwpoortstraat nav woonuitbreidingsgebied.

 

bijgevoegd punt – Jonas Debaillie

Onderwerp: jeugdbewegingen

De jeugdbewegingen zijn heel belangrijk voor ons sociaal weefsel. Ze zorgen ervoor dat we jongeren en kinderen wegtrekken van voor hun scherm en de kunst van het buitenspelen leren. Voor de leiding zelf is dit ook een belangrijke vorm van verantwoordelijkheid nemen en leren om te gaan met andere. Op dit moment is het zo dat zowat alle jeugdbewegingen evenementen zoals fuiven, Aspi-cafés, KLJ cafés, KSA cafés … organiseren om wat geld in het laadje te brengen. Geld die ze dan tijdens het jaar gebruiken om hun werking mee te onderhouden, om te zorgen dat de kampen betaalbaar blijven, spelmateriaal kan worden aangekocht, …

Wat blijkt nu, dat heel wat jeugdbewegingen bijna niets meer overhouden aan het organiseren van evenementen. De verplichting voor professionele security, graaien van SABAM, sluiten van cafés om 2u, en nog heel wat bijkomende kosten maken dat het organiseren van de evenementen de moeite niet meer is.

Gevolg, we zullen in Diksmuide nog amper fuiven overhouden. Kampen en jeugdwerking zullen een stuk duurder worden. Persoonlijk denk ik niet dat dit een goede evolutie is. Vandaar dat ik hier enkele voorstellen doe:

  • Fuiven worden meestal elk jaar op hetzelfde tijdstip georganiseerd. Laat de jeugddienst een aanbesteding uitschrijven voor professionele security. Zo vermijd je zoals laatst gebeurt dat een security 2 dagen voordien afzegt en een andere firma aan woekerprijzen wel wil afkomen. Hier kunnen dan schadeclaims aan gekoppeld worden en kan gewerkt worden met een betrouwbare partner.
  • Ga als stad in gesprek met SABAM. Tal van verenigingen betalen of betaalden de laatste jaren handenvol geld voor het al dan niet spelen van muziek. Help/ondersteun bij het invullen van de documenten.
  • Ga als stad ACTIEF in gesprek met de jeugdbewegingen.

 

MOTIE ZIEKENHUISNETWERK WESTHOEK

Gezondheid is het hoogste goed.

Daar zijn we het allen over eens..

Preventie is primordiaal…

We zetten hierop in, we kozen er ook voor om een gezonde gemeente te zijn..

We hebben het project bewegen op verwijzen, halt 2 diabetes wordt uitgerold..

Maar niet alles valt te vermijden.

Dan vormt nabije zorg een basisrecht.

We hebben met onze vaccinatiecampagne gezorgd voor onze Diksmuidse burgers dat ze  zich, desgewenst, dichtbij konden laten vaccineren in onze Kupe.   Hier bleef het niet bij…  Met de herinvullling van onze Kupe tot nierdialysecentrum van het Jan Yperman ziekenhuis werd de volgende stap gezet  in het nabij brengen van de zorg.

Het is een fijne zorgzame samenwerking voor onze burgers en we zijn dan ook dankbaar voor de genomen en de te nemen engagementen van het Jan Ypermanziekenhuis.

Samenwerken doen ze ook tussen de ziekenhuizen onderling.  Met de volle steun van beide medische raden beslisten de besturen van AZ West en Jan Yperman zich te organiseren voor een verregaande samenwerking in een ziekenhuisgroepering.  Er werd een aanvraag tot erkenning als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk Westhoek ingediend.   Het zorgstrategisch plan werd eveneens ingediend.  Ook de KEI en Psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart Van Ieper en de beide ELZ zijn betrokken.

Er is nog een resterend netwerknummer op het grondgebied van het Vlaams Gewest.

Er werd nog een aanvraag ingediend door AZ Damiaan en AZ Knokke voor een locoregionaal ZH netwerk.

Door het conflict tussen AZ Damiaan en AZ Brugge is er een lobby om beide ziekenhuizen te laten aansluiten bij andere ziekenhuizen in een nummer netwerk en niet zoals in de logische erkenningsaanvraag in 1 apart eigenstandig Westhoek- ziekenhuisnetwerk.

Het voorstel om een netwerk te vormen met de twee Westhoekziekenhuizen, elk met hun eigen centrale (Veurne en Ieper) en decentrale campussen (Poperinge, Diksmuide en Komen-Wervik), artsenbestand en personeel, garandeert betere zorg dicht bij huis, financiële gezondheid op langere termijn en een betere samenwerking met huisartsen, woonzorgcentra, psychiatrische- en revalidatiecentra en eerstelijnspartners in de Westhoek.

De Westhoek kent een relatief vergrijsde bevolking met bovengemiddelde zorgnood in een moeilijk ontsloten regio.

Een netwerk uitbouwen met een ruimere regio (en ziekenhuizen) zal er onvermijdelijk voor zorgen dat de (onder)capaciteit van het zorgaanbod in de Westhoek zal ingezet worden om de overcapaciteit in de andere regio’s in West-Vlaanderen te compenseren.

De keuze voor een ZiekenhuisNetwerk Westhoek is een keuze om de locoregionale zorg dichtbij, in de Westhoek en vanuit de Westhoek, te verankeren.

Ook de aanrijtijd vormt een  belangrijk argument om tot samenwerking over te gaan.

Volgens een recent koninklijk besluit moet 90% van de inwoners van een netwerkregio voor locoregionale zorg op 30 minuten tijd naar een ziekenhuis kunnen worden gebracht. Dat is voor sommige locoregionale zorgprogramma’s, en binnen de bestaande netwerken, niet het geval voor een pak inwoners in de Westhoek

Daarenboven zal een eigenstandig netwerk het duurzaam verankeren van de ziekenhuizen in Ieper en Veurne garanderen waardoor de dringende geneeskundige hulp, en de (tweedelijns)zorg dichtbij, in het binnenland en aan de kust duurzaam gewaarborgd kan worden.

Jan Yperman en az West zijn ervan overtuigd dat het verankeren van de zorg in de Westhoekregio de werkgelegenheid in eigen streek ten goede komt. Ziekenhuizen op zich zijn grote werkgevers, en de nabijheid van goede zorg maakt de streek aantrekkelijk voor vestiging van gezinnen en bedrijven.

Het college van burgemeester en schepenen verleende op 10/10/2023 principiële goedkeuring om de motie te ondersteunen tot erkenning van het ZiekenhuisNetwerk Westhoek.  Ik hoop dan ook dat we met de voltallige gemeenteraad deze motie kunnen goedkeuren opdat nabije zorg ook voor de  Diksmuidse burger mogelijk blijft.

 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

Punt 4 Oproep capacity Building

Er is een groot tekort aan krachten op de arbeidsmarkt enerzijds

Er zijn mensen die moeilijk aan de slag geraken anderszijds…

Om diverse redenen..

Het is ook niet zo simpel ….Het gaat hier dan ook over werkzoekenden en niet beroepsactieven met een complexe multiproblematiek en een grote afstand tot de arbeidsmarkt en die niet terecht kunnen in het bestaand regulier aanbod.

Arbeid is een medicijn, als het in de juiste dosis toegediend of tot zich wordt genomen…

Het hoeft dan ook niet exclusief arbeid te zijn..

Het is een voorrecht arbeid te mogen uit oefenen waar men zich gerespecteerd voelt voor  ‘werk’ …

Het zorgt voor ritme, een participatie.

Tevens biedt het  de mogelijkheid om te ontsnappen uit de negatieve vicieuze cirkel…. Armoede.. negativiteit…

Maar zinvolle arbeid mogen/kunnen verrichten is ook niet aan iedereen gegeven…

In deze ‘capacity building’ willen we mogelijkheden aanbieden, op maat…

Iedereen beschikt wel over een talent…een af andere mogelijkheid.

De talenten tot uiting laten komen en de juiste maat vinden is een zaak voor professionelen…

We willen dit dan ook holistisch benaderen, empowerment versterken.

Om de projecten te doen slagen is enerzijds een zekere schaalgrootte belangrijk om de toekomstige middelen en expertise te bundelen. Zo zijn heel wat te betrekken partners actief op niveau van de regio Westhoek. Anderzijds blijft nabijheid van dienstverlening belangrijk om die meest kwetsbare doelgroep te bereiken. Zowel VDAB als VVSG schuiven de referentieregio’s naar voor als ideale schaalgrootte.

De focus werd gelegd op:

personen met migratieachtergrond, jongeren minder dan 30 jaar en zorgwekkende aanbodmijders.

Voor de Westhoek gaat het om een projectsubsidie van in totaal 608 890,35 euro per jaar (gedurende 6 jaar). Er is een cofinanciering voorzien van 30% (15% voor VDAB en 15% voor de openbare besturen). Voor Diksmuide bedraagt de cofinanciering 7,73% (verdeelsleutel o.b.v. trekkingsrecht ESF) of 6.028,09 euro per jaar. Hiertegenover staat een te te ontvangen subsidie van 32.929,42 euro

Capacity building vervangt alle andere lopende ESF-projecten. Projecten zoals ‘Tope Tegoare’ en ‘Road 2 work’ moeten noodgedwongen stoppen op 31/12/2023. De sociale dienst maakt van deze projecten gretig gebruik om leefloners dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Capacity building biedt ons de mogelijkheid om dezelfde kwalitatieve hulpverlening te bieden in de meest complexe cliëntsituaties.

Empathie is het kernwoord…

Dus,

Zeer graag uw empathie en rationale en bij deze dan ook de goedkeuring voor  het instappen in het project Capacity building en akkoord te verlenen aan de geraamde cofinanciering voor werkjaar 2024 en 2025.

 

Punt 5 Digibanken vrijwilligersovereenkomst

Het gaat snel…de digitale revolutie..maar iedereen kan niet mee…

Met digibanken willen we het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen aanpakken, met begeleiding, het zorgen voor een gelijke toegang en het organiseren van opleidingen.

Er zijn al initiatieven…deze zijn versnipperd.. Met digibanken kunnen we onze krachten bundelen en ook lokaal opleidingen voorzien. In oktober 22 werd het projectdossier digibanken goedgekeurd. 500 000 euro werd ons toebedeeld. In een partnerschap met Alveringem, Lo-Reninge, Koekelare, Kortemark, Houthulst en Diksmuide.  We hebben het trekkerschap….en of we trekken en duwen…We starten vanaf volgende week met ons eerste digipunt in onze Bib in Diksmuide.  Voor de bestaffing rekenen we op vrijwilligers.

Dus graag uw goedkeuring voor het formaliseren van deze vrijwilligersovereenkomst…

Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen op weg helpen op deze informatiesnelweg…

Dient er niemand achter te blijven.