Gemeente- en OCMW raad 30/11/2020

Opening gemeenteraad door Katleen Winne

Goede avond,

Ik wens u allen welkom.

U wordt het misschien wat gewoon naderhand.

Mag ik u vriendelijk vragen uw mondmasker aan te houden.

Enkel het raadslid die aan het woord is mag dit even uitdoen.

 

Punt 33

Zo zien we dat iedereen ademruimte nodig heeft…

De een in het  vlakke land, de ander in het bos…

 

Raad voor Maatschappelijk welzijn

De verkiezing

Ik dank u

Voor de 19 die het vertrouwen gaven…

Ik hoop het te winnen van wie ik het niet kreeg of zich onthield…

Het is bijzonder pijnlijk dat ik op deze manier schepen word.

Maar ik zal Jan zijn werk verderzetten met zijn vuur.

Ik zal mijn uiterste best doen, mijn leven reorganiseren op korte termijn…

Ik sta voor de Himalaya, in de schaduw van de bergen…

Ik heb sherpa’s en gidsen die mij de weg zullen wijzen en ergens  2 sterren

Mijn pa en Jan zullen trots zijn.

Ik hoop op  betere uitzichten, niet alleen voor mezelf…

Ik  zal mij 100% inzetten voor een sociaal, warm,  gezond en cultureel bruisend Diksmuide.

 

Eedaflegging Claude Vindevogel – tekst Claude na eedaflegging

Beste Jan,

Ik zal 1 oktober  2020 niet snel vergeten. Die namiddag kreeg ik een noodoproep van mijn broer met de melding, dat het leven wellicht voorbij was voor onze moeder en met de vraag of ik snel naar huis wou komen. Toen ik thuis kwam sprak de spoedarts van de MUG helikopter mij aan met de woorden “ik moet uw moeder dood verklaren. We hebben 25 min alles gegeven met hartmassage, maar tevergeefs.”… Het zijn woorden met impact “ik moet uw moeder doodverklaren”. Veel mensen rond deze tafel weten wat het is om zonder vader en moeder door het leven te gaan, anderen mogen zich gelukkig prijzen dat ze nog vreugde en verdriet kunnen delen met hun vader, hun moeder, of allebei. Diezelfde namiddag, een weinige ogenblikken later, was er terug een oproep voor de MUG helikopter. Deze keer voor een man van middelbare leeftijd, een ongelukkige val… Die man bleek diezelfde dag nog onze Jan te zijn… Drie weken later werd je doodverklaard. Opnieuw hebben de artsen alles gegeven, maar kon geen hulp meer baten. Zo verlies je twee mensen in drie weken tijd. Een moeder en een partijgenoot. Mijn moeder als mijn partijgenoot van het leven, vanaf de eerste dag tot haar dood, Jan als partijgenoot van Idee, ons gedachtengoed, maar nog veel meer ons engagement, onze wil om in deze stad het maximaal mogelijke te doen voor onze burgers. En oh ironie van het lot, laat het duidelijk wezen, hier op jouw stoel zitten, is niet voor sentimentele mensen. Het is geen cadeau, geen mooie inhuldiging, geen moment om trots op te zijn, verre van, we huilen diep van binnen, we huilen al wekenlang, midden in een triestige tijd vol van leed bij zeer veel mensen, een tijd zonder sociaal contact, geen opbeurend schouderklopje, geen intense knuffel, geen warme omhelzing,…

Beste Jan, ik zit hier wel vanavond, maar ik zal je niet vervangen. Niemand zal je vervangen. In alle nederigheid zal ik vanuit mijn engagement, mijn liefde voor de mensen, proberen alles te doen wat in mijn mogelijkheden ligt, om als mens binnen de politiek mijn best te doen. Ik ben niet juridisch spitsvondig, ik heb geen vel als een olifant, mijn hart is broos. Ik ben een mens met fouten, niet perfect, misschien is deze plaats helemaal niet voor mij weggelegd, maar als  ik het geluk heb om vier jaar later te kunnen zeggen: dat deze plek van jou Jan, deze plaats die jou nog minstens vier jaar toekomt, een plek is geworden waar mensen met elkander kunnen overleggen, zonder te kwetsen, besluiten worden genomen in het belang van elke Diksmuideling, onze meest kwetsbaren een beter leven kennen en deze grote tafel een tafel van volwassen mensen blijkt, met respect voor ieder individu, dan zal jouw stoel Jan, jouw inbreng, niet voor niets zijn geweest.

Punt energiepremie

Vorige gemeenteraad werd dit punt afgevoerd naar aanleiding van een aantal opmerkingen door de oppositie.

 

Punt : nieuw reglement dakisolatie

Het stadsbestuur Diksmuide engageerde zich om de totale CO2-uitstoot met 40% te verminderen tegen 2030. Dit willen we oa behalen door te investeren in het dakenpatrimonium van Diksmuide. Want door te isoleren, isoleren, isoleren kun je energie besparen. Zo’n 66 % van het totale energieverbruik van een woning gaat naar verwarming en zo’n 30% van de energie gaat verloren via het dak gaat 30%. Vandaar dat we als bestuur nog meer willen investeren in goed geïsoleerde daken.

Vanaf 2020 kunnen woningen of appartementen die in 2020 geen dakisolatie hebben, kunnen ongeschikt verklaard worden. De minimumnorm voor dakisolatie wordt uitgedrukt in een een R-waarde nl 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt. Wat overeenstemt met een isolatielaag van 3à 4 cm (afhankelijk van het gebruikte materiaal). Een povere minimumnorm, vandaar we aan het huidige isolatiereglement niet veranderen. Wie het dak van zijn woning isoleert kan nog steeds een premie aanvragen. Voor een R-waarde van 4,5 m²K/W bedraagt de 250 euro, wie extra isoleert tot een R-waarde van 5,5 m²K/W kan een premie aanvragen tot 600 euro.

Om iedereen voldoende te stimuleren om voldoende isolatie te plaatsen voegen we een extra premie aan toe! Inwoners die een winddicht onderdak plaatsen of hun dakstructuur aanpassen om correct te kunnen isoleren kunnen een premie aanvragen voor winddichtonderdak en/of dakstructuurwerken. Sommige oudere woningen kunnen niet op een correcte manier geïsoleerd worden en hier willen we extra op inzetten.

Wie de Vlaamse renovatiepremie aanvraagt voor de categorie dak krijgt een extra premie bovenop van 20% met een max van 1.000 euro. Wanneer je als aanvrager nog eens tot de prioritaire doelgroep van de Vlaamse energielening behoort kan deze premie oplopen tot 80% met een max van 3.000 euro. Uit een studie van het VEA in het kader van het Energierenovatieprogramma 2020 uit 2007 blijkt dat ouderen en eigenaars die behoren tot de laagste inkomensgroep, over het algemeen in woningen wonen die het minst energiezuinig zijn en dat zij de laagste bereidheid tonen tot het doen van investeringen. Met deze toevoeging maken we ook werk van een rechtvaardig premiebeleid.

Dakisolatie zou in geen enkele woning mogen ontbreken! Dergelijke investering is meestal op enkele jaren terugverdiend dankzij premies en de lagere verwarmingskomsten.

Tevens blijven we ook inzetten op goede begeleiding en kun je gratis beroep doen op het advies ‘duurzaam (ver)bouwen en wonen’ van Acasus (het inspiratie- en kenniscentrum over duurzaam wonen, bouwen en renoveren in West-Vlaanderen) en de gratis renovatiebegeleiding van het energiehuis DVV Westhoek

 

Bijgevoegd punt : boscongres

Was er iemand van het gemeentebestuur aanwezig op het boscongres?

De uitnodiging was specifiek gericht naar burgemeester en schepenen. Vanuit Diksmuide was niemand aanwezig. De presentaties die achteraf verspreid werden, werden wel met veel aandacht doorgenomen. Nu, er zijn 300 honderd burgemeesters of schepenen, waarvan er iets meer dan een 100 tal aanwezig waren.  Dus we zijn geen uitzondering op de regel!

Welke inzichten zijn er daardoor gekomen bij het gemeentebestuur? Welk engagement wenst men hier op te nemen?

We hebben met veel aandacht de ambities van de minister doorgenomen: ze wil graag 4.000 ha extra bos in Vlaanderen tegen 2024, en 10.000 ha tegen 2030. Dit vanuit de ambitie om meer en kwalitatiever bos te realiseren in Vlaanderen dat nabij en bereikbaar is voor iedereen. Zo’n 750 hectare daarvan moet gerealiseerd worden door de lokale besturen.

Als stadsbestuur staan we inderdaad voor een aantal uitdagingen:

 • De keuze van aanplant bomen op openbaar domein staat onder druk: blijven we kiezen voor streekeigen soorten of kiezen we voor uitheemse soorten die beter bestand zijn tegen de klimaatverandering, extreme droogte,…
 • Geen bos zonder grond: De vraag om de aanplant van een stadsrandbos komt al jaren geregeld terug op de agenda. Voorlopig werd hiervoor nog geen locatie geschikt geacht.
 • De aanplant van bomen in het buitengebied (lees: agrarische bestemming) is absoluut niet evident (denk bv. aan de aanvraag voor het Galileibosje, die we al stad van in het begin zo goed als mogelijk actief mee ondersteund hebben, maar waarvan de beslissing nog steeds hangende is bij de Raad van State).
 • Nog ruimtelijk: er zijn een aantal locaties in Diksmuide waar de aanplant van een bos absoluut niet wenselijk is en zelfs niet vergunbaar: denk bv. aan de Handzamevallei, Vlavlakte,…

Maar: we nemen de vraag van de minister wel au sérieux en gaan dus op zoek naar oplossingen.

Zijn er concrete initiatieven voorzien op korte en langere termijn?

 • We zijn als bestuur van mening dat alles start met een goed onderhoud van hetgeen er op vandaag al is, aan boombestand dan wel te verstaan. Daarom werd in samenwerking met Vives een inventarisatie uitgevoerd van alle openbaar groen. Hieraan wordt dan een beheerplan gekoppeld zodat we jaarlijks makkelijker aan de slag kunnen qua onderhoud.
 • In de stedelijke milieuraad wordt bv. volop gediscussieerd en gezocht naar een evenwicht tussen het aanplanten van inheemse soorten (waar we altijd voor geopteerd hebben) en soorten die beter bestand zijn tegen droogte en klimaatverandering. We hebben zowel daar als op de dienst openbare ruime heel wat expertise aan boord en werken richting een gedragen plan.
 • Ook op de vraag van de bosgroep om een infomoment te organiseren rond bosaanplant en -uitbreiding gingen we in. We hadden een afspraak gepland met de Bosgroep IJzer en Leie om:
  • Enerzijds te onderzoeken of er bij de stad evt. mogelijkheden zijn om een natuurlijk bos, speelbos, geboortebos,… aan te leggen. Ondertussen werd de Bosalliantie (ANB, Dept. Omgeving, INBO en VLM) in het leven geroepen om bosuitbreiding in steden en gemeenten verder mee te begeleiden.
  • Anderzijds de bevolking te informeren rond de bosgroepwerking en bebossing door het organiseren van een lokaal infomoment.

Mede door corona en doordat de betrokken medewerker bij de bosgroep ondertussen is vertrokken, werden beide zaken uitgesteld. Die zullen terug opgenomen worden.

 • Binnen de samenwerking met het RLW trachten we elk jaar ook een nieuw project op poten te zetten. Dit jaar worden bv. in de Moerestraat 57 bomen aangeplant, weliswaar in lijnverband. Los van deze samenwerking worden door de dienst openbare ruimte ook jaarlijks heel wat bomen extra aangeplant (denk bv. aan de herinrichting van de Keiemdorpstraat).
 • De jaarlijkse groencampagne waarbij inwoners bomen en hagen aan voordelig tarief kunnen aankopen, zal uitgebreid worden met een extra pakket specifieker gericht naar stadstuintjes, omdat we ook hier extra willen inzetten op vergroening.
 • We onderzoeken volop de piste om net zoals in Brugge bomen aan te bieden aan particulieren. Via hun project ‘Ik wil een boom’ kun je enerzijds suggesties doen voor aanplant op openbaar domein, en anderzijds kun je bij de stad een gratis boom bestellen om in je voortuin en waar het niet kan eventueel in de achtertuin te planten. De uitwerking van het project werd vorige week door het schepencollege besproken.

Wenst het gemeentebestuur gebruik te maken van de mogelijkheid om beroep te doen op deze subsidies?

Voor lokale besturen werd de bebossingssubsidie verhoogd tot 0,54 euro per vierkante meter. Die subsidie kan voor alle bestemmingen worden aangewend met uitzondering van industriegrond. Ook landbouwgrond komt in aanmerking op voorwaarde dat het gaat over percelen tussen 25 en 50 are, aansluitend op bestaand bos.

Daarnaast komt er een aankoopsubsidie voor toegankelijk bos. Die bedraagt 75% van de aankoopsom met een maximum van € 5/m².

Er komen ook extra subsidies via specifieke projectoproepen zoals bv. Natuur in je buurt.

Als dus een concreet voorstel op tafel komt of een concreet project uitgewerkt wordt, zullen wij hier volop op inzetten.

We kijken alvast met veel belangstelling uit naar de grondenbank bebossing die zal opgezet worden. Dat kan het probleem voor het vinden van een geschikte grond alvast verhelpen.

Zal meer natuur en bos ruime aandacht krijgen in het toekomstige RUP?

In de nieuwe partiële herziening van het GRS (procedure moet nog opgestart worden) zullen slechts een zeer beperkt aantal punten onder handen worden genomen. Het zal hierbij dus gaan om een aantal zaken die het stadsbestuur cruciaal vindt om mee te nemen (denk voetbalsite Keiem, reconversie site AWV, … doch hierover moeten nog definitieve knopen worden doorgehakt).

Wij steunen eveneens het voornemen voor een aanplanting van een bos in de Galileistraat. Jammer genoeg loopt er een procedure tegen deze aanplant bij de Raad van State.  Wij opteren om ons juridisch bij te staan, dat ook handenvol geld kost, vanuit het oogpunt om onze gram te halen.

Wijzigingen inzake ontwikkelingen voor bijkomende ruimte voor bos en natuur zullen in principe niet opgenomen worden in de geplande partiële herziening. Eenmaal de partiële herziening een feit is, kan de procedure tot opmaak van het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (opvolger van het GRS) worden opgestart. Dat beleidsplan zal bestaan uit één strategische visie en verschillende beleidskaders. Één van die beleidskaders zou dan bv. kunnen handelen over natuurontwikkeling en bos.

Ik zou als volgt concluderen.  10 ha bos bij creëren is niet zo evident op het grondgebied Diksmuide. De parameter, dat de oppositie hierbij hanteert, klopt niet.   Als het  agrarisch gebied behelst,  geeft de afdeling Land en Visserij altijd ongunstig advies.  Verder zal ANB eveneens niet tolereren, dat het typerende open landschap in Diksmuide zou worden aangetast.  Hierbij verwijs ik naar de komgronden Lampernisse, IJzervallei, Handzamevallei , Bethoosterse Broecken, Viconiaputten, Waleweiden,…

In het verleden en op vandaag worden er wel overgangsgebieden reeds ingevuld voor bos. Hierbij refereer ik naar het percelen in de nabije omgeving van het Praetbos.  Het perceel langs de Brugse Heirweg, niet ver van de Gistelweg  en op de hoek Houtlandstraat-Brugse Heirweg. Wij gaan ook de mogelijkheid verder onderzoeken om kleine bosjes te stipuleren, zoals de N-VA in één van de vorige gemeenteraden suggereerde voor de site van het Chiroheem-KLJ lokaal Esen.  Er worden nog andere locaties onderzocht.

 

Bijgevoegd punt : subsidies buffers, klimaatdoelstellingen

Benutting klimaat- en natuursubsidies

 1. Eind oktober 2020 lanceerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een subsidiemogelijkheid voor lokale hefboomprojecten “Natte Natuur” in het kader van gebiedsontwikkeling.

In opdracht van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, nodigde het Departement Omgeving lokale overheden uit om in geselecteerde bovenlokale gebiedsontwikkelingsprocessen een ‘lokaal hefboomproject Natte Natuur’ te realiseren. Met deze subsidiemogelijkheid wil het departement mee haar schouders zetten onder de verhoogde inspanningen van de Vlaamse Regering in de strijd tegen droogte en waterschaarste zoals die zijn samengevat in de Blue Deal.
Basiselementen van deze nieuwe subsidiemogelijkheid zijn:

 • De oproep is volledig gericht naar gemeenten en provincies waarvan het grondgebied deel uit maakt van het werkingsgebied van de bovenlokale gebiedsontwikkelingsprocessen die vermeld worden in het reglement.
 • Doel is de realisatie van natte natuur die minstens 10 jaar lang in goede staat behouden blijft.
 • De subsidie bedraagt maximaal 75% van de in aanmerking komende uitgaven van de projectbegroting: uitgaven voor investeringen voor aankoop van gronden, materiaal en plantgoed en uitgaven voor werken/uitvoering op het terrein en projectcoördinatie ter realisatie van de natte natuur.
 • Het lokaal hefboomproject Natte Natuur moet binnen de 3 jaar gerealiseerd zijn.

Het klopt dat Diksmuide in één van de gebieden ligt die aanmerking komen, nl. de kustzone. Het is maar één van de kanalen via dewelke minister Demir haar Blue Deal-middelen inzet. Zo heeft de provincie enkele projecten ingediend maar dan specifiek gericht op waterconservatie en -infiltratie. Er is bv. ook een oproep geweest voor onthardingsprojecten, enz. enz.

In de vraag wordt specifiek verwezen naar de landbouwers die nood hebben aan bijkomend water, vooral voor irrigatie. De oproep ‘natte natuur’ was niet zozeer gericht op spaarbekkens voor bv. captatie voor irrigatiewater. Maar echter wel op het creëren van bijkomende natte natuur ifv vertraagde infiltratie, aanvulling van de grondwaterlagen en verhogen biodiversiteit, al heeft alles een link met elkaar.

Er werd onlangs door de Provincie een  Strategisch project IJzer- en Handzamevallei ingediend. Diksmuide is één van de 20 (!) partners die mee een ‘letter of support’ heeft ondertekend, hier omtrent is echter nog geen verder nieuws. Half december zou minister Demir de goedgekeurde projecten bekrachtigen via MB. Afwachten en duimen dus. Indien goedkeuring betekent deze subsidie de aanwerving van  VTE projectcoördinator die de motor van het Strategisch project moet worden, en moet zorgen dat we met alle partners een programma uittekenen en uitvoeren. Daarnaast is er de mogelijkheid tot max. 500.000€ grondverwervingssubsidies voor strategisch belangrijke percelen.

Binnen dit project zijn voor Diksmuide 2 van de 3 focusgebieden van belang, nl. Blankaartbekken en Handzamevallei.
Zo is de Handzamevallei een zoekzone voor meer grootschalige bufferbekkens, net omwille van de intensieve groententeelt in de regio. Dit kadert in de opmaak van het zogenaamde ‘provinciale waterplan’ . De belangrijkste ambitie van het strategische plan in de Handzamevallei is het onderzoeken en zoeken van consensus voor een gecontroleerde verhoogde peilsturing vanuit de IJzer, ifv de natuurdoelstellingen in de vallei, maar eventueel ook voor het ophouden van water in een grootschalig bekken/infiltratielagune. Dit zou dan een captatiepunt kunnen worden. Locatieonderzoek en technische haalbaarheid dienen natuurlijk eerst worden onderzocht. Maar in het strategisch plan zouden we dit kunnen doen + ev. verwervingen + realisatie. Of dit allemaal lukt in de drie jaar dat het project loopt, dat zien we dan nog wel. Voor alle duidelijkheid : dit hoeft ook niet per se in de vallei zelf; het is misschien aangewezen om dit meer stroomopwaarts te zoeken aan de beken die in de Handzamevaart uitmonden.

Los van de goedkeuring van dit strategisch project, zou de stad, samen met de provincie en alle andere partners verdere stappen willen nemen. Want het is zo dat er in de komende jaren nog meer Blue Deal-middelen beschikbaar zullen komen. Als wij met de provincie, VMM, polderbestuur, ANB, landbouwers, …. tot een akkoord komen voor een ‘waterproject’ in de Handzamevallei, dan kunnen we dat meteen indienen wanneer er zich nieuwe kansen tot subsidie voordoen. Voortdoen dus is de boodschap en kansen grijpen indien ze zich aandienen!

In de rand van deze vraag zijn we als stadsbestuur ook bezig met de opmaak van een hemelwaterplan. Hierbij werken we een visie uit om onze stad water- en klimaatbestendig te maken. Een hemelwaterplan dient aanzien te worden als een instrument, niet zozeer om maatregelen wettelijk af te dwingen, maar om als insteek te dienen bij het vaststellen van ruimtelijke beleidsplannen, uitwerken van erosieplannen, gemeentelijke verordeningen, beoordelen van vergunningsaanvragen…. Het hemelwaterplan focust zich voornamelijk op het kwantitatief beheer van hemelwater. In een hemelwaterplan wordt een visie uitgewerkt om zowel de gevolgen van wateroverlast als verdroging te beperken. Er wordt dus niet enkel gefocust op knelpunten en mogelijke oplossingen voor wateroverlast, maar er wordt ook zoveel mogelijk gezocht naar win-win maatregelen die ook ten goede komen aan de droogteproblematiek, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van infiltratie en creëren van blauwgroene netwerken binnen de stad.

We opteren toch zoveel als mogelijk om privé-initiatieven te promoten naar land- en tuinbouw toe.   Immers bij de aanleg van een buffer op openbaar domein  met gemeenschapsgeld, zou dit wel eens de discussie kunnen aanwakkeren tussen captatie van irrigatiewater voor de land- en tuinbouw en anderzijds de stelling van natuurbewegingen, dat het waterpeil van deze buffer dient te worden gegarandeerd in het kader van biodiversiteit, fauna en flora,…

 1. Oproep van Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers – projectoproep “Lokale klimaatactie”

Heel wat Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het burgemeestersconvenant. De Vlaamse lokale besturen engageren zich op die manier tot lokale klimaatactie. Ook burgers en andere stakeholders zijn via allerlei initiatieven in de gemeenten actief aan de slag op de klimaatverandering tegen te gaan of om passende maatregelen te nemen die inspelen op de gewijzigde klimaatomstandigheden. Via de projectoproep ‘ Lokale klimaatactie 2020’ wou minister Bart Somers steden en gemeenten ondersteunen bij het behalen van die doelstellingen.  We hadden een project in samenwerking met de WVI,  maar dit is afgeblazen omdat er te weinig interesse was van andere gemeenten, steden.

Maar we gaan verder met het project van de “thermocar”, waarbij huizen worden gescreend, in het kader hoe bepaalde  woningen minder energie zouden verbruiken

 

Gebruikersreglement “De seizoenen” Kerk van Lampernisse

Wij zijn inderdaad altijd een koele minnaar geweest van deze herbestemming.  Wij konden de klok niet meer terug draaien, toen wij deel uitmaakten van deze meerderheid.  Het ging immers handenvol geld kosten aan schadeclaims. Hierbij refereer ik naar het casinodossier in Middelkerke Dit zogenaamde dorpshuis kan nog altijd fungeren als stille ruimte om te mediteren, bezinnen,…, weliswaar niet als Stille Gebedsruimte.  Bovendien is het gebruik van deze ruimte heel beperkt en duidelijk afgelijnd.  Zo mogen er geen privéfeesten , communiefeesten, eetfestijnen doorgaan en er mag geen drank worden verkocht.  Zelfs bloemenschikken, kooklessen kunnen niet.

Het klopt, dat Idee Diksmuide streeft naar uniformiteit van begraafplaatsen en wij zullen  daarvoor verder ijveren en ons inzetten. Maar nogmaals voor dit project konden wij de klok niet meer terugdraaien.

Mening van het bewonersplatform en andere verenigingen naast ons neer leggen.

 

Tussenkomst Els Leenknecht bij punt 2 ‘verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst’

Volgens mij kan er perfect overgegaan worden tot het nemen van akte van de eedaflegging van de voorgedragen kandidaat-voorzitter en is een geheime stemming niet aan de orde.

Dhr. Jan Van Acker is overleden op 21.10.2020; hij werd begraven op 27.10.2020.

Volgens de heer Vanlerberghe had de nieuwe voorzitter verkozen moeten worden op de eerstvolgende vergadering van de OCMW-raad en dit conform artikel 90 van het decreet lokaal bestuur. Volgens hem was dit de OCMW-raad van 26.10.2020.

M.i. is dit standpunt niet correct.

 1. Bij verdere lezing van het Decreet lokaal bestuur moet de akte van voordracht ondertekend door meer dan de helft van de raadsleden van de OCMW-raad en door een meerderheid van de OCMW-raadsleden die op dezelfde lijst van de voorgedragen kandidaat zijn verkozen, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering van de OCMW-raad aan de algemeen directeur worden bezorgd.

  Uiterlijk 8 dagen voor de ‘eerstvolgende vergadering’ in de redenering van de heer Vanlerberghe, zou dus betekend hebben tegen uiterlijk 18.10.2020. Op dat ogenblik leefde Jan nog.

  De ‘eerstvolgende’ vergadering in de zin van artikel 90 van het decreet lokaal bestuur is – in samenlezing met andere regels- de OCMW-raad van 30.11.2020.

  De OCMW-raad diende kennis te nemen van deze tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter Katleen Winne ; zij wordt verkozen verklaard als voorzitter met ingang van 30.11.2020; de raad diende dus volgens mij gewoon akte te nemen van de eedaflegging van de verkozen verklaarde voorzitter.

 2. Bovendien was er het ‘menselijke’ aspect van deze verkiezing. Op de OCMW-raad van 26.10.2020 was onze partij diep in rouw; wij hadden een paar dagen voordien een dierbaar partijgenoot onverwachts verloren. Wij zouden het zeer onrespectvol naar Jan toe gevonden hebben om daags voor zijn begrafenis reeds een andere voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst te verkiezen.  Dit was ook het laatste waaraan wij op dat ogenblik dachten: ons hoofd en hart was bij Jan en zijn diepbeproefde familie.

  Maar omdat wij terug een procedureslag vrezen en het juridisch getouwtrek meer dan moe zijn en wij vooral Katleen Winne met een gerust gemoed  in de voetsporen van Jan willen  laten lopen, zonder dat zij de komende tijd moet wakker liggen dat het voorzitterschap of bepaalde beslissingen  zullen aangevochten worden, hebben wij het zekere voor het onzekere genomen en zijn wij ingegaan op de vraag om de voorzitter van de OCMW-raad langs geheime stemming om te laten verkiezen.