Gemeente- en OCMW raad 31/05/2021

Geachte collega’s

Van harte welkom op deze nieuwe raad. Blij jullie terug fysiek te mogen ontmoeten.

Ze waren ellenlang moeizaam en zaten vol verrassingen, de digitale vergaderingen van de afgelopen corona maanden.

Er waren technische storingen, langdurige pauzes voor het tellen en de soms erg moeizame debatten. Maar alles bij elkaar hebben wij er toch het beste van gemaakt.

Nu kunnen we -eindelijk- terug normaal vergaderen en ik ben ervan overtuigd dat OC WALNES de mogelijkheden biedt om dat weer veilig te doen. In elk geval maakte een bijeenkomst met de fractievoorzitters duidelijk dat een meerderheid, om niet te zeggen iedereen, nu voor het normale vergaderen is.

Wij gaan direct over tot de behandeling van de dagorde van de GEMEENTERAAD.

 

Punt 14 : verjaringsvraagstuk van buurtweg nr 3 en voorzien van een doorgang voor wandelaars en fietsers-Besluit toezichthoudende overheid over de ingediende klacht

We hebben een veldslag gewonnen, maar zeker nog niet de oorlog.

Er dienen echter nog een aantal administratieve handelingen te gebeuren tegen 9 juli.

Stand van zaken.  De onderhandelingen met de Lovie en de privé-eigenaar zijn volop aan de gang voor de doortrekking “Begijnewegel”.  We moeten inderdaad opteren en de oefening durven maken om een inventaris op te maken van alle sentiers en welke kunnen worden afgeschaft.

 

Punt 30 : jaarvergadering IWVA en punt 31 : Publilec, ontslag bestuurder

 

Punt 30 – 31: Publilec-IWVA

Ik hoef zeker geen les te krijgen en hij mag mij geenszins de les spellen betreffende mijn stemgedrag.  Wetende en hierbij refererend naar de criteria, die door hemzelf, zijn partij en gemeente werd gehanteerd in de periode 2000-2006 waarbij zij nooit het budget of begroting hebben goedgekeurd.  Eerst in eigen boezem kijken vooraleer anderen met alle zonden van Israël te overladen, zou ik zeggen.  Ik heb alleen de grootste bekommernis en bezorgdheid, of de IWVA wel autonoom zal blijven en ik draag deze zeker een warm hart toe.  Op vandaag is dit als het ware een familiebedrijf, zeg maar een warm nest voor het personeel, klanten.  En ik wens dit zo te behouden.  Maar ik kreeg helaas en jammer genoeg geen afdoend antwoord.

Vandaar hebben wij besloten om geen vertegenwoordiger meer af te vaardigen in Publilec.

 

Mandaat Katleen Winne IWVA

In eerste instantie kan ik haar enigszins begrijpen.  Het is inderdaad geen sinecure en evidentie om zomaar de fakkel van wijlen  Jan op deze manier  dienen over te nemen.  College Katleen heeft een heel mooie score gehaald met de gemeenteraadsverkiezingen 2018.  En eigenlijk kwam het tweede schepenambt haar onmiddellijk toe.  Zij paste daarvoor en de afspraak was om na 3 of 4 jaar Jan op te volgen.  Maar het lot besliste daarover helaas en jammer genoeg  anders.  Katleen kwam in de plaats van Jan, vroeger dan gepland.  Ondertussen was Katleen lid van de Raad van Bestuur IWVA.  De verdere opname van dit mandaat kan je beschouwen als een vorm van compensatie.

Zou ik deze zelf doen.  Zeker niet.  Ik wil beklemtonen, dat ik geen enkel bezoldigd mandaat heb naast mijn schepenambt en ik wens dit ook zo te behouden.

 

Punt gemeenteraad 31 mei 2021 door dhr. J. Desender – Onderwerp: Vijver in het Stadspark.

Is er een visverbod of niet in de vijver?

Alle wateren die verbonden zijn met het openbare waterlopennetwerk vallen onder de wet op riviervisserij en is het bezit van een visverlof uitgereikt door de Vlaamse Overheid verplicht. Voorbeelden zijn de IJzer, de Handzamevaart, … .

De vijver in het stadspark valt onder de private wateren waarop de wet op de riviervisserij niet van toepassing is. Een visverlof van de Vlaamse Overheid is hierdoor niet vereist.

Het is dan aan de eigenaar of beheerder, hier Stad Diksmuide, om indien gewenst een eigen visreglement op te stellen. Diksmuide heeft voor de vijver in het stadspark geen specifiek visreglement zodat vrij kan worden gevist in de vijver van het stadspark.

Zou het een optie zijn de duikploeg van de brandweer jaarlijks een oefening?

De laatste interventie werd in 2017 uitgevoerd door de brandweer van Diksmuide.

Sinds de hervorming van de brandweer is het takenpakket van de brandweer duidelijk omschreven en afgelijnd.

Het uitvoeren van niet prioritaire opdrachten die niet in dit takenpakket zijn opgenomen kunnen niet worden uitgevoerd tenzij dit expliciet door de burgemeester wordt opgedragen. De gemaakte kosten aan manuren en expliciete kosten worden gefactureerd aan Stad Diksmuide.

Hier moeten we als lokale overheid opletten dan we geen misbruik maken van de brandweer voor taken die niet prioritair zijn.

Bijvoorbeeld het periodiek dreggen van onze stadsvijver naar allerhande gedumpte materialen is niet prioritair. Wenst de stad dit periodiek te laten uitvoeren door een externe zijn we als lokale overheid gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten. Deze stelt dat we een marktbevraging moeten uitvoeren.

De laatste grote baggerwerken aan de stadsvijver dateert van 1996. Dit tijdens het uitvoeren van opschikwerken aan de vijver en de omgeving door de toenmalige firma Verheye uit Diksmuide.

Het vrijmaken van de smalle overloop van de stadsvijver aan de kant van de Parklaan gebeurt wel periodiek (om de 2 à 3 jaar) om een goede doorstroom te kunnen garanderen.

In het najaar van 2019 werd voor het laatst plaatselijke opruimwerken uitgevoerd aan de kant van de Parklaan.

De fontein terug in gebruik maken

De fontein in de vijver van het stadspark wordt periodiek onderhouden door een externe aannemer.

Het laatste onderhoud werd dit voorjaar uitgevoerd door de firma Aquafontal.

De fontein is in werking maar werkt niet 24h/24h, met een timer treedt de fontein in de voormiddag in werking en slaat ’s avonds terug uit.

 

Boterhalle

Op de voorbije gemeenteraad werd de vraag gesteld om de aangestelde ontwerper voor het project evenementenhal hun ontwerp te laten toelichten op de komende gemeenteraad. Het ontwerp is momenteel enkel nog maar een wedstrijdontwerp, het is de bedoeling om dit nu de komende maanden verder af te stemmen aan de wensen van het stadsbestuur en de betrokken diensten in het belang van de gebruikers. Het is de bedoeling om de omgevingsvergunning tegen eind dit jaar in orde te hebben zodat de bouw volgend jaar van start kan.

De ontwerper Tab Architects zal op het gepaste moment in het verdere traject het ontwerp voorstellen aan de Gecoro conform de door de gemeenteraad goedgekeurde afsprakennota. In de Gecoro heeft elke politieke fractie een vertegenwoordiger. Via dit adviesorgaan kunnen alle vragen/opmerkingen/bedenkingen/ bijsturingen gesteld en geadviseerd worden.

 

Punt 4: Vaccinatie

Vandaag hadden we onze 30-ste vaccinatiedag.  Status praesens tot op vanmorgen.

8290 kregen al hun 1° vaccin (18+)  Dit is 60,75% van de 13653 inwoners.

Diksmuidelingen werden al volledig gevaccineerd Dit is 32,07 %

Deze week vaccineren we minimaal nog 1.239 en maximaal nog 1.307 voor de eerste keer.

Dankzij  een goede organisatie en de inzet van de vele vrijwilligers verloopt het hier vlot in onze Kupe.

Er wordt op een hoger tempo gevaccineerd.  Daardoor werd onze wachtruimte te klein en wachten de mensen ook in de kupe.

Al wat we binnen ons vermogen ligt, lukt goed.

Het is soms heel snel schakelen, als de richtlijnen veranderen zoals bijvoorbeeld  bij de J&J vaccins ; niet meer onder de 41 jaar.

Vanaf 1 juni wordt er overgeschakeld op de reservelijst van Q-vax.   Binnen onze ELZ dienen we op eenzelfde wijze te werken.  We hopen dat dit ook goed zal werken.  Tot op heden is in Diksmuide nog geen enkele spuit verloren geraakt.  We raden dan ook iedereen aan zich op deze reservelijst te laten registreren.  Zo kunnen we ervoor zorgen dat geen enkele spuit verloren gaat of in de koelkast blijft liggen.

We hopen dat de verdere vaccinatie vlot mag verlopen., de leveringen niet in het gedrang komen,

zodat ook de jongeren  snel gevaccineerd kunnen worden.. Het was voor ieder een bijzondere tijd, maar voor hen is het meer dan tijd dat ze zich in alle vrijheid verder mogen ontwikkelen, genieten van sociaal contact, de wereld ontdekken.

 

Punt 19: Prijzenlijst

Tot 30/6/2020 werd onze ontmoetingsruimte in ons lokaal dienstencentrum uitgebaat via een concessie.  Deze werd stopgezet en de goedkeuring werd verleend om de uitbating als volgt te regelen.

*een drankje aanbieden ter gelegenheid van sociaal-culturele activiteiten in het lokaal dienstencentrum (overdag en op weekdagen) gebeurt door het personeel in samenwerking met vrijwilligers.

* een drankje aanbieden ter gelegenheid van activiteiten van of in CC Kruispunt gebeurt door verenigingen (avonden en weekends)

Uiteraard hebben wij hiervoor een tarievenlijst nodig.

Er worden 2 tarieven gerekend, voor het sociale gebeuren en een voor het culturele.

Voor het sociale gebeuren zijn de prijslijsten voor het lokaal dienstencentrum en het woonzorgcentrum gelijk.

Ik krijg graag  uw goedkeuring.

We zijn verheugd iedereen terug te verwelkomen na deze lange periode van isolatie.

Kunnen we eerst het sociaal glas heffen, binnenkort het culturele.

 

Punt Publilec

Alles hangt af van hoe je het bekijkt, vanuit welke positie,

Van in welke levensfase, situatie je je bevindt.

Was ik de grote postjespakker geweest, was ik 3 jaar geleden al schepen geworden.

Ik heb het mandaat van de IWVA nooit gevraagd, ik heb het wel aanvaard.

Je kan er politieke ervaring opdoen op bestuursniveau.  In zo’n raad van bestuur liggen de verhoudingen anders.  Minder vijandig en je kan er bijleren.

Een raad van bestuur is m.i. ook geen duiventil.  Het duurt een tijd eer je ingewerkt bent in de materie.

Het vertegenwoordigen van mandatarissen is van belang voor de stad.

Ik zit nog in een raad van bestuur, in jury’s, vergaderingen van ’s ochtends tot ’s avonds…onbezoldigd.

Als zelfstandige van middelbare leeftijd, dien ik ook mijn micro-organisatie gezond te houden.

Ik kan geen politiek verlof nemen, zoals een ambtenaar.  Ik ben nog niet gepensioneerd. Ik heb nog 3 studerende kinderen.  Over een kapitaal die vanzelf jongt, beschik ik evenmin.

Ik heb het politieke bestel niet uitgevonden, noch de intercommunales.

Het is dan ook niet voor niks dat vele talentrijke jonge mensen een politiek mandaat niet ambiëren.

Het is ook een onzeker bestaan.

Mijn inziens is dit geen deontologische fout.

Eertijds heb ik mij in dit debat ook nooit gewaagd.

Honi soit qui mal y pense

 

Punt 24: LOGO

Logo, het lokaal gezondheidsoverleg gaat voor meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor iedereen.   Onze collectieve gezondheid werd getormenteerd.  De waarde van overleg en aanpak van problemen is nog nooit zo duidelijk geweest.  Logo Midden-West-Vlaanderen is belast met de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en doet dat in samenwerking met lokale en regionale partners in de regio Midden-West-Vlaanderen waaronder lokale besturen.  In het bijzonder ondersteunt Logo Midden-West-Vlaanderen ons bij de uitbouw van een integraal preventief gezondheidsbeleid.  Ook voor Diksmuide is aandacht voor gezondheidspromotie en ziektepreventie belangrijk.

Tegen 2025 leven we gezonder op vlak van gezond eten, sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak en alcohol en drugs. Hiervoor voeren we een beleid in de levensdomeinen, gezin, vrije tijd, onderwijs.

Er wordt gewerkt rond valpreventie.

Bevolkingsonderzoeken ter vroegtijdige opsporing van kankers.

Uiteraard zijn de vaccinaties ook van prioritair belang.

LOGO heeft een nieuwe erkenning nodig.

Hiervoor moet een lijst van erkende partners waaronder de lokale besturen die deel uitmaken van het werkingsgebied van Logo Midden-WestVlaanderen deze erkenning formeel ondersteunen.

Ik zou hiervoor zeer graag uw goedkeuring krijgen vanuit Diksmuide

 

Punt 30: IWVA

Hierbij kan ik u melden dat op de algemene vergadering laatsleden de nieuwe naam werd voorgesteld:  Aquaduin

 

Raad voor maatschappelijk welzijn
Punt 2: Art 60

Een tewerkstelling overeenkomstig artikel 60§7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het centrum kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een derde werkgever (= een gebruiker).  Er wordt hierbij steeds op zoek gegaan naar een plaats van tewerkstelling, in functie van de achtergrond, ervaring en beperkingen van de cliënt. Het is dan ook belangrijk om over een gevarieerd aanbod aan beschikbare arbeidsplaatsen te beschikken voor potentiële kandidaten artikel 60§7.  Per arbeidsplaats moet een algemene samenwerkingsovereenkomst worden opgemaakt. Deze regelt de samenwerking tussen beide organisaties inzake de ter beschikkingstelling van artikel 60§7.

Graag uw goedkeuring,

 

Punt 3: Foodsavers

Een mooie combinatie om voedselverspilling tegen te gaan en mensen die het moeilijker hebben aan een zeer sociaal tarief  inkopen te kunnen doen.  Dit vormt ook een sociale tewerkstelling.

Graag uw goedkeuring voor  de samenwerkingsovereenkomst met DVV Westhoek in functie van het Leaderproject Foodsavers Westhoek 2021-2024.

 

SLOTWOORD

Het was mij een genoegen om met fysieke feedback deze raad te mogen voorzitten.

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we de volgende keer, naar aloude traditie,  een glaasje zullen kunnen heffen om de zomer in te zetten. Wij zullen ons best doen om de burger een mooie waaier aan  evenementen aan te bieden om de zomer te laten slagen. Met schepen Katleen Winne zijn we het uiteraard volmondig eens dat het grootste evenement dat we nu moeten afwerken, de vaccinaties zijn. Diksmuide doet het alvast zeer goed in de opiniepeilingen van aantal gevaccineerde inwoners. Wij zijn koplopers en dat hebben wij te danken aan het mooie werk van zoveel mensen.

Maak er alvast een geslaagde maand juni van en hou het vooral veilig.

Tot de volgende vergadering !