Gemeente- en OCMW raad 31/08/2020

Ik wens u allen te verwelkomen op deze gemeenteraad en aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn.

Ik hoop dat u allen een deugddoend verlof had.

Na de initiële totale destabilisatie door het corona-virus, dienen we ‘hier en nu’ verder te leven, ons aan te passen, ons te reorganiseren en ons terug voorwaarts te begeven.

Het is niet aan mij om te twijfelen of te discussiëren over bepaalde maatregelen die hier nu verondersteld gehandhaafd dienen te worden.  We dienen de veiligheidsvoorschriften te volgen… zoals elke burger.. Ik hoop dat een ieder zich hier kan aan houden.  Ik zie liever uw gelaat en wens u niet te muilkorven. Maar zoals gevraagd door ABB vraag ik u uw mondmasker op te zetten als u niet spreekt.  Wil ook uw eigen pen te gebruiken om te tekenen.

Bij deze wil ik iedereen bedanken die zich inzet(te) om deze reorganisatie technisch en administratief te begeleiden.

Misschien is hier ook een woord van dank geplaatst voor alle mensen van de dienst evenementen, jeugd, sport, cultuur, toerisme en technische dienst om in deze moeilijke zomerperiode toch nog een ‘joie de vivre’ konden creëren in ons Diksmuide.   Een antidotum tegen de collaterale schade van het virus; tegen de verzuring/vereenzaming/ cultureel en maatschappelijke  verarming. Dankuwel !

Eveneens dankuwel voor iedereen die zorgt en blijft zorgen!

Dankuwel ook aan elke burger om voorzichtig te zijn en te blijven.

We blijven relatief gespaard… Laat ons het zo houden

 

Beheersplannen

In 2015 besliste het stadsbestuur tot opmaak van beheersplannen voor diverse dorpsgezichten en monumenten.   In casu gaat het hier over de erkende dorpsgezichten van Stuivekenskerke, Oostkerke, Sint-Jacobskapelle en de huisjesrij in de Koning Albertstraat 28-34.

Voor de opmaak van de beheersplannen is de aanstelling van een architect of studiebureau noodzakelijk. Daarvoor zal een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden uitgeschreven volgens het bijgevoegd lastenboek.

Na de opmaak en goedkeuring van een beheersplan komen zowel private eigenaars als het stadsbestuur in aanmerking voor een erfgoedpremie ten bedrage van respectievelijk 40% en 60% (voor het publiek toegankelijke gebouwen).

De kostenraming voor de opmaak van vier beheersplannen wordt geraamd op 80.000 euro, inclusief btw.

Het beheersplan van Oud-Stuivekenskerke wordt in eigen beheer opgemaakt.

We vragen dus om goedkeuring te verlenen aan de opmaak van 5 beheersplannen voor beschermde dorpsgezichten, inclusief beschermde monumenten, waarvan 4 op te maken door een architectenbureau en 1 in eigen beheer.

Oud-Stuivekens – OLV Hoekje: in eigen beheer

Stuivekenskerke – omgeving kerkdorp en landgoed Vicogne

Oostkerke – Sint-Veerleplein en omgeving

Parochiekerk Sint-Jacobskapelle en omgeving

Koning Albertstraat nr 28 – 34 (woningen en Sint-Rochuskapel).

Een beheersplan is een visiedocument én een werkinstrument. Het is een draaiboek voor het uitvoeren van effectief beheer voor het behoud van het onroerend erfgoed.

De opmaak van een beheersplan is maatwerk waarbij de richtlijnen van Onroerend erfgoed van 01/01/2019 als leidraad dienen. In een gebied met meerdere eigenaars, beheerders of ander betrokken actoren wordt er zoveel mogelijk gewerkt naar een gedragen visie en gezamenlijke doelstellingen. Participatief werken is een uitgangspunt. Het organiseren van een beheerscommissie, het organiseren van een informatieavond enz. zijn voorbeelden.

 

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

Selectiecriteria Minimumvereisten
Overzicht eigen personeel en middelen die kunnen ingezet worden voor het volbrengen van de opdracht. Overzicht
Bekwaamheid en kwaliteitsattesten van het projectteam Attesten
Een nota nopens de technische hulpmiddelen die kunnen worden ingezet, zoals totaalstation, tekenpakketten, software, enz… Nota
Referenties van gelijkaardige opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar: Minstens 3 geattesteerde referenties voor de opmaak van een beheersplan uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. a) indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd; b) indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener. 3 geattesteerde referenties

 

Gunnings criteria

Nr. Beschrijving Gewicht
1 Prijs 70
  Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs
2 Visie van de ontwerper 30
  De inschrijver dient een visie in over :
1. de projectmethodologie
2. de uitvoeringswijze
3. Timing/stappenplan van dit project
te beschrijven op telkens maximum 1 A4.
Het is de bedoeling dat de aanbestedende overheid én de subsidiërende overheid een duidelijk beeld krijgen van de visie op en de wijze waarop de inschrijver de opdracht wenst aan te pakken en van de specifieke taken en methoden die hij hiervoor nodig acht.
Totaal gewicht gunningscriteria: 100

 

Straatnamen Pervijze

In Diksmuide zijn slechts vier vrouwen vereeuwigd op een straatnaambordje. Het is dan ook aangewezen om meer gerenommeerde vrouwen een Diksmuidse straatnaam te geven. Onder die gerenommeerde vrouwen vallen de verpleegsters Elsie Knocker, Mairi Chisholm, Dorothie Feilding en Helen Gleason. Zij waren allen actief bij Dr. Hector Munro’s Flying Ambulance Corps en hebben een uitzonderlijke rol gespeeld in Pervijze tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zij verbleven in “The Cellar House”, die niet ver gelegen was van het huidige verkavelingsproject.

De stadsarchivaris stelde voor om de vier straten de volgende namen te geven:

Elsie Knockerstraat,
Mairi Chisholmstraat,
Dorothie Feildingstraat en
Helen Gleasonstraat.

De cultuurraad volgde dit advies en het college van burgemeester en schepenen deed het voorstel op de gemeenteraad van 18/05/2020 die zijn voorlopige goedkeuring gaf.

Van 19/05/2020 tot 18/06/2020 werd een openbaar onderzoek ingesteld waarbij geen opmerkingen of bezwaren zijn binnengekomen.

Gebruikersreglement gemeentelijke infrastructuur

Dit reglement regelt het gebruik en de verhuur van onze sociaal-culturele infrastructuur in het centrum en in de dorpen. Om in te spelen op de veranderende omstandigheden en om tot meer eenvormigheid en logica te komen zijn  aan de bestaande reglementeringen enkele zaken gewijzigd

Dit zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen die worden voorgesteld:

 • De Boterhalle is geschrapt uit dit reglement aangezien de zaal voorlopig niet bruikbaar is. Voor de tijdelijke fuifzaal zal een apart tijdelijk reglement worden opgemaakt.
 • Zaal Horizon werd definitief geschrapt omdat de samenwerkingsperiode naar aanleiding van de investeringssubsidie ten einde is gelopen.
 • In andere stedelijke infrastructuur die voor sociaal-culturele activiteiten kan gebruikt worden (bijv. de bibliotheek aan het Sint-Niklaaskoor, kapel in Beerst aan de fanfare, De Wal aan de Rubensvrienden, kunnen we dezelfde tarieven hanteren.
 • De vergoeding die men moet betalen bij het laattijdig annuleren wijzigt van 50 naar 100%.
 • benefietactiviteiten die ruimer gaan dan de Noord-Zuid activiteiten werden vroeger steeds als uitzonderingen op het reglement voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Nu zijn die uitzonderingen omschreven in het reglement en kunnen we die aanvragen sneller afhandelen.
 • De zaalverantwoordelijken waren vragende partij om de aanvraagtermijn voor de privé-feesten te verlengen van 3 naar 9 maanden. De privé-feesten belasten de kalenders niet, waardoor we die vraag kunnen inwilligen.
 • De belangrijkste wijziging qua tarief is het schrappen van het tarief van 30 euro voor activiteiten met toegangsprijs. Dit zorgde zowel bij de gebruikers als bij de zaalverantwoordelijken voor veel verwarring.

 

Wat betreft het cultuurcafé (De Bolletjes) Omdat er geen concessionaris is gevonden wordt voorgesteld om het cultuurcafé (tijdelijk) in eigen beheer uit te baten, weliswaar enkel voor deelnemers aan activiteiten van het cultuurcentrum en het lokaal dienstencentrum.

Met dit reglement wordt het gebruik van de café, de foyer en de zalen van het LDC geregeld.

 • Voorliggende beslissing regelt de uitbating in functie van externe gebruikers/huurders van de infrastructuur. 
 • Er wordt voorgesteld om het voorzien van drank bij activiteiten van huurders en het gebruik van het cultuurcafé en de vernieuwde foyer als volgt te regelen
  • Gebruik cultuurcafé en toogfaciliteiten foyer:
   • Bij activiteiten in de schouwburg, de foyer (na de verfraaiing veel meer mogelijkheden in deze ruimte) of zaal Gerlacus kan na reservatie gratis gebruik worden gemaakt van het cultuurcafé of de toogfaciliteiten in de foyer bij de organisatie van activiteiten.
   • Indien de toogfaciliteiten in de foyer worden gebruikt, worden dranken, glazen etc. door de vereniging zelf in de koelkasten van de foyer geplaatst. Het klaarzetten van de foyer gebeurt ook door de gebruiker.
   • De uitbating van het cultuurcafé of de foyer gebeurt door vrijwilligers aangeduid door de organiserende vereniging. Minstens één vrijwilliger moet ouder zijn dan 18 jaar.
   • Handdoeken, afwasmiddel etc. worden voorzien door de vereniging.
   • De vereniging zorgt ervoor dat alle gebruikte glazen afgewassen zijn en de bar netjes wordt achtergelaten. De bar, meubels … in de foyer worden op hun oorspronkelijke plaats teruggezet.
   • Bij het einde van de activiteit wordt de stock geteld en aangevuld door de gebruiker.
   • Een personeelslid van het stadsbestuur controleert de stock en factureert de verbruikte dranken aan de gebruiker op basis van de door de Gemeenteraad bepaalde tarieven.

 

 • Vergaderlokalen:
  • Na reservatie kan een drankaanbod beschikbaar worden gesteld.
  • Na de activiteit worden de verbruikte dranken gefactureerd aan de gebruiker volgens de tarieven die door de gemeenteraad zullen worden goedgekeurd. Verkoop van eigen dranken is niet toegestaan.
 • Catering, recepties en maaltijden:
  • Voor de organisatie van recepties en maaltijden kunnen zaal Gerlacus, het cultuurcafé en/of de foyer worden gehuurd. Hiervoor kan de organisator gebruik maken van een externe cateraar. Er moet wel gebruik worden gemaakt van het drankenaanbod van het cultuurcafé.

Om veiligheids- en hygiënemaatregelen kan er geen gebruik worden gemaakt van de keuken voor de bereiding van warme of koude maaltijden. Er kunnen ook in geen geval kooktoestellen worden binnengebracht. Het buiten plaatsen van tenten of bijkomende apparatuur (vuren, frituren, barbecues …) moet gebeuren in overleg met de verantwoordelijke dienst. 

Aan artikel 37 (tarieven) wordt de foyer toegevoegd omdat die ook apart gebruikt kan worden voor activiteiten.

De keuken kan voorlopig niet worden gebruikt. Er is een controle van het federaal voedselagentschap aangevraagd.

De overheidsopdracht voor het aanstellen van een brouwer en de verkoops- en afrekeningstarieven zijn voorwerp van aparte dossiers/beslissingen.

De tarieven zullen een mix zijn aangepast op diverse doelgroepen (sociaal tarief deelnemers activiteiten LDC, deelnemers aan eigen activiteiten van het CC/de stad, afrekeningstarieven aan verenigingen). en argumentatie

Subsidies

In het beleidsplan van deze coalitie is het ondersteunen van de verenigingen een prioritaire doelstelling. In die optiek is in het meerjarenplan een verdubbeling van het budget voorzien voor de subsidiëring van de verenigingen uit volgende sectoren: senioren, jeugd, sport, cultuur en welzijn

Voor de culturele verenigingen bedraagt de pot dus 84.120 euro

Uitgangspunt bij de verdeling van de subsidies was een logische en rechtvaardige  herverdeling en met dit doel zijn de subsidiereglementen aangepast waarbij volgende basisregels werden gevolgd

 • Elke vereniging ontvangt eenzelfde basisbedrag van 150 euro wanneer zij voldoen aan een aantal eenvoudige criteria.
 • Daarnaast kan elke erkende verenging (uitgezonderd de professionele welzijnsorganisaties) ook aanspraak maken op een werkingssubsidie. Via een puntensysteem worden zij gehonoreerd voor de voorbije werking. De criteria hiervoor verschillen volgens de sector waartoe de vereniging behoort (jeugd, sport, senioren, welzijn en cultuur). Ze zijn in hoofdzaak een modernisering van de oude reeds gekende criteria.
 • Tot slot kunnen verenigingen ook een projecttoelage aanvragen voor projecten die hun reguliere werking overstijgen. Ook ad hoc bewonersgroepen kunnen aanspraak maken op projectsubsidie. 

Verder zijn de krijtlijnen van het reglement uit 2010 grotendeels behouden gebleven. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen/aanvullingen:

 – Opsplitsing structurele subsidie (basis-, werking en specifieke subsidies) en projecttoelagen omdat de projecttoelagen breder gaan dan de ‘gewone’ sociaal-culturele verenigingen.

– Beperkt aantal nieuwe criteria rond nieuwe thema’s: communicatie, innovatie, duurzaamheid, samenwerking, toegankelijkheid (UiTPAS). –

Projectsubsidies

Doel van deze projectsubsidiëring is het stimuleren van het niet commerciële  ondernemerschap op sociaal-cultureel, gemeenschapsvormend en kunstzinnig vlak.

Daar vallen onder meer onder:

 • Gemeenschapsvormende en culturele projecten. Dit kunnen activiteiten zijn van tijdelijke bewoners(groepen).
 • Activiteiten die de reguliere werking van de verenigingen overstijgen en niet of moeilijk realiseerbaar zijn zonder extra ondersteuning
 • Hoera!cheques (3 maand op voorhand, 4 huisgezinnen) Bewonersplatforms hebben voorrang, 100 euro per jaar
 • dorpsgebonden activiteiten ter gelegenheid van sint, kerst en nieuwjaar
 • straat- en buurtfeesten
 • jubilerende verenigingen.

De subsidiecommissie wordt samengesteld door het college van burgemeester en schepenen en bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken stadsdiensten, de programma-vzw van CC Kruispunt en de adviesraad voor cultuur.

 

Raad voor maatschappelijk welzijn

Bij het overlijden van Dhr Latre en Dhr Verhoest :

Zoals aangegeven door Dhr Vanlerberghe  en Mevrouw Lies Laridon,

zoals gedragen door onze voltallige gemeenteraad

zoals op handen gedragen door heel wat Diksmuidelingen wensen wij als hommage voor de onverdroten sociale inzet van Dhr Latre en Dhr Verhoest een minuut stilte te houden, uit dank voor hun monumentale betrokkenheid.   Dit is de plaats, hun plaats, bij de aanvang van de raad voor maatschappelijk welzijn.  Laten wij hun stichtend voorbeeld bewaren en ons blijvend inzetten voor een sociaal Diksmuide. Sterkte ook aan de families.

 

Subsidies aan Welzijnsverenigingen

Voor de legislatuur 2020-2014 is er budget voorzien voor toelagen aan verenigingen en professionele organisaties in de welzijnssector. Het budget hiervoor voorbehouden bedraagt in totaal 44 180 euro.

Dat  wordt als volgt verdeeld:

–  5550 euro voor samenwerkingsovereenkomst met de Sleutel

– Voor de verdeling van de resterende 38360 euro werken we met drie categorieën:

 • ‘subsidies aan welzijnsverenigingen’
 • ‘subsidies aan professionele welzijnsorganisaties’
 • ‘subsidies voor projecten die gelijke kansen bevorderen’

Waarvan de modaliteiten voor verdeling vastgelegd worden in bijgaande reglementen

 • Welzijnsverenigingen: Hier zou 10000 euro verdeeld worden onder de 15 verenigingen die in aanmerking zouden komen
 • Als we aan elke welzijnsvereniging een basis subsidie van 150 euro toe kennen, (2250) dan is er nog  7750 euro over om werkingssubsidies toe te kennen volgens de inspanningen die de vereniging het voorbije werkingsjaar geleverd heeft.

Het voorstel is dan om de resterende 28 630 euro te reserveren voor de subsidies aan professionele welzijnsorganisaties (17 professionele welzijnsorganisaties zouden een toelage van 250 euro ontvangen (4250 euro)en de projectsubsidies.   (24.380)

Projectsubsidies zijn dus relatief belangrijk en hiermee willen we ondersteuning bieden aan sociale projecten die gelijke kansen (willen) bevorderen op thema’s als integratie, armoede, opvoeding, onderwijs, gezondheid, tewerkstelling, huisvesting en vrije tijd.

De ondersteuning omvat niet enkele financiële projectondersteuning maar ook procesbegeleiding en coaching.

Projectsubsidie;

de jury geeft een niet-bindend advies over de ingediende projecten en omvat betrokken stads- en OCMW-medewerkers, schepen van sociale zaken en twee externe professionele welzijnsexperten met een aanbod in Diksmuide. Afhankelijk van het ingediende project kan de jury worden aangevuld met één expert die expertise heeft met betrekking tot de doelstelling van het project.

Criteria: innovatie, participatie, toegankelijkheid, resultaatgerichtheid

SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel of aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden.

 

Professionele welzijnsorganisatie: zijn organisaties of verenigingen die onder een koepelorganisatie vallen en als werkingsgebied Diksmuide hebben. Voorbeelden: De Lovie, Golfbreker, Familiehulp, Familiezorg….

We kiezen ervoor om voor professionele organisaties enkel met een vast subsidiebedrag te werken en geen werkingssubsidie meer toe te kennen. Organisaties die zich willen inzetten om gelijke kansen te realiseren en hiermee projectmatig aan de slag willen, kunnen subsidies aanvragen via het reglement ‘subsidies aan projecten die gelijke kansen bevorderen’.

Medicatie IJzerheem

Het betreft een raamcontract met een duur van 48 maanden. Dit gaat in op 01/01/2021 en loopt tot 31/12/2024. De opdracht is verlengbaar met 2 jaar. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure.

Bij de selectiecriteria is het aanleveren via een robot belangrijk

Bij de gunningscriteria  zijn kwaliteit dienstverlening en mogelijke ristorno’s belangrijke parameters.

 

Directeur WZC

Uit de audit die werd gevoerd in de maanden september, oktober en november 2019 kwamen diverse aanbevelingen, verbeterpunten en suggesties tot wijziging. Deze moesten zo snel mogelijk worden geïmplementeerd zodat de werking van het Woonzorgcentrum Yserheem kan worden geoptimaliseerd in het voordeel van de bewoners en de medewerkers.

Een van de belangrijke aanbevelingen was dat de extra functie diensthoofd bewonerszorg naast de directeur geen goede zaak was. De audit van vzw Anker toont aan dat dit geen ideale organisatie op de werkvloer geeft en dit eigenlijk taken betreffen die van een directeur worden verwacht.

Het vast bureau van 30/06/2020 besliste om de functie van directeur woonzorgcentrum op te schalen naar een weddenschaal A4a-A4b om zo tot betere kwaliteit op de werkvloer te kunnen komen, waarbij vooral de managementcapaciteiten meer worden benadrukt naast een achtergrond in of kennis van de zorg. Het diensthoofd bewonerszorg nam recent ontslag en deze functie   wordt niet opnieuw ingevuld.

Deze aanpassingen kaderen volledig in de reorganisatie van het woonzorgcentrum en resulteerden bijgevolg in het ontslag van de huidige directeur in het A1-A3-niveau op het vast bureau van 30/06/2020.

Het vast bureau besliste op 06/07/2020 om de vacature van directeur woonzorgcentrum open te verklaren. Daarnaast nam het vast bureau ook de beslissing om vzw Anker aan te stellen om de waarnemende directeur van het woonzorgcentrum te leveren met een prestatie van 3 dagen per week. Deze opdracht geldt tot aan de gunning van de nieuwe procedure. Hiermee wil het vast bureau de continuïteit in het Woonzorgcentrum Yserheem bewaren.

Hitte golf

Zeer terechte vraag die getuigt van de bezorgdheid voor de bewoners

Eerst uw vraag naar metingen: dit is gebeurd en als hoogste waarde heft men 1 malig 32 gr gemeten in de leefgroep. Doorgaans was het 26 – 27 gr. Belangrijk om weten is dat er vanuit de kant van de bewoners weinig klachten waren, deze kwamen vooral van het personeel: werken in dergelijke warmte en dan nog met een mondkapje op, is geen sinecure

Zoals u weet is er een buizensysteem aangelegd voor de klimaatregeling. Dit buizensysteem werkt maar niet optimaal: er is nog een technisch probleem en ook juridisch is nog niet alles opgelost

Als noodoplossing staan op de verdiepingen mobiele airco’s , wordt er aan afkoeling gedaan met ijsjes en koude drank, wordt zoveel mogelijk de zon geweerd

 

Vorig jaar is er beloofd om de zaak grondig te onderzoeken maar door omstandigheden is dit er nog niet van gekomen. (onderbezetting gebouwendienst, coronacrisis) In de toekomst zullen we daar zeker werk van maken

 

Ik sluit de raad voor maatschappelijk welzijn.

Dankuwel voor uw inzet ! Hou u allen goed !