Gemeente- en OCMW raad 31/10/2022

Punt 3 : Aankoop gasolie en diesel-bestek

Dit bestek behelst een tijdspanne van twee jaar door toedoen van de prijsschommelingen.

Punt 29 : aanpak geurhinder

Vraag 1 : er werden onlangs pleidooien gehouden in het kader van milieustakingsprocedure, die wij aanspanden. Wanneer het vonnis zal worden beslecht kan niemand een timing op plakken. Het behelst de rechterlijke macht, die autonoom fungeert. En deze wensen wij ook na te leven, wat niet van alle politieke zwaargewichten kan worden gezegd.
Vraag 2 : De vergunning, die werd verleend door de Provincie staat momenteel on hold, daar er twee beroepen zijn aangespannen. In de vergunning wordt er een aan- en een afvoersas voorzien, opdat alle activiteiten binnenin zouden gebeuren. Er wordt helemaal geen uitbreiding van de verwerkingscapaciteit gehandhaafd. Het biobed wordt geinstalleerd om de geurhinder weg te cijferen.
Vraag 3 : De stad Diksmuide heeft gunstig advies gegeven voor dit biobed, maar niet voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit. Als het biobed soelaas zal bieden, is voor iedereen koffiedik kijken. Wij en de Provincie geven het voordeel van de twijfel. Er zullen na de installatie
verschillende detecties worden uitgevoerd welk resultaat dit biobed zal boeken.
Vraag 4 : Tal van klachten. Wij vragen dat de bewoners bij geurhinder klacht zou indienen bij de bevoegde instantie. Wij hebben de klachten via sociale media ook doorgestuurd, maar het is logischer om klacht in te dienen bij de bevoegde instantie.
Vraag 5 : Ik denk, dat iedereen nu op de hoogte is waar en wanneer men klacht dient in te dienen. We kunnen deze nog eens melden in Yzersterk.
Ik denk, dat wij alles uit de kast hebben gehaald om deze geurhinder een halt toe te roepen.

Punt 21 : stand van zaken participatie

Stand van zaken nieuwe manier van participatie en inspraak

Vertrekpunt

• Ambitie van de stad om een nieuwe visie op participatie te ontwikkelen met daarbij:

o Het erkennen van de (wettelijke verplichte) adviesraden
o Andere adviesraden om te vormen tot klankbordgroepen, met voorlopig eenzelfde naam en werking

o Het ontwikkelen van een burgerplatform met een duidelijk impactkader

o Partners vinden in het co-creëren van een leefbare stad

• Start van de oefening werd bemoeilijkt door

o Interne personeelswissels
o Corona (de oefening is veel te belangrijk om enkel digitaal op te starten)
o Aanstellen ander adviesbureau (door een verschil in visie)
o Andere focus binnen het participatiedossier (invulling De Kupe)
• De stad ging samen met De Stuyverij/Methodiekfabriek aan de slag om de ambitie van de stad scherp te stellen en gedragen te maken bij de burgers.

• In een onderzoeksfase voerden we zowel groeps- als individuele gesprekken met mensen uit verschillende ‘lagen’:

o Laag 1 Bestuur (afvaardiging uit CBS en MAT)
o Laag 2 Adviesraden/klankbordgroepen (afvaardiging uit de raden +
contactambtenaren)
o Laag 3 Middenveld (afvaardiging uit verenigingen)
o Laag 4 Grassroots (‘Jan met de pet’, inwoners die met beide voeten
in de samenleving staan)

Wij kunnen ook meegeven, dat de gecoro zowel in 2021 en 2022 zesmaal is samen gekomen, in tegenstelling in de vorige legislatuur, waarbij deze samenkomsten werden beperkt tot één à tweemaal.
Wij zijn opnieuw gestart met de open vergaderingen bewonersplatforms na een standstill door de corona.
Ook de milieuraad is een open orgaan, waarbij iedereen welkom is. Deze komt ook meer dan zes maal per jaar samen.
De Diksmuidelingen hebben wij laten participeren omtrent parking “Boterhalle”. Wij gaan luisteren naar de meer dan 5.000 Diksmuidelingen, in tegenstelling tot de oppositie, die dit voornemen van tafel veegt.
Punt 23 : Lokaal klimaat- en energiepact 2.0
1 LEKP1
1.1 Algemeen
– De stad Diksmuide heeft zich hier op ingetekend via gemeenteraadsbeslissing in september 2021.
– Geangageerd om zich in te zeten op de 4 verschillende werven en om de vooropgestelde doelen te behalen.
1.2 Huidige cijfers
DOEL OP DIT MOMENT (27/10/2022)
WERF 1
16.000 bomen 365
8.000m haag of gevelbeplanting 988m
16 extra natuurperken van 10m² 5
WERF 2
50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden.
1 coöperatief / participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners
WERF 3
16 deelsystemen (koolstofvrij deelsysteem)
160 laadpunten
16 km nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad 4,05 km
WERF 4
16.000m² ontharding 6011,16m²
16.000m³ hemelwateropvang 2310 m³
ALGEMENE DOELSTELLING
Gemiddeld jaarlijkse besparing van 2,09% in eigen gebouwen
CO2 – uitstoot 40 % verminderen tegen 2030 t.o.v. 2015
(vergelijking 2015 met 2030 en vermindering = 40%)
(technische infrastructuur en eigen gebouwen)
Alle openbare verlichting verLEDden tegen 2030 Lopende werken via fluvius
Draagvlak hernieuwbare energie verhogen. (geen belastingen op pylonen van windmolens tegen 2025)
Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen opmaken
Burgers + bedrijven + verenigingen samen de streefdoelen van de werven behalen. Communicatie is bezig met een volledig burgerparticipatieplan.

2 LEKP 2
2.1 Vergelijking LEKP1 – LEKP 2
In het LEKP1 werden verschillende doelen gesteld. Men heeft enkele van deze doelstellingen verstrengd en zo is men tot en LEKP2 gekomen. Onderstaande tabel weergeeft de vergelijking tussen LEKP 1 en LEKP 2.

LEKP 1 LEKP 2
WERF 1
16.000 bomen
8.000m haag of gevelbeplanting
16 extra natuurperken van 10m²
WERF 2
50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden. Van de 50 moeten 25 fossielvrije renovaties zijn
1 coöperatief / participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners
WERF 3
16 deelsystemen (koolstofvrij deelsysteem)
160 laadpunten 240 laadpunten (1.5 laadpalen tegen 2030 per 100 inwoners)
16 km nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad
WERF 4
16.000m² ontharding
16.000m³ hemelwateropvang
ALGEMENE DOELSTELLING
Gemiddeld jaarlijkse besparing van 2,09% in eigen gebouwen Jaarlijkse besparing van 3% vanaf 2023
CO2 – uitstoot 40 % verminderen tegen 2030 t.o.v. 2015
(vergelijking 2015 met 2030 en vermindering = 40%)
(technische infrastructuur en eigen gebouwen) CO2 -uitstoot met 55% verminderen tegen 2030 t.o.v. 2015
(eigen mobiliteit wordt hier nu ook bijgerekend)
Wij hebben beslist om mee te stappen in het LEKP 2. Het dient enkel te worden genotuleerd. LEKP 2 behelst een “verstrenging”, maar lijkt ons een haalbare kaart. Zoals je kan merken, hebben wij bij een aantal doelstellingen goed geboerd. 6011,16 vierkante meter ontharding. Vooral dit streefcijfer is meer dan ruimschoots gehaald! Wanneer het vonnis uitgesproken ( en dit verwachten wij heel binnenkort) zal zijn omtrent de aanplant van het Galileibosje, zal dit eveneens een flinke slok op de borrel schelen.
Alle openbare verlichting verLEDden tegen 2030
Draagvlak hernieuwbare energie verhogen. (geen belastingen op pylonen van windmolens tegen 2025) Geen CBS of GMR beslissing meer nodig voor het plaatsen van elektriciteitsmasten of ELIA
Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen opmaken
Burgers + bedrijven + verenigingen samen de streefdoelen van de werven behalen.

De doelen van zowel LEKP1 als LEKP2 zijn te realiseren tegen 2030. Extra besparingen en een extra verminderde CO2 uitstoot worden als realistisch ingeschat. Evenals fossielvrije renovaties en extra laadpunten. Het punt over hernieuwbare enerie en elektriciteitsmasten is een beslissing die moet stroken met de visie van het CBS.

Punt 24 : Afbakening klein stedelijk gebied ABKG

Aanzet van antwoord op bijgevoegd punt door raadslid Kurt Vanlerberghe – agenda zitting gemeenteraad 31/10/2022.

Onderwerp: Bespreking startnota inzake PRUP herziening afbakening kleinstedelijk gebied Diksmuide
__________________________________________________________________________________

Probleemstelling:

Zonder dat hieraan voorafgaand ook maar enige bespreking in de gemeenteraad plaatsvond keurde de Deputatie de startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan herziening afbakening kleinstedelijk gebied Diksmuide goed. Dit gebeurde na uitgebreide ruggenspraak met het college van burgemeester en schepenen van de stad Diksmuide.

Het gaat hier nochtans om het belangrijkste stedenbouwkundig instrument, dat de toekomst van Diksmuide na 2025 voor zowat 10 jaar vormgeeft.

Het is aangewezen van het college van burgemeester en schepenen te vernemen waarom bepaalde keuzes gemaakt werden, maar ook waarom bepaalde keuzes niet gemaakt werden.

De Gemeenteraad keurde op 30/08/2021 de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de Stad Diksmuide, betreffende de herziening van de AKSG, goed.

Het behelst hier een startnota. Er dient nog een scopingnota opgemaakt te worden. Verder is er de voorlopige aanvaarding en vervolgens nog de definitieve aanvaarding. In 2025 zou dit document moeten af zijn. Bijgevolg zullen er tal van momenten zijn om dit te bespreken. We gaan beginnen met de gecoro ( =een wettelijk adviesorgaan), die zal doorgaan op 23 november 2022.
Ik ben niet beroerd om toe te geven, dat de infomarkt is vergeten te melden in Yzersterk.
Wat betreft de eventuele nieuwe industriezone in de Oostendestraat. Het behelst hier een perceel van maximun 4 ha en zeker geen 19 ha!. Dit stuk is vooral in functie van een huidig bedrijf, waarbij wij wensen, dat deze kan uitbreiden en verder ontplooien. Ook de stelplaatsen van De Lijn zouden hier kunnen worden gelokaliseerd. Maar er is geen sprake van een nieuwe brandweerkazerne op deze plaats en zeker niet van een fusie tussen de brandweerposten Diksmuide en Leke. Trouwens de gemeenten en steden hebben op vandaag weinig vingers in de pap in de brandweer, daar deze nu fungeren vanuit de brandweerzones.
Bij het finaliseren van de fase 2 ZWO kunnen wij de voorziene ambachtelijke zone ter hoogte van de IJzertoren ontsluiten en aansnijden.
Het is de bedoeling om de site van AWV in de Roeselarestraat in te vullen als licht ambachtelijke zone.
De suggestie om uitbreiding industriezone te voorzien in de Kaaskerkestraat lijkt mij moeilijk haalbaar, daar bij het uitstippelen van de ZWO het onbespreekbaar was om het tracé via deze Vlavlakte ( =waterrijk gebied) te voorzien.
Ook een verder doortrekken van het industriegebied tot aan Scheeweghe ziet men niet zitten.
– Uitbreiding Parking Beerstblote via de hondenweide is logisch
– Bufferbekken IJzer en Handzamevaart. De vorige gemeenteraad is dit ruimschoots aan bod gekomen en men opteert in eerste instantie voor de blauwe oksel als waterbuffer in combinatie met recreatie
– Uitbreiding kleinhandelszone via Schependom. Gaan we meenemen en briefen aan de Provincie
– Heernisse. Hier wordt geopteerd om de densiteit te optimaliseren

Punt 30 : Partiële herziening