Gemeenteraad 01/04/2013

Punt 8: Vrije tijd en onderwijs- 2014-2018- Aankoop gronden projecten Netwerk Ijzerfront-Belevingspad Kaaskerke en belevingssite Petroleumtanks - Marc Deprez

Idee2006 zal uiteraard dit punt goedkeuren. Wordt dit trajekt ook het alternatief voor de verdwijning van de fietsroute frontzate ter hoogte van Delhaize door de langverwachte aanleg van de ring?
De wandel- en fietsroute is van groot belang voor de 100 jaar herdenking 14-18. In de gemeenteraad van …, ijverde Idee2006 het ternair zand te vervangen door asfalt in functie van de rolstoelgebruiker, minder mobiele- en andersvalide recreant. Vooral de frontzate, het woord zegt het zelf, zal nog meer aandacht krijgen door toedoen van 100 jaar herdenking 14-18. Vandaar ons idee! Trouwens op het grondgebied van Staden, Houthulst,… zijn de recreatieve wandel- en fietsroutes reeds geasfalteerd.

Punt 14: Stand van zaken inzake de bouw van sociale koop- en huurwoningen

Idee2006 heeft niets tegen sociale woningen, maar heeft toch een aantal bedenkingen.
- Wordt na een tijd een audit gemaakt van de huurders van een sociale woning? Dit vanuit het oogpunt om de sociale woningen blijven toe te kennen, aan degenen die het toekomt.
- Maar het prangende probleem in Diksmuide is kavels voorzien met een woning. Dit heeft niets te maken met arm, rijk. Integendeel. Jonge gezinnen, die heel hard werken in functie van hun droomhuis op een kavel is uiteraard ook een sociaal aspect. En die gezinnen betalen veel belastingen voor de Diksmuidse stadskas. Maar die gezinnen krijgen vandaag de dag weinig of geen kans meer. Er dient immers meer evenredigheid te zijn tussen sociale huisvesting en woningen op een kavel. Maar de Diksmuidse bouwpolitiek van dit college ziet liever rij- en koppelwoningen. Denken wij maar aan het fenomeen in het dorp Keiem (site Streuvelstraat-De Stoomboot). En dat is de ervaring van Idee2006, door de boer op te gaan.
- In plaats van de site DeBaenst en de gronden van de kerkfabriek Esen in allerijl te willen onteigenen en zelf aan te kopen om handelszaken in te planten, zou het college beter opteren om bouwgronden van een kavel met een woning te voorzien.

Punt 9: masterplannen - Jan Van Acker

Geachte collega's,

Inzake punt 9 van deze agenda hebben wij gemengde gevoelens. Het oprichten van werkgroepen om tot masterplannen te komen is uiteraard een goede stap binnen het democratisch proces in een samenleving.
In een ideale stad met een ideaal bestuur zou dit een ideale beslissing zijn. Maar, we leven niet in een ideale stad en hebben zeker geen ideaal bestuur aan het roer. Bijgevolg is deze maatregel, dit voorstel ook niet ideaal, wel integendeel.

We hebben de afgelopen zes jaar en tijdens de start van deze nieuwe legislatuur geleerd, dat er bij dergelijke voorstellen van de meerderheid heel vaak addertjes onder het gras schuil gaan.

We hebben bij herhaling inspraak gevraagd bij beslissingen van belangrijke dossiers. Deze inspraak is er de laatste jaren niet gekomen. We hebben al heel vaak moeten vaststellen dat de mening van de oppositie voor deze meerderheid niet veel meer dan een dode letter is en dit zowel binnen gemeenteraad als OCMW raad. Denken wij aan de bewuste en moedwillige uitsluiting van Idee2006 in het bijzonder comité van het ocmw.
We mogen onze zeg zeggen, op de gemeenteraad alhoewel heel strikt, en de meerderheid stemt en de kous is af. Alle voorstellen van de oppositie werden in de wind geslagen!

Vandaar onze gemengde gevoelens bij het inderhaast bijeen roepen van de fractievoorzitters bij het Schepencollege om kennis te maken met het voorstel tot oprichten werkgroepen.

1. Tijdens de startvergadering predikt men de geheimhouding als maatstaf maar ‘s anderendaags kunnen we al vernemen in de pers welk een bijzondere initiatief er genomen is, meer nog, vooraleer er maar één letter is neergepend, worden al volop suggesties gedaan over de bestemming van de Boterhalle. Wat blijft er dan nog over van de ethiek inzake de geheimhouding voor deze werkgroepen?

2. We stellen vast dat deze meerderheid wel heel sterk in de meerderheid wil vertoeven als het over de samenstelling van deze werkgroepen gaat. Toegevoegd aan het Schepencollege zal de oppositie hier amper 3 op de 11 zitjes tellen. Dit is helemaal geen correcte weerspiegeling van de keuze die de kiezer heeft gemaakt in oktober laatstleden. De oppositie vertegenwoordigt immers 48 procent van de Diksmuidse kiezers.

3. Idee 2006 benadrukt nog eens dat wij het bijzonder belangrijk vinden om de toekomst van Diksmuide te helpen uit tekenen. Daarvoor zijn er vandaag al heel wat instanties die de afgelopen zes jaar nauwelijks aan bod kwamen, of volledig werden doodgezwegen: denken wij maar aan o.a. de Gecoro en het AGB (autonoom gemeentebedrijf) stadsontwikkeling. Het heeft o.i. weinig zin om met veel trommelgeroffel een nieuwe trein op de rails te zetten die nergens naar toe zal rijden. We hebben al genoeg lege dozen en hebben geen nood aan een nieuwe lege doos. Idee2006 beklemtoont, dat in eerste instantie de Gecoro en het autonoom gemeentebedrijf nieuw leven moet worden ingeblazen. Wij vragen dan ook dat het college van burgemeester en schepenen het huiswerk zou opnieuw maken. Dit kan maar het draagvlak en de geloofwaardigheid verhogen

4. wat de werkgroep van de sportsite betreft, zijn grotendeels de krijtlijnen uitgestippeld, door de afbakening van het klein stedelijk gebied. De beloofde nieuwe sporthal, die reeds in de vorige legislatuur een feit zou zijn, is nu in handen van een watermaatschappij. Deze samenwerking met de watermaatschappij werd holderderbolder op de gemeenteraad gebracht, zonder inspraak van een sportraad of oppositie. Enkel het nieuwe zwembad, dat ook voorzien is op de site sportpark is nog het onderwerp! Maar voor wanneer of wordt het een luchtbel ?Misschien kan de werkgroep "sport" druk uitoefenen op de schepen voor sport voor het tweede terrein voor Sp. Keiem. Reeds op 11 april 2008 wordt deze regularisatie en een bijkomend terrein mogelijk gemaakt. We zijn nu vijf jaar verder!

5. De werkgroep "Herbestemmingen Kerken" is eigenlijk al een bestaanszekerheid. Het bewijs is daarvan de eenmalige samenkomst van iedere fractie en het centraal kerkbestuur over de toekomst van de kerken in de dekenij. Nu reeds meer dan een jaar terug. Er moet immers altijd overleg gepleegd worden met de kerkfabrieken om tot een "herbestemming van een kerk" te komen. De toren is van de Stad en het schip van de kerk is van de kerkfabriek. Maar er moet uiteraard op regelmatige tijdstippen worden samen gezeten.

6. Meer dan waarschijnlijk zal met deze opmerkingen weer geen rekening worden gehouden. Zoals op de vorige gemeenteraad iedere opmerking over deontologische code of huishoudelijk reglement botweg 13 tegen 12 werd weggestemd, zal dit hier ook gebeuren. Dit zal een voorbeeld zijn van de manier waarop in de toekomstige werkgroepen met de mening van de oppositie zal worden omgesprongen. Alleen en enkel en alleen als de meerderheid over de modaliteiten van dergelijke werkgroepen als volwassen en bewuste burgers met de verschillende fracties een dialoog wil aangaan, en niet hals over kop een manier van werken opdringt, zoals een deontolgische code en een huishoudelijk reglement door de strot werden geduwd, zullen wij eventueel onze medewerking verlenen aan deze werkgroepen. .

Bijgevoegd punt: stand van zaken openbare werken te Diksmuide + trafiek - Katleen Winne

Op de gemeenteraad van december 2012 vroeg ik al een stand van zaken omtrent de openbare werken.
Hoe zit het nu met de Kaaskerkestraat ? De aanleg van de voetpaden is uiteindelijk begonnen…Het geheel is nog niet afgewerkt en er zijn al problemen met de goten… In deze paastijd lijkt het misschien aangeraden deze weg tot kruisweg met 14 staties te herdopen.
Status van het Heilig-hart en Schoolplein ?
We kunnen inderdaad geen “omeletten bakken zonder eieren te breken “ dixit Dhr Dekeyser. Maar het ruikt hier naar gebakken peren voor wie met de auto/fiets het centrum moet doorkruisen. Het openbreken van de Koning Albertstraat en het blokkeren van de weg naar het vrijheidsplein en plus zorgt ervoor dat er geen doorkomen aan is. Wie beslist eigenlijk wanneer er politie helpt het verkeer regelen ? Kon er dan geen betere coördinatie en planning van de werken geschieden ? Bv Schoolplein en Heilig Hart eerst afwerken en dan Reuzemolenstraat- Koning Albertstraat ?
Hopend dat het in de toekomst beter wordt vraag ik me bij deze ook af hoe de trafiek zal geschieden thv bakkerij Van Oost ? Ik belde hiervoor met de ambtenaar in kwestie. Initieel werd geopperd trafiek in 2 richtingen te laten verlopen. Mijn inziens kunnen er daar geen 2 wagens elkaar kruisen. Wordt het daar dan éénrichting ? Jammer dat er dan niet meer parkeerplaatsen voorzien werden.

Marc Deprez:

Nog een opmerking. Langs een aantal landelijke, toeristische en recreatieve wegen heeft men de overgroeide wegbermen afgegraven. Dit is een heel goed werk om het water beter te laten afvloeien. Maar het tijdstip is weeral eens verkeerd. Je dient dergelijke werken in het najaar (september-oktober) uit te voeren, daar het vriesweer en de regenval zich het meest manifesteert tijdens de winter. En wanneer het water niet kan afvloeien en bijgevolg op de weg blijft staan, wordt deze weg kapot gevroren langs de kleine openingen in het wegdek. Weer geld van de belastingsbetaler, dat in rook opgaat

Mondelinge vraag: Consequent en loyaal verdedigen van beslissingen door college van burgemeester en schepenen - Marc Deprez

Schepen voor landbouw Martin Obin bakt het toch wel heel bruin. Nu verkondigt hij, dat hij in het schepencollege, als enige voor de komst van de mestverwerkingsinstallatie in Vladslo ter hoogte van het Praetbos heeft gestemd.
Idee2006 heeft daarvan akte genomen en dit stemgedrag gescreend. Tot onze verbazing hebben wij moeten vaststellen, dat het schepencollege unaniem, dus incluis schepen Martin Obin beslist heeft ongunstig advies te verlenen i.v.m de mestverwerkingsinstallatie in Vladslo. Van een stemming binnen het schepencollege is er geen sprake, laat staan enig spoor daarover.
Graag een woordje uitleg.
Het is niet de eerste maal, dat de schepen niet vies is van een leugentje of zeg maar grove leugens.
Even op een rijtje in een tijdspanne van nog geen 6 maanden.
- De schepen beweert, dat de voltallige fractie van de C.D&V. een bezwaarschrift heeft ingediend tijdens het openbaar onderzoek n.a.v. Grup Alluviale klei deelplan Stuivekenskerke – Viconiaputten in de gemeente- en landbouwraad. Zie verslag landbouwraad! Maar in werkelijkheid is dit niet het geval. Collega Koen Dehantsetters kan dit bevestigen!
- In de landbouwraad vertelt de schepen n.a.v de stimuleringsgebieden (= uitbreidingsgebieden voor natuur met kleine landschapselementen), dat dit uit het addendum van het provinciaal structuurplan moet worden gehaald. Op de gemeenteraad stemt de schepen doodleuk mee voor de stimuleringsgebieden
- Dat het hot item nl. inplanting van kleine windmolen op het grondgebied. De schepen is zogezegd voorstander van de kleine windmolen. Meer zelfs, hij zou er zelfs op zijn bedrijf lokaliseren. Wanneer Idee2006 de vorige gemeenteraad de stemming vraagt over dit punt, wordt dit geweigerd.
- En nu de houding en vooral de grove leugen van de schepen i.v.m de aanvraag voor een mestverwerkingsinstallatie in Vladslo.
- Ook i.v.m. de aanleg van het wandelpad Oud-Stuivekenskerke- Stuivekenskerke en meer bepaald met de verkoop van een perceel van 1ha30 aan ANB gaat de schepen niet vrijuit in zijn verdediging.

Idee2006 vraagt zich af, als dit nog allemaal kan. A verkondigen en B doen of draaien als een windhaan op een kerktoren. Niet alleen de oppositie, maar ook veel raadsleden uit de meerderheid walgen van dergelijke handelswijze.
Je kan het vergelijken met een gezin. Man en vrouw moeten dikwijls langs weerszijden water in de wijn doen. De liefde kan nooit van een kant komen. Alle beslissingen moeten door beide partners worden consequent en loyaal worden verdedigd en gedragen. Dit geldt ook voor alle leden van het schepencollege