Gemeenteraad 01/07/2013

Punt 3: RO en ontroerend erfgoed-Patrimonium-aankoop Rijkswachtstraat 2

Idee2006 zal dit goedkeuren. We vinden het niet echt een taak van een Stad om verkavelingen te behartigen, maar hier lijkt dit toch een opportuniteit. Verder blijven wij vragende partij om kavels te voorzien met een woning. Bepaalde dorpen worden geconfronteerd met een braindrain door toedoen van geen kavels met een woning te voorzien.

Punt 4: R0 en onroerend erfgoed – Patrimonium – Aankoop woonhuis jongensschool

Uiteraard vinden wij dit een goede zaak. Vroeger deed de voormalig bewoonster heel moeilijk over een aankoop of onteigening. Maar wordt er nu een nieuw ontmoetingscentrum gebouwd op deze site, dat met veel poeha door deze coalitie werd aangekondigd in de aanloop naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen?

Punt 9: Technische dienst – Gebouwendienst – Stadhuis – Restauratie en herinrichting 3de fase - Goedkeuring

Bij de nieuwbouw van het huidig Administratief Centrum werden wij door de toenmalige oppositiepartij C.D&V verweten van salamipolitiek. Wel, wij moeten vaststellen, dat de pot de ketel verwijt, dat hij zwart is. We zijn nu aan fase 3 voor de restauratie van het Stadhuis. Het kostenplaatje voor de Diksmuidse belastingbetaler voor deze restauratie behelst 3.414.657,3 euro of 137.746.934 oude Belgische franken. Dit lijkt ons op zijn zachts uitgedrukt “gepeperd”

Punt 13: Personeel en organisatie – Algemeen – Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen

1500 euro voor noodhulp Syrië
Op dinsdag 12 januari 2010 manifesteerde zich een geweldige aardbeving in Haïti. Collega Katleen Winne vroeg dan in deze gemeenteraad met de schenking van de zitpenningen van de toenmalige gemeenteraad hulp te bieden aan de bevolking van Haïti. Daar werd niet op ingegaan door de meerderheid. Het voorstel kwam immers van de oppositie. Nu zou diezelfde meerderheid opteren om 1500 euro van de belastingsgeld te geven aan Syrië. Voor Idee2006 lijkt dit niet zo’n goed idee, daar beide kampen (rebellen en regime Assad) zich op vandaag zwaar zondigen aan de mensenrechten. Wij zullen ons onthouden.

Punt 16: Financiën – Afsprakennota met het centraal kerkbestuur voor meerjarenplan 2014-2019

Idee2006 heeft toch een aantal bedenkingen. Wat de investeringen betreft, deze terug te schroeven tot 250.000 euro kunnen wij ons akkoord verklaren.
Maar het exploitatiebudget reduceren van 491.000 euro tot 350.000 euro lijkt ons moeilijk haalbaar. Je moet immers de Kerk nog kunnen runnen. Je kan het vergelijken met een bedrijf, huishouden beheren. Wanneer je onvoldoende middelen krijgt, leidt dit tot een koude sanering en bijgevolg zullen de kerkfabrieken genoodzaakt zijn hun kerk te sluiten. Vanuit dit oogpunt wordt de sluiting dan in de schoenen van de kerkfabriek geschoven. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Ofwel geeft het college van burgemeester en schepenen voldoende financiële armslag aan de kerkfabrieken voor hun kerk ofwel vraagt het college om de Kerk te herbestemmen. Uiteraard willen wij geen Kaaskerke 2, waarbij de Kerk werd verkocht en waarbij de Stille Gebedsruimte werd eveneens weggecijferd. Idee2006 heeft een duidelijk programma op dit vlak. Wanneer een Kerk wordt herbestemd moet dit altijd in combinatie met een Stille Gebedsruimte zijn, voor de aanbidding van de patroonheilige.

Wij vinden ook jammer, dat de besparing reeds werd besproken met het centraal Kerkbestuur zonder medeweten van de oppositie. Nu, de oppositie aanspreken om de druk op te voeren naar het centraal kerkbestuur toe ligt voor ons heel moeilijk. Wij voelen ons van in de beginne gepasseerd.

Voor ons lijkt het ook geen goed idee, de kerk te sluiten tijdens de wintermaanden. Dit behelst een periode van 6 maanden en wij menen, dat deze sluiting veel schade zal berokkenen aan het gebouw omwille van geen verwarming tijdens vorstperiodes.

Idee2006 zal zich onthouden.

Punt 18: Eerste budgetwijziging dj 2013

We zijn zes maanden ver en is er in de verste verte nog geen sprake van een beleidsplan. Zie uitleg bij de diverse officiële schema’s

1.1 “ beschrijvend document met alle doelstellingen en actieplannen. Voor het komende budgetjaar is dit dus heel beperkt gezien momenteel geen nieuwe beleidsbeslissingen genomen worden.”

Punt 19: financiën – belastingen – heffen van een belasting op masten en pylonen

Deze belasting, die uiteindelijk zal doorgerekend worden aan de consument, is niet van toepassing voor windmolens.
Is dit een opening voor de kleine windmolens? Of zijn de grote windmolens aan de put van Nieuwkapelle, die men wenst te vrijwaren?
Wij vrezen, dat dit niet zal kunnen in het kader van het gelijkheidbeginsel. De windmolens genereren alternatieve energie, maar de overschotten van deze alternatieve energie worden op het bovengronds net met de metalen pylonen gestoken. Dus staan deze metalen pylonen ook in voor de alternatieve energie. Vandaar onze bekommernis, dat de windmolens ook zullen moeten worden belast met dit reglement.

Mondelinge vraag: Grup sportzone Keiem

Ik heb in een bepaald artikel gelezen, dat de deputatie ongunstig advies verleent voor de regularisatie en uitbreiding van het voetbalveld Sp. Keiem.
Idem voor de Gecoro.
Idee2006 vindt dit wel heel bizar. Nochtans maakt de decreetswijziging van 11 april 2008 de regularisatie van historisch, zonevreemde sportterreinen mogelijk.
Een tijdje geleden zag het er allemaal heel rooskleurig uit. Tijdens het overleg met de Provincie en het Vlaamse Gewest werd het licht op groen gezet door de beide instanties.
Nu, het is een publiek geheim, dat er verdeeldheid heerst binnen het college van burgemeester en schepenen over dit Grup. Dit illustreert zich nu in de Gecoro. Een commissie, die weliswaar werd samengesteld door deze meerderheid. Tijdens de laatste gecoro waren er slechts 7 van de 13 stemgerechtigen aanwezig. Van die zeven leden hebben er vier ongunstig gestemd, een onthouding en twee gunstig. Zowel de schepen voor ruimtelijke ordening en sport blonken uit in afwezigheid.
Eigenlijk wordt voetbalclub Sp. Keiem nog maar eens met een kluitje het riet ingestuurd. Eerst een bouwvergunning aanvragen voor uitbreiding in landbouwzone, die natuurlijk werd afgekeurd en nu dit!
Ik lees in het verslag van de gecoro, dat de regularisatie en uitbreiding niet in het GRS zijn opgenomen. Klopt, maar in 2004, kon men dit nog niet doen, daar de decreetswijziging van 11 april 2008 nog niet gangbaar was. Ik heb in de gemeenteraad van mei 2008 gevraagd om een bijsturing te doen van het GRS. Maar dit was niet nodig, aldus deze meerderheid. En tijdens het overleg met Provincie en Vlaams Gewest vormde dit voor hen ook geen probleem. Immers het huidig chiroheem van Chiro Klimop is ook gelokaliseerd op een andere site, dan voorzien was in het GRS. Dus het GRS gebruiken als alibi voor ongunstig advies is larie en een drogreden. Blijkbaar wil de meerderheid zijn handen in onschuld wassen en de zwarte piet doorschuiven naar andere instanties omtrent het opzettelijk niet inwilligen van de regularisatie en uitbreiding van het voetbalveld Sp. Keiem. Maar ondertussen solt men wel met 160 jeugdspelers en kost dit Grup ook handenvol geld aan de belastingsbetaler.
Iedereen is vragende partij het huidig terrein te behouden, uit te breiden en niet oostwaarts van de Oostendestraat in te planten.

Repliek op het antwoord van schepen Marc Dekeyrel.

De schepen was duidelijk gepikeerd. Nu menen, dat het decreet van 11 april 2008 niet van toepassing is voor de regularisatie en uitbreiding van het voetbalveld Sp. Keiem is de waarheid wel heel zwaar geweld aandoen!
Immers waarom is de schepen dan gestart met een Grup sportzone Keiem voor de regularisatie en uitbreiding voetbalveld Sp. Keiem vanuit het oogpunt van deze decreetswijziging. Bovendien waren zowel de Provincie, als het Vlaams Gewest tijdens het overleg akkoord voor deze regularisatie via de decreetswijziging.
De schepen is blijkbaar het noorden kwijt en weet niet meer van welk hout pijlen te maken. Naast het chiroheem Keiem, uitbreiding voetbalveld in landbouwzone en nu het fenomeen Grup sportzone Keiem is dit het zoveelste item voor het blunderboek! De bouw van het nieuwe chiroheem duurde maar eventjes 7 jaar. Er zijn nu reeds 5 jaren verstreken en hoe lang moet Sp. Keiem en zijn vele jeugdspelers nu nog wachten op een oplossing?