Gemeenteraad 01/12/2008

Punt 2 en 3: ocmw-budgetten - Marc

Idee 2006 zal zich hier onthouden omwille van de 15 procent meerprijs die gevraagd wordt bij de verkoop ocmw-huizen en ocmw-landbouwgronden. Tot nu toe vinden wij ook geen spoor terug van de mindering van schenkingen in de verkoopprijs.

Punt 6: tijdelijke verordening handhaving openbare orde te Diksmuide op 18 en 19 oktober - Marc

Wat is het kostenplaatje voor de Diksmuidse belastingsbetaler nav deze imposante ordehandhaving tgv dit zogenaamd Keltisch huwelijk?Ik heb ook gelezen dat de burgemeester alles in het werk zal stellen om dit “volksje” te vermijden op ons grondgebied. Dit is zeker terecht. Waarom kon ze dan niet gewoon verbieden dat deze gebeurtenis op Diksmuids grondgebied zou plaats vinden? Wordt er een overeenkomst of charter gemaakt met de horecazaken of uitbaters van ontmoetingszalen om herhaling van dergelijke gebeurtenissen te verhinderen?

Antwoord burgemeester: De politie is maar zeer laat op de hoogte gesteld van dit evenement. Het ging door op privé eigendom. Als u bij u thuis een feestje wil geven, kan ik dat toch ook niet verbieden… De kosten waren vooral ten laste van de federale politie en maar een klein deel voor de locale.

Punt 7: Mobiliteit - Jan

In verband met mobiliteit in het algemeen willen we met onze fractie de bevoegde schepen vragen hoe het zit met de toegang tot het vernieuwde stadspark. “Het stadspark gaat open en dicht”, lezen we op de elektronische nieuwsbrief van Diksmuide. “Trappengalerijen vormen de verbinding tussen de Stationsstraat en het eigenlijke park enerzijds en het “theater”-plein anderzijds. Het trekt de toegang open, uitnodigend voor de voorbijganger in de Stationsstraat.”

We stellen ons de vraag of al die trappen de toegang niet dichthouden voor een aantal mensen.

Zullen de minder mobiele mensen via een zijingang toegang hebben of in het geheel niet?

Antwoord Eric Dekeyzer: Het aantal toegangen tot het park zal drastisch verminderen en er is zeker rekening gehouden met toegang voor minder validen.

Punt 17: Financiële nota dj 2009

Idee2006 keurt de voorgestelde begroting af omdat men vasthoudt aan de nieuwe pestbelastingen ondanks de financiële meevallers zoals de dividenden van Infrax, enz…

Punt 23: jeugdbeleid: reglement betreffende de openbare speelpleinen - Marc

Een vraagje: Is niet mogelijk voor ieder openbaar speelpleintje een persoon uit de omgeving te voorzien met een signalerende functie?

Antwoord Marc Dekeyrel: dit wordt meegenomen.

Bijgevoegd punt: komst van Delhaize in Kaaskerke - Marc Deprez

Onlangs heeft Idee2006 vernomen dat er een Delhaize zal worden ingeplant ter hoogte van de nieuw aan te leggen ring en de Kaaskerkestraat of de huidige fietsroute Frontzate. Onze hamvraag is: Is Kaaskerke nog leefbaar nu de ring toch Kaaskerke middendoor snijdt en men nu nog een Delhaize van 1200 vierkante meters zal inplanten op de kruising van de ring en de Kaaskerkestraat? Idee2006 is reeds lang vragende partij voor een leefbaarheidsstudie voor de inwoners van Kaaskerke.Welke stappen zal het beleid zetten om de leefbaarheid van Kaaskerke te garanderen?

Een tweede cruciale vraag is de verkeersveiligheid op deze site.Volgens bepaalde bronnen is de optie om de ring als voorrangsweg te laten fungeren voor het verkeer komende van Pervijze. Met de komst van Delhaize zal men op de kruising eventueel geconfronteerd worden met op- en afrijden van de parking van Delhaize.Welke maatregelen zal men in het kader van verkeersveiligheid treffen met de inplanting van Delhaize? Daarnaast heeft men ook nog het fenomeen van een evenementenhal en een politiekantoor, dat zullen uitmonden op de ring.

Een derde vraag is: Is er advies van Unizo? Unizo en de toenmalige oppositiepartij C.D.&V. waren tegen de komst van de huidige Colruyt! Zal deze Delhaize zich bevinden in de afbakening van het kleinstedelijk gebied? Idee2006 doet niet aan afbraakpolitiek. Wij stellen ook alternatieven voor, zoals wij tot op het laatste moment alternatieve tracés hebben voorgesteld voor de geplande ring.

Wij beseffen ook dat een Delhaize tewerkstelling genereert. Wij suggereren dan ook om de Delhaize eventueel in te planten op het derde industrieterrein. Blijkbaar gaat deze industriegrond niet zo goed van de hand. Misschien is er een mogelijkheid om de voorschriften voor de invulling van dit reserveterrein wat laten aan te passen. Ik besef terdege dat dit heel moeilijk ligt, daar het hier gaat over een regionaal bedrijventerrein, maar in Veurne is dit bijvoorbeeld wel mogelijk.

Antwoord Kurt Vanlerberghe: Het dossier is nog in evolutie. Er wordt een inrit voor leveranciers voorzien langs de Wagemakerijstraat. Misschien kan ook de uitrit voor de bezoekers van het warenhuis langs daar gebeuren. De firma uit Poperinge heeft alvast veel geld over om de inplanting daar te krijgen. Wellicht zal ze ook wel de veiligheid willen verzekeren.