Gemeente- en OCMW raad 02/03/2020

Punt 5 : Aanleg kunstgrasvelden site De Pluimen en site Keiem

Het openbaar onderzoek voor de site Sp Keiem zal deze week starten. Er dient dus een omgevingsvergunning te worden aangevraagd, daar het voetbalterrein in agrarisch gebied ligt en bijgevolg zonevreemd is. Voor het aan te leggen kunstgras KSV Diksmuide is dit niet van toepassing, daar dit terrein zich in recreatiegebied bevindt.

Punt 9 : Technische dienst – Groen en milieudienst – Woningbouwprojekt Kaaskerke-Wegenis-Wijziging rooilijn

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het licht gewijzigde nieuwe rooilijnplan voor het woningbouwproject van Woonmaatschappij IJzer en Zee, Kaaskerkestraat te Kaaskerke, als optimalisatie van de subsidies van de VMSW.
De subsidies voor de omgevingsaanleg waren in eerste instantie ontoereikend terwijl er voor de woningbouw nog vlaamse subsidie bekomen konden worden. In samenspraak met de VMSW, de Woonmaatschappij en het studiebureau werd aldus beslist om 8 parkings en 2 parkings voor mindervaliden privaat te maken zodat deze aanleg ook voor 100% subsidieerbaar is.
De inbreng van het stadsbestuur blijft op deze manier ook nihil.

De woningen zijn opgenomen in een systeem 80 % huur, 20% verkoop. De laatste woningen , waar de parkings zijn, zijn allemaal huurwoningen. Op die manier worden ze eigendom van IJzer en Zee die ze ter beschikking zal stellen van de huurders. Het is géénzins de bedoeling om beugels te plaatsen.
MAW

 • Om tegemoet te komen aan de vraag van de woonmaatschappij IJzer en Zee en het maximum aan subsidies van de VMSW te bekomen worden 10 parkings, waaronder 2 voor mindervaliden, overgebracht naar het privaat domein, wat een nieuw rooilijnplan impliceert.
 • De over te dragen gronden worden voor het overige aangewend voor:
  • wegenis
  • gegroepeerde parking
  • groen
  • gemeenschappelijke groene open ruimte
  • waterbuffering
  • wandel- en fietsconnectie naar de oude spoorwegbedding, ten noorden van de site.
 • Alle gronden, binnen de afbakening van de nieuwe rooilijn, worden openbaar gemaakt
Punt 11 : Gecoro

Paul Claus wordt onder de arm genomen als deskundige

Bijgevoegde punt: Wonderwoudjes N-VA

Uiteraard zijn wij het idee genegen van “wonderwoudjes voor een wonderboy” De hamvraag is waar! Op de site van Chiroheem-KLJ Esen-Vladslo is dit op vandaag niet zo evident, daar deze site ook fungeert als recreatief voetbalterrein voor de jeugd,…De omgeving is dan ingevuld als woonuitbreidingsgebied en is in privé-handen.

Vestigingspark is nog een ander verhaal. Het is de bedoeling om de oude vestigingen, wallen opnieuw te openen, uit te graven. Bovendien dient men nog een perceel aan te kopen, maar dit is ook geen sinecure, daar de eigenaars ergens in Italië wonen.
Site observatietoren Pervijze is moeilijk, daar deze toren schuiner staat dan de toren van Pisa. Eerst dringen er zich herstellingswerken op.
Verder zijn er zeker mogelijkheden bij de IJzerboomgaard . Op vandaag bevindt er zich een bosje op het domein Zonnestraal en op tal van speelpleintjes,…

Bijgevoegd punt: Parking omgeving de Grote Markt

We voelen ons ook aangesproken. Als schepencollege zijn wij volop bezig met de site van de Boterhalle te screenen voor parking met een evenementenhal er bovenop. Wij gaan op vandaag in deze gemeenteraad geen verdere uitspraken doen ivm deze site. Een ding staat als een paal boven water. Onroerend erfgoed geeft zijn fiat voor openbare parking en ook AWV ( afdeling wegen en verkeer) hebben eveneens het licht op groen gezet. Wij dienen echter de wet van de overheidsopdrachten te respecteren en julie weten als geen ander, dat men vanuit dit oogpunt dit niet kan realiseren in een handomdraai. Er is immers ook veel tijd verloren gegaan, daar men in eerste instantie niet wenste te luisteren naar de Diksmuideling.
De piste site De Breyne Peelaertstraat-Oostvesten , een privaat-publieke samenwerking is zeker te bespreken. Waarom zouden wij niet rond de tafel zitten? Maar ik zou zeggen : “niet op één paard wedden”. We zullen tegemoet komen aan de vraag van de Diksmuideling voor meer parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt.

Bijgevoegd punt: landbouwexploitaties

Wij zijn normaliter geen vragende partij voor nieuwe land- of tuinbouw exploitaties. Maar waar er zich op vandaag een milieuvergunning manifesteert, kunnen deze bedrijven zich maximaal ontplooien. Daar mag en kan geen twijfel over bestaan.

 

OCMW RAAD 02/03/2020

SCHULDBEMIDDELING jaarverslag

Jaarlijks op 31 maart bezorgt de erkende instelling voor schuldbemiddeling haar jaarverslag van het voorafgaande jaar aan de administratie. Dat jaarverslag bevat: 1° de gegevens van de jaarlijkse basisregistratie en toelichting bij de cijfers; 2° de identiteit, kwalificatie en tewerkstellingsvolume van de gekwalificeerde medewerkers, opgenomen in de lijst, vermeld in artikel 3, 2°.

Het gaat om een registratie van zowel de budget- en/of schuldhulpverlening die het voorbije jaar werd opgestart, doorliep of werd afgesloten.  

De basisregistratie is geen werklastmeting maar een registratie van het aantal gezinnen in begeleidingZoals uit de registratie blijkt zijn momenteel 232 gezinnen in begeleiding

Zowel budgetbegeleiding als budgetbeheer omvatten méér dan louter administratieve tussenkomsten: de cliënt moet ook advies en ondersteuning ontvangen.

Ik vraag de goedkeuring voor dit jaarverslag

JURIDISCHE BIJSTAND

Vroeger werd juridische bijstand geleverd door de VZW schuldbemiddeling. Nu is het de Commissie Eerstelijnsbijstand van de balie van West Vlaanderen geworden.

Vanaf 1 januari 2020 werd met het OCMW een overeenkomst afgesloten

In het kader van deze samenwerking verbindt het Sociaal Huis er zich toe om:

 •  het lokaal gelegen in het Sociaal Huis, IJzerheemplein 4, 8600 Diksmuide kosteloos ter beschikking te stellen op de zitdagen aan de advocaten die instaan voor juridische eerstelijnsbijstand;
 • in het lokaal te voorzien in een computer met internetverbinding en de mogelijkheid om documenten af te printen.  

de Commissie voor Juridische eerstelijnsbijstand verbindt er zich toe om: 

–  twee keer per maand een advocaat van de balie af te vaardigen om de zitdag te organiseren tijdens de openingsuren van het Sociaal Huis

–  halfjaarlijks de planning van welke advocaat wanneer aanwezig zal zijn, te bezorgen; –

–  jaarlijks registratiegegevens te bezorgen over het aantal bezoekers en het onderwerp van hun aanmeldingen

Graag uw goedkeuring voor deze overeenkomst

N’ UNIEK aanpassing reglement

Een Sociale Winkel is een winkel die een kwaliteitsvol alternatief moet bieden voor noodhulp met betrekking tot een basisbehoefte.  Het bestaan van dergelijke winkel wil enerzijds inspelen op de materiële nood van mensen in armoede maar wil anderzijds mensen in armoede ook de mogelijkheid bieden om hun situatie te verbeteren en zelfstandig te leren omgaan met een budget, wat hun eigenwaarde ten goede komt 

Op basis van duidelijke criteria wordt bepaald of iemand al dan niet als bezoeker/klant kan beschouwd worden. De toetsing aan deze criteria kan door een doorverwijzer gebeuren.  

De bezoekers kunnen voor een bepaald budget per maand kiezen uit kwaliteitsvolle producten die ze willen kopen en betalen hiervoor (onder de marktprijs, sociaal tarief).  

Daarnaast fungeert de Sociale Winkel als een ontmoetingsplaats voor mensen in armoede. Hiervoor wordt binnen de winkel de nodige ruimte en tijd voorzien. Bezoekers kunnen er een tas koffie drinken en een luisterend oor vinden. Op termijn willen we dit koppelen aan de ontmoetingsruimte van de Klapstoel.  

Aan het reglement van de sociale kruidenier N’ Uniek zijn een aantal aanpassingen gebeurd.

 • Openingsuren nu ook op woensdagnm, vrijdagvm en maandagavond
 • een beperkte uitbreiding van het huidige aanbod (kindgericht en voedselintolerant); 
 • Bij de bepaling van het winkelbudget is in de aanpassing van het reglement meer rekening gehouden met de grotere verscheidenheid aan gezinsvormen; Aanpassingen voor kinderen die deeltijds bij een van de ouders wonen 
 • verfijning van het te besteden budget binnen de betalende en gratis budget categorieën, de prijszetting voor huisvuil- en PMD-zakken, verser groeten en fruit en voedseloverschotten; 
 • het inzetten van sociale tewerkstelling;  
 • automatische doorverwijzing naar de Kinderboetiek en de Pamperbank; 
VIS

In ons ij zer heem

Eet men vlees maar ook soms vis

Om dat ‘tge zond is

Met deze niet al te goede Haiku wil ik sluikreclame maken voor de haiku wedstrijd ter verfraaiing van het nieuwe OC in Woumen. Inzendingen bij de dienst Cultuur!

Uw goedkeuring wordt gevraagd om de opdracht tot het leveren van vis en visproducten ten bedrage van ongeveer 62 000 euro volgens het bestek in bijlage te gunnen.