Gemeenteraad 02/05/2011

Punt 1: verslag - Jan

Onder punt 14
bij de bespreking van het fuifreglement deed de schepen een aantal opmerkelijke uitspraken over het “soort café”, over de actie “tof café” en het drugarm label dat die zaken op stervens na dood zijn

Hij vermeldde ook dat er overleg gepleegd was met de horeca en met de jeugdraad. We vinden hiervan niets in het verslag terug. Kan dit nog rechtgezet worden? In het algemeen, kunnen de replieken van de betrokken schepenen in het verslag?

Punt 3: Houtlandstraat - Marc

Er is reeds heel wat inkt gevloeid over de Houtlandstraat en ’t Nachtegaaltje. En blijkbaar nog niet voldoende inkt.

In de gemeenteraad van 28 feb. 2011 heeft Idee2006, bij monde van mezelf, gezegd dat het smalle wegdek een probleem ging vormen. We hebben weeral eens gelijk! Om nog maar niet te spreken over
de vele obstakels, zoals 80 werkdagen in zeven maanden tijd, breuk in de waterleiding van het Nachtegaaltje, waardoor de bewoners tijdens twaalf dagen over geen drinkbaar beschikten en een riolering, waarbij het water moet klimmen naar de Lappersfortstraat, die de vernieuwing van de Houtlandstraat en ’t Nachtegaaltje typeert.

Nu opteert het beleid voor een snelheidsbeperking tot 70 km. Alsof die 70 km het gouden kalf is. Niets is minder waar. In diezelfde gemeenteraad van 28 feb. 2011 hebben wij aangekaart, dat men bij het kruisen van wagens of landbouwvoertuigen genoodzaakt zal zijn gebruik te maken van de groene zone. Met als gevolg, dat de groene zone wordt stuk gereden en tot moes wordt herleid en vervolgens modder op de weg berokkend. Deze modder zal heel wat gevaren genereren en een snelheidsbeperking van 70 km/u zal weinig of geen soelaas bieden. Enige uitweg is meer uitwijkstroken voorzien die tevens kunnen fungeren als parkeerruimte.

MAAR IDEE2006 STELT VAST DAT ER VERDEELDHEID HEERST IN HET SCHEPENCOLLEGE OMTRENT DE HOUTLANDSTRAAT EN HET NACHTEGAALTJE.
Dit kunnen we afleiden uit de notulen van het schepencollege. Graag een woordje uitleg over deze verdeelde stemming binnen het schepencollege. De gemeenteraad dient zich te buigen over een snelheidsbeperking maar het schepencollege ziet zich genoodzaakt in interne keuken te stemmen over het al dan niet voorzien van een uitwijkstrook of parkeerruimte. Bij verdeeldheid in eigen middens vertaalt zich dit in een slecht beleid. Denken wij ook maar aan de meerkost van de Zijdelingstraat van 147.000 euro, waarbij de gemeenteraad achter de feiten diende na te hollen. Idee2006 zal zich onthouden.

Punt 5: mobiliteit openbaar onderzoek onteigeningen aanleg fietspaden langsheen de Koekelarestraat – Bezwaarschriften - Marc

Wat stelt Idee2006 nu vast! Namelijk verdeeldheid binnen de C.D.&V Diksmuide. Een raadslid van de meerderheidspartij C.D.&V dient een bezwaar in tegen de aanleg van een fietspad. Eigenlijk heeft ze gedeeltelijk gelijk omtrent de onteigening, daar de onteigening van landbouwgrond kan vermeden worden, mede door de inbuizing van de sloot. Idee2006 deelt de mening van het raadslid van de C.D.&V. Idee2006 zal zich hierbij ook onthouden! HET WORDT DE GEMEENTERAAD VAN DE VERDEELDHEID BINNEN DEZE COALITIE, NIET ALLEEN BEPALEND BINNEN HET SCHEPENCOLLEGE, MAAR ZELFS BINNEN DE PARTIJ C.D.&V

Punt 6: centrummanagement - Jan

Geachte voorzitter, collega’s,

We zullen dit punt goedkeuren maar naar jaarlijkse gewoonte wil ik hier namens de fractie idee2006 enkele opmerkingen over maken.

Het dossier met het jaarverslag van het centrummanagement lijkt ons een goede afspiegeling van het beleid van de afgelopen jaren. Een dun mapje met een aantal documenten, zonder enige concrete beleidsvisie, zonder beleidsdoelstellingen.

Uit de begroting voor 2011 kunnen we afleiden dat er wordt voorzien in een budget van 42.650,- euro aan drukwerk ipv 28.257,- euro het afgelopen jaar.

Concrete vraag nr 1 – waaraan wordt die meerprijs dan besteed? Welke specifieke extra campagnes worden er gepland.

Vervolgens wordt er in de begroting gemikt op 31.470,- euro inkomsten van handelaars om de drukwerken te betalen en dit tegenover 18.995,- euro inkomsten in 2010.

Concrete vraag nr2 – hoe zal men dit objectief bereiken?

We zien ook dat er een overgedragen winst is van 28.393,97 euro waarvan 10.066,68 euro van het jaar voordien en 18.327,29 euro van het vorige werkjaar. Van een vzw die werkingsmiddelen krijgt om de stad en haar handelsapparaat te promoten, zou men toch verwachten dat dit geld op een verantwoorde wijze wordt besteed aan acties en studies. Wordt er onderzoek gedaan naar de aantrekkingskracht van Diksmuide als inkoopstad?

Volgens ons kan heel wat verbeterd worden omtrent de aantrekkelijkheid van onze binnenstad, de netheid van onze plantsoenen en pleinen, de staat waarin onze centrumstraten en wandelpaden verkeren, de ellendige toestand van onze Grote Markt, enz…?

In het jaarverslag wordt een statement gemaakt omtrent de ontwikkeling van de Boterhalle. Er is blijkbaar een studiebureau Arcadis Gedas aangesteld in verband met de Boterhalle en het RUP centrum.

  • Mogen we vragen wat is de stand van zaken op vandaag?
  • Wordt de kostprijs voor die studie gedragen door het centrummanagement?
  • Is dit bureau door de vzw of het stadsbestuur aangesteld?

We merken ook dat er geen beroep meer wordt gedaan op PWA krachten voor het verspreiden drukwerk in verband met evenementen in het kanton Diksmuide. Dit impliceert een verdubbeling van de kosten door uitbesteding van 600 euro tot 1342 euro. Wat is de reden dat dit gebeurt? En worden affiches nog altijd verdeeld in het volledige kanton?

Ten slotte nog een woordje over de afgelopen foor. Wij juichen toe dat er nog steeds met een middengang wordt gewerkt, de Adm Ronarchstraat open blijft voor verkeer tijdens maandagmarkt en de familiedag in stand wordt gehouden. Het bewijs dat het vorige beleid goeie initiatieven heeft genomen.

Wij hebben heel wat kritiek van middenstanders gehoord over de toewijzing voor de foorkramers om op te rijden. Er was blijkbaar afgesproken dat oprijden enkel kon vanaf woensdagavond, maar blijkbaar werd er toestemming verleend aan bepaalde foorkramers om dinsdag op te rijden, met als gevolg dat dinsdagavond de parkeerplaatsen op de Grote Markt door foorreizigers werden ingenomen. Tevens zijn er attracties, die reeds dinsdag de markt hebben verlaten en niet deelnemen aan de familiedag. Kan dit? Zijn daarover contractuele afspraken en evt sancties voorzien?

Voorzitter en collega’s,

Wij blijven geloven dat een apparaat als een centrummanagement heel veel kan betekenen in de uitbouw en promotie van een stadscentrum en de bewijzen daarvan worden ook geleverd in andere steden, alleen hebben we hier nogmaals het gevoel, dat dit voor het huidige stadsbestuur geen prioriteit vormt en dit betreuren we.

We hopen alle respect voor de inspanningen van de 2 personeelsleden en diensthoofd maar hopen toch dat het beleid hier meer initiatief neemt.

Mondelinge vraag - Jan

Op enkele plaatsen op de openbare weg in Diksmuide staan borden met de cryptische boodschap “Vernieuw ons Heer”

Graag had ik geweten wie wat daarmee bedoelt. Wat moeten we vernieuwen? En aan wie is de vraag gericht?