Gemeenteraad 04/06/2012

Goedkeuring verslag vorige zitting - Marc Deprez

Idee2006 zal zich onthouden, daar wij de mening toegedaan zijn, dat de tussenkomst van collega van Jan Van Acker ivm de chaos binnen het nieuwe rusthuis moet kunnen worden aangekaart in de gemeenteraad. Immers de gemeenteraad dient jaarlijks een immense dotatie nl. 1 miljoen 25000 euro aan het ocmw te voorzien. Trouwens, wij hebben dit item ook eens bij een juridische cel aangesneden en deze heeft ons gelijk. Bovendien is er toch wel een contradictie en geen logica. Volgens het decreet van 2002 kan de ocmw-voorzitter deel uitmaken van het schepencollege om de relatie tussen ocmw en gemeenteraad te optimaliseren. En zo geschiedde, daar de ocmw-voorzitter zijn plaats heeft in het college van burgemeester en schepenen van Diksmuide. Wij blijven dus bij onze vraag om het punt van collega Jan toch volledig op te nemen in het verslag van de gemeenteraad. Indien dit niet kan, getuigt dit van slechte wil, al dan niet bewust verkeerde interpretatie en zal Idee2006 verdere stappen zetten.

Punten 2 – 5: Kerkfabrieken - Katleen Winne

Na al de budgetwijzigingen hopen we dan toch op een mentaliteitswijziging. Ik meen dat we reeds van in het begin van deze legislatuur gepleit hebben om de kerken voor ruimere doeleinden te gebruiken. We beschikken over 1792 kerkfabrieken in Vlaanderen, 5% van de bevolking trekt wekelijks naar de mis. Gisteren was er opendeur bij 300 kerken. De kerken van Stuivekenskerke, Oostkerke, Pervijze, Lampernisse en Esen waren te bezichtigen. Een open deur is een begin, een open geest ware nog ruimer. Een niet confessionele dienst in een kerk zou met het nodige respect voor ieders on- en geloof eveneens moeten mogelijk zijn.

Punt 6: Vladslo - Katleen Winne

Als de zebrapaden er dan zullen liggen, hoeveel keer per jaar worden, ze dan geschilderd ????

Punt 8: Politie- beperken leurhandel en colporteren nav Sunbeam - Katleen Winne

Ik hoop dat ook verdoken verkiezingsdrukwerk wegblijft van Sunbeam. Eertijds werd er wel al het een en ander rondgedeeld of hadden ze daarvoor de toestemming van de burgemeester ?

Punt 11: RUP GRUP centrum - Katleen Winne

Het zijn zo’n mooie woorden; “De bestaande beeldkwaliteit van het erfgoed te behouden en te versterken anderzijds een aantal nieuwe ontwikkelingen in het centrum mogelijk maken.” De voorlopige vaststelling wordt gemaakt en ondertussen wordt er maar verder geboerd, zonder einig respect voor het beeldkwaliteitsplan. Ik beweer niet te beschikken over ‘de goede smaak’, maar wat nu de jongste jaren al toegestaan werd zonder professioneel advies is betreurenswaardig. Het schepencollege heeft geen advies nodig voor de bouw van de appartementen in de Stationsstraat. Plannen maken over beeld-kwaliteit is mooi. Verpakken is iets, de inhoud ervan een meerwaarde. De realiteit van de bestaande beeld-kwaliteit verzorgen is wat anders. Wat vindt u van de voorlopige vaststelling van de verzorging van het Italiëplein?

Punt 14: Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen - Jan Van Acker

Idee2006 vraagt zich af waarom 750 euro moet betaald worden aan een Paardenkwekersbond? Is dit een Diksmuide bond? Is dit fair tegenover andere verenigingen die met allerlei reglementen en lasten worden opgezadeld?

Punt 16: Financiën-Budget-Budgetwijzigingen 1 en 2 dienstjaar 2012 - Marc Deprez

Post 421/735-60 : Opschikkingswerken aan landbouwwegen

- -100.000 euro: Hoe komt dit? Worden er herstellingswerken of vernieuwingen uitgesteld? Indien minder dan geraamd, waarom wordt dit geld dan niet gespendeerd aan andere landbouwwegen?

Post 421/735-60 : Kloosterhofstraat Keiem-aanpassing rijweg t.h.v. toegang chirolokaal. Wat behelst die 15.000 euro?

Post 761 : Geen bijkomende toelage voor het nieuw te bouwen chiroheem Klimop Keiem. Blijkbaar is de uitvoering veel duurder dan de raming. Is er nog een financiële tussenkomst voorzien?

Post 764 : Ook geen spoor van investeringen in een tweede terrein voor voetbalclub SP Keiem. Graag een stand van zaken.

Punt 17: Exploitaitie sporthalcomplex “ De Pluimen” door TMVW-Aanpassing tarieven aan btw-reglementering - Marc Deprez

Idee2006 zal zich onthouden. Wij geloven reeds lang niet meer in sinterklaas. Deze tariefering impliceert minder inkomsten voor de exploitant, daar hij de btw dient af te dragen. Wij hebben weliswaar geen glazen bol, maar wij zijn ervan overtuigd, dat de tarieven in crescendo zullen gaan na de verkiezingen.

Bovendien is er reeds een prijsstijging gangbaar. Zie het gebruik van het schutterslokaal. In de budgetwijziging hebben wij ook gemerkt, dat er een bedrag van 1594 euro wordt voorzien voor de toetreding TMVW in het kader van te volstorten kapitaal.

Punt 19 Commissarissen

Met beperkte aansprakelijkheid?

Bijgevoegd punt: Evaluatie fuifreglement en sessies brandpreventie, aandachtspunten bij brand, Rode Kruis, … nog doorgaan voor de bestuursleden van jeugdbewegingen - Marc Deprez

Evaluatie fuifreglement : zie betoog in de vorige gemeenteraad

In de vorige legislatuur heb ik als schepen mij ook gefocust op veiligheid en hulp bij ongevallen, brand,… Immers, de eerste seconden en minuten zijn van vitaal belang om levens te redden bij deze gevallen.

Vanuit dit oogpunt werden er sessies georganiseerd voor de bestuurleden van de jeugdbewegingen. De opkomst was goed en ieder bestuurlid stak wat op van deze interessante sessies. Ik wil nogmaals de brandweer en het Rode Kruis danken voor hun leerrijke uiteenzetting.

Gebeurt dit nu nog? Een jeugdbestuur roteert vaak en het is dus aangewezen tenminste twee sessies te voorzien per legislatuur.

Mondelinge vragen - Marc Deprez

1. Wordt er nu steun gegeven nav de uitgave van een boek door ex-schepen Eric Seurynck? De advertentie in de editie van de boter-en kaasfeesten doet menig burger de haren rijzen. Vandaar onze grote bekommernis over steun onder welke vorm dan ook? Nav het artikel in ediksmuide over de heisa rond boek Erik Seurynck wil Idee2006 als volgt reageren.

Wij opteerden normaliter dit item aan te kaarten in de eerst volgende gemeenteraad.

De criteria, dat Mr Seurynck hanteert, om zijn boek te promoten kunnen inderdaad niet door de beugel. Ik werd gisteren ook aangesproken door een Diksmuids boekenschrijver. De man had in het verleden ook gevraagd om in de editie van de boter- en kaasfeesten een advertentie te plaatsen nav zijn boek. Hij kreeg echter nooit een antwoord van het schepencollege. Blijkbaar zou Mr Seurynck zware druk hebben uitgeoefend op de dienst evenementen om zijn advertentie in deze rubriek op te nemen. Dit ruikt echter naar machtsmisbruik door de voormalige schepen voor evenementen en toerisme en bovendien wordt er met twee maten en gewichten gewerkt ( zie de vraag van een ander Diksmuids boekenschrijver). Nochtans is de moraal van het socialisme iedereen over dezelfde leest te schoeien, maar blijkbaar niet voor Erik Seurynck.

Voor Idee2006 kan dit deontologisch niet, daar Erik Seurynck twee jaar terug nog fungeerde als schepen en inderdaad nu zelf aankondigt, dat hij opnieuw kandidaat voor de Spa-open is. Hij zou zelfs opnieuw een schepenambt ambiëren. Hebben wij nu ook te maken met " Een keizer van Diksmuide"?

Tot overmaat van ramp kon het boek over wielerlegende Michel Pollentier met een palmares om u tegen te zeggen, niet voorgesteld worden op het stadhuis van Diksmuide. Zie mijn tussenkomst www.marcdeprez.be op 23/04/2007. Het antwoord van toenmalig schepen Seurynck spreekt boekdelen. ( zie verslag gemeenteraad 23/04/2007)

Toen werd ook de vraag gesteld, of het eventueel te maken had met de kandidaatstelling van Michel Pollentier in het verleden op de Centrumlijst ( analoog met Idee2006 = verruimde OpenVld) voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Ook rijzen er wat vraagtekens rond de timing van uitgave van zijn boek zoals Idee2006 aansneed. De verkiezingskoorts stijgt zienderogen en alle middelen zijn goed voor deze meerderheid om toch maar te proberen in een positief daglicht te komen.

2. De publiciteitsborden in het kader van de plattelandsroute vindt Idee2006 op sommige locaties storend in het landschap. De borden zijn nogal statisch en heel slecht leesbaar. Waarom wordt er niet geopteerd om de borden zo dicht mogelijk bij de desbetreffende bedrijfszetel in te planten?. Meer creativiteit en inventief zijn voor de voorstelling van de landbouwbedrijven zou dit heel wat aantrekkelijker maken. Denken wij maar aan de gegevens over het desbetreffende landbouwbedrijf aan te brengen op boomschorsen.

En welke criteria worden er gehanteerd om in aanmerking te komen voor zo’n publiciteitsbord?