Gemeenteraad 04/11/2013

Tussenkomsten Katleen Winne:

Geachte heer voorzitter, collega’s.
Was de agenda de vorige keer numeriek en inhoudelijk ondermaats nu is deze buiten de maat. De gulden middenweg en de juiste maat dient duidelijk nog gevonden te worden. Maten hoeven we
niet te zijn. Hoffelijk wel ! Alles is ook een zaak van perceptie. Elk zijn gelijk, maar een gemeenteraad is wel een plaats waar er gediscussieerd moet kunnen worden. Misschien kunt u de zaak eens van de andere kant bekijken en de dagorde vanuit die visie achteraan beginnen. Ritsen is ook hoffelijk…elk op z’n beurt…
Dat u het onsportief vond dat we samen met de collega’s van de NVA de raadszaal verlieten en een nieuwe dagorde samenstelden is uw recht. Het is ook ons recht u op deze absurde situatie te wijzen. Hopelijk vormen deze daden dan uiteindelijk een start van een ander wederzijds respectvol begin, want dit is ons uiteindelijke doel. We zijn met z’n allen verkozen om Diksmuide zo leefbaar
mogelijk te maken vanuit verschillende percepties. Laten we hier een voorbeeld stellen in de gemeenteraad.
Ritsen, omgekeerd of onze punten eerst ? Stemmingen achteraan ? Aan voorstellen onzentwege onbreekt het alvast niet ! Aan u, de neutrale eer !

Punt 47: Naamgeving plein stationsomgeving - Katleen Winne

Voor ons is het Burggraaf Frederikplein als naamgeving voor het nieuwe plein in de omgeving van het station en zwembad ok. De naamgeving (nomen est omen) inspireert ons echter om naar de status van de plannen van het nieuwe zwembad met ev als naam ‘Frederik Deburggraeve ‘ zwembad te peilen.

Punt 54 - Katleen Winne

Bij de samensmelting van de beheerraden bib en cc en de ledensamenstelling werden Dhr Van Acker en Vindevogel niet vermeld gelieve dit aan te pasen.

Punt 68: Voorstel vaststellen deontologische code voor gemeenteraadsleden - Katleen Winne

We hebben hier en daar iets veranderd, weggelaten en toegevoegd. Een code heeft ook maar zin als ze niet wordt opgelegd en als er een commissie is die over de naleving toeziet. De secretaris is als
onafhankelijke het best geplaatst om klachten te ontvangen. We stellen alvast voor een werkgroep hiervoor samen te roepen. Met de verkiezingen in zicht wensen wij ook nog eens uitdrukkelijk te
vermelden dat het verboden is voor verkozenen en hun aanhang op onrechtschapen wijze volmachten voor stemmen ronselen.
Punt 71 Coördinatie/signalisatie /organisatie bij wegeniswerken Ik weet dat dit als ‘goedkoop’ zal worden ontvangen. Maar als we het economisch verlies zouden becijferen van dergelijke organisatie zou dit u duur komen te staan. Laten we dan maar de niet meetbare verzamelde stress die dit met zich meebrengt nog niet in rekening brengen. Ik vraag me echt af of dit niet beter kan.
De wegeniswerken thv Prutske zijn herbegonnen, nu aan de andere kant. De files tot aan de Trantelaar en het confict thv Grauwe Broederstraat/De BreynePeelaertstraat en het hele centrum zit
terug in de knoop. Kon/Kan er daar geen betere organisatie geschieden ? Wie bepaalt er eigenlijk de coördinatie van de verschillende werken ? 2 Primordiale assen blokkeren op hetzelfde tijdstip in
combinatie met de Heernisse, de stationsbuurt en het blokkeren van de weg aan de kerk/stadhuis. Als dit dan echt niets anders kan ? Kan dit dan niet beter georganiseerd worden ?
Als dit dan ook niet kan ? Kan er dan meer politie het verkeer regelen? Thv de Grauwe Broederstraat stellen we zolang de stationsbuurt geblokkeerd is beurtelings parkeren voor.
Wat met de werken thv de Esenweg ? Welke werken zijn er daar nu eigenlijk nog aan de gang. De initiële werken zijn afgerond. Enkel de voetpaden moeten aangelegd worden, daarvan presteerde de uitvoerder vorige week één dag te werken. De vraag is dan ook welke timing hier wordt gehanteerd. In welke stad of gemeente zou de overheid durven een gewestweg in één richting laten gebeuren voor de aanleg van een voetpad, waarbij per dag maximaal 50 meter wordt gepresteerd. Je moet weinig creatief zijn, om dan te kiezen voor verkeerslichten, of beurtelings passeren…
De onduidelijke situatie thv Kapelhoekstraat werd reeds aangepast. Waarom kan er bij het inrijden thv voormalige bakkerij geen bord geplaatst worden dat fietsers wel doorkunnen ?
Het blijft een raadsel waarom de omleiding voor zwaar verkeer zo gebrekkig is aangegeven thv Stragier/ rode lichten. Enkel toelevering voor Colruyt en Aldi zou daar mogen passeren. Hoeveel zwaar verkeer zit er niet te sukkelen in de Rijkswachtstraat/ Pluimen en zelfs in de wijken. Thv de werken aan de Ijzertoren staat de omleiding naar St-Jacobskapelle niet aangegeven.
Het dorp is al geïsoleerd, de weg er naar toe is m.i. moeilijk te vinden.

Punt 74: Mobiliteit en veiligheid- onderhoud zebrapaden-aanbeveling - Katleen Winne

In de Gr van september 2011 bracht ik dit punt al eens naar voor. Ofwel is de verf niet goed, Ofwel het plan niet. De tussentijdse evaluatie is nog ondermaats. In bijlage vindt u een paar zebrapaden in lamentabele toestand. Veiligheid voor zwakke weggebruikers lijkt ons prioritair.

Punt 77: De ring - Katleen Winne

Graag hadden we een stand van zaken vernomen inzake van de aanleg van de ring. De eerste spade steek werd verwacht in de herfst van 2012. Hoe staat het met het archeologisch onderzoek en /of
andere verborgen geschiedenissen? Per kwartaal hadden we graag een stand van zaken.

Tussenkomsten Jan Vanacker:

aanpassing deontologische code

Tussenkomsten Marc Deprez:
Punt 3: Afsprakennota met het centraal kerkbestuur voor meerjarenplan 2014-2019 - Marc Deprez

Idee2006 zal zich blijven onthouden, omdat het exploitatiebudget teveel wordt gereduceerd en waardoor het runnen en het onderhouden van een kerk haast onmogelijk wordt. Wat met die meerjarenplannen van de verschillende kerkfabrieken?

Punt 10: Meerjarenplan- Kerkfabriek H-Kruisverheffing Lampernisse. Meerjarenplan 2014-2019 - Marc Deprez

Wat wordt het nu met de Kerk van Lampernisse? Wordt deze Kerk een urnenkerk De vraag voor klassering van deze Kerk dateert reeds van 2007. Hoe ver staat dit nu?

Punt 32: Kerkfabrieken-budgetwijzigingen-St-Martinus Vladslo-Budgetwijziging 2013 - Marc Deprez

Aktename

Punt 33: Kerkfabrieken-Budgetwijzigingen-St-Niklaas Keiem-Budgetwijziging 2013 - Marc Deprez

Hier behelst het nu een goedkeuring. Graag wat uitleg.

Punt 42: Technische dienst- Gebouwendienst-Herinrichting stadhuis-Archeologisch onderzoek-Meerwerken-Goedkeuring - Marc Deprez

De salamipolitiek en de meerwerken voor het archeologisch onderzoek behelsen bijna nog eens het bedrag van de oorspronkelijke kostenraming.

Oorspronkelijke kostenraming : 43.308;89 euro
Meerwerken : 39.934,85 euro
Is dit werken als een goede huisvader?

Punt 50: Financiën – Belastingen – Heffen van een belasting op het exploiteren van toeristische logies – Belastingsjaren 2014-2019 - Marc Deprez

Idee2006 zal geen enkele verhoging van belastingen goedkeuren. Nochtans beweert deze meerderheid dat de belastingen niet zullen verhogen door de zoveelste heraanleg van de markt. Welnu, de vorige gemeenteraad omvatte bijna niets anders belastingsverhogingen, nu opnieuw vijf punten, waarbij deze meerderheid belastingsverhogingen handhaaft. Wie gelooft deze mensen nog?
En dan de fameuze toerismebelasting. Deze belasting zal heel wat exploitanten van toeristische logies de das omdoen. Ik lees “ de tarieven zijn gedifferentieerd per categorie en worden berekend op de maximun personencapaciteit”. Bijgevolg wordt hier geen rekening gehouden, of de logies al dan niet volgeboekt, bezet zijn.
En nog volgens deze meerderheid : “ we willen de exploitanten van toeristische logies echter de kans geven om deze tariefwijziging te kunnen doorrekenen naar hun klanten”
Diksmuide dweilt met de kraan open. Langs de ene kant de toerist naar Diksmuide willen lokken en langs de andere kant, die toerist nog eens opzadelen met een belasting, door toedoen van een hogere tarief voor de logies.

Punt 52: Financiën – Belastingen- Reglement op de opmaak en het actueel houden van leegstandsregister- Goedkeuring - Marc Deprez

Idee2006 zal zich onthouden.

Punt 69: AGB stadsontwikkeling : gebruiken of opdoeken - Marc Deprez

Heraanleg van de markt zou eigenlijk een uitgelezen item zijn voor het autonoom gemeentebedrijf.
De autonome gemeentebedrijven in Oostende, Middelkerke functioneren echter heel goed. Waarom niet in Diksmuide?

Punt 72: Werkgroepen en masterplannen – Voorstel afschaffing - Marc Deprez

Deze werkgroepen hebben een start vooral in mineur gekend. De oppositie heeft eerst deze doelstelling in de pers moeten lezen, dit door toedoen van onze burgemeester.
Er mag niets van de zogenaamde bespreking in deze werkgroepen naar de buitenwereld gebriefd worden.
Het schrijnenste voorbeeld van niet-naleving van dit nobele doel illustreert de vele persartikelen over de herbestemming van de kerken Oudekapelle en Lampernisse.
De idee voor een urnenkerk in Lampernisse werd reeds geopperd een zestal maanden terug in de werkgroep kerken.
Wij, als oppositiepartij hebben loyaal in alle talen over eventuele herbestemmingen gezwegen. We moeten echter jammer genoeg vaststellen, dat niet iedereen dezelfde critiria hanteert.
Hoe kan je dan in godsnaam een vertrouwen koesteren?

Punt 83: Afbakenen van zones voor de inplanting van kleine windmolens op het grondgebied van Diksmuide-Vraag - Marc Deprez

De bestendige deputatie zou nu toch opteren om bepaalde zoekzones te handhaven voor de inplanting van kleine windmolens. Het zou in eerste instantie en voorlopig gaan over de gemeenten en steden, Ardooie, Staden, De Haan, Alveringem en jawel Diksmuide. Uiteraard kan Idee2006 dit alleen maar toejuichen, dat Diksmuide daarvan eindelijk werk wilt maken. Er zit wat beweging in het dossier, alhoewel alles nog in zijn kinderschoenen staat.
Hierbij vraagt Idee2006 op welke sites deze mogelijkheid zou worden gecreeërd in Diksmuide? En kan dit in overleg met beide oppositiepartijen N-VA, Idee2006 en het onafhankelijk raadslid?

Punt 84: Bevolking – Geen water in de Waterstraat - Marc Deprez

De druk van het water is inderdaad een groot probleem. Niet alleen voor de bewoners de Waterstraat en de Ensdijk, maar vooral ook voor het bedrijf Herbafrost (voormalig Degrieck) op deze site.
Herbafrost is een bedrijf dat kruiden behartigd en verwerkt. Om de kwaliteit van deze kruiden te garanderen is men genoodzaakt, de kruiden te behandelen met het zogenaamde stadswater.
Dit kraantjeswater met een verbruik van 26.286 kubiek wordt voorzien door de watergroep.
Er is niet alleen een immens probleem met de druk van het water, maar het prijsverschil met die andere watermaatschappij IWVA tart alle verbeelding.
De IWVA is eventjes zomaar 14.000 euro jaarlijks goedkoper in vergelijking met de watergroep.