Gemeente- en OCMW raad 16/12/2019

Woningbouwprojekt Wijnendalestraat

Het behelst hier de goedkeuring van een wegentracé, maar niet over een omgevingsvergunning.

We zullen de bezwaren onder de loep nemen en aan de hand daarvan zal het schepencollege een beslissing nemen.  In voorliggend plan is er te weinig groen voorzien dixit SP.A en Groen.  We zullen dit meenemen en we zullen nagaan of er nog wijzigingen mogelijk zijn.  N-VA beweert, dat er teveel woningen worden voorzien op deze site.  Oorspronkelijk wilde men 14 woningen bouwen.  Wij hebben dit reeds tot 12 woningen gereduceerd.  De opmerking van de N-VA  lijkt ons wel heel bizar, daar zij toch de verkondiger zijn van co-housing!

 

Woningbouwprojekt Veurnestraat-Nieuwpoortstraat Pervijze

Het behelst hierbij opnieuw een goedkeuring van een wegentracé, maar niet over een omgevingsvergunning.

Opmerking van SP.A : Pervijze te ver afgelegen van het centrum Diksmuide.  Openbaar vervoer te beperkt

Eric De Keyser heeft in het verleden het GRS goedgekeurd, waarbij Pervijze werd gecatalogeerd als hoofddorp. Op vandaag kent Pervijze een zeer goede florerende school.  Wil men dit op peil houden, dan is het noodzakelijk dat er woningen worden bij gecreërd. Trouwens Pervijze heeft als dorp ook nog een aantal troeven.  Zij beschikken over een apotheek, café, dorpswinkel, veearts, osteopaat, dokter,…  Wij wensen Pervijze niet te laten dood bloeden.  Over de IJzer beschikt enkel en alleen Pervijze nog over een dorpsschool.   Het kan toch niet de bedoeling zijn, dat het volledige Diksmuids grondgebied over de IJzer omgetoverd wordt in een Bokrijk!

En ook hier volgde N-VA de redenering van de SP.A.  Heel bizar

 

Herziening GRS (=gemeentelijk ruimtelijk structuurplan)

Het gaat hierover bijkomende industriegrond-ambachtelijke zone van ca 4 ha ter hoogte van Vinckier in de Oostendestraat

Verder voetbal Leke 1 ha en inname voor een herlokalisatie van voetbalterrein Sp Keiem 2,5 ha.  Deze herlokalisatie zou zich situeren ter hoogte van de Warande=begin Keiemdorpstraat en Oostendebaan N369. Dit vanuit het oogpunt om de licht- en geluidshinder voor de bewoners wijk te minimaliseren.

Compensatiegebieden  HAG (=herbevestigen van agrarisch gebied)

Blauwe zone langs de Esenweg = ter hoogte van de Stokerijstraat wordt agrarisch gebied opp 7,5 ha en Blauwe zone AWV opp 2,5 ha (=enkel de percelen rond de verharde site)

 

Bijgevoegd punt AWV

Wat is er besproken geweest tijdens het overleg met AWV in november

  • Fietspaddossier Schoorbakkestraat
  • Fietspad Nieuwpoortstraat
  • Vernieuwen toplaag Klerkenstraat
  • Herstellingswerken Iepersteenweg N369
  • ZWO

De herstellingswerken aan de Iepersteenweg zijn inderdaad niet geslaagd.  Maar dit ligt niet aan AWV.  Het is immers de aannemer, die in de fout is gegaan. De aannemer werd aangemaand om de werken aan te passen en bij te sturen  Nu, het niveauverschil tussen de verschillende betonvakken is grotendeels weggecijferd.  Inderdaad wij zijn vragende partij om de Iepersteenweg van een nieuwe toplaag te voorzien.  Wij kunnen op vandaag daar geen timing op plaatsen, ook AWV niet.  Het hangt inderdaad af van de financiële middelen, die ter beschikking worden gesteld door het Vlaamse Gewest.  Ook de Steenstraat stuk tussen de Iepersteenweg en de Jonkershovestraat, weliswaar gemeenteweg  is dringend aan vernieuwing toe.  Wij willen toch beklemtonen, dat de mensen van AWV hun uiterste best doen.  Het dossier van de ZWO hebben zij in een tijdspanne van 6 maanden opnieuw op de rails gekregen.  Hoed af daarvoor.  De bewering van Kurt Vanlerberghe, dat AWV opteert om eerst het middenstuk van de ZWO aan te pakken omwille van de beperkte financiële middelen zouden wij toch wat willen nuanceren.  Het gaat immers om de verkeershinder te minimaliseren.  Wij zullen samen met AWV ervoor zorgen, dat er voldoende financiële middelen voor handen zijn.  Indien nodig zullen wij aankloppen bij de bevoegde minister Lydia Peeters.  Niemand kan er zich immers veroorloven, dat de aanleg van ZWO in het blunderboek zou landen.  Serene dialogen kunnen heel wat soelaas bieden.

 

Bijgevoegd punt :  windmolens Kaaskerke-Nieuwkapelle

Wat de windmolens in Kaaskerke betreft, is het openbaar onderzoek nog lopende tot 27 december.  Bijgevolg gaan wij het openbaar onderzoek afwachten en vanuit dit oogpunt dan advies geven.

Windmolens Nieuwkapelle !  Ik heb nog eens de vergunning van 2004 gescreend. In 2004 was dit een bijzondere procedure, waarbij het Vlaamse Gewest optreedde als vergunningsverlener.  De Stad gaf gunstig advies.  Ongunstig advies van Arohm Brugge omwille dat het op dat moment omstreden was om windmolens in te planten op ontginningsgrond.  Maar de minister gaf uiteindelijk gunstig advies. Op vandaag liggen de kaarten anders.  Enkel in kwestbare gebieden mag men geen windmolens lokaliseren.  Bijgevolg vormt de ontginnigsgrond geen probleem meer.  Maar de vergunningsverlener is op vandaag de Provincie.  De Stad geeft advies, net als erfgoed, natuur en bos,…Het advies van erfgoed is enkel bindend indien ongunstig advies is gebaseerd op de strijdigheid met hun regels.  Uiteindelijk geeft dan de Provincie advies, maar arohm Brugge kan weliswaar in beroep gaan en dan dient de minister voor omgevingsvergunningen uitspraak te doen.

Wij hoeven echter geen zoekzones naar voor te schuiven in het GRS.  Dit was ook het geval niet voor de twee huidige windmolens aan de Put van Nieuwkapelle.

Ik wil ook de repliek van de N-VA weerleggen.  Zij zijn tegen grote windmolens op land wegens het dure kostenplaatje maar zij zijn voorstander van windmolens op zee. De windmolens op zee zijn echter veel duurder in onderhoud omwille van zout,….Bovendien genereren deze windmolens heel wat elektriciteit, maar de distributie naar het binnenland vormt een groot probleem.  Iedereen dient bezwaar in tegen de aanleg van een kabel in functie van de distributie.