Gemeenteraad 17/12/2012

Punt 5: Prup solitaire vakantiewoningen-Advies - Marc

Idee2006 zal deze regularisatie of in regel stellen van vakantiewoningen, gelegen in bestemmingscategorie ‘landbouw’ goedkeuren.
Maar in de toekomst zal men nog moeten verder gaan, daar er heel wat hoevegebouwen dreigen leeg te staan of te verkrotten. Het aantal land- en tuinbouwers daalt zienderogend. Aantal landbouwers? Om deze hoevegebouwen te vrijwaren van ruïnes zal men noodgedwongen moeten uitkijken naar andere bestemmingen. Denken wij maar aan zachte recreatie. Mogelijk tot het delven van een grote vijver, waarbij surfen, waterskiën?… tot de sporten behoren in landbouwzone. Speelpleinen, zoals een doolhof in Middelkerke. Waarom sportterreinen en jeugdlokalen niet in landbouwzone en de hoevegebouwen kunnen fungeren als accommodatie?. Vanuit dit oogpunt zal men weinig moeilijkheden kennen met de omgeving.

Punt 6: RO en onroerend erfgoed-Inrichtingsplan kleinhandelszone Esenweg. Herbevestiging - Marc

Dat er heel wat vragen en bedenkingen zijn over deze hoogdringendheid staat als een paal boven water en is reeds uitvoerig besproken geweest in de vorige gemeenteraad. Zelfs gerenommeerde advocaten, waar het schepencollege beroep op deed, hebben hun twijfels over de haalbaarheid van deze hoogdringendheid. Ik citeer : “Samengevat meen ik te mogen zeggen, dat er met het besluit van 2 januari 2012 niets mis is. Indien nochtans de gemeente wenst over te gaan tot onteigening via de urgentiewet van 26 juli 1962, zal een bijkomend ministerieel besluit moeten worden uitgelokt. Art 1 van die wet voorziet immers, dat het aan de Koning, respectievelijk de Vlaamse regering, toekomt te beslissen, dat een onteigening hoogdringend is en dat de onmiddellijke bezitneming vereist is”.
Toch heeft Idee2006 nog een opmerking. In het dossier vinden wij een schrijven van de Kerkfabriek Sint Pieters Esen terug.
Deze Kerkfabriek is immers eigenaar van een stuk grond van de voorziene kleinhandelszone.
Uit het schattingsverslag blijkt dat deze grond een waarde heeft van 50.000 euro per hectare. Wij kunnen het bezwaar van de privé-eigenaar over die prijs begrijpen, maar in mindere mate van de Kerkfabriek
De Kerkfabriek krijgt ieder jaar een dotatie voor hun werking en een eventuele investeringstoelage. Bij een verkoop van patrimonium van Kerkfabriek dient diezelfde kerkfabriek immers de opbrengst te beleggen en waarvan slechts een derde van de interesten mag worden gebruikt voor de werking. Dit is volgens de wet “Napoleon”. Bijgevolg zou de stad een billijke prijs moeten betalen aan de Kerkfabriek, maar de dotatie gaat niet reduceren. Ik veronderstel, dat de schepen voor Kerkfabrieken daarvan op de hoogte is. Sereen overleg plegen met de Kerkfabriek Sint Pieters kan eventueel soelaas bieden. Wij willen wel beklemtonen, dat wij zeker geen afbreuk doen aan het vele vrijwilligerswerk van de leden van deze Kerkfabriek.

Punt 7: GR130 RO en onroerend erfgoed-PRS West-Vlaanderen-Advies - Marc

Deze herziening van het provinciaal structuurplan behelst een hele boterham. Het provinciaal structuurplan is immers de leidraad voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
- Waarom werd deze herziening zo laat op de gemeenteraad geplaatst, daar dit reeds werd besproken in de provincieraad van juni?
- Wanneer wordt het GRS Diksmuide bijgestuurd?
- Waarom wordt bij deze herziening de Noordelijke ring niet opgenomen?
- Idee2006 vindt het goed, dat zowel Vladslo en Esen nu hoofd- of kerndorpen worden. Dit biedt uiteraard meer mogelijkheden voor deze dorpen. Jammer, dat Nieuwkapelle net uit de boot valt.
Volgende bedenkingen en opmerkingen :
1)Woongelegenheden per fusiegemeente
- periode 2007-2012 : voor de stad Diksmuide 218 huishoudens bedroeg. Daaruit blijkt dat 75 procent moet worden voorzien voor het Stedelijk Gebied=Centrum. Bijgevolg 25 procent voor de dorpen. Rekening houdende dat Diksmuide 14 dorpen behelst is de voorziene 25 procent heel weinig. Worden deze criteria behouden bij de opmaak van een woonprogrammatie?
Wie zal zich ontfermen over de gevraagde woonprogrammatie? Idee2006 blijft vragende partij om verkavelingen te voorzien, waarbij een woning per kavel kan worden voorzien. Misschien kan het schepencollege een verkaveling behartigen, daar in punt 5 het schepencollege opteert om zich te ontfermen over een handelszone.
2) Een bijsturing van de natuurverbindingsgebieden. Idee2006 wil nogmaals beklemtonen, dat natuurgebieden voor ons geen probleem vormen, maar wij zijn er wel van overtuigd, dat Diksmuide reeds heel rijk is aan natuurgebieden en uitbreiding bijgevolg niet wenselijk is.
Toch hebben wij wat bedenkingen met het nieuwe gegeven van “Stimuleringsgebieden” . En ik citeer : dat bestaande natuurkerngebieden kunnen worden gebufferd met kleine landschapselementen (KLE) zelfs dichtbij het natuurgebied. Dit impliceert mogelijkheid tot uitbreiding. Wordt dit het alibi om de Viconiaputten in Stuivekenskerke uit te breiden met 30 ha natuurgebied, dat oorspronkelijk werd voorzien voor landbouw?
Trouwens, weer een nieuwe term “ Stimuleringsgebieden”. Naast GEN, GENO, natuurverbindings-, natuurverwevingsgebieden, natuurkerngebieden, ankerplaatsen en nu stimuleringsgebieden. Om in natuurtermen te blijven : “Men vindt de bomen in het bos niet meer”!
Waarom was de schepen voor landbouw opnieuw afwezig op de plenaire vergadering van 5/03/2012? Nochtans een bijsturing van natuurverbindingsgebieden kan een imposante impact hebben voor de land- en tuinbouwbedrijven. Afwezig zijn op de plenaire vergadering kan nare en nefaste gevolgen hebben. Denken wij maar aan de afwezigheid van de schepen voor landbouw op de plenaire vergadering voor het Grup Alluviale klei – deelplan Stuivekenskerke!
Bovendien vraagt Idee2006 een aanpassing van deze notule of een addendum n.a.v. de vergadering landbouwraad 13/12/2012. Deze landbouwraad is op onze vraag verplaatst geweest, maar er is nog geen verslag. Nochtans is dit niet de normale gang van zaken. Normaliter doet de landbouwraad zijn ding en vervolgens behandelt het schepencollege de adviezen om dan de definitieve notulen naar voor te brengen in de gemeenteraad.
In de landbouwraad van 13/12/2012 verklaarde de schepen voor landbouw, dat de zoekzones met name “stimuleringsgebieden” niet kunnen. Getuigen zitten hier in de zaal. Idee2006 wil dit laten toevoegen aan de notule, daar wij uiteraard ook geen vragende partij zijn voor deze zoekzones. Deze toevoeging kan geen probleem vormen, daar wij veronderstellen dat de schepen spreekt in naam van het voltallige schepencollege.

Katleen Winne

Heer Dekeyser; het is misschien een fait divers maar op de kaarten in Deel 3 figuur 29 ontbreekt uw badplaats thv Beerstblote.

Jan

Kunnen we aan de hand van deze discussie overeen komen dat, als een schepen aanwezig is op een adviesorgaan, hij de stem van het schepencollege vertolkt en duidelijk aangeeft wanneer hij dit niet doet maar uit eigen naam spreekt?

Punt 8: Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen - Marc

1000 euro aan bewonersplatform Leke – toelage publicatie dorpskrant

Idee2006 zal dit uiteraard goedkeuren, maar weerom dezelfde vraag : Wij willen dat ieder dorp met gelijke wapens kunnen strijden. Wanneer een feestcommissie of andere vereniging zich ontfermt over een dorpskrant moeten zij ook in aanmerking komen voor een toelage.
Moeten de teksten van deze dorpskranten het goedkeurend oog krijgen van het stadsbestuur?

Punt 11: Financiën-Budget dj. 2013 - Marc

Idee2006 zal het budget 2013 niet goedkeuren. Niets nieuws onder de zon en bovendien vragen wij ons toch af, wanneer het beleidsplan 2014-2019 zal klaar zijn. Een bepaalde schepen beweert zelfs dat het beleidsplan slechts in november 2013 zal klaar zijn.
Ook geen spoor van de heraanleg van de markt, die nochtans met veel poeha werd aangekondigd door de SP.a als verkiezingsbelofte. Opnieuw op weg naar een standstill?

Punt 11: BBC - Katleen

We hebben als oppositie nog steeds het boek met informatie over BBC waarvoor wij reeds intekenden op29/3/2012nog niet ontvangen

Toegevoegd punt: perceel in de Schorestraat - Jan

Op dit perceel staat een onafgewerkte bouw van een huis en drie garages. De garages zijn onbereikbaar en onbruikbaar. Het woonhuis in aanbouw staat er treurig bij in een zee van vuilnis, struikgewas, en ongedierte, dit tot grote ergernis van de buren.
Idee 2006 vraagt zich samen met de buren af waarom dit zo is en hoe lang dit zo zal blijven?
Het getuigt van ons van een gebrek aan visie, van een gebrek aan continuïteit in het beleid en bewijst dat dit beleid een loopje neemt met de ecologische voorschriften en de financiële bezorgdheid. Hoeveel geld is hierin geïnvesteerd?

Toegevoegd punt - Katleen Winne

Status praesens van de openbare werken te Diksmuide.

Graag had ik wat informatie gekregen inzake de openbare werken te Diksmuide. Wat de Kaaskerkestraat betreft vraag ik me af of alles nog naar schema verloopt…. Dat we begrip moeten hebben, begrijp ik. Geduld hebben we alvast sinds mei 2012 gehad. We hangen allen van elkaar af wat organisatie betreft en wat de aannemer zegt…, wat hij doet en laat. Maar in een directe schoolomgeving moeten de voetgangers in deze donkere, mottige weken de rijweg op. Is de bekommernis voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker niet prioritair ? Is het dan echt nodig beide kanten zo lang te laten openliggen? Ik weet dat er doorsteken dienen gemaakt te worden.
Maar dan is de signalisatie op zijn minst ondermaats; geen werkende knipperlichten, geen linten…Met alle respect voor onze oorlogsburgemeester maar de evocatie van de de loopgraven langs de Kaaskerkestraat is dan toch al iets dat op tijd zal klaar zijn.
De werken thv Reuzemolenstraat-Heilig Hartplein zijn voor de zwakke weggebruiker eveneens slecht gesignaliseerd. Het bordje verboden voor voetgangers zit verscholen achter de gevarendriehoek van de werken. Ook hier graag stand van zaken.
Wat de werken aan de Heernisse betreft zal de Woumenweg richting Woumen aangepast moeten worden op de fietskaarten als onverharde weg. Gelukkig kuist de brandweer 1x/w de fietsstrook op. Wordt dit verhaald op de aannemer ? Hoe zit het daar met de progressie ?
Hoedanook; Wie niet leert uit zijn geschiedenis is gedoemd ze te herhalen (cfr voetpaden thv Mandelwijk,…)
In kader van de geschiedenis en de toekomst wensen we ook dat het bestuur ons op de hoogte brengt over de timing van de heraanleg van de grote markt. Zal het bestuur de markt openleggen in kader van de herdenking van 14-18 als modderige belevingsruimte ? Of moet de klus nog geklaard worden voor 2014 ? Ik gooi niet graag met modder, maar ze ligt hier overal voor het rapen…