Gemeenteraad 19/12/2016

Punt 5 en 6: Technische dienst : verkoopbeloftes voor goedkeuring in het kader van het realiseren van toegangsweg naar de Boterhalle - Jan Van Acker

We leven gelukkig niet onder een dictatuur, ook niet de dictatuur van erfgoed. Wij kunnen vrijuit spreken en dit in naam van meer dan 3000 mensen die onze petitie getekend hebben
Laat me beginnen met te benadrukken dat we de restauratie van de site “Boterhalle” een goede zaak vinden. Zoals ze er nu bij ligt, is het niet om aan te zien. Ook het autovrijer maken van de Markt vinden we een goede zaak.
Met de herinrichting van de Boterhalle dient zich meteen een enorme opportuniteit aan. Een dergelijke ruimte in het centrum van de stad is een uitgelezen mogelijkheid voor de stad om zijn centrumfuncties te bevestigen en te verbeteren. Zoals u zelf herhaaldelijk aangeeft is het toch de bedoeling om van Diksmuide een grotere stedelijke entiteit te maken.
In het rapport van Arcadis, waar u graag naar verwijst lezen we hierover onder rubriek 4.2. letterlijk:
“Het ‘verstedelijken’ van Diksmuide betekent dus haar aantrekkingskracht voor diverse functies zoals toerisme, handel, diensten en wonen vergroten.”
“In het historisch centrum en dan vooral bij de oudere woningen is er al een tekort aan garages. Nieuwe ontwikkelingen moeten dit tekort in de mate van het mogelijke ondervangen, zeker niet vergroten.”
We moeten ons bijgevolg de vraag stellen: “Waaraan hebben we het meeste nood om de centrumfunctie van Diksmuide te vergroten:?” Aan meer appartementen? We denken van niet. Er zijn tal van nieuwe woonprojecten bezig en tal van andere staan op stapel. Persoonlijk geloof ik trouwens niet dat de site van de Boterhalle ideaal is om te gaan wonen.
Waar we in het licht van de stadsontwikkeling integendeel wel nood aan hebben is een ruimte waar mensen in het centrum langdurig kunnen parkeren. Denk aan de senioren die ‘s namiddags vergaderen in het centrum, denk aan de verzorgenden van familiezorg of familiehulp die 3 – 4 uren mensen in het centrum bijstaan, denk aan namiddagactiviteiten in het Cultureel Centrum, denk aan de toeristen die een dagje Diksmuide bezoeken, de mensen die inkomen komen doen, die de horecazaken op markt bezoeken, mensen die een huwelijk of begrafenis in de kerk willen meemaken. Nu is het op dat vlak huilen met de pet op.
We delen jullie ideaal om meer te fietsen en te wandelen. Maar bovengenoemde groepen hebben daar geen boodschap aan! We leven hier niet in het Italiaanse Ferrara of Arezzo waar men heel het jaar door “buongiorno principessa” kan roepen tegen in het warme zonlicht voorbijfietsende schoonheden…
We leven in Diksmuide met zijn behoefte om de auto in het stadscentrum buiten het zicht te kunnen achterlaten. En dat mag wat ons betreft tegen een vergoeding zijn.
Tijdens de inzamelactie voor drieduizend handtekeningen hebben we uiterst zelden, zeg maar bijna nooit kritiek gehoord tegen ons voorstel. We begrijpen dat het beleid een bepaalde visie heeft, visie die het zich heeft laten influisteren door vet betaalde studiebureaus maar politiek bedrijven is volgens ons nu juist het proberen te verzoenen van deze visie met de wil van de bevolking
We wensen dan ook dat het beleid rekening houdt met de wens van de bevolking en samen met ons zoekt naar de beste oplossing.

Marc Deprez

Idee2006 zal dit niet goedkeuren, gezien het feit dat er op vandaag maar twee verkoopbeloftes zijn in plaats van de voorziene vier!
Verder is Idee2006 vragende partij om de tuin van Belfius, het vroegere Dexia aan te kopen vanuit het oogpunt voor meer parking.
Deze tuin behelst bouwgrond, maar het is inderdaad kiezen tussen de cholera en de pest. Wij hebben het reeds verschillende malen aangekaart. Wij zijn voor het nieuwe ontwerp van invulling van de Grote Markt. Maar je dient voldoende parking te voorzien in de nabije omgeving. Als je 12 miljoen euro veil hebt voor een tweede sporthal en een nieuw zwembad, waar wij nota bene niets tegen hebben, maar dan moet je naar onze bescheiden mening financiële middelen voorzien voor het algemeen belang, dat meestal gepaard gaat met broodwinning, mobiliteit,… En de Diksmuideling wenst dit duidelijk, gezien de 3000 handtekeningen, die bijna een derde van de kiesgerechten vertegenwoordigt en die wij heel gemakkelijk verzamelden. Een heel duidelijk signaal! En de site van de Boterhalle met inbegrip van de tuin Belfius is een optie. Op de sociale media heeft men dikwijls het Nederlands-Hollands model naar voorgeschoven. En inderdaad heel wat mensen onder ons hebben wellicht eens een bezoek gebracht aan Sluis. Verschillende parkings zijn er voorzien op nog geen 20 à 50 meter van de beoogde bestemming. In Diksmuide moet dit ook lukken! Naast de twee bestaande randparkings wil Idee2006 een bijkomende parking heel nabij de Grote Markt en vooral een warme oproep. Luister hierbij naar de burger! Dit is democratie en zeker geen populisme.

Katleen Winne

Dat een bestuur een beleid uitstippelt en keuzes dient te maken is gepermitteerd en noodzakelijk. Maar dat jullie, met jullie krappe meerderheid dit verkopen als zijnde ‘de wens van de burger’ is incorrect.
U zegt dat deze ongeorganiseerde constructie namelijk ‘ de auto is te gast’ een condensatie is van alle participatie.
We kunnen nu stellig bevestigen dat de burger dit niet wenst. U kan het dan over de zwijgende meerderheid hebben. De meerderheid mag dan misschien wat gelaten zijn, maar als we ons de moeite getroosten om de burger te bevragen tekenen ze welwillend voor een andere oplossing. Samen hebben we gemobiliseerd tot in de kleine deelgemeentes, waarvoor ik uitdrukkelijk alle ‘tjoolaards’ wil bedanken. Vele zelfstandigen hebben deze lijsten door hun klanten laten ondertekenen. Hadden we nog meer tijd gehad, hadden we er nog meer.
Hoe lost u dit nu op ?
Of hebt u een andere visie op democratie ?
Wat uw visie over de auto ‘ betreft is deze ook nogal behoorlijk dubbel. Als hoofdprijs voor de eindejaar actie wordt een auto verloot…maar ” we moeten naar een mentaliteitsverandering “ zegt u. Waarom verloot u dan geen 10 fietsen ? Mindermobielen en senioren hebben aan een wagen hier in Diksmuide ook niet veel, we hebben trouwens vorig jaar al voorgesteld misschien parkeerplaatsen te verloten.

Punt 8: Afval - Katleen Winne

Ik zou graag eens de cijfers krijgen wat het GFT afval betreft.
Ik wil u ook bedanken voor de cijfers die ik kreeg wat betrof de dotatie van 12 euro tegemoetkoming.
19.745 euro wordt er verbruikt , dit is slechts 10 % van het totaal gedoteerde bedrag. Wat is het nut hiervan ? Ik blijf erbij dat dit een nepdotatie is. Ik schenk iedereen 1000 euro als ik uiteindelijk mijn portefeuille niet ver moet opendoen. Dit klinkt goed. Gevertje spelen is altijd leuk. Het zal dan misschien spijtig zijn voor wie met het servies gegooid heeft, of aan een nieuwe Wc-pot toe is, zo duur is de aanslagvoet voor dergelijk afval dan ook weer niet.
Dit beïnvloedt ook geenszins het cijfer gewicht/inwoner/jaar namelijk 142 kg. Welke inspanningen worden er gemaakt om dit cijfer naar beneden te krijgen ?

Punt 9: Technische dienst-Groen- en milieudienst- Aankoop grond voor realisatie Begijnenvestwegel - Katleen Winne

U zegt dat de kerkwegel thv Galileistraat openbaar wordt. Welke kerkwegels zijn dan al dan niet openbaar ?

Marc Deprez

Idee2006 zal dit goedkeuren, maar wij hebben toch een bedenking bij een gelijkaardig “dossier”. Het behelst hierbij vooral de communicatie.
Wij lezen in een artikel naar aanleiding verbinding Diksmuide en de Blankaart, zou het beleid op vandaag opnieuw opteren voor een tot standkoming van een wandel- en fietsverbinding vanaf de Noordbroekstraat tot aan de nieuw aan te leggen zuidwestelijke omleidingsweg. Het dossier start echter in mineur, daar de betrokken landbouwers, pachters, eigenaars, dit via de pers moeten vernemen. Dit moet men ten alle prijze vermijden.

Punt 14: basisbereikbaarheid - Katleen Winne

Ik hoop dat u daar iets kan bereiken. Onze regio is moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer.