Gemeente- en OCMW raad 20/01/2020

Punt 10 : Technische dienst –Openbare ruimte – Stovestraat en Wilgendijk : Riolering – en wegeniswerken

Waarom Kiekenstraat asfalteren?  Vraag Kurt Vanlerberghe

Het masterplan centrum Diksmuide in het kader van riolering – en wegeniswerken kennen een volgende fase, meer bepaald De Wilgendijk en Stovestraat. Wij willen alles uit de kast halen om de last en hinder, die berokkend wordt voor de particulier, horeca, KMO te minimaliseren.  Zij hebben reeds heel veel zwarte sneeuw gezien tijdens de werken aan de Grote Markt en Generaal Baron Jacquesstraat en dit willen wij in de mate van het mogelijke voorkomen.  Vandaar dat wij opteren om de Kiekenstraat-Vismarkt, Sint-Niklaasstraat in volgende fase aan te vatten.  Maar de Kiekenstraat ligt er op vandaag  lamentabel bij.  Onroerend erfgoed geeft groen licht om de Kiekenstraat te asfalteren voor een vijftal jaar in afwachting van de volgende fase.

Snelheid in de Wilgendijk ter hoogte van Sint-Aloysiuscollege. Opmerking Eric De Keyser

Tijdens de infovergadering was gebleken, dat het éénrichtingsverkeer gesmaakt wordt door de bewoners.  Ik suggereer om ter hoogte van het Sint-Aloysiuscollege ook zone 30 in te voeren

Punt 12 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Algemeen- samenwerkingsovereenkomst testkaravaan voor KMO’s met de Provincie West-Vlaanderen

Repliek op de opmerking van Inge Claeys : te duur!!!

Het behelst hier 10 elektrische fietsen, die gratis ter beschikking worden gesteld voor werknemers voor de duur van 3 maanden.  Op die manier proberen wij de werknemers te sensibiliseren om te fietsen naar het werk.  In het verleden heeft dit zeker zijn vruchten afgeworpen.  Het kostenplaatje impliceert een 5000 euro.  Een elektrische fietst kost al gauw 3000 euro.

Bijgevoegd punt : afvalbeleid

Vragen Kurt Vanlerberghe 06.01.2020

a) actuele kostprijs ophaling huisvuilzakken per jaar en actuele opbrengst huisvuilzakken per jaar?

b) actuele kostprijs ophaling PMD-containers per jaar en actuele opbrengst retributie per jaar?

c) actuele kostprijs en opbrengst containerpark ( RECYCLAGEPARK )?

 

a) Kostprijs restafvalzakken

AK 01.09.2018 :

Powerpack
nv
1 minpunt = 95% 700.000 st HDPE 630×850+180

0,040 mm

45 gr

0,10262€

150.000 HDPE 480×600+180

0,035mm

22 gr

0,05984€

80.810,00 97.780,00 btw incl

 

b) Netto Opbrengst restafvalzakken

01.01.2020

Opbrengst verkoop zakken:

210.100 grote zakken ( 10.505 rollen x 25 ) = 210.100 euro
50.060 kleine zakken ( 2.503 rollen x 20 ) = 50.060 euro

Totaal : 260.160,- euro in 2019

Kost aankoop zakken:

210.100 x 0,10262 = 26.088,- ( btw incl )
50.060 x 0,05984  = 3.625,- ( btw incl )
totaal : 29.713,- in 2019

Netto opbrengst restafvalzakken:                          230.447,- euro

Kostprijs huisvuilophaling 2019 :                            190.000,- euro

Kostprijs verbranding 2019 : 1.900.000 kg x 145,- /ton =   275.500,- euro

Verlies = 230.000 euro

b) PMD

PMD containers stelt Diksmuide niet ter beschikking. Er worden enkel gewone PMD Zakken  aangeboden. De kostprijs voor de bewoners is 2,5 euro/rol van 20 stuks. De zakken worden aangekocht bij de IVVO.

Kostprijs aankoop zakken in 2019 : 8.000 rollen : 13.323,50 euro

Opbrengst verkoop zakken in 2019:
7.885 rollen x 2,50 € = 19.712,50 euro

Netto opbrengst PMD zakken: 6.389,- euro

Kostprijs ophaling : niet bekend, opgevraagd aan IVVO ( ten laste van FOST PLUS)
Kostprijs verwerking : niet bekend (ten laste van FOST PLUS )

 

c) Kostprijs en opbrengst Recyclagepark

De kostprijs van het recyclagepark werd nooit opgelijst. De kostprijs is immers een combinatie van normale werkingskosten, loonkosten, verwerkingskosten volledig ten laste van de stad, gedeeltelijk ten laste van de stad en de IVVO, of gedragen door Fost Plus….

In de eerstvolgende weken zullen zoveel mogelijk kosten opgelijst worden.

Vraag Kurt Vanlerberghe dd 13.01.2020 – afvalbeleid

 

  1. GFT container 40-120-240 l

Overzicht

jaar Aantal containers hoeveelheid
Start 2009 1.982  
2011 2.035 539.000 kg
2015 2.325 551.740 kg
2016 2.390 589.000 kg
2017 2.445 594.760 kg
2018 2.590 614.860 kg
2019 2.772  (+40%) 650.560 kg

 

Het aantal containers stijgt in tien jaar met 40%.

35% van de huisgezinnen in Diksmuide hebben een GFT container. Gezien het ruime landelijk gebied en de vele woningen met een grote tuin is dit een goede score. Immers thuis composteren is nog altijd beter.

De hoeveelheid ingezameld GFT steeg slechts met slechts 20%. Dit betekent dat er meer gft containers verspreid staan over het grondgebied maar de containers minder gevuld zijn of minder aangeboden worden. Niettemin een stijgende lijn waar de stad tevreden mee is aangezien elke kg die ingezameld wordt via de GFT ophaling, niet verbrand moet worden, ook goedkoper is en ook nog compost en elektriciteit levert.
De sterke stijging tussen 2018 en 2019 in gewicht is ongetwijfeld te wijten aan de uitbreiding van het toegelaten afval in GFT. Sinds 2019 horen immers ook etensresten (brood, gekookte groenten, bereide gerechten enz) in de GFT container. Dit dringt slechts mondjesmaat door bij de bevolking maar we vermoeden dat in 2020 er een duidelijker tendens zichtbaar zal zijn.

In het februari nummer van INFO DIKSMUIDE wordt nogmaals promotie gemaakt voor de GFT ophaling. We hopen dat de eerstvolgende maanden het aantal containers daardoor weer zal stijgen.

 

  1. Toekomstige restafvalophaling

Het bestuur heeft nog géén beslissing genomen over de keuze tussen zakken en bakken en ook niet over een wekelijkse of tweewekelijkse ophaling.

Binnen het IVVO werkingsgebied zijn er gemeenten die gaan voor zakken, andere gaan voor bakken of containers, sommige gaan voor beiden, zoals Ieper.

In sommige gemeenten haalt men nog wekelijks op, in andere veertiendaags of zoals in Veurne gebruikt men beide systemen.

De stedelijke milieudienst heeft een overzicht gemaakt van pro’s en contra’s van de systemen maar er is nog niets beslist, wetende dat alles voor- en nadelen heeft.

Het is ook afwachten wat de uitbreiding van de PMD tot P+MD voor gevolg zal hebben voor de restvalophaling. Dit start pas in 2021.  In elk geval zal de hoeveelheid met 1/3 verminderen wat zijn gevolgen heeft voor de verkoop van de zakken, het aanbiedingspercentage van de zakken enz.

In de loop van de volgende maanden zal het bestuur verder analyseren en een beslissing nemen.

 

  1. Ondergrondse vuilnisbakken

Ondergrondse inzameling is voorzien in het beleidsplan. Het bestuur wil starten met dit experiment. Enkele gemeenten in Vlaanderen deden al ervaring op.

De meest voorkomende vorm van ondergronds afval inzamelen betreft de ondergrondse glasbollen. Deze methode verkleint de geluidshinder voor omwonenden en vermindert het zwerfvuil rondom.

De IVVO is gestart met een aantal ondergrondse containers in andere gemeenten. Er is een subsidie van OVAM beschikbaar maar dit is beperkt tot een aantal per jaar. De IVVO bekijkt of dit in 2020 kan uitgebreid worden.

Het stadsbestuur wil echter ook andere afvalsoorten inzamelen in ondergrondse containers. Momenteel onderzoekt men wat mogelijk is, de kostprijs, de locaties en de soorten afval.

In grotere steden zijn heuse ondergrondse afvalstraten of sorteerstraten in de mode. Maar dan vooral rond grote appartementsblokken of zeer dicht bevolkte wijken. Ook Nieuwpoort heeft er een aantal. Voor gemeenten met veel toeristenverblijven kan dit een oplossing zijn ten opzichte van de courante inzamelsystemen zoals zakken of bakken.  Zowel Restafval, PMD, papier en karton, GFT als glas worden er ingezameld.

Ondergrondse containers vergen de nodige goede voorbereiding, goede zichtbare locaties maar er moet ook gezorgd worden dat er géén overlast is voor omwonenden. Ook de tarifiëring is niet evident.
Het bestuur onderzoekt verder deze piste. De samenwerking met de IVVO voor projectsubsidies van OVAM is ook belangrijk.

 

Bijgevoegd punt : geurhinder Heernisse

Ik ben niet beroerd om toe te  geven, dat wij echt verveeld zitten met dit fenomeen.  De detectie van de geurhinder is echter geen sinecure, daar het om momentopnames gaat.  Wanneer de geurhinder binnen de gebouwen komt is het echter niet te aarden.  Ik heb dit ook kunnen vaststellen, daar ik op regelmatige tijdstippen ook langs ben geweest.  Detectie van geluidshinder daarentegen kan men veel gemakkelijke detecteren, daar men het aantal decibels kan meten

We hadden onlangs overleg met milieu-inspectie.

In de tweede week (vooral weekend) van de kerstvakantie zijn inderdaad opnieuw een aantal klachten binnengekomen. De ene klacht sprak van geurhinder afkomstig van Compovit, andere klachten spraken van WWT.

Daarop werd op 7 januari door milieu-inspectie een controle uitgevoerd bij Compovit, waaruit bleek dat zij tijdens die periode niet in productie waren geweest.

We hebben toen ook informatie opgevraagd bij WWT, die meldden dat er in die periode niets was misgelopen dat voor geurhinder zou kunnen zorgen.

Op 8 januari stond een nieuw bezoek gepland bij Compovit door hun geurdeskundige Olfascan. Zij konden geen vaststellingen doen. Op dat moment was er ook geen hinder merkbaar.

Milieu-inspectie voerde daarop opnieuw controles uit op maandagavond 13 januari en woensdagvoormiddag 15 januari. Op geen enkele van die momenten kon onaanvaardbare milieuhinder of een andere overtreding worden vastgesteld.

Het bedrijf voldoet op dit moment aan alle opgelegde algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden.

Zo werd bv. een ammoniakreductie van 80% opgelegd. Bij een meting in de schouw werd een 100 % ammoniakreductie gemeten.

Ammoniak is natuurlijk niet de enige component die geurpartikels meedraagt. De exploitant onderzoekt samen met zijn geurdeskundige hoe ook andere geurcomponenten optimaler verwijderd kunnen worden, maar daarvoor moet uiteraard eerst vaststelling kunnen gebeuren door die geurdeskundige.

De stad kan net als de klagers een wijziging van de opgelegde voorwaarden aanvragen bij de vergunningverlenende overheid, nl. de provincie.

Dit kan als de burger of overheid van mening is dat de hinder en de risico’s ten gevolge van de exploitatie niet aanvaardbaar meer lijken.

Wij dienen echter heel zeker te zijn van onze slag.  Wij moeten ervoor zorgen, dat wij geen schadeclaims aan ons been hebben.

Bij WWT werd een staalname van het afvalwater uitgevoerd. Ook hier werd op het moment van de controles geen onaanvaardbare geurhinder vastgesteld. De resultaten van de staalname zijn voorlopig nog niet gekend.

Wij volgen het op de voet.