Gemeenteraad 20/02/2017

Punt 3 en 4: Boterhalle - Katleen Winne

Een evenementenhal met daarboven een 15- tal woonentiteiten zonder langdurige mogelijkheid tot lang publiek parkeren. Het rijmt niet. Het voorspelt o.i. ook niet veel goeds. Wie zal daar nu boven willen wonen (lawaaihinder/overlast)? We blijven het bijzonder jammer vinden dat alle mogelijkheden om een deftige centrumparking te voorzien door uw toedoen en keuzes gesublimeerd worden. Onder de markt en op de site van de Boterhalle waren er opportuniteiten. Het is o.i. van vitaal belang voor de toekomst van een centrumstad als Diksmuide. Bereikbaarheid blijft belangrijk in deze regio zonder deftig openbaar vervoer. Het verhaal van de private parking die wel mogelijk is en een openbare die niet kan is irrelevant. Kunnen banken/handelaars/ horecazaken deze parkeerplaatsen kopen /huren en ter beschikking stellen van hun klanten ? Zal erfgoed, of jullie, een regel tot maximale rotatie opleggen ? Allemaal maximaal 2 x of 3x dag door de legendarische poort ? Wat als de rotatie te groot wordt…poortje toe ?
Een groene as in de Konijnestraat…
Er werd ons al eens een groene as beloofd in de schipstraat. Deze passage is troosteloos.
We beschikken hier over heel wat erfgoed in Diksmuide. Waarom vragen we de erkenning als erfgoedgemeente niet ? Een onroerenderfgoedgemeente is een gemeente die een eigen beleid uitbouwt voor het aanwezige onroerend erfgoed op haar grondgebied, complementair aan het Vlaamse beleid. Tegelijk neemt een erkende onroerenderfgoedgemeente welbepaalde bevoegdheden en taken over in het kader van het uitvoeren van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
• Een aanvraag tot erkenning is dus een weloverwogen keuze waarbij een gemeente te kennen geeft dat ze wil inzetten op het behoud en beheer van het onroerend erfgoed en dat de gemeente over de nodige expertise beschikt om welbepaalde bevoegdheden en taken van de Vlaamse overheid over te nemen. Een gemeentebestuur kan zich hiervoor laten ondersteunen door een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst. Deze gemeenten zijn sinds 1 juli 2016 alvast erkend als onroerend erfgoedgemeente; Koksijde, Riemst, Voeren, Baarle-Hertog, Beerse, Oud-Turnhout, Kasterlee, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar

Ons inziens liggen er daar mogelijkheden om zelf initiatief te nemen. Onze gemeente beschikt ook over veel erfgoed. Nu blijkt dit enkel een hypotheek te zijn op wat kan en niet kan. Het is ook een troef, die we kunnen uitspelen. Het bewaren van het erfgoed en toch de leefbaarheid van ons centrum te maximaliseren

Punt 12: Parkeren - Katleen Winne

Een beetje druk (2995 handtekeningen, unizo,) zorgt dan toch voor vooruitschrijdend inzicht. We voorspelden ongenoegen en chaos. U wil geen referendum, dat is duidelijk. De overledenen die getekend hebben zullen zich als ‘schuldigen’ draaien in hun graf. Respectloze beslissing.
Maar u staat onder druk, dus u luistert naar de burger…u knipt, u plakt, verandert van kleurtjes zoals een kameleon. Uw visie van minder parkeerplaatsen en een hogere rotatie wordt door uw ingrijpen nu verkracht door weer overal 2 u toe te laten. U zegt zelf dat het niet controleerbaar is wanneer schijven verzet worden. Pseudolangdurig parkeren wordt weer mogelijk maar hypothekeren de noodzakelijke parkeerplaatsen voor handelaars. Het hoofdprobleem blijft. Er blijft een gebrek aan mogelijkheid om langdurig te parkeren in het centrum. Voorziet u eventueel ‘shop en go’ plaatsen bij bakkers/ beenhouwers ?
Het is nooit slecht om eens een ander point of view te hebben. Maar de presentatie van Unizo zit ondersteboven in het dossier.
Wat is de wetenschappelijke waarde en gewicht als de kern van het handelend Diksmuide een loopgracht is.

Repliek op Dhr Vanlerberghe
De afgifte van eindejaarsloten lijkt o.i. geen wetenschappelijke maatstaf voor het meten van de economische rendabiliteit.

Punt 16: Secretariaat-Algemeen- Toegevoegd punt door de voorzitter van de gemeenteraad o.g.v. artikel 215 van het gemeentedecreet- Kennisname van het verzoekschrift tot het houden van een volksraadpleging d.d. 25.01.2017 en kennisname van het nazicht van de handtekeningen-Vraag tot houden van een volksraadpleging-Weigering wegens onvoldoende aantal geldige handtekeningen - Marc Deprez

Er is reeds heel wat inkt gevloeid over de parkeerproblematiek en het voornemen van Idee2006 daar een volksraadpleging aan te linken.
In eerste instantie zal Idee2006 weigeren om akte te nemen en wij wensen ook nog een amendement toe te voegen, waarbij nog eens de hoofdelijke stemming vragen.
Heel wat sympathisanten, medewerkers, militanten van Idee2006 hebben alles uit de kast gehaald, de regen, wind, koude getrotseerd en jawel op vrijwillige basis en op eigen kosten om de broodnodige 3000 handtekeningen voor het afdwingen van een volksraadpleging n.a.v.de parkeerproblematiek. Het was en is geen sinecure. En dan stranden op een tekort van 5 vermeende handtekeningen. Er zijn overledenen, die zich op dit moment keren in hun graf, dat hun handtekening niet meetelt. En dan een medewerker, die n.a.v. een tekort aan bladen van parking tijdens de huisbezoeken en die dan met de beste wil en voornemen op eigen houtje, een petitielijst van windmolens aanpaste in het kader van parking. Bijgevolg met een beetje goede wil, is er geen tekort!!! Maar ja…
Je kan inderdaad het decreet toepassen naar de letter, maar je kan ook een decreet toepassen naar de geest. Maar dit laatste staat blijkbaar niet in het woordenboek van deze meerderheid. Naar politieke perceptie toe, slaat deze coalitie een mal figuur. Er is op vandaag nochtans heel wat werk aan de winkel, zie een van de volgende punten over mandaten, om de politieke geloofwaardigheid op te krikken. Deze meerderheid heeft de mond vol van participatie en overleg. Maar als puntje bij paaltje komt, blijken dit holle woorden. Men laat meer dan 3000 mensen links liggen, die een volksraadpleging wensen en men heeft er alles aan gedaan om dit referendum te dwarsbomen. Nochtans zal rechtstreekse democratie, door toedoen van een volksraadpleging een van de actoren worden om de politieke aversie tegen te gaan.
Maar in 2018 zal deze meerderheid wel en zonder scrupules aan zijn inwoners vragen om te stemmen voor hen. En top of the bill. De burgemeester claimde voor een referendum in de gemeenteraad van januari n.a.v de vraag over eventuele fusies tussen de Stad Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark. Maar als het gaat over een specifiek probleem, zoals de parkeergelegenheden, in haar eigen Stad. Dan geen referendum. Wie kan dit nog volgen en wie gelooft deze mensen nog. De Diksmuidse burger verdient inderdaad beter.
Idee2006 vindt ook, dat wij niet met gelijke wapens hebben kunnen strijden. Die 3000 handtekeningen verzamelen is gestoeld op vrijwilligerswerk. Daartegenover heeft het stadsbestuur acht ambtenaren, die door de Diksmuidse belastingsbetaler worden vergoed, aan het werk gezet om de controle uit te voeren over de handtekeningen. En er werd zelfs een nieuw computerprogramma aangekocht voor deze schrijnende operatie.
Voordat Idee2006 zijn amendement naar voorschuift, willen wij nog het volgende meegeven. Burgemeester Lies Laridon beweerde in de gemeenteraad van december hoog bij laag, dat de vraag voor een volksraadpleging dezelfde moest zijn, als op de petitielijst nl. “ Is een publieke parking op de site van de boterhalle een goede optie om het verlies aan parkeermogelijkheden bij de her aanleg van de markt op te vangen” Bij de motivatie stond er echter eveneens “Als alternatieve mogelijkheid om het parkeergebrek op te lossen, dachten wij initieel aan een ondergrondse parking onder de markt”. Nu blijkt, dat de burgemeester gelogen heeft. Het Vlaamse Gewest, agentschap binnenlands bestuur hebben wij om advies gevraagd. Onze voorzitter Idee2006 Claude Vindevogel is zelfs naar Brussel geweest om alles uiteen te zetten. Ik wil wel beklemtonen, dat voor hem daarmee geen dotatie en kilometervergoeding inherent was en is.
De commissie adviseert om de vraag te herformuleren bij volgende twee scenario’s
Eerste scenario : ‘Als het gemeentebestuur niet kiest voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt, wilt u dan een publieke parking op de site van de Boterhalle’
Tweede scenario : de bevolking twee opties voorleggen
1) Of de bevolking akkoord kan gaan met de optie om een ondergrondse parking aan te leggen onder de Grote Markt
2) Of de bevolking akkoord gaat met de optie om een parking aan te leggen op de site van de Boterhalle
Idee2006 wil dus het tweede scenario, als amendement toe voegen en vragen daarover de hoofdelijke stemming om ieder gemeenteraadslid, schepen en burgemeester in eer en geweten te laten stemmen om het referendum alsnog te laten doorgaan. En nogmaals. Sol niet met de 3000 burgers en meer, maar respecteer hun wens, verlangen.

Katleen Winne Hoofdelijke stemming: 2295 Ja !
Punt 19: Mandaten - Jan Van Acker

De laatste week is er heel wat te doen in verband met de postje en goed betaalde zitjes in allerlei raden en commissies. We zijn de eersten om te bevestigen dat goed werk goed mag vergoed worden. Politiek is vaak een drukke bezigheid en daar mag een financiële compensatie tegenover staan.
Maar politiek is een taak in dienst van de bevolking, en de financiële stromen in de politiek zijn geldelijke verrichtingen met geld van ons allemaal. Politiek leidt vaak tot macht en de geschiedenis heeft al meermaals aangetoond dat macht gemakkelijk corrumpeert. Ik kan me voorstellen dat de verleiding vaak zeer groot is.
Waar we het meest problemen mee hebben is de hypocrisie. Laten we politiek opnieuw met schone handen voeren Mani pulite en alle financiële kaarten op tafel leggen
Bijgevolg vragen we dat alle financiële vergoedingen die via de politiek direct of indirect verkregen worden openbaar zijn

Punt 20: Constructies met Farys - Jan Van Acker

Farys is de intercommunale waarmee Diksmuide in zee gaat om zijn tweede sporthal en nieuw zwembad te bouwen. Farys heeft een 300-tal politieke bestuurders in diverse raden en comités die samen een slordige 500.000 euro krijgen uitbetaald. Zo’n 1666 per bestuurder. Voorzitter RVB is een zekere Daniel Termont. .
Diksmuide gaat deze met intercommunale zee omdat ze via deze constructie een korting van 21 procent kon krijgen, de BTW kon dan immers gerecupereerd worden.
Idee2006 heeft zich steeds afgevraagd waarom een watermaatschappij zich moet bezig houden met het bouwen van sportcomplexen. Idee2006 heeft dit dan ook nooit goedgekeurd in de gemeenteraad.
Bij deze constructie plaatsen ook anderen blijkbaar heel wat vragen. Sedert de zomer van 2016 is de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) een onderzoek begonnen naar deze fiscale kunstgrepen rond een 80-tal gemeentelijke zwembaden en sporthallen die onder het beheer van Farys vallen.
Ook vanuit de bouwsector komt intussen heel wat kritiek op deze fiscale constructie. Voor het Vlaams Bouwoverlegcomité is hier duidelijk sprake van concurrentievervalsing. Het kan voor de aannemers dan ook niet dat zij op de private bouwmarkt geconfronteerd worden met concurrentie van overheidsinstellingen als intercommunales. De bouwsector dringt dan ook aan op een aanscherping van de spelregels die de intercommunales, en dus ook Farys moeten volgen.
Aan het beleid willen we nogmaals duidelijk vragen of men de samenwerking met Farys verder wil zetten.
Heeft een overheid dan geen voorbeeldfunctie of mag ze zomaar aan belastingontduiking doen?
Is er geen belangenvermenging tussen bouwopdrachten door een intercommunale waarbij opdracht gevende politici zelf aan het roer zitten?
Wat als blijkt dat de 21% toch moet betaald worden?

(Marc Dekeyrel is lid directiecomité aanvullende diensten TMVW en directiecomité secundaire diensten)

Mondelinge vragen - Katleen Winne

Naar aanleiding van het afgevoerde punt circulatieplan:

  1. Ik hoop dat er inderdaad betere afspraken/aanduidingen gemaakt voor de circulatie bij het vervolg van de werken, einde GB Jacquesstraat en de Markt. Wie niet leert uit zijn geschiedenis is gedoemd ze te herhalen. Het circulatieplan voor moedige, liefst gelaarsde voetgangers in de GB Jacquesstraat was een ‘wait and see en tirez votre plan’ plan. Wat uw fasering betreft; het wordt mooi verpakt en verkocht maar in werkelijkheid is het een cumulatieve fasering. Het is een fluïdum van fases zonder dat de voorgaande fase wordt afgewerkt, zodat alles openligt en relatief onbereikbaar is van aan de IJzerlaan tot aan de markt. Er is nog geen circulatie en het verlammende deel wordt steeds groter. Hoelang kan je overleven zonder circulatie ? Wij leven in andere fases : een primaire fase van geloof en vertrouwen, een fase van’ ’t zal wel nog meevallen’ naar een fase van ontreddering en overal lange tenen. Een fase van aanvaarding en gelatenheid hopend op een reanimatie.
    Met alle respect voor de arbeiders en ingenieurs maar de communicatie en coördinatie kan alvast een stuk beter, evenals het afwerken van uw fases
  2. Het zal weer van rond 100meter rond mijn deur zijn…Maar dan toch niet uit eigen belang. In het epicentrum van de werken is er dan ook een hoge bewoning en vergrijzing densiteit . Ik heb het er al over gehad…de modder op de weg. Landbouwers worden beboet. De ellenlange files zouden u aanmoedigen de fiets uit te halen. De as op de Ijzerlaan wordt dan ook gebruikt door schoolgaande jeugd en moedige fietsers. Langs de Ijzerlaan ligt er gigantisch veel modder op het fietspad. De oversteek thv de GB Jacquesstraat is een poel. De parking van de Lidl… Heel het centrum, kleine dijk + ook tot aan het industrieterrein is met een modderlaag besmeurd. Hebt u er zicht op hoeveel mensen er al gevallen zijn en fracturen/letsels hebben opgelopen ?
    Kan daar dan echt niet meer aandacht aan besteed worden ?