Gemeenteraad 20/06/2016

Punt 1: Goedkeuring verslag - Marc Deprez

Idee2006 wil het volgende laten toevoegen aan het verslag betreffende punt 22 : Technische dienst : aanleg zuidwestelijke omleidingsweg aankoop gronden IJzerdijk-Kapellestraat
Naar aanleiding van de tussenkomst van Lies Laridon “ Er zijn manoeuvres gebeurd om het tracé te verleggen. Daardoor is er vertraging opgelopen. Gelukkig heeft onze minister Crevits dit rechtgetrokken.
Gehoord raadslid Marc Deprez in zijn tussenkomst en daar willen wij de volledige en correcte weergave en deze luidt als volgt :
“In 2006 voorzag het C.D.&V-programma een andere uitweg en wij deelden die mening. Na een paar maanden burgemeesterssjerp nam de burgemeester echter een bocht van 180 graden. Zand in de ogen van kiezer, noemen ze dit! De ring moest er 40 jaar geleden al gelegen hebben. Je partij zit nog steeds in de regering. Crévits ook!”
Verder is er rond deze jammerlijke polemiek heel wat te doen geweest op de sociale media. Idee2006 heeft dan ook gemeld, dat wij zeker niet rancuneus zijn en dit manifesteert zich in een schrijven naar de vice-ministerprésident Bart Tommelein en naar de Vlaams parlementsleden Mercedes Van Volcem, Emmily Talpe en Francesco Vanderjeugd. Ik zal met veel en grote liefde ons schrijven overmaken tijdens deze openbare zitting. En Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem heeft onmiddellijk, zelfs in het eerste uur, gereageerd en zij zal een schriftelijke vraag stellen.
Idee2006 doet dan ook een warme oproep, dat de burgemeester stopt met de tweeloop boven te halen en wild om zich heen te schieten. Het geweer van schouder veranderen en heel sereen aan dezelfde koord trekken. Collega Katleen Winne alludeerde dit immers ook in de vorige gemeenteraad.

Punt 4: Sunbeam - Marc Deprez

Hoe wordt dit opgelost nu de General Store failliet is?

Punt 9: Technische dienst – Gebouwendienst – Uitbreiden en moderniseren van gebouwen van het gemeentelijk basisonderwijs te Leke : Goedkeuring - Marc Deprez

Idee2006 zal dit goedkeuren, maar wij vragen toch dat het volledig gamma aan lessenpakket zou blijven doorgaan.

Punt 10: Ophalen van gewoon huisvuil - Katleen Winne

Bij deze nieuwe gunning hadden wij graag eens de cijfers gezien van de restafvalophaling. Hoe is de evolutie? Krijgen we een verdere reductie? Wat doen jullie bij wegeniswerken ? In de GB Jacquesstraat werd bij de afgelopen werken hier alvast niet over gecommuniceerd, tenzij we zelf bellen. In de gemeenteraad van eind maart 2016 vroeg ik ook degelijke PMD zakken. De IVVO zou zelf een prijsaanvraag organiseren. Hoe staat het nu daarmee?

Punt 11: Personeel en organisatie – Algemeen – Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen-Goedkeuring - Marc Deprez

Idee2006 houdt vast aan zijn welgekend standpunt omtrent de subsidiëring van BP. Wij zullen ons bijgevolg onthouden.

Punt 13: Juridische en communicatiediensten – Mobiliteit – Blauwe zone in de dorpen - Marc Deprez

Wij hebben toch een aantal bedenkingen. Je kan immers geen appels met citroenen vergelijken. In het stadscentrum vind je de bomen in het bos niet meer. 1 uur of 2 uren parkeren. Het centrum kent immers verschillende handelszaken, horecazaken naast elkaar. Maar in een dorp bevindt zich meestal maar één tot twee handelszaken. Wij zouden dan ook opteren om één of meerdere parkings voor iedere handelszaak te voorzien van blauwe zone, weliswaar met een tijdspanne van een half uur. Een uur parkeren voor een handelszaak lijkt voor ons toch wel heel veel. En wij zijn niet over één nacht ijs gegaan, want wij hebben een aantal handelszaken gepolst.
Waarom komen de handelszaken van Beerst niet voor?

Punt 14: Centrummanagement - Katleen Winne

Bij de begroting is blad 2 en 3 nogal een tabula rasa. Bij het jaarverslag van het centrummanagement is de titel van het document jaarverslag centrummanagement 2001-2002. Na 15 jaar zou ik dat eens aanpassen. Voor de rest is het weer zo’n beetje copy-paste. 25 000 euro is het budget, 15 000 euro voor de eindejaarsactie (waarvan een handelaarsbijdrage van 8500) Een auto en andere zaken schenken is een korte termijn visie. Gezien de visie van het bestuur wat betreft de auto in de binnenstad, vraag ik mij af of het te rijmen valt er een te verloten. Misschien kan u beter een permanente parkeerplaats verloten. Wat is het toekomstplan voor een handelend Diksmuide? De werken leggen alvast een hypotheek op de activiteit. Het wijzigen van het parkeerbeleid zal o.i. de lokale economie ook niet ten goede komen. Voorlopig resulteert uw kernbeleidsplan in een leegloop en stopzetting van handelszaken. In het verslag van 2015 zien we een status praesens van het gepresteerde. Deelname aan projecten is nog geen plan maken. We missen een actieplan. Hoe zit het met het project van ‘Proeftuinen van de middenstand’ Er werd daar al heel wat energie in geïnvesteerd door geëngageerden. Er was hier een subsidie aan gekoppeld ? Hoe staat het daar nu mee ? Wat met het Polderpand, het schipperskwartier ?
Bij de vermelding coördinatie van investeerders : ‘ Op regelmatige tijdstippen kandidaat investeerders een power point voorstellen. Kunnen wij deze power point ergens zien? Boffen jullie dan met de bereikbaarheid? Ik zou deze graag eens zien en weten aan wie en wanneer je deze toonde. Ik zie in Diksmuide enkel investeerders in hoogbouw, zeker niet met de invulling ervan…Met deze argumentatie en gebrek aan een totaalvisie en summiere condensatie kunnen wij weerom niet anders dan ons te onthouden.

Bijgevoegd punt: ontwikkeling zorgsite - Jan Van Acker

We weten dat er plannen zijn om de zorgsite, waar het oude WZC stond en de omgeving errond om te vormen tot een zorgsite. Graag vernamen we wat de doelstellingen zijn van het beleid, welke concrete plannen er al zijn en hoe de timing is voor de verdere ontwikkeling.

Mondelinge vraag 1 - Katleen Winne

De Handzamevaart vormt een idyllische ader in ons stadcentrum. Het wandelpad is dan ook bijzonder aangenaam. Vissers vervolledigen dit plaatje. Helaas ligt er ook heel wat rommel in de vaart. Noch voor de vissers noch voor de waterkwaliteit is dit bevorderlijk. Ik weet dat u hiervoor niet verantwoordelijk bent. Wanneer wordt er gebaggerd ? Wat kunnen we doen om dit te vermijden ? Welke rommel wordt er nog rechtstreeks geloosd in de vaart ? Ik heb een bijgevoegd filmpje. Het is geen fraai beeld wandelend op een GR.

Mondelinge vraag 2 - Jan Van Acker

Sedert de aanleg van het fietspad op de N35 tussen Scheweeghe en Lettenburg moet al het verkeer dat van Pervijze komt via Oostkerke dorp omrijden. Dit brengt heel wat hinder met zich mee voor de bewoners. Hoe lang zal deze toestand duren en is er geen beter oplossing door lichten te plaatsen op de N35?