Gemeenteraad 21/05/2007

Vooraf:

Kunnen we na afloop van de agenda 2 mondelinge vragen stellen?

Is het niet mogelijk om punt 41 tot en met 46 over het aanduiden van vertegenwoordigers als laatste agendapunt worden verzet, ttz na de toegevoegde punten en de mondelinge vragen.

Verslag: aanpassing van de mondelinge vragen.

Punt 2 tot 9: Kerkfabrieken - Jan

We hebben zonet een hele som geld uit de stadsbegroting toegewezen aan de kerkfabrieken, geld dat voor het grootste deel bedoeld is voor het onderhouden van de kerken. Wees gerust, we hebben het mee goedgekeurd en beseffen dat dit voor velen een gevoelige materie is, al weet ik persoonlijk niet waarom. Maar moeten we ons naar de toekomst toe niet eens gaan bezinnen over deze toewijzing. Is het in onze meer en meer seculier wordende samenleving nog opportuun om een hele gemeenschap te laten opdraaien voor het onderhoud van gebouwen die toch symbolen zijn van een religieus geloof. In het kader van de scheiding tussen kerk en staat lijkt mij dat toch op zijn minst toch een discussie waard. Ik zou dan ook pleiten voor de oprichting van een werkgroep of een commissie om voorstellen dienaangaande op lange termijn te doen.

Punt 12: Vernieuwen kantoormeubilair - Katleen

"Als deze aankopen nodig zijn om administratief optimaal te kunnen functioneren keuren wij graag dit punt toe.

We hopen alleen dat deze aankopen beter beveiligd worden dan het computermateriaal die onlangs uit het nieuwe administratie centrum gestolen werden."

Punt 13 : uitbreiding van sporttribune met kleedkamers en bergruimte Marc

De uitbreiding met kleedkamers op het huidige sportcomplex is noodzakelijk. Trouwens dit is ook aangekaart geweest in de vergaderingen van de sportraad tijdens de vorige legislatuur.

Maar Idee2006 heeft een aantal suggesties.

Wij zouden voorstellen om inderdaad een tweetal kleedkamers toe te voegen aan de sporttribune. Maar er is ook een tekort aan kleedkamers in de sporthalle. Zou het dan niet opportuun zijn om een tweetal kleedkamers bij te bouwen bij de sporthalle, daar er dan meerdere sportverenigingen kunnen gebruik maken van deze kleedkamers.

Ook vind ik in het lastenboek geen enkele vraag om het installeren van zonnepanelen. Wij hebben als overheid toch een voorbeeldfunctie. Dit is naar onze mening een gemiste kans.

Punt 14: herinrichtingswerken speelpleinen dienstjaar 2007 - Marc

We kunnen uiteraard alleen maar toejuichen dat er na de aankoop van zonnestraal ook effectief een aantal speeltoestellen worden vervangen, die niet meer aan de veiligheidsnormen voldoen.

De speelpleinwerking Zonnestraal kent sinds een aantal jaren een opwaartse trend. Ook wordt er geld voorzien voor de bouw van een burcht-ford achter de heuvel, mede dankzij een subsidie van cera-foundation van 2500 euro. Althans de materialen worden aangekocht door de Stad, maar het bouwen van die burcht gebeurt door de stadsdiensten. Zou het toch mogelijk zijn die burcht af te maken tegen de start van de speelpleinwerking?

In de begrotingspost 761/725-60 wordt er een bedrag voorzien van 12.500 euro. Een gedeelte van dit bedrag zal gespendeerd worden aan het herstellen van de omheining. Wij zouden toch opteren om de afsluiting volledig te vernieuwen. Wij denken dat het onbegonnen werk is deze omheining volledig te herstellen. Na de aankoop was een nieuwe omheining voor Idee2006 een prioriteit, daar garantie voor veiligheid van spelende kinderen een must is. En ook het veiligheidsgevoel voor de ouders is van vitaal belang.

Wordt het speelplein Zonnestraal na de speelpleinwerking ook openbaar, daar de investeringen op het domein gebeuren met gemeenschapsgeld?

Dan nog een vraagje over het speelpleintje in Stuivekenskerke?

Er werd op het speelplein een toestel verplaatst. Is dit conform de risicoanalyse? Zijn de afstanden gerespecteerd tussen de verschillende speeltoestellen met de huidige situatie? Is het toestel opnieuw gekeurd?

Tussenkomst IDEE 2006 punt 18-19 - Geert Debaillie

Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, Bij dit punt hebben wij met onze fractie IDEE 2006 toch wat opmerkingen.We zijn zeker overtuigd dat de mensen van de technische dienst, welbepaald de mensen van de wegendienst, in de beste omstandigheden hun werk moeten kunnen uitvoeren. We zijn in het jaar 2007 en als er werken zijn die machinaal kunnen gebeuren, hoeft dit niet meer met handenarbeid. Toch vinden wij dat de aankoop van een minigraver onverantwoord is en puur weggesmeten geld en dit om volgende redenen:- ten 1ste: er zijn tal van kleine loonwerkers (middenstanders van Diksmuide) die een dergelijke machine hebben. Deze mensen kun je iedere dag, elk uur dat je maar wil, werken laten uitvoeren. En als je al die kleine werken groepeert, kan dat zeker geen probleem zijn.- ten 2de: als je ziet dat de prijs/uur of huurprijs/dag heel minimaal is, dan is de aankoop zeker onverantwoord !- ten 3de: wanneer je een minigraver koopt dan zit je altijd met onderhoud, herstellingen, enz… waarvan de kosten heel hoog kunnen oplopen.- ten 4de: heeft het Schepencollege al iemand die zo’n toestel kan besturen en hoeveel zal het kosten om enkele arbeiders een opleiding/vorming te laten volgen ?- ten 5de: in punt 18 is de aankoop voorzien van een aanhangwagen voor de minigraver : 2.500 euro. Dit is absoluut nutteloos aangezien we met een containersysteem werken waarbij deze perfect kan opgehaald worden en vervoerd met de vrachtwagen. Beste collega’s, IDEE 2006 heeft een idee en het wordt u aangeboden : koop geen minigraver. In dit punt kunt u veel geld besparen voor de stad.Beste raadsleden, ook van de meerderheid, verkwist het geld niet van de Diksmuidse belastingbetaler. Hier kunt u een besparing doen van zo’n 33.000 €.

Geacht Schepencollege, stel dit punt uit en bespreek het nog eens met de technische dienst en neem dan de juiste beslissing.

Tussenkomst IDEE 2006 punt 21 - Geert Debaillie

Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, Ook bij dit punt hebben wij met onze fractie IDEE 2006 toch bedenkingen.Niettemin staan we zeker achter de belijning van fietspaden en het schilderen van de wegen. Vorig jaar hebben wij een nieuwe verfspuitmachine aangekocht.Deze aankoop drong zich op ter vervanging van de bestaande, verouderde machine. De nieuwe (industriële) machine kan de nieuwe verfproducten spuiten en was toen één van de nieuwste modellen op de markt met een prijskaartje van om en bij de 30.000 € Vandaar mijn vraag: waarom worden deze wegen/straten uitgegeven ? Ik denk dat wij toch voldoende personeel hebben die dit werk uitstekend uitvoert. Het is gewoon een kwestie van planning opmaken, zorgen dat die 2 of 4 mensen op tijd kunnen beginnen en standvastig, ononderbroken kunnen voortdoen met de belijning.

Beste collega’s, ik vrees wanneer dit werk wordt uitgegeven dat onze aankoop van vorig jaar eigenlijk verloren is want met onze oude machine konden we dan zeker nog enkele jaren verder en moesten we toen geen 30.000 € gëinvesteerd hebben. Hopelijk wordt dit punt uitgesteld en herbekeken.

Punt 29: toekennen toelage aan verschillende verenigingen - Jan

Met onze fractie zijn we zeer te vinden voor projectsubsidie. Alleen is het als gemeenteraadslid wel wat moeilijk om een projectsubsidie goed te keuren als we niet goed weten over welk project het gaat. Er is bij mijn weten projectsubsidie voorzien voor vorming, volkscultuur, jubileumvieringen en bijzondere en/of vernieuwende projecten. Het zou goed zijn als men weet uit welk vaatje men tapt en dat ook expliciet vermeldt.

39 Artistiek pedagogisch project Jan

We weten niet wie dit APP heeft opgesteld maar we vinden het een voorbeeld van hoe een onderwijsinstelling zijn roeping en zijn missie ziet. We vinden dit dus een prachtig verwoorde tekst, die getuigt van een brede en gezonde pluralistische maatschappijvisie en we wensen dan ook de opsteller ervan en de academie voor muziek en woord hiermee te feliciteren

Toegevoegd punt: Aanwenden zonnepanelen bij Sun Beam - Katleen

Geachte burgemeester, schepenen en collega’s raadsleden,

Graag had ik het voorstel geopperd om zonnepanelen aan te wenden als groene stroomvoorziening bij het muziekfestival Sun-Beam.

De kracht van de zon,

de kracht van de toekomst.

De jeugd mobiliseren en sensibiliseren,

Als politici serieuze intenties betonen.

Ik weet dat we kunnen verzanden in discussies omtrent rendement.

Maar groene oplossingen zijn niet de goedkoopste en niet de meest voor de hand liggende.

Inspanningen dienen geleverd te worden. Vermogen is arbeid geleverd per tijdseenheid.

De richting van de kracht is belangrijk!

Is er een mogelijkheid om eco-vriendelijke bekers te gebruiken? (Sensibilisatie, minder mogelijkheid tot kwetsuren?)

De verplichting tot het gebruik van eco-bekers is standaard in de evenementenvergunningsvoorwaarden opgenomen in bepaalde steden.

Wat doen we in Diksmuide?

Het organiseren van manifestaties is geen sinecure.

Milieuaspecten worden hierbij vaak over het hoofd gezien.

Waarom dan niet (dwingend!) een milieuverantwoordelijke aanstellen binnen ieder specifieke organisatiestructuur voor evenementen die op advies en ervaring kan rekenen van gekwalificeerd stadspersoneel.

‘Wie niet leert uit de lessen van de geschiedenis, is gedoemd ze te herhalen’

Met de drukke evenementenagenda in het verschiet hoop ik dat eerder geuite kritiek ovv afvalbeheersing (onder meer op het Natour-criterium) niet dient te weer klinken.

Katleen Winne

IDEE 2006

Mondelinge vraag - Geert

Vraag aan de schepen van openbare werken;

Hoe is het te verklaren dat een hoogtewerker van ’t stad enkele weken ergens te velde staat… Ik ben eens gaan kijken omdat ik dacht dat het toestel daar misschien te koop stond. Het gaat om vrij duur materiaal waar men beter zorgvuldig mee omspringt…

Mondelinge vraag - Jan

De vraag in verband de inzagemogelijkheid van de dossiers na de verhuis van het secretariaat kwam reeds aan bod tijdens de zitting.