Gemeenteraad 21/12/2009

Punt 5: Begroting OCMW - Marc Deprez

We kunnen deze begroting niet goedkeuren wegens de uitverkoop van Diksmuids patrimonium. We hebben dit in het verleden steeds gehekeld en zullen dit blijven doen.

Punt 7: Autonoom gemeente bedrijf samenstelling raad van bestuur - Jan Van Acker

Berouw komt na de zonde. Het doet ons plezier dat de meerderheid het antwoord van de gouverneur niet heeft afgewacht en de democratische verhoudingen bij de verdeling van de zitjes in dit AGB in ere heeft hersteld.

We danken bij deze onze collega’s uit de oppositie die van meet af aan blijk gaven van een correct aanvoelen van de democratie.

Punt 16: concessieovereenkomst v.z.w.Zebra – Stad Diksmuide - Jan Van Acker

Geachte heer voorzitter en collega’s

Onze fractie heeft ernstige bedenkingen bij dit voorstel. We zijn zeker akkoord dat er in tijden van crisis moet bespaard worden. De tering naar de nering zetten is een wijze spreuk en bijgevolg is de cultuursector ook bereid besparingsmaatregelen te nemen. Deze maatregelen mogen evenwel de werking van de sector niet ondermijnen. In Diksmuide maakt de schepen voor cultuur, daarin door het college gevolgd, het toch wel heel bont. Een woordje uitleg:

De Vlaamse Regering heeft een extra stimulans willen geven aan het culturele leven in Vlaanderen. Onder strikte voorwaarden werd aan de culturele sector, zo ook aan de Diksmuidse programmatie VZW ZEBRA een aanvullende subsidie voorzien ten bedrage van een goede 13000 euro. Het tart dan ook alle logica dat het college erin slaagt om via een aantal manipulaties met de gebruikelijke stadstoelage de beschikbare middelen voor de werking van CC en Zebra, ondanks deze extra subsidie, drastisch te doen verminderen. De houding van het stadsbestuur staat in deze volledig haaks op de intentie van de Vlaamse Minister voor Cultuur. Hierdoor worden een enthousiaste ploeg medewerkers gefrustreerd en de toekomstige werking gehypothekeerd.

Momenteel (met deze extra middelen) gaat het uitstekend in de lokale culturele wereld. Er zijn verschillende opvoeringen uitverkocht, er is ruimte voor het populaire genre, voor hoogstaande klassieke opvoeringen en voor vernieuwende organisaties. En zo hoort het en zo gaat het goed. Tenminste tot nu toe. Blijkbaar tot ergernis van het college.

In Diksmuide is, zoals we weten, een schepenwissel. De visie van de huidige schepen heeft in het verleden herhaaldelijk gebotst met de visie van de medewerkers op het veld. Het lijkt ons daarom niet verstandig dat de schepen op het einde van zijn mandaat vlug vlug nog een aantal beslissingen forceert waardoor hij niet alleen heel de culturele sector van Diksmuide maar ook de nieuwe cultuurschepen hypothekeert. Zowel de raden van bestuur van CC kruispunt, van Zebra, alsook de cultuurraad, waar trouwens overal afgevaardigden van de meerderheidspartijen in zetelen of voorzitter zijn, heeft met aandrang en met een bijna volstrekte meerderheid, gevraagd dat de uitvoering van de besluiten in verband met de subsidie en de concessie verdaagd worden tot na de schepenwissel.

Cultuur, collega’s, is een uithangbord van en heeft een aantrekkingskracht voor een stad. Denken we maar aan initiatieven zoals de theatertrein, Pro Musica en andere organisaties, die Diksmuide allure en naambekendheid hebben gegeven en na jaren nog een weerklank hebben. Dergelijke manifestaties, tentoonstellingen, theater, concerten, enz… die nu in de schoot van Zebra georganiseerd worden, moet men koesteren! Diksmuide wil groeien. Wel, laten we er dan samen voor zorgen dat dit niet enkel kwantitatief maar tegelijk ook kwalitatief kan gebeuren. We vragen dan ook met klem dat dit punt, deze domper op het culturele leven en alle medewerkers, deze overeenkomst zoals ze hier nu voorligt niet wordt goedgekeurd maar samen met de nieuwe schepen en de betrokken actoren opnieuw besproken wordt.

Ik ben ervan overtuigd dat vele hier aanwezige collega’s het goed menen met de culturele sector en dit een slecht voorstel vinden. Om iedere collega die het goed meent met cultuur en dit woord niet verengt tot oude politieke cultuur, om elkeen de kans te laten te tonen dat respect voor cultuur de partijgrenzen en het meerderheids tegen minderheidsspel overstijgt in Diksmuide, vraag ik de hoofdelijke stemming over dit punt.

Bijgevoegd punt: oproep tot het beschikken van bevrijdingsmateriaal voor de hulppost Leke - Marc Deprez

Op woensdag 9 december 2009 is er opnieuw een zwaar verkeersongeval gebeurd op de dodenweg N369. Het ongeval situeerde zich op het kruispunt Oostendestraat-Schorestraat.De hulppost Leke bevindt zich op een boogscheut van dit kruispunt. De brandweer van Leke was echter later ter plaatse, dan de brandweer Diksmuide. Nochtans is de brandweer van Leke altijd stand-by vanaf 18u tot 6u in de morgen. En in de weekends van 18u de vrijdagavond tot 6u maandagmorgen. Ook tijdens feestdagen is de permanentie gegarandeerd.Idee2006 wil wel beklemtonen dat de brandweer van Diksmuide zeker zijn verdienste heeft.

Wij vragen enkel de coördinatie te optimaliseren tussen de verschillende korpsen. Een hulppost is voor Diksmuide zeker geen luxe, gezien de grote oppervlakte van de Stad. Want zoals men reeds weet, was tijdens het recente ongeval in Leke een slachtoffer onder een wagen in de sloot belandt. Vanuit dit oogpunt zijn de eerste minuten, seconden van vitaal belang om levens te redden. Misschien zou het toch logisch en opportuun zijn, de brandweer van Diksmuide en Leke samen op hetzelfde tijdstip weliswaar op te roepen, wanneer er zich ongevallen manifesteren op de dodenweg tussen Beerst, Keiem en Leke.De brandweerkazerne van Diksmuide bevindt zich op het industrieterrein Heernisse. Wanneer men Beerst, Keiem of Leke wil bereiken, moet men altijd eerst dwars door het centrum. Dit is niet altijd een sinecure.Verder vraagt Idee2006 dringend werk te maken van bevrijdingsmateriaal voor de hulppost Leke. Men polst nu als men in aanmerking komt voor subsidies voor dit bevrijdingsmateriaal via het ministerie van binnenlandse zaken. Dit valt allemaal best te begrijpen. Maar wij doen toch een warme oproep het bevrijdingsmateriaal alsnog aan te kopen, indien zou blijken dat Diksmuide-Leke naast de subsidies zou grijpen voor dit bevrijdingsmateriaal. De Stad Diksmuide kent inderdaad een precaire financiële situatie, maar besparen op het eventueel redden van mensenlevens lijkt ons toch een brug te ver. Nu, dit was mijn eerste betoog.

Vandaag (21 december) in de late namiddag heb ik een mail ontvangen van senator Ann Somers, tot voor kort kabinetsmedewerkster van minister Annemie Turtelboom, minister van binnenlandse zaken, met de melding dat er materiaal voorzien is voor de post Diksmuide. De lokale overheid moet de specifieke toewijzing doen. De commandant van Diksmuide zal een operationeel advies moeten geven.Dit is uiteraard goed nieuws, maar ik zou toch vragen, mevrouw de burgemeester de druk op de ketel te houden. Ik zal u de mail overhandigen na de gemeenteraad. Ik zal het dossier verder op de voet volgen. Idee2006 heeft altijd verkondigd constructieve oppositie te voeren. In het belang van mensenlevens te redden, moeten zowel meerderheid en oppositie aan dezelfde koord trekken en de politieke grenzen wegcijferen.