Gemeenteraad 22/06/2015

Punt 12: Duurzaamheid : Uitbreiding groep Burgemeesterconvenant - Marc Deprez

Voor Idee2006 vormt het uiteraard geen probleem om deze groep uit te breiden met De Panne en Veurne. Maar zoals ik reeds in de vorige gemeenteraad suggereerde. Kan de oppositie ook mee aan tafel zitten?

Punt 15: Motie verhogen budget voor ontwikkelingssamenwerking - Marc Deprez

Het is reeds de derde gemeenteraad, waarbij een optie voor een motie voorligt om de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking niet te reduceren, maar zelfs te verhogen.
Ik ben geen motiespecialist, maar Idee2006 heeft toch een aantal bedenkingen bij de voorliggende motie. Moet deze motie afbreuk aan de federale regering omvatten? Politieke spelletjes kunnen wij immers missen als kiespijn. Het gaat over mensen in ellende, nood,… Iedere dag worden wij met de schrijnende toestanden, onmenselijkheid van de bootvluchtelingen geconfronteerd. Ik hoef geen pluimen op mijn hoed, maar ik koester de hoop dat ieder gemeenteraadslid een pluim verdient. Vanuit dit oogpunt hebben wij dan SAMEN hetzelfde doel, niet met afbraakpolitiek dat bovendien het draagvlak van deze motie zou beperken. Op vandaag kennen wij een nooit geziene vluchtelingenstroom. Wij kunnen als stad een voorbeeld geven en het voortouw nemen om de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking niet te reduceren en zelfs te verhogen, opdat de mensen zich maximaal zouden kunnen ontplooien in hun land van herkomst.
Trouwens, de burgemeester heeft in de vorige gemeenteraad gezegd, dat een motie niet in iedere instantie opnieuw hoeft te worden aangesneden.
Wij opteren dan ook om de vorige motie goed te keuren en Idee2006 vraagt met aandrang deze dan door te sturen naar alle steden, gemeenten, federaal- en Europees parlement.

Punt 18 en 19: jaarrekening en budgetherziening 2015 - Marc Deprez

Het college van burgemeester en schepenen beweert dat Diksmuide goed boert, maar de Diksmuideling betaalt zich blauw aan belastingen en bijgevolg boert de Diksmuideling achteruit.
Wat de budgetherziening betreft, waren er opmerkingen over een nieuwe studie van 20.000 euro voor de herbestemmingen van de Kerken Oudekapelle, Pervijze, Lampernisse. De schepen voor Kerkfabrieken Martin Obin opperde de idee om de Kerk van Oudekapelle te herbestemmen als jeugdherberg. Idee2006 kan daarmee zeker niet akkoord gaan, gezien de begraafplaats in de directe omgeving van de Kerk zich bevindt. Men moet immers de rust en de sereniteit kunnen garanderen voor een begraafplaats.

Bijgevoegd punt: Criteria, die worden gehanteerd om een mobilhome-parking te vergunnen - Marc Deprez

Er zijn onlangs twee aanvragen geweest om een mobilhomeparking in te planten in agrarisch gebied te Diksmuide.
De eerste aanvraag werd geweigerd, de tweede aanvraag werd gunstig geadviseerd.
Idee2006 is voorstander van mobilhomeparkings, daar de landbouwer op vandaag genoodzaakt is alternatieven aan te gaan om zijn inkomen te kunnen garanderen. Wij willen wel beklemtonen, dat deze mobilhomeparking moet worden voorzien van een degelijk groenscherm. Deze parkings hebben immers een grote impact op het landschap. Bovendien biedt een mobilhome een mogelijkheid voor mensen met een lager inkomen om van hun vakantie te kunnen genieten. Voor anderen is een mobilhome dan weer de max.
Graag had ik geweten, waarom er door het college van burgemeester en schepenen verschillende adviezen werden gegeven in het kader van deze twee aanvragen?
De opmerking van de burgemeester, dat het hier zou gaan om persoonlijke dossiers is totaal misplaatst. Wij hebben zeker geen namen genoemd en bovendien als ieder gemeenteraadslid de notulen leest, weet men sowieso over wie het gaat. De buitenstaander echter niet. Trouwens, een gemeenteraadslid, schepen,… heeft beroepsgeheim. Als het gaat over dossiers van ruimtelijke ordening behelst dit vaak belanghebbenden. Een sprekend voorbeeld : Rup Stationsbuurt.
En gelukkig gaf de N-VA ons gelijk voor 90 procent om maar geen 100 procent uit te spreken.
Of probeert de burgemeester nog maar eens de oppositie de wind uit de zeilen te halen? Vorige gemeenteraad met de motie over PAS en nu dit!
Idee2006 kan dit maar matig appreciëren en smaken!